Skip to main content

Full text of "Tertullian Udvalgte Skrifter (1887)"

See other formats
8timc8tyrt nf mxt cf tebtette. xy . 

tUottlgte Sktiftet 

af 

Sertitftiaii. Otierfotte 

af 

3. jlniefcit, 

Soflnefctefl til ©arpSborg. 
Cijrtfttania. 

$. X. attaHhtgS SBog^anbeTd Sortog 

(®. ftr. 3o$8. SParmann)'. 

1887. JHtoteBbgrt) nf Jiittefttbtette. 

(Sn SRccffe ftiftelige ©fttfter t Ctoerfoettelfe. 

SDer Ijar fra flere §olb nceret tjtret £Jnffe om, at ber 
maatte bttoe ubgfoet i' Obcrfcettctfc etUbtmtg af Strfefcebreneg 
©frifter. Sette Snfle fyar fin naturtige 23egrnnbelfe i btn 
bttoenbe JBettjbning for tjete ©ub§ ttrfejo Ubmfting, font i for* 
trinlig ®rab tilfommer ben3 83egtynbelfe3tib. @r bet fact, at 
Sirfeng &it»^bet>cegelfe gjennem £iberne foregaar efter Sotoene 
for et organiff Sit), ba er ben tigefreinntegtftge tjeraf, at Strfen 
fun ba letter et ftart betnbft Sit), naar ben er fig betribft fit 
bgbe og inbertige ©ammenfjcKng nteb ben gorttb, ber betinger 
ben£ 9htttb. SWen i ben fjoiefte ®rab rnaaiie bttte gjcelbe am benS 
farfte ®age paa Sorben, ben3 Dtbtib, ber i uubtnflet f^^Ibe 
inbf)ofber be ©pirer, ber fenere erf omne tit SScefft og Ubtnf ling, 
©cerlig maa btt tocere o§ tiltabt at pege paa ben Iut|erffe $?irfe§ 
©titling til bette gorljotb. 35et t>ar ben lutfterffc ffteformafion^ 
l)0ie 9Jtaat juft bette at gitte en ©jenfremftttting af ben otbftP 
felige SMftenbom i ben§ @nt)eb nteb ben§ apoftotiffe gorbiQcbc 
og befriet fra be Ubtocrtfter og ben SBefmittetfe, l)tmrmeb ben t 
StibeweS Sob »ar btetjen nanfiret. SDerfor f)at btn tutf>erjfe 
ffiirfeS Sttcenb aftib troet at maatte tjente ©tt>rfe for fitfirfetige 
Slrbetbe i en ibelig format 93etragtning af Otbfirfen. Dg ber= 
for fjar man ogfaa troet ; at bet t)itbet>cere gobtog fjcerfomment 
for ttor Sib t et ffj0nfomt Ubnatg af MrfefcebreneS rige Siteratur 
at fe et Sittebe af ben firfelige DIbtib3troe3 friffe ?ib i ben£ 
Samp mob bet gamte £>ebenffab og mob SBranglcere faa Del fom 
t ben§ tnbre firfelige Drbninger o. f. t). 

SSi §ar berfor troet at funne im0befomme et berettiget 
0njle tieb at labe ubgaa en SRceffe ©frifter i Dberfcettetfe af 
Sirfefcebrene i t&angfri $efter unber ofcenftaaenbe gcette^titel. 

Stf benne SRceffe er ubfommet: 

I. Cpriftits ©frifter: „Dm Sirfen§ @nf»eb" og „Om £>er^ 

renS 58011", oDerf. af 93ijfop 3. 91 ©laar. fr. 0,75. 

II. ^ertttUteps gorf fcargff rift for be Sriftne mob ^ebningerne, 

oDerf. affaftor 8. $ Slrnefen. «r. 1*5; inbb. flr. 1,80. 

III. ^iugufiins „33efjenbel[er", ot>erf. af D&ertcerer ©. %Semme* 
f tab. £r. 3,45; inbb. i ffleljtt. ftr- 4,00; i Ortgb. ftr. 4,50. 

IV. Clemens ftamamts, „lfte SSret) tit Sorinttjieme", ot»erf. af 
^aftor S. 3anfcn. flr. 0,80; inbb. i JBclf»- Sr. 1,20. ^ SStbneSfojrb of Itrkefabrettt ®ertuUtait 
Wtoalgte ^krifter. Cliriftianta. 

s 4$. fc 2Baflitt0$ SBogtjaubetS gorlag 

(©. fcr. 3oW- ^annann). 

1887. tUtialgU Skrtfttr af •Xcrtuttian. D&erfatte 

af 

3. ;Xriufen, 

Sonnrptreft til GatpSfcotS- 


Cdrifttania. 

$. X. fallings SftoflfjanbefS Jorlag 

(®. Us. 3o^8. ^armonnj. 

1887. S)et WlafLinffit 35ogtrt)fferi. SJfcerfccetettbe Dfcerfcettelfe af et Ubt>afg af SertuEtanS 
Scerlcr Ijar forloengft Dceret bebubet, men forffjeHtge OmftcEit- 
bigfjeber fjor bet>irfet A at ben farft nu fyat funnel ubgtbe^. 

Slrbetbet tjar foftet mtg abjMtg 9Ji0je uben, at bet na^ 
turttgtujB er ItjflebcS mtg ot»eralt at bltoe entg meb mtg felt) 
om Scefemaabe og ©jengtoetfe. 

SRogle utmolfomme gorbebrtnger ft^IbcS ^rof. Dr. 
5Dionrab, meb Ijtiem ieg et $ar ®ange fjar Ijatrt Slnlebntng 
til at lonferere. 

Oticrfcettercn. JnMjolb. ©ibe 
Dm ©jcelena s #itme36t)rb , • ■ ■ 1-15 

Dm ©fuefoil » . 17-59 

SffbiSniug af famtltge fjattere . . - . 61—115 

Dm ©jttien 117-255 _ Dm @i<*leu§ Ktiratffyrli. ftitfefcebrene. XV. Wcer&cerenbe lifle $ft)anbiing maa ligefom et $ar anbre af £er* 
tuttianS 9lrbetber betragteS torn et (Supplement til IjanS 3lpologi. £cr* 
tuition optager uenttig Ijer et Argument for Striftencommen, ber fun i 
forbigaaenbe oar Meoen berort i Slpolog. ®ap. 17 (ffr. ogfaa ®ap. 22). 
og xibbiffer ncermere ben ber fremfatte SEanfe om @jcelen3 ubebibfte og 
ufrioilfige ^ibneSbtirb forSrijienbommen. — 9ftan lunbe finbe en faaban 
SBetragtntng paafafbenbe netop Jjo3 £ertullian. §oorlebe3 fan tjan, ber 
faa ganffe briber (Staoen ooer ben rent menneffelige Ubtoifling paa 8lartb$- 
ItbetS Dmraabe, — gitoe fig of meb at forgone ben naturlige SBeoibfttjeb 
og Slabenbaringen? SJlen i $8irfeligl)eben er tjan i fulb Dteren^ftemmelfe 
meb fig feto. 3)ct er I)o3 ©joelen fer beu£ fit of ofiffeUboi fling og i ben& 
Xif bageoenben til ben oprinbetige, uftlofofiffe SBeoibftfyeb, at^ertnUian 
finber SBrubfttjffer af SSibneSbtjrb for friftenbomtnen (Slier, font §an 
felt) ubtrtyffer fig i Slpolog. 17- „©aafnart ©jcelen fomnter til fig felu 
igjen font fra en 9iu3, fra en ©0011 efler fra en ©t)gbom og alter feler 
fig funb, — noeoner ben ®ub meb bette 9kon afene." ©friftet antage£ 
at bcere affattet iffe lamge efter Slpologien. 1. ©et trilbe itbfrceae en bettjbelig ©ranfferfltb og en enb 

bettjbeligere §ufommelje af gilofoferne<o, 2}igterne£, be lcerbe§ 

og Derb&igmfeS meft anfeebe ©frifter at nbpluffe SHfeneSftytb 

for ben frtftelige ©anbfyeb forat ottetbemfe fcore SBobftanbere 

ng ^orfjsflgere t>eb bere$ egen £iteratnr baabe om bereS egett 

^SilDfaretfe og om beres Uretfoerbtflfjeb mob oS. SSiftnof fjar 

nogle af Dorc, ber fyax betmret en unber [in tibligere litercere 

iBcffjceftigelfe erf)t>er&et ©ranfferfltb og paalibetig ^mfontmetfe, 

affattet ©maaflrifter i ben 3Retntng og i Setaljen omtalt og 

betnbnet be forffjeflige 2ftentnger§ tnbre ©rnnb, Ubfprtng og 

OtJerlenering famt be til ©t0tte for bem anf0rte SIrgumenter. 

Og fjeraf fremgaar bet, at m iffe l)ar foretagef o§ noget 

IjDcrfen ntjt cDcr uf)0rt, intet, fom jo finber 93efrceftelfe og 

©t0tte t enbog atminbelig befjenbte offentlige ©frifter, t)Dab 

enten bet nu er en SSil bf arelfe , ui £>ar forfaftet, efier en be^ 

retttget 2J£enhtg, t)i fjar antaget. 9Jfen faa fiaarbnaffet er 

SRennejIeneS S3antro, at be iffe engang (jar tnflet tro fine egne 

Scerere (faa paalibelige og fortrinltge be forwrigt anfee£ for), 

faafnart be fommer inb paa Sing, ber inbet)olber Sebifer og 

gorftmr for trtftenbommen. 2)a er SMgterne taabelige, ttaar 

be tttlcegger ©nberne menneffelige Sibenjlaber og afleber bere3 

2ilt)cerel[e fra gabler. 2)a ml Silofoferne^ Drb iffe glibe neb, 

naar be banter paa ©anbfjebens ^3orte. ©aalcenge t)il en 

1* SJJanb, bet fremfommer ineb et uceften frtfteltgt Ubfagn, blitte 
anfeet join m§ og forftanbtg, tnbtil t)an unber fin ©troebeu 
efter 3nbfigt og S3i£bom enten forfafter be fjebenffe ©ftffe 
efler gjenbrtoer SSerben og btt&er brcenbemcerfet fom en Sriften. 
SDerfor tnl t»i iffe Icenger fjane noget at beftifle meb Sager og 
£cerbomme, fom nt)ber ben forferte gremgang, at man fnarere 
tror bem i bet, fotn er falfft, enb i bet, font er fanbt. SSi 
briber os tffe om bisfe Ubtalelfer om en enefte @ub. fiab 
ber fjefler intetfoml)ei[t Deere fagt, fom ben flrtftne fan t?eb- 
fjenbe fig uben i\nbt>enbtng! Zfy Ij&ab ber er fagt, er enten 
iffe befjenbt for a He, efler, om bet er befjenbt, forefommer bzt 
bem iffe tilftrceffelig paafibeligt. Cg enbminbrc fan ber Deere 
Sale om, at golf ml tro oore ©frifter, fom ingen befatter 
fig meb uben, at fjatt allerebe er en ftriftcn. 

®t nt)t SSibnesbtjrb er bet, jeg beraaber mig paa, mere 
fjenbt enb ent)t>er Stteratur, mrtfommere enb enlper fioere, al< 
mtnbeligere ubbrebt enb en tjtnlfenfombetft SSogubgane, ftorre 
enb fjete 9Kenneffet, bet ml fige: omfattenbe alt, faab ber £)0rer 
2ftenneffet til. Srceb frem, ©jcet! (Snten er hu (if0lge ftere 
gtlofofers Ubfagn) gubbomntelig og enig, og ba nil bn tffe 
funne tpe. ©filer ogfaa er bu b0belig og altfaa flet tffe gub* 
bommettg, Ijmifeu SKening (Spifur er alene om, og ba bit bu 
tffe fjaoe Sot) til at ty&e. ©tmbentcn bu er taget fra £)imlen, 
eHer bu er unbfanget af 3orben, £)t)abenteu bu beftaar af %al 
etler 2ltomer, Ijoabenten bu er bletten tit famtibig meb Segemet, 
eHer bu fenere er bragt inb i Segemet, fytiorfra bu enb er, og 
f)t)or(ebe<o bu er bleuen tit, bu gjor bog SRenneffet til en for- 
nuftig ©fabning, mobtageltg for gorftanb og $unbffab. 9)ten 
}eg beraaber mig iffe paa big, fom — ubbannet i ©folerne, 
t»el benanbret i SSibliotfjeferne, nceret i Slfabemierne og be attiffe ©oitegange — ftrutter af Sanborn. Seg beraaber mtg 
paa big, bu font er ligefrem og ubannet, uctmliferet og ntnbenbe, 
faaban fom bu er £)o3 bem, ber fjar big felt) og intet mere, 
— big, fom fomnter lige fra ©aber og ©tracer og SBcerfftcber. 
$eg fjar 93rug for bin Uft)itbtg£)eb, bin ©mule ^tjnbigtjeb tror 
faa ingen paa aflige&el. 8eg t)it fjaoe fal paa bet, fom bu 
bringer meb big tnb i SUlenneffet, bet fom bu f)ar tort enten 
af big felt) eHer af bin ©faber, J)t>em l)an uu enb er. @oa^ 
oibt jeg oeb, er bu ingen Sriften. Sfcfji man plejer iffe at 
f0be3 fom firiften, men at btioe bet. 2)og begjeerer be Jftriftne 
nu et 38ibne3bt)rb af big, af big, ben f rem me be, mob bine 
egne, forat be ffat robme enbog for big, forbi be fyabcr og 
f potter o£ paa ©runb af noget, fom be nu faar fe, at ogfaa 
bu er tribenbe om. 2St fin ber intet SHfalb, naar t>i prcebifer ben enefte ©ub 
og falber bam fimpelttjen: ©ub, t>en, fra f)t)em alt er ubgaaet, 
og unber f)Oem alt ftaar. Stfteg nu bit 5Bibne$bt)rb, om bu 
er af ben 2Remng! SElji big l)0rer m jo enbog offentlig og 
meb en griljeb, fom ingenlunbe bitter OM inbromniet, f)jemme 
og ube fige; ©ub gibe! og Dm ©ub toil. — Dg naar 
bit ftger faa, gioer bu baabe tiifjenbe, at ber er en ©ub, og 
bu tiflcegger f)am al SKagt, ibet bu fer Jjeii til IjanS SSilje. 
9JJen famtibig erltorer bu bermeb ogfaa, at be anbre iffe er 
©uber, ibet bu nceoner bem meb bere$ fcerflilte Statute, Saturn, 
Supiter, Wax§, 9Jtinert)a. %t)i naar bu paa ben 2Naabe falber 
()am alene ©ub, at naar bu unbertiben ogfaa falber f»ine 
©uber, ftjne3 bu at betjene big af et fremmeb og ligefom laant 31am, ba ftabfcefter bu bermeb, at (jan alene er ©ub. Og 
ffoab angaar ben ®ub£ Sftatur, fom ui prcebifer, ba er bn 
fjeller iffe uoibenbe Dm ben. S)u plejer at fige: ©ub er gob, 
©ub gj0r ocl. ilbtrtjffelig fojer bu tit: 9ft en SJienne 
ffet er onbt, tbet bu neiuUg oeb benne mobfatte $Paaftanb 
inbirefte og anttibniug£m3 ubtaler ben Stnllage at 9Wenneffet 
er onbt, forbi bet er aftieget fra ben gobe ©ub. greinbete3: 
al ben SBelfignetfe i ben gobe og barmfjjertige @ub£ S^latm, 
font ljo3 o3 er ben t}0jefte Suboielfe af Sit) og SSanbel: ©ub 
fcelfigne big! — ubtaler bu meb ttgefaamegen SetEjeb fom 
ben ®rtftne meb toiugenbe Sltuor. 2JJen naar bu forbanbler 
©ub§ iBelfignelfe til en gorbanbelfe, faa tilftaar bu tigelebes 
meb bine Orb ligefom m, at f)an tjar at 9Ragt otter o§. 

5Der gtfceg golf, fom triftuof tror, at ber er en ©ub til, 
men iffe, at fjan er ben aloibeube, fom ranbfager og bummer, 
og tjeri ftemmer be ba allerminbft ot>eren£ meb o3, fom fjar 
taget oor SEtlffagt til benne Scere af grtjgt for ben forftjnbte 
©om. 3)e cerer ©ub, f)Oetn be iffe engang tifleegger SSrebe, 
faatebe*, at be frttager £)am for ben Omforg at (cegge SDtafe 
til og bet 33eft>cer at ftraffe. 2)c mener nemltg, at fjtus ®ub 
nrebe§, faa er Ijan foranberlig og mobtagelig for Sibeuffaber, 
frembele§, at ben, fom er mobtagelig for goranbriuger og 
Sibenffaber, ogfaa er forfrcenfelig, fyfcab ©ub iffe fan t>cere. 
SSKen be famme golf erfjenber $aa ben anben ©ibe, at ©jcelen 
er gubbommetig og en @at)e fra ©ub. 3?0lgelig fan be iffe 
fomme fra fel&e benne ©jcelS S3ibne3btyrb, ber maa gioreS 
gjcetbenbe mob ben ooenanforte 9Jiening. @r nemlig ©jcekn 
enten gubbommetig eller bog en ©aoe fra ©ub, fjeuber ben 
ubentmol t)am, fom f)ar gitiet ben. Og fjenber ben {jam, ba 
fnjgter ben (jam ogfaa fom ben, ber tilfibft er ben8 almcegtige O^ODSmonb. (Slier frtjgter ben Ijam iffe? SSil ben iffe £)eHer, 
at §an flat ttaere naabig enb tireb? <pt)orfra ffutbe ba ©joe* 
len£ naturlige grpgt for ©ub jlrtoe fig, Iptt ©ub iffe fan 
■&rebe8? Son ben frtjgteS, fom er ube af @tanb til at Ercenfe^? 
§uab er bet, man frtjgter, ont iffe SSreben? Og ^uorfra fom- 
nter SSreben om iffe fra Slanbfagelfen? Og f)t>oraf Stanb* 
fagetfeu om iffe paa ©runb af SDommen? Og Ij&orfra 2)ont^ 
men om iffe if0lge SRagten? Og l)t>em bar ben 0t)crftc STOagt 
uben ©ub alene? §eraf fomtner bet attfaa, o @jeel, at bin 
iboenbe 93et>ibfttjeb giber big Inlebning nof til fjjemme og 
ube (it fige: ®nb f er alt, 3eg fcetter bzt i ©ubs 
£aanb, ©ub ffal gjengicelbe, ©ub ffal bgmme 
in client o3 — ubeu, at nogen fpotter bet efler protefterer 
bcrimob. §t>ortebe3 fan bette gaa til, ba bu bog iffe er en 
Ariften? Og bet fjcenber fig enbog meget ofte ba, naar bu er 
ombunbet meb @ere£'3 §ot>eb6inb og tf0rt @aturn§ s $urpur* 
bragt etler ©ubtnben Sftg-S &innebget>ant. 3a, i fefoe £emp* 
lerne paafalber bu ©ub fom bin ®ommer. SDtebenS bu ftaor 
for 3©ffulap3 2laft»n, meben3 bu beber til SJuftenS SDronning 
3uno eHer prober 9Riner&aS §jelm meb m0rfe gtgurer, falber 
bu ingen af be tilftebebcerenbe ©uber til SSibne 1 ). ?§aa Sorbet 
paafalber bu en ©ommer anbenftebSfra, i Semplerne taaler bu 
en fremmeb ©ub. §bilfet 93ibne3btjrb for btn ©anbfyeb, fom 
paa 3)cemoneweg eget Omraabe ffaber et SSibne for be Shtftne! 

^ap. 3. 

SJJien naar t>i paaftaar, at ber efsStfterer 2)cemoner, faa 
fpotter en eller anben SfterfnaHer af Sfyrtjftp bet, fomom tot 

l ) Scefemaaben $aa bette bunfle <5tcb er meget Daflenbe* 55>et er iffe 
Hart, fjmlfen 8flitu8 ber fjentybeS til. uaqn jqoB aajja jquo Jo uajaaai] aaotj ajpjflfi ua6m uoj nq 
1(33 uaBuuquu© 60 ';ao(] ao(j a0j nq 'guojlqn© ^iiauuajfg 
auiiuoj jaq 8o uajajgj aaatfijqi; jiq ua( 81 ooj giaBiquaaqau 
no now 'ajj auunj lojj ajjaq joaaj 8(5 -aSiaa aa a88aq moj 
'3jia8a)a}aaqag$ ua aajja aui& ua jij uajua jaaifiaaao acujq jia 
'jualjaaj xoq nq mojaajja 'nq jo 80 '8o(g guaiuinocj aaigacMo 
80 aaajjig ja ;u nq aacuqqaa 'jjujjqtt aa jamjj aoou ;o 'quo}Juo$fe 
aoa pq aa oq 'auqaljg) uriBa mq aoo8uo naq wo| 'aaawaam 
jaBawooJ Siq aaSSij aaq '6uutaj(g ua aooBuo nu qoa(j 8q 

•f -tins 

iuo(} aaqofy nq 
jquojooj 'uto(} nq oo|8a Boq aaqualj 00J 'wulj aaqualj 'uaaaa<J 
qaa jjo'i aaqjafj aaq 'qunjiuog) jjjaqiuojjajitaq ja Ba aujjujj 
aq unj jo 'ooj qua ;aq aa Bq 'aacuaqaog uiq aa aaq waa(j 
'oojjjo aoo|Jao| itqg -ajiainiuaqaag mj 1 BiiBojaq uaq aqaolB 60 
jfiajjg) ajjuoB uaq aqajjimjaq <\?OQ) 111J qaiu 8o aflftg§ guaq0(g 
aajq jaq uuj 'qngj gqn© aqawjaaao jo ji| jajjauuajfg ajaajaaj 
jo uajiaqufiBa^ oaj moj 'aaaa^qaag £uaqaa$ aja(j 'aJl^Jqiiffi 
jo jij qumugauljdQ? 'jaBuj) guagojJquQf aaqjoj \a 'of jaq aa 
uit>(j Bq -fijjjjg 80 jBoaog uiq 'Boi^iyg jiq lapjqu nq ajjo ooj 
'nq aauaaou Bijaqua ut>jog) -mot) aqoq ;o aaaa aqoj uo} ajji 
nq iqaoj 00460 aajp 'auaauouia^ w^UlllW }°> mo J 'W& "^qun 
;|]a^uiojuajjia() ua aajja qoutaaaQ aajp qojJquQ aajja qatjuaafl jo 
qunag) ood; uajua Bipq^qaaiu Biq aa iuol 'ajjauuajgj jaq aqjoj 
}v nq aalajd uowa^ ug) -ftjJijj aoj quojjual© aa aq jo 80 
'jlj aa aq jo 'ma aqooq qajjacg iuoJjciu aaaiB aajpquoqaog auiq 
aapj uayg jaaiuafiag ^ajjojaq aq ^o maq aaiaqqh io aooiuao^ 
aaq 'a|Jaua dq iz iuoj iq ' ajjaaawjij; gaaaq ajiaaq aqunj ajji $J0bet3 Sttne til at fole, og ber er htgen ©ntnb til nogcn 
®om uben^ot feloe bet SKenueffe fremftifleS, font f)ar fortjeut 
2)ommen. 3)ct er ben friftelige Dpfatning. ®fj0nt ben er 
langt ttcerbtgere eubiben pQt^ago rcciff c, efterfom ben tffe laber 
big gaa otter i ®t>relegemer, ffjont ben er fulbftcenbigere enb 
ben platoniffe, ibet ben bog ogfaa laber big faa Segemet igjen, 
ffj0ttt ben er mere tiltalenbe enb hen epifurceiffe, ibet ben ffaaner 
big for Silintetgjorelfen, faa btioer ben bog blot paa ©ntnb 
af Stfattnet betragtet font torn Snbbtlbning, Saabetigfjeb og — 
meb et tjubet llbtrtjf — font gorbom. SRen tri ffammer o3 
iffe otter benne gorbom, berfoni bit befer ben meb o£. gor 
bet forfte: naar bit omtaler en afbob, falber bit Ijam f taffeta, 
ittgeninnbe forbi f)an er berottet bette Sitts (Sober, men forbt 
fjnn aOerebe er Ijjemfatben ©troffen og 3)ommen. St I anbre 
Sibcr figer bit om be b0be, at be er ttel fame, og ubtaler 
bermeb, at Sioet er fulbt af 9#oje og ®0ben en SBelgjermng. 
grembele§: bit falber bem Del fame, naar bn af og til 
nbenfor Morten befoger bere& ©ratte meb alffenS ©pifer og 
Saff crier og bringer fnarere big felt) enb bem et Dffer, efler 
naar bu — tffe ganffe cebrn — neuber tilbage fra bere$ ©ratte. 
2Ken bet er bin 9Rening, naar bit er i cebrn Siiftanb, jeg 
onffer at lj0re. ©taflelS figer bit om be bobe, naar bit 
taler af big felt), naar bit er langt borte fra bem. S^t tteb 
bereS SHJaaltiber, naar be figefom er tilftebe og fibber meb tit- 
borb3, fan bu iffe lafte bereS £ob. £)u maa fige bem §of%- 
Ijeber, naar be gitter Slnlebning til, at bu letter £)0tt. Siger 
bu ba ftaffels om ben, fom intet fatei* ? 3Ren naar bu 
forbanber en, fom bit iffe fan tcenfe paa uben at fate big ilbe 
berort af en gornarmelfe, f)au l)ar tilfojet big, — (jar f)an 10 faa ingen g0lrife? 33u 0ttf?er, at Sorben 1 ) maa t)oere f)am 
tung, og at f)an§ SIfle flat pitted i Unberfcerbenen. £igefaa 
0n(ler bu i mobfat %alb ben, f)t>em 25u ff^tber £af, at IjanS 
S3en og SIffe maa toeberJt)cege§, og at fjan maa fjjtrite i greb i 
Unbemerbenen. SDerfom bu ingen gornemmelfe f)ar efter 
®0ben, berfom bu ingen galelfe befjotber, fort fagt, berfom 
bu fett) intet er, naar bu fjar fortabt £egemet, Iporfor Iwer 
bu ba paa big felt) og ftger , at bu frembefe£ f)ar g0telfe? 
(Slier fjfcorfor frtjgter bu ofcerfjofcebet ®0ben, berfom bu intet 
fjar at frtjgte efter 3)oben, efterfom bu intetfomljelft fyar at 
fcente efter 5Dobeu? Stftnof fan bu Ijertil fige, at bu frtjgter 
iffe ®0ben, forbi ben truer meb noget onbt, men forbi ben be- 
rofcer big Stttetg Stjlfe. 9Ken naar bu paa famme 2Hb unbfltjr 
Sttietg UlljMer, fom bog er langt mere fremtjerffenbe, faa maa 
bit funne ottertnnbe gtpgten ^ en o»er»ejenbe gorbel. Og 
bu befjo&er jo fletiffe at frtjgte for noget Sab af (Sober, fom 
opttejeg fceb et anbet©obe: at bltoe betrtjgget mob ©jentiorbig* 
beber. 2JJan bef)0t)er iffe at frtjgte btt f font befrir og fra alt, 
I)t?ab ber b0r frtjgte^. SDerfom bu frtjgter for at gaa bort fra 
£tt)et, forbi bu fjar Icert bet at fjenbe fom et ftort ®obe, faa 
belter bu bog msfetig iffe at fmgte ben JSob, om Ipillexi 
bu (letiffe fceb, at ben er onb. 5Ken naar bu frtjgter, ba er 
bet, forbi bu t>eb, at ben er onb. 9#en bu mlbe iffe fr^gte 
ben og altfaa iffe tube, at ben er onb, berfom bu iffe bibfte, 
at ber efter 3)0ben er noget, fom gj0r ben onb, og f)t»orfor bit 
maa frtjgte. — SDog, lab bet nu bcere nof meb benne natur* 
lige String af ©ob^frtjgten! Sab tngen frpgte, t»t>ab l)an iffe l ) Sit tibi terra levis, — en tmnltg Snbffrift paa fjebenffe ®rat>e 
for Ejoere afbebe. 11 fan unbgaa! $eg toil optage dampen fra en anben ©ibe og 
gaa ub fra en Itjfere gortjaabning efter S)0ben. SDfjt f aft alle 
9JJenneffer f)ar en mebf0bt Slttraa efter 33er0mmetfe efter ®0ben. 
2)et tritbe blitoe for mbtlaftigt at rippe op igjen gortceflingerne 
om SDfonb fom SurttuS og SteguluS og ©reef erne, font loo- 
prife§ i bet uenbetige for fin 2)ob§foragt formebetft @fter- 
mcetet. £)t>em bragcr feet iffe ben Sag ibag faamegen OtR* 
forg for fit Sftermcete, at f)an foger at foremge fit Mamx cntcn 
oeb litercere Strbetbcr efler fimpeftfjen t>eb en ro§t)cerbtg Sanbel 
eder Deb et pralenbe 9Kinbe£mcerfe paa fin ©rat)? .ftoorfor 
ffutbe ba ©jcelen ben 5)ag ibag attxaa noget, foiu ben 0uffer 
fig f0rft efter SDoben, fjoorfor faa omljtiggeiigt forberebe, t)t>ab 
ben forft efter fin 93ortgang fan faa 93rug for? £>t)orfor, 
berfom ben intet mbfte om bet ttlfommenbe? — SKen maaffe 
er bu iffe faameget i Stitot om, at bu efter 3)0ben fcit be= 
Ijotbe gornemmetfe, fom om, at bu engang (lal opftaa. 9Si 
ubpegeg jo fom be, ber noerer benne gorbom. Dg bog proebtler 
©jcelen ogfaa bette. Jt)i naar nogen erftjnbiger fig om en 
aflerebe afbob, forn t»ar tjan enbnu tltoe, faa fatber bet af fig 
fefoatfige: Ijaner bortgangen og ffal nenbe titbage- S)i$fe ©jtrfetiS SBtbneSbtjrb er ligefaa Hgefremme fom 
fanbe, ligefaa fcebnanlige fom ligefremme, ligefaa alminbelige 
fom fcebotmtige, ligefaa naturlige font atniinbeiige, ligefaa gub* 
bommelige fom naturlige. $eg tror iffe, nogen fan betragte 
bet folbt og ligegtylbigt, naar t)an onerDejer bet opf)0jebe i ben 
dlatuv, I)t)oraf ©jcelen^ Stutoritet maa aflebeS. §t)ab bu til* 
ftaar Stereren, maa bu ogfaa tidcegge ©ifeipelen (ikereren er 12 Sftaturen, ©jcelen er SBifcipelen). Og ben Scerbom, font fjtn 
fjar mcbbett og benne ntobtaget, er fomniet fra ©nb, font jo 
er fetbe Scereren§ Scerer. — §bab ©jcelen fan ane om fin 
oprinbeltge Scerer, bet ftaar bet til big at bebomme nbaf ben 
©jcel, font er t big. ©it) &gt pact ben, font betnrfer, at bu 
fan gibe 2lgt paa ttoget! 2a>g SDtarfe til ben, font i fine 
SBfaelfer er ett ^Srofet, i fine SJarfler en Seer, og font fomb= 
aner, fybab ber flat fontme! @r bet unberltgt, om ben Ijar 
Sbnen tit at ane bet tiffommenbe, naar ben er gtbet SDienneffet 
af ©nb? 9Keb attbre Drb: er bet unberligt, om ben fjenber 
{(am, font £)ar gibet 00 ben? ©fjont befnceret af Sftobftanberen 
bebarer ben ©rinbringen om fin Dptjabgntanb, Ijan3 ©obfyeb, 
i)am SHaobjtutning , om fit ©nbeligt og om fetbe fin 9JJob^ 
ftanber. @r bet faa unberligt, om ben — giben af ©nb — 
forftjnber bet, fom ©nb Ijar gibet fine Sunbflab om? 2Ren 
berfom nogen tror, at bette iffe er Stringer af en mebf0bt 
9tatur§ fi'unbjlab og af #emmeltgljeber, ber er ben iboenbe 
SJeoibftfjeb betroebe, — fjbab faa? 2)a t>il tjan fnarere fige, 
at benne JBanc etler ifaafatb rettere Ubane at tale (Tig er btencn 
befttjrfet beb 3lnffuelfer, ber ab litercer SSei er bleben alminbetig 
nbbrebte blanbt golf. 2Ben bet er bog Del fiffert nof, at 
©jcelen bar ber f0r Stteraturen, at ber bar Sate f0r ©frift, 
SDanfe f0r tyen, at Sftenneffet felt) bar for gitofof og ®igter. 
©to er bet ba fanbfgnligt, at SJlenneffene, for ber bar nogen 
fiiteratur og, for ben bar nbbrebt, [jar tenet ftnmme, ubcn faa* 
banne g)tringer? Salte ingen bengang om ®ub og fyan$ 
©ob^eb eEer om £>0ben og be b&bt$ 8tige? ©proget maa 
Ijabe bceret faare fattigt eller rettere fletilfe tjabe efeifteret ben- 
gang, naar bet enbog manglebe be Ubtrtif, uben fybilfe bet beu 
2)ag ibag, fIJ0nt fulbfomnere, rigere og mere nbbannet, iffe 13 Ian ef^iftere, — berfom bet. ber nu er \aa tigetil, fan £jt)ppigt 
og faa ncertiggenbe, ja ligefom af fig fete fatber o§ i 2Jhtnben, 
iffe fanbteg bengang, far en Stteratur £>at>be opbtomftret, for 
SRerfur tmr fobt fortnobentlig! Og t)t>orlebe§ gif bet til, at 
felt>e Siiteraturen Icerte at fjenbe og gjorbc til afminbelig Stale-- 
brug bet, font ingen 2anfe nogenfinbe fyatibe unbfanget, ingen 
£unge ubtalt, tntet 0re l)0rt? — 2Jten fyax ©jcelen fjentet 
btefe Ubtrtjf af Siteratnren, ba er b^t talfatb efter at 3time= 
ligljeb tffe af @ber3, men af bore ©frtfter. £fjt be fjellige 
©frifter, font foreftnbeg f)og o3 etler fjoS 3f0berne, i IjtnS Olje= 
tree m er inbpobebe 1 ), er tneget celbre enb be t>erb3tige ©frifter 
og fjibrorer fra en iffe libet ttbligere £tb enb bem, noget, tri 
pan fit ©teb f)ar paamft 2 ) forot gobtgjare bere<c Iroocerbig^eb. 
SDef tibligere er nemlig mere fltffet tit at belcerc ©jaelen enb 
bet fenere, font jo felt) maa ftnbe fig t at mobtage SSelceretfe 
af bet ttbligere. Og oilbe m enb inbwntme, at ©jcelen oar 
belcert af (Sber3 ©frifter, \aa maatte bog Otierle&eringen f0re3 
tilbage til fin forfte SBegijnbelfe. Og fjtmb bet tmr ftjffebeS 
@ber at tage af oore ©frifter og forplante tnbere, mlbe bog 
6clt og f)olbent tiU)0re o3. Unber faabnnne Omftcenbigt)eber 
gj0r id iffe ftjnberltg fra eller til, om ©jcelenS iboenbe S3e* 
mbftljeb er bannet af ®ub efler af tjans ©frifter. £motfor, 
o SRenneffe, oil bn ftatje bet bertil, at bigfe Ubtr^f, ber nit 
er gaaebe otter tit gjcengg Salebrug, ffrfoer fig fra be i bin 
egen Stteratur nebtagte menneffeltge SOJeninger? r ) Mom 11,24. *) Slpolog. 18 og 19. 14 Ma$. 6. 

@aa tro ba bine egne ©frtfter, og — jeg taler £>cr om 
ttore ffriftlige SDofumenter — tro enbmere be gubbommelige. 
9Ken ifelge @jcelen§ eget ©fjon tro ogfaa s Jlaturen. 33ce(g 
ljeraf, i)t»ab bu anfer meft ftemmenbe meb ©anbfteben. §ar 
bit iffe futb Siltro til bine egne ©frtfter, faa fan bog fjoerfen 
(Mub eller SRatuven Itybe. $aa ben anben ©ibe, forat bu fan 
tro SRaturen og @ub, faa tro ©ja'len. ®aalebe£ tril bu ogfaa 
fomme til at tro big felt). 2>en er bet jo bog. bu fatter itge* 
faa fjoit, fom ben big. Sen er bet, bu i)dt og fjolbeut tit* 
f)0rer, og fom er alt for big, uben fjoilfen bu ^oerlen fan let)e 
efler b0, for Gm§ ©tylb bu rittgeagter ©nb. jftaar bu nemlig 
er bange for at blioe en Sriften, faa fp0rg ©jcelett, f)t>ab bet 
fotnmer af, at ben ncetmer ©ub, men btyrfer en anben? §&or* 
for ben bruger Orbet ©cemoner forat betegne be oube Glauber? 
jpuorfor ben ubtaler gorfifringer mob £>imlen og gorbanbelfer 
mob gorben? ^uorfor ben tiener ben ene og paafalber ben 
anben fom fin £>ceoner? |)t>orfor ben bommer om be afbobe? 
^iDorfor ben laaner Ubtrt)f fra be ftriftne, fom ben bog fjoerfen 
oil ^0re eller fe? £>t>orfor ben enten bar fljcenfet o£ be om* 
talte Ubtr^f eller faaet bem fra o§, — enten mebbelt eller mob* 
taget Sklcerelfe? SDenne Dt>eren3ftemme(fe i Sale mibt unber 
ben gjennemgribenbe gorffjel i Sio bar bu Icegge t>et SDtorfe 
til. £)u tager meget feil, berfom bu fun ttHcegger oort eget 
eEer bet bermeb formentlig beflcegtebe grcejfe ©prog faabanne 
Ubtrljf. S)et oitbe ncere at ncegte ben for a He fcelles Sftatur. 
Stet er iffe bare fiatinere og (Srcefere, fom Ijar faaet fin ©jcel 
fra §immelen §03 alle golfeflag er 2Retttieffet et og fcet 
famine, fljant Siaonet er forffjelligt, ©jceleu ben famme, men 15 ©proget forffjettigt, Stanben ben famine, men Soften forffjellig. 
Jptiert golf fjar [it fceregne Sungemaat, men beta ©jenftanb 
er fcelle^ for alle. ©ub er otteralt og @ub3 ©obfjeb otteratt 
SDcmonerne er otteralt og gorbanbeifen t>eb 35cemonerne otter* 
alt. Otteralt paafalber man ©ubs> 2)om. SDoben er otteralt 
og Sembftljebett om Stoben otteraft og SBibneSbijrbet berom 
otteralt. £tter encfte ©jcel ubtaler tfalge fin uiebjlabie SRet 
^0tt og Ujbeligt, [)ttab tti iffe engang f)ar £ott tit at Ijttijle om, 
SRebrette er berfor enf)tter ©jcel paa engang gorbrtyber og 
SSibtte; ben er jfplbig i SSilbfarelfen i famme ©rab, font ben 
er ct 8?tbne om ©anbfjeben. £)g ben flat paa S)ommen» SDag 
ftaa for @ub3 SDomftof nben at Ijatte et Orb til Unbfftjlbtting. 
35u fyar forftjnbt ©ub og iffe fjpgt (jam, bn t)or forbanbet 
Scemonerne meb 9Jhtnben og tilbebt bem i Sittet 3)u fyar 
paafalbt ©nb£ 2)om og troet, at ber ttar ingen 2)om. 2)u 
fjar anet §eltteb|lraffene og iffe taget big ittare for bem. ®u 
f)ar forftaaet Kriftennattnet og forfulgt be jhriftnel Dm ^fttcftril. fttttefabrene. XV. ^Se . forffjejfligc ©lags ©fuefpil , naonttg 2)r>re* og (SJtabiatorfampe, 
oar paa %txtuUian§ %ib faa noje fammenflettebe met bet fociale £io og 
baobe faalebe^ tagt SBeflag |?aa ben alminbelige 3fttere£fe, <*t bet er for* 
flarligt nof, naar ogfaa abfftHige Sriftne, fcerlig ba be nnge og nmobne 
blanbt bent, broge3 meb beraf. — §oab man gjerne Oil, ftnber man let 
forfoartigt. (Saalebe3 bcroligebe man fig meb ben taroelige Unbflrjlb; 
ning, at ©fnefpit iffe oar forbubte i ©friften, ligefom man oar tilbojeltg 
til at labe bet Ijcbenffe Stefonnement gjfctbe, at bet naturlige ©ubftrat 
for ©fuef^iflene, be ©fabninger og (SJaoer, font berunber bent)ttebe3, oar 
Ghib$: altfaa fanbe ©fuefpiflene iffe Occre ©ub imob. 

Unber faabanne Dmftantbigfyeber Oar ber (SJrunb nof for SertuHian 
til at tage ©porg^maatet unber Doeroejelfc og aboare be Sriftne. §an 
gjor bet i narocerenbe ©frift. 

3 TOobfcctning tit ljint fofiftiffe gorfoar gjor Stertnllian gjoetbenbe, 
at SDeltagelfe i ©fnefpiflene iffe lob fig forene :::eb ben fanbe £ro. §oab 
ber er Jfabt af <$ub, er f orbaroet af £>jceOelen, bet fan bmge3 , 
men ogfaa mt3brnge3, og i benne ©fabningen^ TO^brng af be af 
©ub jlabte 2tng beftaar netop ©ijnben (Sap. 2). £ertnllian inbrommer, 
at man iffe fjar noget ubtrr/ffeligt gorbub fpeciett mob ©fuefptl i ben 
ijefltge ©frift. Wen man fyat bet inbirefte og gjennem 3Inoenbelfe af 
alminbelige og til anbre analoge (Snfeltljeber ncermeft figtenbe gorbub. 
©aalebe^ naOntig ©aim. l,i (gap. 3). 

3)e3uben Ijerer ©fnefpit, ber i enljoer §enfeenbe ftaar i Wfguberietg 
Xjeneftc, meb tit ben $)jce0elen3 £erligljeb, fom Oi ifolge S)aab31oftet er 
forptigtebe til at forfage (tap. 4). 

3>e c ire en f iffe ©fnefpit oifer fig oeb noermere Unberfogelfe f)ett= 
igjennem fom |)tringer af Wfguberi. 2)eltagelfe beri er fofgelig ogfaa 
afgubiff (flap. 5-9). 

$ramatiffe ©fuefpit ftaar fra forft af i gorbinbelfe meb ben 
fjebenffe ©nb^rjenefte (Sap. 10). 

Signenbe ^nboenbinger rammer ogfaa SSaebbefampene, Ijtrig $lf* 
fft»eligt>eber blotted (Sap. 11-12). 20 $)eltagelfe i biSfe gorltjftelfer er berfor tlfe ntulig for triftne, font 
fjar forfaget Stetnonerne (Bap. 13). 

Wlzn ogfaa bortfeet fra (SfuefpitteneS Ijebenffoeltgiefe f arafter er be 
font fienfjorenbe unber gornojetfer og oerbgltge Softer uforeneltge meb 
fonb £riftenbom (Bap. 14). 

$)en §eliigaaub frceoer <StiIt)eb ug (Bagtmobigljeb, ©fuefpiflene frem^ 
falber oolbfomme Sibenffaber (Bap. 15). 

®jennem en anffuelig ©filbrtng of be forffjefltge (Sfag3 ©fuefpit og 
bere3 SBirfning paa Mtagerne begrunber Xcrtuttiau ub of £ioet§ SBirfe* 
ttgtjeb ben gorfaftelfegbom, §an §ar fcefbet (8a*. 16-19). 

Sigeooerfor faabamte $jenb3gjerninger ntjtter bet iffe at beraabe fig 
paa et manglenbe gorbub t ©frtften. Dg naar man anforer, at ogfaa 
(But er £5jenoibne til ©fuefpiflene, nentlig font 2)omnter, ba fan %tx- 
tuttian inbftenfe fig til ben ^boarfel: SSogt big bu for at oaere 0jen^ 
oibne berttl, at bu iffe f!al bfioe bomt. — §t>ab ber er onbt ubenfor er 
ogfaa onbt i £f)eatret. §ebningerneerinfonfefoenrenof tit at app'auoere 
i £t>eatret, fywb be foragter i SJtoet. 9tten ©ub3 $>om fjenber tngen 
faaban fctetutftton (tap. 20—23). 

SertuUtan fyar befjaein^ct (SfuefpiEene^ SBerettigelfe nteb rettgtofe 
og fcebettge ©runbe Jpan gjentager bent, tbet Ijan Ijer og ber tnb= 
fletter nhe hauler (Bap. 24—30). ©aalebeS Jjenoifer f>an i Bap, 25 til 
bet umuiige t at forltge et frifteligt ©inbelag og frtftelige Lanier meq 
be Confer og Siibenjlaber, ©fuefpittene fremfaiber. 3 Map. 26 noeoner 
fjan afffraettenbe SBetrifer paa 3)a»monerne3 9ftagt ooer bent, ber bitiaaner 
©fuefpil. 

gor §ebningerne, fyoem benne SBerben og btn§ Snft tittjorer, fomrner 
©fuefpiflene fig (Bap- 28). £)e 8riftne3 gorloftelfe er af en ganffe anben 
58effaffenl>eb y ben beror paa bere3 friftetige tetbffab og £to. Dg deb btu 
i)berfte $)om imobefer be en eoig GJlcebe (Bap. 30). tap. 1. 

£>trilfen (Sgenffab oeb £roen, tjmtfet Slrgument, fjentet 
fra ben fanbe Scere, og fjt)tlfen gorffrift meb $enftjtt tit Stoet, 
bet blanbt anbre oerb^lige SSilbfarelfer ogfaa forbtyber be gor- 
nojetfer, fom Sfnefpit tttbtyber, berpaa gifc Stgt, 3 ®nb£ 
Ijenere, fom ntjtig netop er fomne ncer f)en tit (Bub 1 ), — 
berpaa git) paant) Slgt, 5 fom t)ar tribnet og befjenbt, at 3 
aHerebe er traabt i ©omfunb meb (jam, forat ingen flat tynbe 
ertten t>eb toirfelig efler forfttlt Umbentjeb! &aa ftcerf en Sftagt 
tjar nemlig bt^fe gorn0ietfer, at be baabe briber Ut>ibent)eben 
tit ftuf3 at gribe ben Seiligfjeb, fom titbtjber fig, og tiflige neb 
fin forbcer&etige Snbftybelfe frifter ©amtattigfoeben tit gar- 
ftittelfe. Jit begge SDele toKcS maaffe enbnn en og anben neb 
fjebenfle Slnflnetfer. S)e ptejer nemlig i benne <3ag at argu- 
mentere mob os paa f0lgenbe Waabt: 3ngentnnbe ftaar bi§[e 
faa toeberf&cegettbe, blot uboorteg Sl^belfcr for 0je og 0re i 
nogen @trib meb SRetigionen, fom jo I)ar fit <5<xbe x ©Joelen 
og ©amtrittigfyeben; iffc Ijetter frcenfer SKenneflet ©ub neb en 
gornojelfe, fom man ingen 93r0be begaar t>eb at ntjbe til fin 
Sib og paa fit @kb nben, at bermeb fler noget @faar i ben 
grtjgt og Silbebelfe, fom jtylbeS ©ub. — ©erimob er t>i rebe 
til netop natmttfl at paat>ife bette, tjnortebeg faabant ingen^ l ) ^otefuntenerne fort far Staaben. 22 lunbe rimer fig meb ben fanbe Religion og ben fanbe £t)big- 
fjeb mob ben fanbe ©ub. S)er er be, font tror om be Sfrtftne, 
bttte til ®joben alttb berebte golfefterb, at be laerer benne 
^aarbnaffetfjeb" netop t>eb at frafige fig alle gornojelfer, 
fjtjortjeb be lettere fan foragte £k>et, naar be ooerf!]cerer be 
33aanb, fom f natter o§ til bet, forat be iffe ffal foette nogen 
$rt3 paa, t)t?ab be aflerebe l)ar gjort ofcerffobigt for fig. ®ette 
ftgter ba til at bane ben Dpfatning gnbgang, at Sagen er 
blet>en afgjort iffe if0lge gubbommelig 35efaltng, men ifolge 
menneffetig v ^lan og 33eregning. 9laturltgt»tg tulbe be / naar 
be Ijolbt fa ft t)eb bi§fe ftore 9ft)belfer, fcanffelig beftiemme fig 
til at b0 for @ub3 ©fijlb. OTtgetiet, feln om faa bar, fftjlbte 
man en faa ()enftgt§mce§fig ^5Ian og en faaban paa „§aarb~ 
naffettjeb" anlagt Sietteregel £t|bigl)eb. Sap. 2. 

<Baa er ber fetter ingen uben, at i)an jo benffyber 
fig unber bette, at alt er ffabt af @ub og gioet SKenneffet, 
fom og t)i forftinber, og at folgelig alt er gobt, efterfom bet 
fommer fra en gob Dpfjafcgmanb; at f)erttl ogfaa maa tjen^ 
regne§ a(t bet, fom f)0rer til Opf0relfe af ©lucfpil, f. @fe. 
§eften og SflDen, bet menneffelige 2egeme3 Shaft og ©tern- 
men§ 93eHt)b. $0lgelig, — mener man, fan bet, !)tri§ (Sf3iften3 
beror paa ®nb felt), f)t>erfen anfee3 for (jam fremmeb eHer 
(jam ftenbtltgt, ei^eKer fan bet, fom iffe er fienbtligt mob ©ub, 
efterfom bet iffe engang er foam fremmeb, betragte§ faalebeS 
af fjang Silbebere. Slabenbart gjtelber bet famme ogfaa Op= 
f0relfen af £ofaler til (Sfnefpil, efterfom ©tene, ®alf, 9ftar- 
mor, @0ifer er £ing, fom l)orer ($ub til, og Ijbormeb f)an fjar 23 ubruftet Sorbett. 5Derf)o§ er bet jo ogfaa unber ®ub§ §imme[ r 
at goreftitttngerne fett) forauftalteS. — §&or flog fgne^ iffe 
ben menneffetige Unibenfjeb at tocere, naar ben ferer 33et>i<§ i 
fin egen Sag, tfcer naar ben fttjgter for at gaa glip af nogen 
af benflag§ 93erbeit3 ©toeber og SRgbelfer 1 2l(t i alt turbe man 
finbe flere, font fnarere fjotbeS borte fra bette ©amfunb af 
grtjgt forat mifte fine f5orttjefj[effer enb, forbt £it>et utlbe ftaa 
paa @pt(. £f>t 2)0ben, bette uunbgaaelige, frtjgter tffe engang 
2)aaren; men 9Zt>betfen, bette \aa ftore gobe, foragter tffe en^ 
gang ben mfe, efterfont 8it)et§ Seljageltgfjeb baabt for 3)aaren 
og ben ntfe nbeiuffenbe beftaar i 9?tjbelfe. — 3ngen ncegter, 
forbt ingen er umbenbe om, f)&ab ^taturen felt) ligefrent Icerer, 
at @nb er t)ele SSerben^ ©faber, at fjele benne Sfabntng er 
gob, og at ben er unberlagt 9Jlenneffet3 §erreb0mme. 2Ken 
forbt man tffe fjenber @ub ret, nemltg fun tf0fge bet nature 
lige 9tetgforl)ofb og tffe ttftige ifalge et fortrotigt SamfunbS* 
forljolb, fun langt fra og tffe noer §08, faa befinber man fig 
n0bt)enbigm3 i Uinbenfjeb om, f)t)ilfen Srug §an f)ar befalet, 
og ^tlfen 2J£i£brug f)an {jar forbubt af fin Sfabntng, faatiel* 
font om ben meb J>am rioaltferenbe, ftenbtttge SJtagt font for- 
tmnffer ben gubbommelige @fabntng§ 93rug; man fjenber jo 
nemltg ()t>erfen !)an§ Sttje eHer f)an3 SRobftanber, efterfont 
man fjenber §am fete for libet. Wan maa altfaa iffe blot 
tage i 93etragtning, af Ijaem alt er ffabt, men ogfaa af f)t>em 
bet er fort>enbt. %$i ba f0rft t)il bet mfe fig, til fjtrilfen 93rug 
bet er ffabt, naar btt t>ifer fig, ttf f)t)tlfen 93rug bet tffe er 
ffabt. 2)er er ftor gorjljel paa ben forbceroebe og uforboerbebe 
^tfftanb, fom ber ogfaa er ftor gorffjel paa ©faberen og gor= 
bcerueren. gor0t)rigt beftaar jo aDefyaanbe onbt, faabant fom 
enbog ^ebningerne uben SBetcenfning forbtjber fom ntittabeftgt, 24 af, f)t»ab ©ub E)ar frembragt 9Sil bu, at ber jlal begaae£ 
9#orb meb ©locerb, ©ift ettet magtffe Snnfter, ba er jo Fernet 
faatielfom Urter og (Sngle noget, font ©lib fyar fTabt. 9Jfen 
&ar berfor ©faberen forget for at frembringe bette, forat bet 
ffulbe brugei til SJJanbbrab? Sbertltnob f)ar t>an forbnbt a(Ie= 
flagg 2Korb t>eb bet ene |>ot)ebbub: £)u jlal if fe flaa tf)iel! 
(Snbmbere — ©ulb, Jobber, ©0I&, ©Ifenben, $rce og fybilhU 
fomtjelft 2ftateriale, ber bent»tte3 til at fabrifere 3lfgub3bifleber, 
t)t>em f)ar fat bet i SBerben uben ®nb, 25erben§ ©faber? SDien 
mon bet berfor t)ar, forat bette flulbc ttlbebeS i 3Robfcetning 
til Ijam? SEfcertimob , i f)an8 0ine er HfgubSbijrfelfen ben 
p0rftc af aHe Srcenfelfer. £)triffet af alt bet, font fortorner 
(Sub, er iffe©ub§? 9Jien naar bet fortorner fjatn, er bet iffe 
Icenger ©ub£, og naar bet iffe Icenger er §an§, fort0rner bet 
tfam. SDtatneffet felt), Uboueren af al ©fjcenbfel, er iffe blot 
®ub8 ©fabning, men ogfaa l)an8 33iHebe. Og bog er bet meD 
fiegem og ©jcel falbt af fra fin ©faber. %iji m t)ar ^erfen 
faaet Oine forat begjare eller Junge forat tale onbt eEer 
0ren forat lt>tte til onb Sale eller ©trube forat ft>nbe meb 
©truben eller Sngen forat tage 2)el i benS ©tynb eEer $J0n£- 
bele forat begaa Ufyfff)eb3 Ubffejelfer eller ,§cenber forat 0t>e 
SSolb eller jobber forat f0re et Omfireifertto SKe fjeder blet) 
©jcelen fat inb i Segemet forat blioe et Starffteb til at fmebe 
9tonfer og ubtcenfe ©big og Uretfcerbigljeb. S^g tror iffe bet. 
S^i berfom ©ub, bet gobe$ Ub0&er, baber al benne Dnbffab 
og al benne @letl)eb enbog blot fom paatcenft, faa er bet Ija&et 
ot)er al St>it)I, at f)an iffe Ijar frembragt fine ©fabninger, forat 
faabanne ©jerninger ftulbe fulbbt)rbe$, fom f>an forbommer, 
felt) om bisfe famme ©jerninger forooe3 ueb |>Jcelp af, fjoab 
f)an f)ar ffabt. Zt)i bet er io netop fjele ©runben til %ox* 25 bommeffen, at f)an<l ©fabninger mi^brnger tjamS ©fabning. 
tfltfaa, oi fom ()ar Icert ©ub at fjenbe og famtibig faaet 
©inene op for f)amc Sftobftanber, m fom fjav ftiftet Seljenbt^ 
ffab meb ©faberen og famtibig titlige opbaget gorbcer&eren, 
Di bar t|t)erfen gioe ^5Iab§ for gorunbrtng ooer efler ZkM 
om, at benne gorbcert>er$ og ,fftnfl)ge @nget£ SD^agt, ber fra 
forft af t)ar berooet 9)?enneffet felo, ©nb3 SScerf og 93i(lebe, 
bele 33erben3 Seljerffer, fin Uffytbigljeb, ogfaa famnten meb 
bet fjar forfcenbt og forbeerttet ftif imob ®faberen§ SSilje alt, 
tioab ber fyorer bet til, og fom famnten meb bet t>ar flabt til 
llffytbigfjeb, forat f)an funbe gj0re SRenuejlct tit en ©fylbner 
for ©nb netop nnber Ub0t)elfen af bet ^errebomme, fom tit 
fjanS gorbitretfe bar tttftaaet 9ftenneffet, iffe tjam felo, og 
forat fjan famtibig fnnbe gritnbtcegge fit eget §erreb0inme. Slap. 3. 

SRnftebe meb en faaban Doerbeotentng tigeo&erfor 
^pebningernei Slnffnelfe toil t>i nu fjenuenbe oor £)pmcerffoml)eb 
mere paa be 99etragtninger, fom gjor fig gjalbenbe blanbt t)ore 
egne. bogies Sro er nemlig enten faa enfolbig efler faa 
ffwpul0g, at be forlanger ©friftbem* for benne gorfaftelfe of 
©tuefpil og betragter ©agen fom nafgjort, forbi ber iffe ub- 
trtjlfeltgen og ligefrem paalceggeg ®nb3 Jjenere 9tff)olb fra 
faabannc Sing, ©anffe fctft: faa ligefrem, fom naar bet nb* 
trtjffetig er faftflaaet: „bn flat iffe brabe, iffe bebrioe SIfgubert, 
iffe bebrifce £>or elter bebrage" — faa ligefrem finber t)i bet 
intetfteb£ beftemt: bu ffat iffe gaa i (Sirfus etter i Jfjeatret, 
bit ffat iffe tocere SSibne til SScebbefampe og ©tabiatorlege. 
Smiblerttb finber t>i, at Ejtnt forfte ©prog af £)at>ib ogfaa 26 later fig anfceube paa bi§fe £iug, naar f\an ftger: „©alig er 
ben, font iffe er gaaet t be ugubelige§ gorfamting og iffe ftaar 
paa ©Dnberes SSei og iffe fibber t gorba>rfcelfen3 ©oebe" 1 ). 
Hi ffjont fjan ftneS at £)at>e prtft f>in retfaerbig, forbi f)an 
iffe tog 3)cl i StfberueS $Raab3foiiamIing, ba be raabjlog om 
at brabe £erren, faa f)ar ben fjetlige ©frift bog ooeralt, £>t>or 
en fcebelig Ccerbont begrunbe^ i Dt)eren3ftemmelfe meb S3eti)b- 
ningen af en foreliggenbe Sjeitb^gjerning, altib en ubftraft Sin* 
t>enbelfc. ©aalebeg er ogfaa ber et gorbub mob ©fuefpil iffe 
fremtneb for bette Ubfagn. ©erfont f)an nemlig falbte be faa 
bengang forfamtebe 3#ber be ugubelige* gorfamting, Ipor 
meget mere ba en faa [tor glof of forfamlebe ^ebninger? @r 
be ugubelige £>ebninger minbre Dnertreebere, tntnbre ®rifti 
fjtcnbcr enb S^berne bengang? Ogf aa bet ofcrige pasfer §er* 
tit. Dgfaa t>eb ©fuefpitlene ftaar man nemlig paa SSejen. 
SE§t SSeje falber man baabe be langi ©franferne runbt om 
StrfuS lobenbe jiofcebgange og be nebab fobenbe ©fiflegange 
for golfet; tiHige falbeg fett>e btn runbt omfring anbragte 
©ibbeplab£ „@cebe". Slttfaa er meget mere ben utyffelig, font 
gaar ben i fjoilfenfomfyelft gorfamling af ngubelige, ftaar paa 
en f)t)ilfenfom£)elft ©tynbereg 33ei og fibber i et £)t)itfetfomf)etft 
3forbcer&elfett3 ©oebe. Siab o§ altfaa forftaa bet fom et al- 
minbeltgt Ubfagn, omenbffjont ogfaa et og anbet tiHaber en 
fpectel gortolfntng. %i)i bet forfjolber fig jo ogfaa faa, at 
mange fpectefle Ubfagn £)ar en alminbelig S3et^bntng. 9kar 
(Sub paaminber eller ftraffer SSroeliterne meb §enft)n til bere* 
Sit), faa l)ar f)an ganffe mft affe for 0je. Sftaar f)an truer 
Mgppten og 5@tl)iopien meb Uubergang, faa ubtaler fjan paa l ) ©aim. 1 ; 27 

gorfjaanb en $)om mob etfjDert ugubeligt golf, ©aalebe£ 
falbe3 etlpert ugubeligt golf 2@gt)pten eller 9X£tf>topten t>eb 
en 2tnt>ettbelfe fra bet enfelte tit bet alminbelige. Og (igefaa, 
naar l)an paa Orunb af ©fuefpiflene^ ©ammcnfaetmng falber 
etfjDert ©fuefpil be ugubeligeS gorfamling, ffer bet Deb en 9Jn 
Denbelfe fra bet alntinbelige til bet fpeciefle. gorat ingen ffal miStcenfe o3 for en fpib^finbig SJem^ 
forelfe, Deuber jeg mig nu til Dor oprinbelige Slutoritet, felloe 
v>or 33efegling. 3^aar Di [tiger neb i SSanbet og befjenber ben 
friftne Sro orbret efter ben3 git)ite ^orm, befjenber m meb 
Dor 2Runb at t)at>e forfaget 5DjceDelen og l)an3 £>erligf}eb og 
t)an3 (Sngle. §Dori maa bet nu antageg, at 2)j#Delen og ljan3 
§erligt)eb og ljan3 Single f0rft og fremft beftaar, oin iffe i 
lfgub§bt)rfetfen? 3)erfra ffrtoer fig either uren og forfeenge^ 
lig Slanb — forat ubtrgfte mig faa, efterfom jeg iffe loenger 
Dil opljolbe mig &eb bcttc. Serfom bet ba ftaar faft, at @fue* 
fpitlene meb Ijele fit 2i(be£}0r beror paa tbet 3lfgub3bt)rfelfe, 
faa maa bet uben SDiDl Deere forubfat, at gorfifringen om 
oor gorfagelfe i %)aabzn ogfaa figter tit ©fuefpiEeue, fom 
tjener 2)joeDelen og IjanS ^erlig^eb og IjanS ©ngle, nemlig Deb 
3lfgub§bt)rfelfe. SBt jfal enfeftDte omtale bere§ Dprinbelfe, 
bere£ SSugge unber bereS UbDifling i SSerben; bernceft litterne 
paa enbel af bem og 5JJaDnene, £)Dormeb be falbe£; bernceft 
bere3 %xlbt§0T, meb l)Ditfe oDertrotffe Sing be er forbunbne; 
bernceft Sofaterue, tjDilfe 33efEt)ttere be er tilegnebe; bernceft 
meb £enft)n til Sunftfrembringelfen , (jDilfe gorfattere be til= 
lagged. — SDerfom ber finbeS noget af alt bette, fom iffe fjar 28 meb 2lfguberne at ffaffe, ba ()ar bet f)elleriffe noget at jlaffe 
meb SlfgubSbtjrfelfen og Ian tffe tocere ©jenftanb for Dor ube- 
ttngebe fjorfaftelfe. ftap. 5. 

£)tmb angaar Oprinbeljen, ba er ben temmetig fljult 
og ufjenbt for mange af oore og maa faalebe^ efterfpore§ 
nojere paa intet anbet ©teb enb i ben fyebenffe SiteraturS 
Sofmnenter. ®er finbeS mange gorfattere, fom f)ar ubgittet 
Unberf0gelfer om ben @ag, og bt^fe beretter f0lgenbe om 
©htefpiUene^ ©prinbeife. ©fter Stmceus'g Seretning flat 2ty 
bterne, ber bar fomne fra Slfien, fjatoe nebfat fig i ©truricn 
unber Stnforfel af Zr)xx§mu$ , fom tjatibe ligget i ©trib meb 
fin Prober om J?ongeb0mmet, men fjabbe truffet bet fortefte 
©traa. 3)t8fe inbforte ba i (£trurien blanbt anbre ©ItHe, ber 
ttlf)0rte bere£ obertroiffe ©ub^btjrMfe, i SMigionenS 9tam 
ogfaa ©fuefpit. SDerfra laante Sftomeme gunftnere, fom be 
f}entebe til fig, faaoelfom Siben og Sencetmelfen, og faalebe^ 
gif bet til, at be Met) falbt ©fuefpil (ludi) efter Jtyberne. Og 
ffj0nt SSatro afleber »ludi« af »ludo« o: at lege ganffe paa 
famme Waabe, fom man falbfe Supercerne *ludic, forbt be 
teirebeS unber Segen og ©pringen, faa regner §an bog benne 
2)ngltngerne3 Seg fom t)enf)0renbe tit geftbagene og Slemplerne 
og be religi0fe Seremonier. ©og, ber ttgger iMc tjberligere 
nogen SScegt paa, fjtiorban bet fycenger fammen meb Sfattmet, 
merfom ©ammentjantgen meb Jtngen felt) er: 2lfgub3btyrfelfe. 
©a nemlig ©fuefpit ifleng ogfaa falbteS ^Liberalia*, faa tiU 
fjenbegat) aflerebe fflangen af SKaunet aabenbart en 3@re^ 
beoi^ning for $aber Siber. gorft blet> be nemlig foranftattebe 29 af $0nberne til s 2@re for Siber paa ®runb af ben §8e(gj;erning, 
be tilffrtoer Ijam, at l)at>e [cert bent at fjenbe 33tnen3 2iflig= 
|eb. SDernoeft bleu be ©fuefpil, fom fra farft af inbfttftebe$ 
til §@re for 9?eptun, falbt »Consualia«; Ijan tja&be nemltg 
ogfaa 9tamtet @onfu3 SDerpaa anorbnebe 9tomulu§ »Equi- 
rierne« for 2Kar8; man gitier jo rigttgnof ogfaa 9tomulu3 
$@ren for Sonfualierne. |>ait flat nemltg Ijabe tilegnet 
Sonfn3, — efter f)t»ab man mener — ®uben for Sftaabjlagntng, 
bent. §ermeb figte3 ba til bet dlaab, Ijan tog, ba fyan ben- 
gang nbfaftebe ^lanett til SRotiet af be fabinfle Somfrner forat 
gj0re bem til jjuftrner for l)an£ ©olbater. Stabenbart et 
tjceberfigt fitaab, fom ogfaa nuomftnnber gjaelber fom retfaerbtgt 
og tiflabeligt Ijo3 SRomerne felt) for iffe at fige f)o3 ©uberne! 
3)et btbrager ogfaa til at fcette en $let paa 8fuefptHene§ %%U 
btioelfe, at man iffe fan tjolbe bet for noget gobt, fom Ijar 
taget fin SRegtynbelfe fra noget onbt, fra ©famteljeb, SBolb- 
fomfjeb, £>ab, fra en Snbftifter, fom t>ar en SSrobermorber, fra 
Wax&$ @0n. JiHige er ber nn paa ©irfuS, nnber 3orben 
toeb be ferfte 93anepcele nbgrafcet et St^er for Ijin SonfuS meb 
f0lgenbe Snbflrift: Sonfn3 er moegtig t SRaab, 2Kar3 i Samp, 
£arerne i gjemmet 3Seb ben ofrer ©taten§ ^5refter ben 7be 
Suit, ben 21 be Sluguft 9tomulu8'8 5greft og 3omfruerne. — 
®ernoeft inbftiftebe ben famme SRomuhtS ©fuefpil for Snpiter 
geretrinS paa £arpejn3, (jtrilfe efter ^Jifo'i Seretning falbte£ 
tarpejifle og fapitolinffe. ®fter f)am foranftaltebe Stoma $om* 
JilittS nogte for 9Kar3 og Sftobigo, — man Ijatibe nemtig ogfaa 
funbct paa en ©ubinbe for Sornrnft. @aa SuQuS §ofttliu8, 
faa 2tncu§ 5Karciu8 og be 0t>rtge. §t>ilfe be uar og fam* 
mange, ben ene efter ben anben, og for f)t>ilfe Slfgnber be fyar 
inbftiftet ©fuefpil, finbeS anf0rt §o§ ©uetoning IranqniHu* 30 efler f)o£ bem, SranquifluS Ijar faaet bet fra. 9Ken bette oil 
tjcere nof tit at ftempte bere3 Oprtnbetfe fom afgubiff. . 6. 

Stil Olbtibeng SSibite^btjrb fommer bernceft ben efter- 
f0tgenbe £ib, ibet ogfaa nuomftunber foref ommenbe SSencetmelfer 
tcegger for 3)agen 23ef!affenfjeben af bereS Dprinbelfe. 9Seb bilfe 
er nemlig betegnet, til fjmlfen Slfgub og fjt)itfen £)t>ertro ®fue= 
fpiltene af begge ©tagg beftemte§. SIttegalenferne og SlpoHi- 
nareme, Itgefaa Sereaferne og Jieptunaferne og Sattarerne og 
gtoraterne feire3 font rent offentlige gefter. S)e 0t>rige ©fuefpit 
(Timber fEonjjerneS gobfets^ og geftbage, hjffcltge ©tatSbegtfcen* 
fyeber og obertroiffe SKunicipalfcftcr fin Silblioelfe. 93tanbt 
bigfe ogfaa be, man foranftatter font ®0bsfefter til prtt>ate£ 
SDZtnbc ifolge tegatartffe ^belfer, bette ogfaa tfolge en urgammel 
©ftf. 9Kan l)ar nemlig ogfaa fra Segtinbelfen af tnbbett ©fue^ 
fpitlene i to Staffer: fjelltge og Sigbegjcengetfe^fluefpil, meb 
anbreOrb: ©fuefpil for ,£emringerne£ ©uber og for be babe. 
2Ken ^t>ab angaar Slfgubiobtirfelfen, gj0r bet for og tjfcerfen 
fra eHer til tjtrilfet !Kat>n og Sitel bet gaar unber, atbenftunb 
bet t)ar $enfpn til be felsfamme Slanber, fom t)i forfager. 
£ab bem foranftalte bent for fine bdbe etler for fine ©uber, 
be foranftatter bem i^ttertfatb tit b0be fom fine ©uber. S)et 
fortjolber fig meb begge 2)clc paa en og ben famme 2Jtaabe, 
Stfgub^btjrfelfen er en, ligefom Dor gorfagelfe af 3lfgub3= 
btjrfetfen er en. 

Slap. 7. 

©aafebeg f)ar begge ©lag§ ©fuefpit ftefle3 Dprinbelfe og 
feeder SBencetmetfe ftvarenbe til ben fceHe§ gorantebntng. SJcrfor 31 liar be noboenbigtrig ogf act f celled Ubfttjr font ^0(ge af fit Op^ 
f)ar>3, 2lfgnberiet3, altib fig felt) fige ©t)nb. 3)og er ben forub* 
gaaenbe ^Sragtnbfolbelfe tteb Sirfu^Iegene noget mere glintrenbe, 
fjoorfor frcrligen ^aonet ^3omp ($ragt) tilfommer bem. ^mb 
bem angaar, tjener fom 93et>tfer tmob bem: ben lange SRceffe af 
©ubebtfleber, en §cerffare af ©illebftotter, Sogne for 3ftenneffer 
og ©nber, luffebe S3ogne, kroner, tffranfe og fefttige ©ragter. 
Og foroorigt, tjoormange fjeflige ©eremonier og Dfferljanblinger, 
ber gaar foran, flette£ inb og f0lger bagefter, f)t>ormange ct- 
oile og preftetige Stoflegter og tje;teftgJ0renbe @mbeb3mcenb 
ber fcette£ i Seticegeffe, bet oeb bebft Snbfcaanerne af tjin 
93t), f)t>ori ben famlebe ©fare af SDcemoner i)ax opflaaet fin 
93olig\). ®erfom alt bette t ^rotrinferne foranftalte£ meb 
minbre Cm|u i gorfjolb til ben ringere (Stme, faa er bog ade 
Sirfu^foreftillinger fyfcorfomtyetft at fore titbage til ben SKlbe, 
fjtJorfra be tjar fin Oprinbetfe; ber, f)t)orfra be ftammer, l)ar 
be faaet fin Sefmittelfe. ©elo ben minbfte 33cef f)ar jo ogfaa 
ben 33effaffen£|eb, fom fjorer ben3 Ubfpring til, fra fin Kilbe, 
og Hgefaa bet fpcebe ©tub fra fin ©tamme. ©limrenbe eller 
tarbelig, bet gj0r tjfcerfen fra eHer til; tf)i ben $ragt, fom 
forefinbeS paa Strte, frcenfer ®ub, ben fcaere, l)t>orban ben 
t)cere oil. @r bet enb fnn nogfe faa ©nbebttleber, fom boere§ 
omfring, 2lfguberiet er ber aflerebe i et enefte. Om fnn en 
enefte ©ubeoogn forest nntbt, bet er bog 3upiter$ 93ogn. 
<pmlfetfom£>elft SIfgubert, fnmmerligt ubftpret efler meb maabe- 
lig SRigbom, er glimrenbe, naar ber fp0rge§ om M% gorbrt)be!fe* 

Slap. 8. 

gor efter min ^Stan ogfaa at fianbte om fiofalerne, 
faa er Sirfu3 fortrtnStriS ^etliget ©otguben, fjmS Sempet 6e> 

*) 9iom, tytnS tapitof oar et ©amtingSfteb for afle (Miiber. 32 finber fig i SKtbtpunftet, op; l^tng Stflebe Ii>fer fra £emplet3 
£inbe, efterfom man f)ar troet iffe at burbe opftttte til ZiU 
bebetfe unber et %a§ fyam, fom man fjar for fig i fri Suft. 
®e, fom aflebcr bet ferfte af btefe ©fuefpif fra Sirce, iorfifrer, 
at bet bleu foranftoltct til 2®re for fjenbeg ft*aber, ©olguben. 
gra fyenbe paaftaar be ogfaa, at SWamtct KirfuS fommer. 5Jln^ 
tnrttflMS fyar benne ©iftbtanberffe unber bette Statm beforget 
t)in gorretning for bem, IjmS ^refttnbe ljun i>ar, nemtig for 
SDcemonerne og be onbe (Single. §&ormegen 3tfgnb3bt>rfelfe 
bltoer bu altfaa iffe t)ar i felt>e Sofalets Ubfeenbe! §&ert 
enfelt Ornament paa (SMttS er et Sempel for fig. 2@ggene') 
er en 3@re3bet»i0ning, titegnet Saftor og ^5ollu£, ibet man iffe 
nnbfaa fig for at tro, at be t)ar fremfomne af et 8@g, lagt 
t)eb Jupiter i ©uaneffiffelfe. @0i(erne ubfptjr 3)e(finer til 
3@re for SReptun og bctrer ©efiere (af bet at faa), 9fte3fiere 
(af at t)0fte) og Stotutiner (af bet at bejft»tte ®r0ben). goran 
bem fer man tre Slltere for tre ©ubbomme, be ftore, tnceg* 
ttge og Dcetbige. 3Wan tror, at be jtrtoer fig fra ©amotfjrafe. 
®en umaabelige DbetifT er efter £ennatele3'$ gorfifrtng op= 
ftiflet tit Sere for ©oiguben. 3)en3 Srtbffrift inbefjolber acgW? 
tiff Dnertro, fra l)tntfet SanD ben ogfaa er fontmet. $)og' 
2)oemonerne3 gorfamling ttilbe mangle bet rette Sb uben fin 
ftore SKober; ljun er f0lgelig ogfaa ber tilftebe og f0rer %ox- 
fcebet ober^anaten 2 ). EonfuS t)oIber fig fom fagt ffjnlt i 3or= ') 5)e cegformtge $ugter, ijoormeb man angab , tyotffet total ©ange 

SSogttene tyaobe pa§\aet I£ir!u3. 
*) SfteEem ben lane, brebe Sftur, fj&orpaa bar anbragt $tabfe for be 

fornemfte £tlffuere, og DRenbebanen oar ber graoet en fanal. 33 t>en Deb 2Senu3 SRurcta'S ffianepeele. Ogfaa ^eraf ()ar mau 
gjort fig en Slfgub. 9Jturcia Dtt be nemltg £>at>e tit en $jcer* 
IigljebSgubtube, for f)t>eni man paa f)tnt ©teb {jar Ijefltget et 
lempel. 33etcenf, o Srifteit, fjDormange urene Ratine bet er, 
font §ax taget SirfuS i fin 33eftbbetfe! gremmeb er for big 
en Religion, font faamange bjcenelffe Slanber tjar bemeegtiget 
fig. 9JJen tjtrnb ©tebet angaar, faa er bet f)er ©tebet tit at 
tjanble ncermere berom forat forefomme trigfe QfolfS @p0rg<^ 
niaal. £jt>ortebeS fortjolber bet fig ba, figer bu, berfom jeg 
betrceber Strhts paa en anben Sib, Dil jeg ogfaa ba dcere ub= 
fat for nogen Sefmittelfe? 3)er ghie§ intet ubettnget gorbnb, 
fyrnb ©tebet angaar. %$i tffe alene bt^fe ©fneplabfe, men 
enbog fetoe £emp(erne fan en @ub3 £jener befjoge uben nogen 
gare for fitStiftenlto, fun at £>an brh>e§ bertjen af en ttoingenbe 
©rmtb, fom intet {jar meb ®tebet3 fceregne gorretmng og 
Sjenefte at gj0re. goraorigt er otierfjoDebet fjuerlen ©aber 
eller SorDe eller SBabdjufe elter ©talbe eHer enbog t>ore |ntfe 
■flanjlc fri for Slfguber. Satan og ljan3 ©ngle {jar opfalbt 
[)c(e SScrben. SDog er Di tffe fatbne fra @ub, forbt in er i 
SSerben, men Del berfom m befatter o£ meb nogetfomljetft af 
33erbeit£ S^nb. SUtfaa, berfom jeg betrceber ©apttolinm elter 
©erapceum forat ofre og tilbebe, ba fatber jeg fra ©nb, tige- 
faa naar jeg begtner mig paa SirfuS eHer Sljeatret font %iU 
fitter, ©tebet i og for fig befmitter o§ iffe, men bet, fom fore= 
gaar paa ©tebet, Iporaf ogfaa, fom m fjar f0gt at gobtgj0re, 
©tebet fe"U> befmitteS o: tot befmitter attfaa af bet befmittebe. 
SOtfen naar tot omtater, t)toem beSltge ©teber er belligebe, ba 
er bet forat totfe, at bet, fom foregaar paa btefe ©teber, t\U 
f)0rer bem, fjtoem ©teberne felD er fjefltgebe. fiirfcfabrene. XV. 34 . 9. 

Wit fibt out be Sunftprceftationer, font gtfcel titbebfte 
neb EtrfuSlegeue. — St-ibHgerc blett s Jtt)tter0tKifer foretagne 
ganffe ligefrem, og benne alminbelige ©ftf £)ar ftfferlig ititet 
onbt fomolbt. SRett i bet 0{efrflf / ben bten bragen inb i 
Segene, gif ben otter fra en @nb§ ©at>e tit en ©ijrfelfe af 
Djcefclene. Dg faa bleu benne Strt ©fuefpil titlagt fiaftor og 
SPottuj, for f)dein Stefid)oru8 ofretter be fjefte, be tjatibe faaet 
af 2Rerfiir. SRen ogfaa SKeptun, fom ©rcelerne falbte x initios, 
er en jQcftegub. gorfpanb beriinob [jar man Ijetttget, — etpaa 
fire £efte tit ©olen, et paa to HI SBaanen. 3Ren „@rid)tf)i> 
itiu£ t)ar ben forfte, fom briftebe fig til at fpcenbe fire <£efte 
for SSogncn og i rinenbe gart at ftaa fom en ©ejerljerre paa 
fin ftarm' 411 ). — ©ridjtfjomuS , 2Rtnerba8 og S?ulfan§ ©0n, 
bet t)il ba fige fom grugt af ben paa 3orben nebfafbneSceb 2 ) 
er et bjce&eljl ttf)t)re elter fnarere 2)jcmlen felt), bog ingen ©lange. 
2Ren berfom SIrgiDeren 2rod)iht3 er SSognenS Dpfinber, faa 
bar fjan fjcrrft tilegnetSwio bette fit 85oerf. 3)erfom DiomuluS 
oar ben forfte, fom i 9tom oifte fig meb girfpanb, ha ffnlbe 
jeg tnene, at ogfaa f)an er bleoen inbrangeret Manbt Slfguberne, 
faafanbt fjan er ben famme fom fimrinug. girfpanb, ber er 
bragte t SBrug af faabanne Dpfmbere, f}ar — font rimeligt 
oar — fjant tit gfllge, at ogfaa Suflene er bletme floebte t 
SlfguberietS garter, gra f0rft af oar ber blot to, en Ijbib 
og en rob. ®en fjtnbe Met) inbniet ti( 33interen, forbi ©neen 
er fjmb, ben robe til ©ommeren formebetft ©oteng rube ©fin. 
9JJen fenere, ba fnatoel 9tybelfe§fogen fom Doertroen t)ar til* 
taget, fjefltgebe nogie ben r0be tit ffllar§, anbre ben £)Utbe til 

x ) ^irgif, ©etfrg. Ill, 113. — ') »Et quidem de caduca in terrain 
libidine«. gortefliugen §oS 2(poUobor o^tt}fer ©ammenljaengen. 35 ^eftjrerne, ben gr0une berimob til SWober 3orb efler SSaaren 

og ben blaa til ^imrnel og £>at) eller &0ften. 9Ken ba ©ub 

fjar forb0mt alftagS 2lf gubsbtjrfeife , faa forb0mmer f)an felt)= 

fotgelig ogfaa ben, ber bringes font et Offer til UniDerfetS 

©Icmctiter. 

®ap- 10. 

Zab o3 nu gaa otter til be fcemjfe goreftillinger, 
ber — font atlerebe paamft — fyax fantme Oprinbelfe og lig- 
nenbe iKamt, ibet netop ben famnie 33encetmelfe, »ludi«, fra 
83egt)ttbelfen of blet> brugt beront, og Opf0relfen Dar forbunbet 
meb 9lntienbelfe af £efte og SBogne. Ogfaa bet t;bre Ubfitjr 
mr af (ignenbe 93effaffenEjeb, forfaabibt angaar, f)t>ab ber l)ar|>en= 
fijn tit ©cenen. 9JJan begifcer fignemltg afftcb fra Sempler og 
Slttere og bereg utyffaltge ^ogelfe og 33Iob, nnber gt0tter3 og 
Srompeterg St)b, unber Sebelfe af be to meft nrene ^Serfoner, 
Drbeng=l£tlfon3manbeit og ©anbfigeren, ber paa engaug fun* 
gerer t>eb 33egrat>elfer og fjelltge |>anbtinger. Sigefom m altfaa 
fra ©fuefpitleneg Oprinbelfe gaar oner til Sirfugforeftillingerne, 
faalebeS leber t>i nu fra bette Ubgang&punft Salen £)en paa be 
jcentffe goreftillinger: m gaar nemlig ub fra ©tebet£ fletnme 
ikffaffenfyeb. Sljeatret er egentlig SSeimS'S §eHigbom. ^Saa 
benne SKaabe fcar Det ofcerljotebet, at be^lige gotetagenber 
trcengte inb i SSerben. StEji ©enforerne plejebe ofte at Inffe 
Sfjeatre netop, fom be fear tnbrettebe, i fin Dmforg for @ce^ 
berne, for Ijtnlfe be nemlig forubfaa en uberegneiig gare paa 
©rurtb af £0tle3l0§f)eb. ©aalebeS fee3 bet §eraf, at £ebnin= 
gerne<3 egen Aliening gj0r fceEe§ ©ag meb o3 og afgttter et 
Sibne^btjrb for bein i famme ^etning, — at enbog ben blot 
mennejlelige ®cebeligt)eb§orben paa gorfjaanb befturfer t>or mo^ 
ralfte Opfatning. Og ba berfor ^ompejug ben [tore, ber fun -6iqaa?$ 8ipunuoqqn8 8i] aaaftjjx; 60 61J aaqa>]8 80 sqaajtwct 
as aajwJqajJlffs 3 Q 3 HUJ^° 80 auacjts am(j aaquu aaq W3a() 'pa 
pBatu ouJBo qaa ia uaiu ^aa;^0|Jqajiigg ^aasq aapl utoj jqijtwj 

ath) 'puu aa auanjg £aq0qjo aq jo 'qaa 1$ "gauaaju auaujjg 
ami) aotm 'a6j]Jo ia quaoiu£ai>(}(t<3 gialj 'pq mo 80 jjunj£ 
suusq mo qaQ |3 3[0jju gjtujj i>o|8o nu jia ig$ — 'sqoiij jd 
saaa sqoj uuj ajji nq quaoiu§ar)^ctQ gaa(] 'pq 'usjjug o 'nq 
t»Diu aqo§ mpajffi 6o oaaauij^g 'auaajnjffi 'ojjactig Ju sjpqa^ 
asqun aoujj 'asjimnuajJupBusajg 60 -sjaDjgs 'laiqojayB 'uaiu 
^IU3|9 |d ctpold? qaa § aaajjtfict woj 'pq uaj£g -qatygajgajw % uij 
qaa uaquo uaq 'U0($ }ij qaa aua uaq 'ajajjjttfj aa a68aq utoj 
'aagi^ 80 gnuag ji; uutu asajo ;aq 'asJpBaaaaqguiaBa^ 8a aaqaajq 
^3#> 1 uaqa()6i;8t)q0jg5 Bijwau 'jij uauaa© aaaof} usBijaa^ asq 
qua^i }(.}% }ouaa;u$k g^nuajg 80 gasgig t>oct aaqftju3(j uto] 
'pBou aajjuug ajjiuaoj aq 1 uujBo aaq as jaogusgtto Bq '^qig 
jo aqajjijjqm as iuoJ 80 ' „ai.njUuoxcjs" &u®%m® J|| aaaoaj 
asq 'BjiBj^qiq sjqjtjjooj aq 'Jidjanj© aqaBijptj ua8]]aa)J aaqx$ 
'saquo DDJ80 Biiiuau gaat>8 aa(g aagig aoj Bijags ua ddIBo 
aajusijj £ t snu3gg as 6ij38j0g gusjjftipgs 60 guaqojjuajjuacg 
as 'aaquoaaatj qam qunqaofi 80 ?Bo^ s jajjnjj ao(j iuoj 'asuom 
-20® 0J 3jgi(g usiuuioj asaoij aaqrg Bo gnuags uayg $tt$p$ 
jjioajaaao ua Jo ctplflf qaa at^g aoj juaoyg sBijjusJJa uaq iqjoQ 
8o puuuupctiusj qaui jaao$ 38iqaa3ag3jpuiut0qaoJ Bo ajumqaoi 
dWq pjjajqjij U0(j ao(j gaqajoo© — ,/auajuaDqa3}03(}£ }6oaq 
=ut> ao(] — 8ij ajj(ujqu un(j moj - ia PiJiai} asqun" 'pctiuaj 

gnusjg p usm 'aaioa^ p sjji 'usjpiaqug ji; pjjog qoqqui 
ut>{j uoalj 1}]q® pq } pq siqioj Bo pctuiaignusgg p oudusao 
=asq ^quiyg fuo^i qoui pqo(£ us 3jo;qn sqjnj] 8t>(£ asjjoa 
us suaaaoluag ;d mo| |8fog ^ uu^ s?;d] 'lailquaolj© sjjd ao| 
Baags 3?Jo| uiQ p0jcto aqau^ ^ds^j pBa jxj qua saqmui aua 98 37 bigfoeb, nemtig be onbe Slcmber, bet toil fige Scemonerne. £)et 
er o£ berfor ogfaa flart, at benne Sunft er Diet bere3 $@re, 
font tjar forftnffet fig unber Dpftnberneg statute, og at faa= 
(ebe£ ^eOeriffe ben Ijolber fig fri for 9lfgub3bt)rfelfen, cfterfom 
ben3 Dpfmbere netop fom faabanne t)otbe$ for ©uber. 3a, 
boab benne Sun ft angaar, burbe m fyatoe gaaet lcenger titbage 
i Dor ^aaftanb og gjort gjcelbenbe, at SDcentonerne fra 93e= 
gtjnbelfen af, i fin egen 8ntere§fe, blanbt be 0t)rige Slfgubc^ 
btjrfelfeng urcnc Sing ogfaa fjar braget Dmforg for ©fnc- 
fpittene for berueb at loffe SKenneffene bort fra ®ub og for^ 
ptigte bent til at ^re bem felt), og at be ogfaa fjar inbgtoet 
Dpfinbelfer paa btSfe ffunftcrg Dtnraabe. §&ab ber omfiber 
ffulbe geraabe til beres gorbel, fnnbe jo tjefleriffe toel t>cere 
beforget af anbre. 3ffe fjetler toilbe be bengang fiatoe frembragt 
bette t>eb anbre SRenneffer enb netop bem, nnber t)Di§ Sia&ne.og 
©tfteber og mt»tI)tfEe gorta'fltnger be fyafcbe inbrettet en falff 
©ub3bt|rfelfe, fjtooraf be totlbe tjatic al gorbefen. 

Map. 11. 
gorat gaa frem i @ammenf)ceng t>Il m ogfaa an- 
[title en 83etragtning otter SScebbefampene. SKeb ^enftjn tit 
Dprinbetfe er be ncer beflcegtebe meb be egentlige Sfrtefpil. 
8aalebe§ er ogfaa be enten tjelltge etler 93egrat>etfe§^3nbftifc 
telfer og foranftaltes enten til J®re for be Ijebenjle @uber 
etler for be afbobe. 2)erof bere3 9iatme: be otympiffe — i 
s Jtom be fapttoltnffe — for Suiter, ligefaa be nemceifle for 
<perfute£, be iftl)mtffe for SReptun; be 0t>rige Samptege er for 
be afb0be. Jptjab Unber ba, om Stfgttbcrtet befmitter §Bcebbe= 
fampeneS Ubftqr meb fine tjanbettige ftranfe, meb fine 
prcefiberenbe ^refter, tjenenbe Sroberffaber og enbelig meb 38 

OteemeS Slob? %ox at gt&e fntb 23effeb angaoenbc ©tebet, 
benne fom $elge af gorbtnbelfen meltent SRuferneS, SRiner&as 
og ^polios, jo enbog SRarS'S ftunfter forties ©fueplabs, faa 
eftertigner man paa Sftenbebanen meb fin Soefamp og Srompet- 
blcefen EirfuS. ©en er ba naturligms ogfaa felt) et Sempel, 
nemlig ben 3tfgnb§, fjtris jpsitib feftligljolbeS. Ogfaa be gt)tn* 
naftiffe Sunfter l)ar ellers fin Sprinbetfe fra ftaftor og $ol^ 
luj'8, #erfule8'g og SRerfurS 3>i)rfdfe. 

Sap. 12. 

2)et ftaar nu titbage at betragte bet frrcegtigfte og 
meft nnbebe ©fuefptl. ^gtbetfc" er bet bleben falbt paa ©rnnb 
af ben Sjenefte, font forretteS, efterfom Sjenefte ogfaa er et 
anbet SRamx paa s 2)be(fe. Og en£jenefte troebe be gamle attiife 
be babe Deb bette ©fnefptl, efterat be fjafcbe milbnet bet Deb 
en mere mennejfelig ©rufomljeb. £f)i forf)en fj0bte og ffogtebe 
man neb Sigbegjcengetferne ganger ettet ilbefinbebe ©latter, ba 
man mente at !nnne forfone be afbobeS Slanber neb SDiennefle* 
blob ©enere fanbt man for gobt at tilflore benne @fjcen= 
bigljeb fceb at omgiore ben til en gorlt)ftetfe x ). Dg faalebeS 
Met) be golf, font man [jat>be ffaffet tilt»eje / og fom man t»at)be 
labet unberfcife i S3aabenbrug, forfaanibt og paa faaban SWaabe, 
fom man £)at>be Setltgfjeb til, blot forat be flnlbe Icere at labe 
fig brcebe, — ftrate berpaa opofrebe paa @rat?E)0Jene paa ben 
for ©obningeofferet faftfatte Sag. @aalebe§ troftebe man fig 
otter 2)0ben oebSftorb. SDette er Dprinbelfen til benne 9)belfe; J ) Qftebetfor be ttbfigere SDtenueffeflagtniuger traabte nemlig ©fobiator* 
i atnpe 39 men libt efter libt ubtuffebe man fig til en faameget ft0rre 
Slaffinertfjeb og paa famme lib ©rufomfjeb; bi$fe mlbe 
StyrS 3Seflt)ft fif nemlig ilfc nof, f0renb menneffefige Segemer 
ogfaa Me& fonberretme af mlbe 3)t)r. £>t?ab ber attfaa bleb 
ofret tit be b0be, bleu naturligt)t^ betragtet font en Sjenefte, 
ber blet) bem oift, og berfor er bcttc en HfgubSbgrfelfe, efter= 
fom ogfaa Stfgub^btjrfelfen er en 2lrt SDobningetjenefte: ben 
cite fom ben anben forrette^ jo for afb0be 1 ). Stfen S)cemoucme 
Ij.rr fin SSoIig i be afbBbei? ©ettier. — 2ab o£ nu ogfaa tage 
litlcrne i SBetragtuing. @r enb bztte ©lagg goranftaltning 
gaaet ofeer fra en iHSreSbebiSning mob be afbobe til et §@re3* 
[pern for be leoenbe, jeg figter fjermeb til ft&ceftur-, SRagi* 
ftrotS* og aflefjaanbe s }kefteembeber, faa maa bog, forbi 9?ao= 
ttdS ©aerbigfyeb er noje fntjttet til SlfflitbertetS Sorbrijbelfe, 
TwbbenbtgtriS alt bet, ber beforgel unber Sftatm af SScerbigfyeb, 
fmittes af be ^letter, fom flceber oeb bet£ Sttarfag. ^aa 
Itgttenbe SKaabe maa t)i ogfaa forftaa Ubftt)ret, ber maa an- 
feeg fom E)0renbe meb til be fetfcfamme 2®re3betri3ningerS 
Rxanh S)tefe s $urpurbragter, S3aanb, s ^anbebinb, Sranfc 
enbelig ogfaa £aler og ©bifter og ©maufen 3)agen forub fan 
nemlig iffe finbe @teb uben 2)joeoden3 ^Sotnp og ©amoneweS 
$aafa(belfe. £»orfor ffulbe jeg tale inbgaaenbe om <3tebet3 
Slfff^eligtjeb, fom iffe engang SWenebere fan ubljolbe? 2 ). S£)i 
tlmfit^catret er fjeltiget flere og ffraffeligere ©ubbommc enb 
Sapitolium: bet er et %mpd for atle SDcemoner. Sigefaa 
mange urene 2tanber, fom bet rummer 3)ienneffer, liar fin SSolig 
ber. %ox flutteligen ogfaa at ncemte f unftprceftationerne, faa l ) Se mporog, $tc$. 10. 

*) $i3fe ©ubbommeS SRatme er faa ffrorffeltge, at enbog Sftenebcren be= 
tCEnfer fig paa at ftocerge &eb beiu. 40 er bet o3 io befjenbt, at 3Rar§ 03 ®tana prcefiberer ofcer 
begge ©lag3 ©fuefpif. ®ap. 13- 

SBi t)at rut, ffutbe jeg tro, Srin for Zxxn Hlftrceffe* 
lig aff)anbtet, paa fjnormange og [jtulfeflag? SRaabet @fue- 
fpiCCene gj0r fig fft)lbige i Slfgnberi, meb §enft)u til bere3 Dp* 
rinbeife, SPcncvpnelfe, Ubfttjr, ©tebforfjolbe og Sitnftnb0t)elfe. 
Cg m er berbeb fomne paa bet rcnc meb, at be paa ingen 
SJiaabe f0mmer fig for &§* font to @ange Ijax affDoret $f* 
gnberne. 3ffe forbi en Slfgnb er noget, font Stpoftelen figer; 
men forbi, ipab be gjor, gjor be for 1>cemonerne, fom nemlig 
er tttftebe neb gnbmelfeu of 2lfgnb3bifleberne, f)t»ab entcu be 
nu er afb0be efler, fom man tror, (%ber. 5)erfor altfaa, forbi 
bet for()olber fig meb begge ©lag* ?tfgnber paa en og famine 
Staabe, tbet be afbobe og ©uberne er et og bet famine, faa 
afljolber t>i o£ fra begge @fag3 2lfgubert og foragter faaoet 
SMonumenter fom Sempler. 85 i bar intet at beftifle f)t>erfen 
meb bet ene eller anbet @(ag£ Sitter, tilbeber f)t)erfen bet ene 
eller anbet ©lag§ Silleber, in ofrer iffe, Ijotber ingen geft for 
be atb0be, ja t>i fpifer iffe engang af bet fom IjatNoaeret bragt 
fom Offer cntcn tit Slfguber eller afb0be, efterfom &i iffe fan 
paa engang crbe ©nb£ SRaaltib og ©cemonerneS. SJerfom t)i 
altfaa fjotber SWunben og 93ugen fri for bet nrene, f)t>ortneget 
mere maa tu ba iffe af()o(be fcore ceblere SDele, 0ine og 0ren, 
fra faabanne 9tybelfer, fom beftaar i et Offer til Slfgnber eller 
afbobe, og fom iffe optageg i 3nbt>o(bene, men gjennemtyrer 
felbe Slanben og ©jarfeu, ^t?il SRenljeb bd ofcerfor ®nb fom* 
mer meget mere an paa enb.3nbnolbene& 41 Slap. 14. 

(gfter fcialebe? at l)aoe fremtjolbt SJtatonct Slfgub^ 
btyrfetfe, f)t>te 93ent)ttelfe atcne burbe ticere titftrceffetig tit got- 
fagelfe af ©fuefpil, faa lab o3 nu tit Dtocrflob befjcnbtc ©agen 
fra et anbet Stpiftptntft, fornemmeltg for bercS ^fljlb, font 
fmigrer fig meb, at fjin 9Xff)oIben£)eb iffe ubtrtjffetig er fore* 
ffretJct. ©om om bcr tat fagt for libet om ©fnefpillene, nanr 
SSerbenS 83egjcerltgf)ebeT forbomme^. 3$i ttgcfom ber git>e£ 
en fflegjoerligljeb efter ^5enge, 8@re, en 33ugen3, 35eltt)ftett^, 
gorfcengelig^ebenS Segjarltgtjeb, faalebeS gibeS ber ogfaa en 
Segjcertigtjeb efter gorltjftelfe. ©hiefpitlene er tmtbtertib ogfaa 
en Strt gorfyftelfe. $eg (lutbe tro, at naar ber nattmeS 33e^ 
gjcerligljeber i SUminbetigbeb, faa inbefhttter bisfe ogfaa i fig 
gorhjftetfer. fiigef aa: $ornojetfer, forftaaebe i fin Slminbe* 
ligfyeb, finber ogfaa en fpeciel Sttttenbelfe pact SfuefpU. gor= 
otorigt fjar m jo angaaenbe ©tebet otienfor omtatt, at bet iffe 
t og for fig befmitter o$, men oeb bet, fom foregaar ber, og 
()t)oroeb bet, faafnart bet fjar inbfnget Urenfjeb, berpaa nbfptjr 
ben mob anbre. 

fta*. 15. 

2)et faar ba, fom fagt, fccere nof meb bet f0tfte 
,§ot)ebpunft, 31fgub§bl)rlelfcn. Sab o§ nu fammenfjotbe be 
0tmge ©genffaber Deb fe(t>e be Sing, fom foregaar ber, meb 
©ub& ®nb fjar befatet at omgaaeS meb bm §elligaanb, fom 
efter fin able 31a tin: er fart og 0mfinbtttg, ftille og milbt, i 
SRo og fjreb, iffe at forfttjrtc t)am meb Sftafert, gorbttrelfe, 
93rebe og gortrtjbelfe. £>l>orkbe3 f!al ba bet funne forltge£ 42 meb ©ftiefptf? tfyi tntet ©fuefptl gaar for fig itbcn ©inbetS 
Opljibfelfe. £>toor ber nemlig cr Stybelfe, ber er ogfaa 23e- 
gjcerUgfjeb berefter, og netop beraf fommer bet jo, at -Jhjbelfen 
fmager. Dg fytoor ber er Segjcerltgfjeb, ber er ogfaa ffappe* 
ftrib, tjtoortoeb netop 33egjcerligljeben fmager. Dg frembdeS: 
btoor ber er ®appeftrib, ber er ogfaa Stafert og gorbitrelfe, 
SBrebe og gorttt)beife og alle anbre gtflger af bi£fe Sing, 
titulfe tilfjobe tffe rimer fig meb ^riftenfitoet. 2$t omenb en 
eller anbcn if0lge JBejIaffenljeben af IjanS SScerbigljcb , Sllber 
eller SJtotur timber ©fuefpittene meb SKaabeljoIb og Stnftanb, 
faa er bog tjetter iffe tjan nben ©utb<§betoeegetfe og en ^cinmc^ 
lig Sibettffab i ©jceten. Sngen gaar til en 9?t)be(fe nben 
Sibenffab, ingen er nnberfaftet en Sibenff ab nben en fceregen 
SInlebntng. 2)et er jo netop Slntebningen, font fremfalber fiiben- 
f!ab. Dpf)0rer berimob Sibenffaben, faa er ber ingen %ot* 
riBJelfe, og alterebe ben [jar gjort fig j!i)Ibig i et taabefigt 
goretagenbe, fom Begtoer fig i en ©antmenfomft, f)t»or tntet 
opnaaeS. SKen jeg ffntbc tro, at tri iffe fjefler f)ar noget meb 
bet taabeltge at ffaffe. Og fjtoab flal man faa fige berom, 
at en faaban fcclber 3)ommen otoer fig fetu, ibet t>an [tetter fig 
blanbt bent, fytoig lige tyan iffe 0nf!er tot Dare, ja font fjan er^ 
flcerer, at f)an af fl^r ? — gor o§ er bet iffe not, om toi felt) 
intet faabant gj0r; &i ntaa iffe engang Ijatoe ©amftoem meb 
bem, fom gior bet. — „$Kaar bu faa en %\)ty — fjebber bet 
— faa 10b bit fammen meb Ijam." 1 ) ®ib tot iffe engang teen* 
gere bef)0toebe at bcere fammen meb bem t SScrben! — ©og 
ffitler toi o3 fra bem i r be Sing, fom £)0rer benne SSerben til, 
efterfom SBerbcn er @nb£, men be Sing, fom f)0rer til Serben, 
er 2)jcetoe[en§. 

: ) ©aim. 49,18. 43 . 16. 

(Sfterfom altfaa Sibenffab er o£ forbubt, faa tjolbeg t>i 
bermeb borte fra alte ©fuefpit, ogfaa fra Sirfng, Ijtoor £ibenffa= 
berne ret egeittlig Ijerffer. Sceg SDterfe til golfet, naar bet beginer 
fig til ©htefpitlet, allerebe paa gort)aanb i Sibenffab atler^be 
t0ilcSl0ft opftibfet, allerebe btinbt, allerebe opljtbfet af ^ozbhe? 
■maal. ^Stcetoren er bet for fangfom, uaftabelig farer bets 
53tif omfring efter Sobberne t Urnen. SDerefter center matt i 
fpcenbt gorfcentning paa ©ignalet, man fierer fun et og b^t 
famme affinbige SRaab. 9Katt fan fjenbe Slffinbigbeben paa 
be intetfigenbe Sing, ben foretager fig. „§an l)ar faftet 1 ), 
figer man, og fortcefler b&eranbre faafebe^ gjenfibig bet fom afle 
ijat feet paa engang. Seg tager bet fom et 93ems paa 99tinb= 
Ejeb. Ttan fer nemtig iffe, fcoab bet er, fom blet) faftet. 2Ran 
tror, bet er et 2ommet0rflcebe; men bet er et Sittebe af ®jce-- 
tielen, nebftljrtet fra bet f)0ie. S)erefter Ijengtoer .man fig ba 
tit rafenbe ©inb^be&eegetfer og Stoifttgljeber og alt, £)tiab ber 
iffe er tillabt for greben^ ^refter. SDette er igjen en Silbe 
tit gorbanbelfer og ©Ijcelb^orb uben, at ber er nogen gtjtbig 
@runb til |>ab, ttgefaa ogfaa 83ifatb3raab uben gtjtbig (Srunb 
ti(SjcerIigf)eb. %$i f)t)ab fan be ftrcebe at opnaa for fin cgen 
*)3art, be golf, fom optrceber ber, og fom iffe engang ejer fig 
fefo? nben moafle alene bet, ^Dort>eb be er ber0bebe SBefibbelfen af 
fig felt): be f0rger meb t>eb anbre8 Ufjefb og gteeber fig otter 
anbre-o fi^Hc. £>t>ab be onffer eller iffe mtjler, er noget for 
bem felt) fremmeb, faalebe§ er ogfaa bereS ffijcerligljeb intetfigenbe- %laat atte gorberebetfer fcar trufite, faftebc $ei|eren elder en SJtogt* 
fttat&perfoit et Xorftrcbe t Suften fom Xegu til SJccbbemaaletS $e- 
gtjitbelfe. 44 og bere3 $ab ugrunbet. 9JJen ffutbe bet maaffe t)cere ttflabt 
at elffe uben ©runb og at fyabe uben ©runb? ©ub for- 
btjber enbog at ftabe meb ©runb, ^an, font befaler, at man 
ffal elffe fine gienber. ©ub tillaber itte engaug at forbanbe 
meb ©runb, fjan, fom befaler, at man ffal tielfigne bem, fom 
fotbanber. 2Ren f)t>ab er mere fulbt af SBitterljeb enb EirfttS, 
f)t)or man iffe engang ffaaner fine gprfier eller fine SJfeb- 
borgere. SDerfom noget af bet, fom Ijar opfrilbt £irfu£ meb 
Sftaferi, ofcerljotiebet nogetftebg fommer fig for be fjeflige, ba er 
bet ogfna tittabt paa Sfafttg; men fommer bet fig intetfteb£, 
ba fefofolgeltg filler iffe paa StrfuS. Slap. 17- 

(£r bet o£ ifte ligetebeS befafet at bortffaffe af ©fam* 
lo^fjeb? Dgfaa Ijeri t)ax tit altfaa et gorbub mob Sfyeatret, 
fom ret egentltg er ©fam(0$t)eben§ ©oebe, f)ttor intet trinber 
93ifalb uben bet, fom anbetfteb^ iffe mnber SBtfalb. &aa* 
febeg er bet£ ftorfte ■ Siftrceftiingsfraft tifoejebragt f)ooeb 
fagelig deb, fymb ber er itrent, — faabant fom Slttetanfpitleren 
ubtrt)ffer net) ©eftifulattouer, og ben mimiffc ©fuefptflet enbog 
fremftilfer i gruentimmerfoftume 1 ), f)t)omeb l)an forbrtoer bet 
bfufcerbige $jon, \aaat bet fjeEer robmer Ijjemme enb paa 
Sfjeatret; faabant enbelig, fom $antomhnfpilleren fra 33arn= 
bommen af unberfafter fit fiegeme forat ubbanne fig til ®unft-- 
ner. 3a, enbog feloe ©fjegerne, ben offentlige SBeltyftS Ofrc, 
brageg frem paa ©cenen — til befto ft0rre gornebrelfe i Stun* 
berneS 9tart)cerelfe, for fjuem be alene tear ffjulte, og pasferer *) <$aa bet antife Sweater optraabte iffe SMitber, be fmnbetige Poller 
bfet) altfoa git>ne af Ttmxb. 45 Stoue for gotf af entjfcer 2ttber, of either ©tanb. 3)ere3 
OpIjolbSfteb, $ri§ og fortrceffeltge ©genffaber ubraabeS enbog 
for bem, for tjtjem bet iffe bar nob&enbigt. Seg tier mcb 
Sfteften, font ©0mmeligt]eb Irtet»er ffjult t fine egne m0rfe 
§uler, forat bet iffe flat befuble SDagSlijfet. 9t0bme af@fam 
burbe ©enatet og atte ©tcenber. ©eto bisfe fimnber, font fjar 
tmjrbet fin egen 331ufcerbtg()eb, ruber bog t>eb fine 53et)cegelfer 
Sfrtjgt, naor be ftitteS offentlig tilfluc for golfet, be flammer 
fig bog engang om Slaret. 3Ken berfom m nu flt)tber at ban- 
tyfe at Ufyffbeb, £>t>orfor flutbe bet ba bare ttttabt at f)0re, 
t)toab bet iffe er ttttabt at fige? 3St Deb jo enbog, at taabetig 
©pog og etf)tiert forfcengetigt Orb er b0mt af ©ub. Sigefaa, 
ftnorfor flutbe bzt tircre ttttabt at fe, f)t>ab bet er en ©f jcenbfel 
at gjore? £oorfor flutbe bet font befmitter SKentteflet, naar 
bet gaar ub af fyanS 9ftuub, iffe antageso at befmitte 9D?enne* 
ffet, ttaar bet gaar tnb gieunent 0itte og 0ren? 0ren og 
Dine ftaar jo bog i SlanbettS Sjenefte, og iffe fan ben, Ijmg 
%\mm er befmittebe, fremtrnebe i fin atatfjeb. ®u (jar fatge* 
lig i gorbubet mob Utyflfyeb ogfaa et gorbub mob St)eatret. Sa*j, 18. 

©erfont m ttu foragter ben t>erb§ttge £iterafur3 
iterbont, ibet m betragter ben font 2)aarffab for (Sub, ba er 
bermeb ogfaa gbet o§ titftrceffelig Seffeb angaaenbe tjinelrter 
af ©fuefpit, fom i ben t>erb§ttge Siteratur beter fig i fomiffe 
og tragiffe. Og berfom Sragebier og $omebter beforbrer gor* 
brtjbelfer og atte^aar.be ^8ettt)ft, grufomme og otiergitnte, ugube^ 
lige og t0ttc3l0fe, fom be er, faa er bet at omtafe fjoabfomtjelft 
faabant, bet ncere ttu noget grttfomt eUer uocerbtgt, ingentunbe 46 bebre. $t*ab ber forfafteS t ©aab, fan Ijettertffe pasfere 

i Orb, Og forfaatoibt bit tljr til ben s 4$aaftanb, at SRcnbc* 
banen ogfaa ncetmes> i ©friften 1 ), ba ffal bet ganffe totft tub* 
rBmnie^ big. SWen at bet, font fler paa SRenbebanen, er big 
utocerbtgt at t^cere SSibne til, nil bu tffe funne ncegte: SRcetoe- 
flag, ©pari, ^§uf og allef)aanbe Saabljeb, otoet meb fmanben, 
og alleflagg gorbrejelfer af bet ntenneffelige Slnfigt, font er 
©ub 3 SBtflebe. 3)u toil bog albrig biflige benne uttetftgenbe 
fi0ben og enbnu mere intetfigenbe flafteu og -ftoppen. 35 u 
oil bog albrig ftnbe SBefjag i utilbortige eller mttjtttge Shaft* 
anftrantgelfer, iffe feller i SBcftrceBcIfer for at gitoe Segemet en 
fun pig Ubtoifling, font nemtig otoerjfriber btt af ©faberen fatte 
ffllaal Dg bu toil l)abe golf, font er bletnte niceffebe for at 
tjene ©rceferne font STibsforbrio. Srpbefantpen er ogfaa en 
bjcetoelff SBefttflutg. Set toar 2)joetoelen, font forft flog 9Ken^ 
neffene til Sorben. ©ettoe Skocegetfeme ftoarer til ©tangent 
ilautpmaabe: bet faftc Sag, ben jmibige Dntfltjngen , ®lat* 
Deben tit at fno fig bort. — 2)u trcenger flet tffe til nogen 
ftrauS; f)toorfor jager bit ha efter en gotltjftelfe, Ijoor bzt 
gjoelber at totnbe Sranfe? . 19. 

©Cat tot nu ogfaa tocnte af ©friften en gorfaftelfe 
af SBfatfttljeatret? ®erfom tot fan gobtgjore, at ©rufontfjeb og 
g0telfe8t0§f)eb og SSttbljeb er tiCCabt for qS, faa lab o£ gaa i 
3lmfitf)eatret! 3)erfom tot er af ben 93effaffenf)eb, font ber 
ftgeS 2 ), |aa toil tot ogfaa ftnbe gornojeffe i Ubgtjbelfen af 
9Kenneffeb(ob. SKen bet er jo et ©obe, atgorbrt)bere fteaffeS? 

l ) 1 ®or. 9,24. 

>2 ) $e triftne 6effi}Ibte3 for at ffagte og fortcere Stent. Styol. tap. c 2. 47 

$»em ntegter bet nnbtagen gorbrpberen felt)? Og bog fait 
en, ber felt) ingen gorbrtyber er, iffe gtcebe fig *?eb en anbenS 
£>0b*ftraf, ba bet meget mere fontmer fig for en faaban at 
forge ouer, at et SWenncjlc (font Ijan felt)) Ijar forgaaet fig faa 
btjbt, at t)an maa aflitoeS paa en faa gntfom 9Jlaabe. SWett 
tlticm inbeftaar mig for, at bet olttb er $orbrt)bere, font b0m* 
me§ tit be Ditbe 3tyr etter en f)t)i(fenfomt)elft StobSftraf, og at 
iffe ogfaa ben nffptbige er ubfat for bet famme, enten paa 
©ruttb af 2)Ottimeren§ £cebnlt>ft etter gorfnarerenS Ubueltgljeb 
effer bet pinttge gortjorB ilimobftaaetigfjeb? £t)ormeget bebre 
er bet attfaa iffe at bcere ulnbenbe om, naar be onbe ftraffeS, 
forat man iffe fiat bcere t)ibenbe om, naar be gobe liber 2>0ben, 
om ber eflerg er nogen gorftanb paa bet gobe btanbt bem ! 
Salfolb er bet fiffert, at ber fommer ujfijlbige ©tabiatorer tit 
Sfuefptttet forat tjene fom Of re for golfed gorttjftelfe. £)g 
t)t)ab angaar bem, fom bomme^ tit Strenaett, I)t>ctb ffal man 
ba tattle om, at be unberfafteS en Straf, ()t)oroeb be brtt>e^ 
fra en ringere gorbrt)betfe tubere til et SKorb? 2)ette er 
intt %it\mx tit §ebningerne. ©fntbe for0tirigt ben Strifine 
begone tyberligere ffieffeb meb £>enft)n til bet affftjettge t)cb 
be^tige ©lueftuT? S)et tocere iangt fra! Sfttgtignof fan ingen 
gibe fxtlbftcenbtgere Unberretning Ijerom, uben forfaabibt ijan 
frembeleS bibaaner ©htefpittene. Seg for min $art fore- 
trailer at ooere noget nfitlbftambig fremfor at toenfe bibere 
berpaa. ®*$. 20- 

§t)or intetfigenbe, ja fortbibtet er berfor bcreS ?lr= 
gnmentatton, fom — uben Ibiol er bet blot en Ubflngt forat 
ffaffe $(ab3 for benne gornojelfe — gj0r gjcelbenbe, at ber 48 iffe i ©frtften paa noget beftemt ©teb foerligen tales om nogct 
faabant SIfljotb, joa at bet attfaa ubtrtyffetig flulbe tnete en ®ub£ 
'Jjener forbubt at bioaane betftagS ©ammeufomfter. Sfttjlig 
ijax jeg af en &tS £f)eateroen tjort folgenbe nt)e gorfnar. 
©olen, fagbe fyan, ja enbog (Sub felt) fer til fra §imten og 
blitoer bog iffe befmittet. Uncegtelig fafter ©olen ogfaa fine 
©traaler neb i en Stoaf og blioer bog iffe befmittet. SJten 
gib blot @ub iffe nar Sibne til nogcn ©f jcenbfel btanbt 9Men* 
neffene, faa in afle funbe mtbf&j ©ommen! SKett fyan jet 
baabe ^Rooerier og galffnerier og SKSgteflabSbrub og 33ebrag 
og 3tfgubgbt)rfelfer og feltie ©fuefpillene. SDerfor ffal altfaa 
trf iffe tocereSStbne til bent, forat in iffe ffal feeg bcr af Ijam, 
font er SBibne til alt. 2)u fantmentigner, o 3Reime|fe, ben an= 
flagebe og 2)ommeren, ben anflagebe, font nctop er Ejjemfafben 
til Stallage, forbi ljan fees, SDontmeren, font erSDommer, forbi* 
fjan fer. SKon m ba ogfaa ubenfor Sirfuft'l ©franfer J}en= 
falber til Stafert, mon oi ogfaa ubenfor 5tf>eatret§ 3)0re £>en-' 
gttter o£ til tlft)fff)eb, til Uforjfammetljeb ogfaa ubenfor fRenbe^ 
banen, til Untenneffeligf)eb ubenfor Slmfittjeatret, efterfom @ub 
ogfaa fyar Sine at fe mcb ubenfor SJamrene og SBcenferaberne 
oggorljoengene 1 )? SBtfarermlb; intetftebs og ingenftube fan 
bet unbffijlbeS, font ©ub forbommer. Qntetfteb^ og ingenfinbe 
er bet tillabt, fom altib og ooeralt netop iffe er tillabt. 35cttc 
er ben futbe ©anbfjeb og ben Ijertil foarenbe fulbfomne SMorat 
og fommelige grtygt og trofaftefitjbigljeb: iffe at bijtte 9Rening 
og foranbre fin ®om. $mb ber ifanbtjeb er enten gobt etler 
onbt, fan iffe ooere noget anbet. 9J?en i ben gubbommelige 
©anbljeb er alt uforanberlig faftfat r ) Apulise, Zcepptv, ber ubfpcenbte^^aaSirfuS tit SSeifijttelfcmob ©olcn. 49 Sap. 21. 

§ebningerne, f)o8 fjocm ben fnlbfomne @anbt)eb iffe 
finbeg, efterfom jo feller iffe ®nb f)ar toettebet bem i ©anb* 
Ijeben, tpber onbt 09 gobt efter egert St)[t og^orgobtbefinbenbe: 
f)t>ab ber fjer er onbt, er ber gobt, tpab ber Ijer er gobt, er 
ber onbt. @aalebe3 fan bet altfaa gaa for fig, at ben, fom 
paa offenttig ©abe neppe lofter op fit ©eoant, ttmngen af 
£eben, tjan Icegger bet af fig paa £irfn3 fimpeltfjen faa, at 
t)an f after al Unbfeetfe i atte§ 2tnfigt; — og at ben, fom be- 
ffytter fin jomfrnelige £)atter£ 0ren mob etlpert nrent Orb, 
ban forer fjenbe feto t Xljeatret forat bli&e S5tbne tit fttge Orb 
og ©ebcerber, fom ber tmnfer; — og at ben, fom, f)0i3 nogen 
nil afgi0re en £mft meb £>aanbgribeligbeber paa ©aben, af» 
tjolber bam berfra etler babler Ijam, fyan ftemmer paa 9tenbe- 
banen for fyeftigere Samp; og at ben, fom gtifer fceb et paa 
natnrlig SUfnabe bobt SKenneffe£ Sig, fpeiber i Slmftt^eatret 
ufrafcenbt neb paa be fonberretme, temteftebe og meb fit eget 
331ob befublebe Segemer; ja, at enbog ben, fom fommer til 
©fuefpittet forat Icegge for Sagen fit 33ifalb tit en 9#orber3 
©traf, ben famme Wtanb brtoer ©labiatoren mob fin S3Uje 
meb9fJil» og ^ijfeffag tit at begaa SKorb; og at ben, fom for* 
longer, at either mer enb alminbelig afflgefig 2Rorber ffal 
fafte£ for So&erne, ben famme beber for en grufom ©labiator 
om @tat)en og ffaffer f)am jjuen 1 ) fom en ©etenning, meben$ 
f)an ubbeber fig ben aHerebe brcebte for enbog at n^be ©fuet 
af fjam Slnfigt tit Slnfigt; og faatebeg betragter fjan faameget L ) Rudis, en ©tab, pileus, en gittfjaette, ber ffjcenfebeS ®(abiatoret 
tit £egn paa fnlbftcenbig grtgifcelfe. 
SHrleFcebrene. XV. 4 50 fjeHer pact ncert §otb bette SKennefle, fom f)an ()at)be onffet 
at funne brcebe paa Stfftanb. Og f)an fjattbe jo toceret faa* 
meget grufommere, om Han iffe f)at>be triltet bet. 

Rap. 22. 

§t)ab forunberligt er ber i bcnnc .&olbning3l0$l)tb 
$08 SRenneffer, fom fammenblanber og forfcefsfer bet gobe3 
og onbe§ Stefen toeb fine ubejlanbtge $0lelfer og fin oollcnbc 
2>om? £§i be fetofamme golf, fom foranftatter og befarger 
©fuefpil, nebfcetter be faameget etffebe 33ognftt)rere, ©fuefpiHere, 
3BofSere og £)ine OrenacnS gcegtere, til (went SKcenb ooergber 
fin ©jcel, Jtbinberne enbog fit Segetne, og for fjbi$ ©fylb be 
begaar Sing, fom be felt) forfwmmer, — be nebfcetter bent 
netop paa ©runb af ben ftunft, for fjtiilfen be opfjojer bem. 
9fa # be forbgmmer bem enbog offenttig til 3Srel08l)eb og Sab 
af borgerltge SRetttgljeber, ibet be ttcegter bem Slbgang tit 
SRanbSforfamling , SEalerftot, ©enat, SRtbberftanben og alle be 
0tirige §ceber3pofter , bertttmeb ogfaa trisfe Ubmcerfelfer. 
§oiIfen forfert $remgang3maabe! ®e elffer bem, fjttem be 
ftraffer, nebfivtter bem, f)t>em be tjber fitSifalb. ftunften op* 
f)0jer be, Sunftneren brcenbemcerfer be! £t>ab er bet for ©lags 
®om, at en flat gioreg forbcegtig paa ©runb af bet Ijan itb* 
moerfer fig i? 3a, tjoilfen £itftaaelfe er iffe bettc af SingcnS 
©tetfjeb, naar be, fom uboDer ben, ffjont meget tjnbebe, iffe 
unbgaar at branbemcerfes! tap. 23. 

Sftaar attfaa 5D?enneffene efter ncermere Ot)ert»ejelfe, 
trob£ ben bertmob ftribenbe gorfjcertigf)eb for fjornjefielfen, 
ftnber, at beSlige ffiunftnere &0r 6er0t>e^ gorbefene Deb 3SreS* 51 pofter 09 forbemmeS tit en offentlig Sefljcemtnetfe fom en 
lanb^fortoift til fin Slippe, ijtoormeget mere maa ha ben gub* 
bommelige SRetfoerbigfyeb optrcebe ftraffenbe mob bem! Slier 
flulbe @ub fyatoe SSelfeetjag i tjin SSognfttyrer, fom fcetter faa* 
mange ©jcelei Dpr0r, fom foranlebiger faamange flette Siben- 
ffaber, faamange toeMenbe ©temninger, ber er befranfet fom 
en 2lfgub3preft eCter broget ftebt fom en ftobler, Ijtoem £)jcetoe* 
len felt) t)ar ptjntet op forat fore §am affteb paa en SSogn fom 
et aRobbittebe til SliaS? (Slier ffnlbe $an f)atoe SSelbetjag t 
t)am, fom meb en SRagefnito foranbrer fit eget Ubfeenbe, — 
utro mob fit eget Slnfigt, — fom, iffe tilfreb^ meb at gjore 
Ut faa ligt ©atunt, 3fi3 og Siber fom muligt, otoenifj0bet 
gitoer bet ttlpris for nancerenbe ©refigener — paa en faaban 
SKaabe, fom toilbe fjan britoe ©pot meb|jerren3 23nb? Ogfaa 
Sjcetoeten icerer attfaa, at man taalmobigen jlal fremrceffe fit 
Stnb til ©lag. Baa f)ar Ijan ogfaa toeb ^joelp af Sotburner 
gjort £ragebiefpiHerne t>0Jere; tf)i „ingen fan Icegge en Stten 
til fin 3Saef3t". $an toil attfaa gjore $riftu3 til en Sogner. 
Og t)tmb nu feltoe bette $cefen meb Staffer angaar, ba toil 
jeg fporge, om bet tan befjage ©ub, fom forbt)ber at gjere 
nogen Ifbilbniitg af nogetfomtjelft, enbfige af fjan^ 33iflebe. 
©anbt>eben§ Opfjato elffer intet Sebrag. §oreri er i fjanjl 
Sine enfytoer funftig ©ftertigning. Sigefaa toil Ijan, fom for- 
b0tnmer at gorftiUclfe, ingenlunbe bitlige, at man paatager fig 
en anben ©temme, SJ0n efler Sltber enb fin egen, og at man 
barer tilftue ^jcertigtjeb, SSrebe, ©ufte og Saarer. Sftaar fyan 
for0tortgt i fin Soto foreffritoer, at ben flat ooere en forbanbet 
ling, fom tager ftoinbeftceber paa fig 1 ), t)toab toil §an faa l ) 5 SSRofebog 22 t 52 b0mme om *Pantomtmfpttteren, jom ogfaa benqtter fig of Stoinbe= 
flceber? Og f)in SRefter i Slcetoefamp, ftan toil naturligtri§ 
fttppe uftraffct berfra? ®ub £>ar toel netnlig ftabt bam tneb 
faabanne Sir efter Sampremmen, faabanne 33u(er efter SRcetoe* 
flag, faabanne ftoampagtige @aar paa0rerne! ®et er berfor, 
©ub fyat gitoet §am 0ine, forat l)an flulbe mifte bem toeb 
@lag§maal 1 3eg toil intet fige om fyam, fom fftjber en anben 
9Kanb foran fig mob £0toen\). £>an er nemtig iffe minbre 
en SDiorber enb ben, fom bagefter flaar fjam fefto i||el. . 24. 

^5aa f)toormange SKaaber ffaf tot frembele^ paapege, 
at intet af alt bette, fom regneS meb til ©fuefpiHene, er (Sub 
toelbefjageltgt etler f0mnteUgt for @ub£ Sjenere, netop forbi 
bet iffe er ®ub toelbefjagetigt? Serfom toi f)ar paatoift, at att 
bette er fommet^iftanb formebelft ©jcetoelen, og at bet beftaar 
af Sing, fom Ijorer £>atn til (tf)i alt, £>t?ab ber iffe er ©ubS, 
efler Ijtoab ber mi^ager ©ub, maa tocere SDjcet)eIeit§) , — faa 
maa attfaa btttt tocere SDioetoelenS ^erltgljeb, fom toi afftoarger 
toeb toor Jto'S Sefegltng 2 ). Wen f)toab toi afftocerger, bor toi 
ilfe tage uogen ®el i fjtoerfen meb ©jerning eller Orb eller 
fom Jilffuere — paa noert eller fjernt §olb. 3Kon toi iffe i 
mobfat galb afftocerger og brtjber bette ©egl, ibet toi briber 
SSibne^bijrbet berom? SanfEe bet bog altfaa nu ftaar tilbage, *) Wanfyax forftaaet bet berfjen, at bet %ax oceret @f if for 2lfo eMing en3 
©fijlb frunbom at ftippz en Sobe inb meHem be fjcempenbe ®labia* 
torer. 2>et gjalbt ba at retime og bringe fin ^obftanber mellem 
fig og Sotjen. 

2 ) 3)aaben. 53 at t)t forlanger en (Srftcering fra |jebmngerne felt* ? 3a, lob 
nu bent [ige o8, ont bet er ttQabt for Artftneat bioaane 
©fuefpil. 9Kcn bet er jo fornemmettg netop beraf, be for^ 
ftaar, at en er bleoen en Jtriften, at f>an ffijr f@uefpil. Dg 
f0[gelig er ben en aabenbar gornceqter, font borttager bet 
SDtarfe, Ijoorpaa Ijan fan fjenbeg. 9ften fttoab fyaab mon ber 
er et faabant SOiennefle letmet? 3ngen tuber ooer i gten~ 
ben3 fietr uben, at ban furft bar faftct fine JBaaben fra fig, 
uben at ^an f)ar foigtet fin gt)rfte§ gane og ben (5b, f)an tjar 
fDotct f}ant, uben at ban fyar forbunbet fig til at b0 meb bem. 

Stay. 25. 

3Kon en, font bejtnbcr fig paa et ©teb, £)t)or ber er 
ttttet af ®ub, i bet £5jeblif fommer ©ub tfju? ©a ml £>an 
rtmeligtnS ogfaa betoare greben t fin Sjcet, meben§ l)an tager 
s £artt for SBognftyrerett, ba oil Ijan Icere fityftyeb, meben§ Ijan 
er fcengftet af ftomcbtanternc. 3a, oeb etfjoert ©fuefpit oil 
ber iffe nt0be o£ nogen ft0rre grtftetfe enb f)in foxftnebe s ^t)itt 
btanbt 3)tanb og £oinber. ©etoe benne gjenftbige Ooeren^ 
ftemmelfe, fetoe benne inbbtyrbeg ©nigtjeb etter tlenigljeb i 
©unftbeoigninger atttenber oeb ben ncere gorbinbelfe 3Set-= 
lljfterneS gunfer. Ooer^ooebet tcenfer toet ingen, naar fjan 
gaar paa £t)eatret, mere paa noget enb paa at fee£ og at fe. 
9Jien naar SragebiefpiHeren beflamerer meb f>0i 910ft, mon f)an 
ba tcenfer paa en etter anben ^rofetg Ubraab ? Dg unber ben 
foinbagtige ©fuefpiHer§ ©ang, mon f)an \>a bo£ fig felt* font- 
mer xfju en ©alnte? Dg naar 3ttf)teterne optrceber, mon Ijan 
ba oil ocere rebe til at fige, at man iffe ffat jtaa igjen? 
SSilbe fjan frembeleS ocere iftanb til at beocege^ af 33armbjer= 54 tigtjeb, ttaar l)an ganffe er optaget af 33jornene§ 33ib og 9?et= 
fcegterne§ 33unfer af $Ret? 3Kaatte©nb Ijolbe bennc faa ftcerfe 
SSegjcerligfjeb efter en forbrcr&elig fjorltjftelfc langt borte fra 
fine! SM)i {jtmb ffat jeg fige om bette at tie fro @ub£ til 
3)jceoIencg 2ftenigf)eb, fra §imlen, fom man ftger, til ©mnbftt? 
Sit flappe fig trcet for en ©fnefptfler meb be famme $cenber, 
fom man ntylig fyar opfoftet til §crrcn? 5U?eb ben famme 
SDhmb, fjoormeb man fjar ubtalt fit Slmen mob bet WfLtt* 
fjeftigfte 1 ), at tilraabe ©labiatoren 33tf alb ? Doerfjotoebet at 
fige „fra ©mgfyeb tit @t>igf)eb" 2 ) til nogen anben enb til @ub 
og 5?riftuS? 

Slap. 26. 

^tiorfor flulbe iffe ogfaa faabanne %olt ocere mob* 
tagelige for 33efcettelfer af 2)jtet)Ie? 2)er er ogfaa inbtruffet 
et @f3empel, Oub er tnit SSibne, meb en Sone, fom gif til 
Slljeatret og fom ttlbage, faefat af en 2}jtEt)el ®a man nn 
unber Sefbcergelfen trangte Ijaarbt inb paa ben urene Slanb, 
forbi f)an fyanbe oo&et at angribe en troenbe, foarebe Ijan uben 
at labe fig bringe t goroirring: „9Keb fulbefte 9?et gjorbe 
jeg bet; jeg fanbt fjenbe nemlig paa mine egne (Snemcerfer." 
©et er ogfaa mtterltgt, at en anben i SDromme faa et Sig= 
lagen fatten efter, at l)\xn fjafcbe fyort en Sragebie, — mebenS 
en bebreibenbe ©temme ncetmte $ragebien3 yiaw, og at ben 
Soinbe iffe letiebe mer enb fem3)age berefter i benneSSerben 
£)t>ormange anbre 93eoifer fjar be afgibet, fom oeb ©fuefpiHene *) Maat be Sriftne mobtog ftrifti Segeme og SBIob i Sfcabtjeren, ftmrebe 

be meb „9lmen". 
s ) Wlan plejebe at Htraabe feirenbe <$labiatorer 'An 1 aiaavogl 55 

er troabte t ©amfunb meb ®jcet)eten og offalbnc fra ^erren! 
Zf)i ingen fan tjene to Derrer. §tmb ©amfunb er ber mellem 
2t)S og SOtarfe, mellem £k>et og 2>0ben? Kap. 27. 

§obe t)0r tri Ijine £)ebningerne3 ©ammenfomfter og 
gorfamtinger ogfaa, forbi ber bejpotte§ ©ub§ SRaton, forbt 
man ber baglig forlauger, at m flat lafteS for Sofcerne, forbt 
gorfolgetfer.beflutteg ber, og griftelfer ubgaar berfra. |jt>ab 
Dilbc bu gJ0re, om bu blet) greben i Ijin tulbe Summel af 
ugubelige Sftaab og ©frig? 3ffe fom om bu ber lunbe Deere 
ubfat for at libc nogen Dfcerlaft af SKenneftcr; tlji ingen t>i£ 
ber tage big for en Sriften; men betcenf, t)t>ab ber t>il bli&e 
af big i £imlen! %f)\ mon bu tohrier om, at i bet 0jebltf, 
naar SDjce&elen rafer t fin SDJenigfjeb , fer alle (Sngte neb fra 
£tmlen og mcerfer fig fitter enfelt, Ij&ent ber taler gub3befpotte= 
lige Orb, £)nem ber t)0rer berpaa, fiuetn ber ftifler fin Stunge 
efler fine 0ren til ®jcetielen§ Sjenefte mob ©ub? SSil bu ba 
tffe fty fra Srifti gienberS 93oltg, bette gorbaer&elferneS ©cebe, 
og fra fefoe ben Sitft, fom ruger berofcer, forpejtet af forbr^ 
berjfe Softer? Sab fccere, at ber er noget tynbigt og befiageligt 
og uftylbigt, ja enbog cerbart beri. Sngen blanber bog ©ift 
i (Bathe og ^elleborum; 1 ) men man blanber bttk forbrcrbelige 
i fr^bret og oelfmagenbe og fomofteft f0b ©pife. ©aafebe^ 
gjennemftjrer 2)jcet>elen netop @uD3 bebfte og fjcerefte ©after 
meb ben b0bbringenbe SJril, fom tjan tiflatter. ait, t)tmb ber 
ftnbeS fjtft af manbigt efler cerbart efler ttelflingenbe i Sale 
og ©ang efler af fint, flal bu falgelig betragte fom forming* 

l ) @t $urgermtbbet f)o£ be gamle. ■■ 56 braaber, ber brtjpper fra en forgiftet^age, og agt iffe ©artenS 

^tjbelfe figefaa f)0tt fom garen, ber fommer i og meb 3?e* 

fjagettgljeben! 

taj>. 28. 

Slab fyanS egne ©jcefter ntceffe fig meb beslige 2o>t? 
ferier! @teb og Stib og 3nbbt)beren felt) f)0rer bem til. 
SSort ©jceftebub, oort 93rt)Kup er enbnu iffe forfjaanben, og 
ligefaalibt fan tri tocere bere£ Sorbfceller, fom be nore. $m* 
gene t>ef£fer. Sftu glceber ijiite fig, og tri bebr0t>e^. „$Berben", 
figer ban, „ffat glcebe fig; men 3 ffal t»cere bebre^ebe." Sab 
o§> aftfaa \0rqe, meben§ ^ebningerne glcebet fig, forat t)i fan 
glcebe o£, naar be fjar begtynbt at f0rge, men iffe gtebe o£ 
fauimen meb bem nn, for berefter ogfaa at f0rge fammen 
meb bem. SBtsbagtig er bit, o Sriften, om bn begjcerer Wty 
belfe ogfaa i SBerben, etter fnarere: bit er t fiojefte ©rab en 
3)aare, berfom bit anfer bette for 9Jt)belfe. Sftogle gilofofer 
f)ar gbct 5Ro og @inb<oliget)cegt bette SRamt. Deri finber be 
fin ©Icebe, bertit tager be fin Silftugt, beri f0ger be fin 9}o£. 
2ften bu fuffer efter SRenbebanen, ©cenen, 9lrenaen<§ @t0t). 
3eg ffnlbe onffe, bu trilbe rt)ffe ub meb@proget: 3Si fan iffe 
let?e uben fanfelig Stift, t)i fom er fftjtbtge til at b0 meb£t)ft. 
f>trilfet anbet 0nffe fan t)i ba l)at>e enb 2tyoftelen3, at gaa 
ub of SSerben og annamme§ af ^erren? 1 ) £ier er bin gor= 
fyftelfe, l)t)or bit fjar naaet bine 0nffer§ SRaaf. 

®ap. 29. 

Og berfom bu nu tror at maatte ttlbrtnge benne 
SibSfrift meb Stybelfer, fjbotfor er bu ba faa utafnemiig, at 
bu iffe fjar no! meb og iffe tcenfer paa bilfe mange og ftore 

*) gilip. !,». D< 9?tybelfer, font er big titbette af ©ub? Zi)i ^t>ab fan ttcere 
big tit ftorre SSelbetjog enb at fccere forfonet meb ©ub, bin 
gaber og §erre, — enb ©anbljebenS 9taben6arelfe, (Srfjten- 
betfen af 33ilbfaretferne ; JUgto-elfen af faa [tore tibligere gor* 
fynbelfer? jjmtfen 9tt|belfe fan bcere ft0rre enb ?lffmaa for 
g^Qbelfen felt), goragt for f)ete SSerben, janbgrtfjeb, gob ©am* 
oitttgljeb, et tttfrebs £h>, ©ejer ot>er at ©absfrijgt, at trcebe 
§ebningerne3 ©uber unber gibber, at ubbrifce ©joetrte, at fyU 
brebe ©tjgbomme, bebe ®ub om Stabenbaretfer og (e&e for 
f)am? SDette er be ftrtftneS Sfajbelfer og bcrc§ ©fuefptf, be 
fjeflige, uforgjamgetige Jtaabeganer. @e tjeri bine EirfuSlege: 
33etragt SBerbenS ©ang, ben fjenilenbe Sib! Scef £tb3rum= 
mene, t)ent paa gulbenbelfen§ Waal, f orftiar be firfelige ©am- 
funb, Daagn op neb ®ub$ ©tgnal, ret§ big t»eb @ngeten$ 
SSafun, fog bin 9lo8 i SKart^rbommeti palmer! Wen f0ler 
bu big tiltruffet af ben Spinning, ©cenen gifcer, ba fjar bog 
tri ©frifter nof, nof af 3Ser3, af ©ententfer, not ogf aa af 
©ange og 2>tgte og bet itfe gabler, men tilforlabelige £tng, 
iffe Orb, fatte paa ©fruer, men enfotbige og tigefremme. 
buffer bu ogfaa 9tefce- og 93rt)befampe? 2)eraf er ber nof 
forfjaanben, baabe mange og atfcorlige. Setragt Ufyfftjeben, 
ber er flaaet tit Sorben af fttrflfjeben, £rol03l)eben fcetbet af 
Sroffaben, ®rufomt)eben nebftobt af 33arm£)jertigl)eben, groef- 
fjeben ftiCCet i ©ftigge af Seffebenfyeben. ©aabanne SSoebbe- 
fampe er ber blanbt o£, t Ijnilfe tti felt? befranfe^. gorfanger 
bu ogfaa 33tob, faa Ijar bn Sriftt. 

®ap. 30. 

9Jien fjmtfet ©fuefpil er iffe noer forbaanben! %laav 
ben^erre fommer, fom ba iffe tenger er@jenftanb forStmtrt, 58 fom ba er opt)0iet og trtutttferer! £trilfen Subel af @ngle, 
Ijtiilfen §erligf)eb for be Ijelltge, fom ba opftaar fra be bobe! 
£t)or(ebe§ ml fra ba af be retfrcrbtge fjerffe! Og fjoorban tril 
ben iffe Mere, ben npe ©tab 3erufaleml ©og ftaar ber jo 
tilbage anbre ©fnefpil, |i» ben ftbfte, etrige 3)ommen8 ®ag, 
f)in fom ^ebmngerne tffe Ijar fort>entet, men befpottet! ®en 
5)ag, ba benne gamle SSerben og alt, tjnab ben f)ar frembragt, 
ffal fortereS af en og ben famme Sib! ^titlfet omfattenbe 
©fuefpil m( iffe ba t»ife fig! Qvab flat jeg bemtbre, tjnab ffal 
jeg ie ab, f)t>or ffal jeg glcebe mig og jubte, naar jeg fer faa^ 
mange og faa mcegtige Sanger, fom fagbeS at ticere optagne i 
§imlen, fnffe tif^obe fammen meb Jupiter felt) og bere£ egne 
SSibner 1 ) i bet tjberfte 2#0rfe! Sigefaa btSfe gtoerfter, £er^ 
ren3 SftatmS gorfolgere, fortcerebe af en enbnn mere rafenbe 
Sib crib ben, Ipormeb be felt) {jar rafet mob be ftriftnc og 
l)aanet bent! SeSuben t)ine tnfe $ilofofer, beffjcemmebe for 
fine egne £)ifciple£ Slnfigt, f)trilfe nu brcenber tilligemeb bent, 
og Ijbem be Ijar btbragt ben %xo, at ®ub iffe befatter fig meb 
nogetfomfielft, og f)t>em be l)ar forfifret enten, at ber iffe gtue^ 
nogen ©jcel eUer ogfaa, at ben iffe tut ttenbe tilbage til fit 
tibltgere Segeme! (Snbmbere ©igterne flfjcetvertbe iffe for 9?£ja- 
bamantu§'3 eller 9Rino§'3, men, fjtmb be minbft l»at)be uentet, 
for Srifti Somftol! ©a fortjener SEragtfente faameget mere 
at fy&xtx, ibet be nemlig ffriger faameget tybefigere i en Wtjffe, 
fom mrfelig fjar rammet bem felt). SDa t>il ©fuefpillerne 
gjennemffueS, langt mere gjennemfigtige t>eb Slben. 2>a fan 
man faa fe Sognfttjreren, tjelttgjennem gl0benbe paa fine flam= 
menbe £>jul. 2)a fan man betragte 33rt)befjcemperne, faftebe x ) ©om Ijar paaftaaet, at be liar feet bereS §immelfart. 59 omfulb iffe i gcegteffolen, men i Stben. _ j)og iffe engang 
t>a ffulbe )eg faameget 0nffe at fe f)ine. ©narere jlulbe jeg 
onffe at rette mine umcettettge SBKffe mob bem, fom Ijar rafct 
mob §erren. $er er Ijan — ml jeg fige — ©0n af Jammer- 
manben og „@fi0gen", ©abbatsfljoenberen, ©amaritaneren, £>an 
fom „ljar2)jcetoeleit''. £er er fjan, fom 3 f)ar f jobt af 3uba£. 
£>er er f)an, fom bleu ffagen meb et Mbx og mcb 9toer, fom 
blet) befptyttet og befublet, fom fit Oalbe og @bbife. |>er er 
fyan, fjttem „2>ifcipfene Ijemmeltgen I)ar ranet, forat bet fnnbe 
fjebbe, at Ijan bar opftanben", efler fom ©artncren flaffebc til* 
fibe, forat iffe IjanS ©alat flulbc tage ©fabe af be mange Be- 
fogenbe. §trilfen ^rcetor eUerSonfu! eHerSbcefior etter^reft 
fan &el ffaffe big Sttnlebmng til at fe faabant og juble ber~ 
otier? 1 ) Dg bog er bette aHerebe paa en SWaabe fremftiflet 
for o3 foruiebelft £roen t lanben^ ©fuen. 9Ken fjfcorban tril 
ba bet fccere, „font intet 0jc Ijar feet og tntet 0re f)0rt, og fom 
iffe er opfommet t noget SOtenneffeg $ieste*. Seg flulbc bog 
tro, bet er frtjbefulbere enb (Sirfu3 og begge ©tags Sfjeatre 
og al SerbenS SRenbebaner! x ) 3)e ntebnte ©mbebSmanb bar bet, fom i Sttmiubeligfyeb foranftatrebe 
©fuefpittene. 2lfbi§urog cf faratUp ^tettere. ^JcerOffrenbe ©frift inbeljolber en 2ffoi<§ning af ^jcetterier i 5l(ntiu= 
betigljeb og efterfolgeS af fpecteCfe polemiffe ©frifter mob forffjellige 
®nofiifere. ©mfgn. ©friftetS ©futningSorb (tap. 45). 2)et er ffreoet 
far $orf.3 Dbergang til SWontaniSntcn. 3 faa §eu[eenbe fait ntterfeS, 
at Qof). 16,13 fun f)enfore3 til $intfeun beret, ligefaa gorfoaret for ben 
apoftofiffe (SrfjenbetfeS gufbfontmenljeb. 

§ a u tf antager, at SBogen er ffreoet fort efter 5lpologien, fjoorom 
faaoel Sanfegauq font Ubtrt)! minber, og umibbetbart efter ©friftet om 
fjcetterbaaben (fe 33egt)nbe(fe§orbene). — ®ap. 15 betegner fig feto font 
©frifretS egenrlige SBegtjnbelfe og bernieb bet foregaaenbe font Qnbleb* 
uing. Qenne Ijar til §enfigt at berolige be ®riftne ligeooerfor bet bob= 
belie gaftum, at ber oar ^jfftterier, og at be Ijaobe gremgang. £er« 
tuOian minber bent om, at ^jcetteriente^ gremfomft oar forubfagt, og 
at feftie bere3 Dm|iggrtben ffulbe tjene tit en gaOnfig$rooelfefor£roen. 
9#en man bor i!!e gioe fig af meb bent, men fin bem. @nbog frem* 
ragenbe #riftite§ grafalb befjooer iffe at roffe nogen^ £ro. 5)ette, fom 
fun er en ©jentagelfe af, l)Mb ber allerebe jfeebe i $tyoftetfrebfeu, bctQ- 
ber fun en Ubren^ning af bem, ber iffe tfanb^eb Ijorer $erren til. 2)e 
friftne bor minbeS ©paabommen om, at ber Oil fomme Sijcctterier, og 
gormaningeu tit at fin bem. 

Wlm beraaber iffe gilofofer og ©noftifere fig mebrette paa Drbet : 
(Soger, faa ffal Q finbe? 9Gei, tf>i bette Drb paataegger o3 fun en 
©ogen efter et beftemt 2Jtaal, Xroen, fjtu3 §ooebfum er neblagt i 
XroeSregelen. Men ftjcetrerne benntter fig jo af ben fjellige ©frift? 
SSiftnof; men be l)ar ingeu SRet bertil og intet retmce3figt frao paa, at 
be SMftne ffal tnbtabe fig meb bem i nogen ©trib om ©friften. — (Baa 
begt)nber i ®ap. 15 ben egentlige tttflj anbling. ®jcetterue be* 
fjanbler ©friften faalebe^, at be tager fra og logger til efter $8ef)ag. 
tyaa ben Waabe fommer man iffe til nogen Slfgjorelfe. Tien ba er bet 
utifraabeligt at inblabe fig meb bem. Wlan agte forft paa, f)oor ben 
rette £ro er ; tl)i ber er ogfaa be rette ©frifter. $ri(tu0 l)ar tat golfet 
og s 3(poftferne. 3)t3fe fjar §an bexpaa ubfeubt forat prcrbife og gruube 64 Menigfjeber. 3 btSJe finbeg ben fan be Xro, og ben fro bem ftammenbe 
Xrabition er Gormen for ben fanbe Xro. 

®jtEtteme3 Snboenbing, at Wpoftterue iffe fjaobe Icert alt af ®riftu3, 
fjofber iffe ©tif. Sigefaatibt, at s 2lpoftterne iffe ffulbe fjaoe mebbelt alt 
tymb be oibfte. — Men, inboenbte fjatterue, SOcenigtjeberne §at mi3for* 
ftaaet Stpoftferne. §erimob er at bemeerfe, at Sttangterne i s Itfenigf)eber= 
ne3 ©rfjenbelfe bleb rettebe af 3tpoftferne, og ben ene Xro ljo3 be mange 
SJlenig^eber fan ilfe fjaoe oaeret ^robuftet af SBilbfarelfe, men af Doer= 
leoerelfe. — SDlen 5tpoftlerne Ijarjaret oitb, ogSBjcettente fwr forft opbaget 
©anbljeben? Umnttgt; ttji $ja>tterterne, font fatted either gubbommelig 
9Intoriter, er opftaaet efter ben apoftotiffe Scere. Tien ©anbljeben er 
bet forfte, berefter fontmer SMlbfarelfen. £5 oe apoftoliffe Sftenigtjeber 
finber man ben fecit e^ apoftoliffe $riftentro, meben3 $jcetterierne er 
nceonte og bontte af Stpoftlerne eller ubfprungne af Scerbomme, font 
9lpoftlerne t)ar forf after. — $jcetterierne tiltjorer iffe ®irfen, og ©friften 
iffe bent. ®e forfaljfer ben og gioer bermeb tilfjenbe, at be brioe3 af 
©atan, ©anbl)eben£ (Sfteraber og gorfalffer. — £>ertyo3 oibner ogfaa 
£j(Etterne3 £io mob bem. ©friftet flutter meb (Srinbrtng om ben fore* 
ftaaenbe ©om, i t)oilfen bet ogfaa Oil oife fig, at Slffatb fra erfjenbt 
©anbtjeb iffe laber fig retfeerbiggjore. 

Xonen er i bet foreltggenbe ©frift af X. ufccboanlig roltg, tocerbig, 
iffe faameget tnbibibnel fom firfelig. S)et er oiftnof ganffe trceffenbe 
MeOen farafteriferet fom et oeltalenbe Ubtrnf for SHrfenS t)0je ©elofoletfc. $5or %ib§ gort)oIbe opforbrer o§ til at fremfomme meb 
en ^aamtnbelfe ogfaa berom, at tit iffe maa forunbre o§ 
ot>er bisfe Sjcetterier, — fjfcerfen oner, at be finbe* (tl)t bet 
blet) forub forf^nbt, at be flulbe fomme), eiljeKer otter, at be 
unbergraner nogleg £ro. Sit ben ©nbe er be nemtig frem* 
fomne, for at £roen flat frtfteS og netop berfceb ftaa fin 
^5r0t»e. g0lge(tg er bet ugrnnbet og minbre t>el ofcer&ejet, 
naar faa mange forarge3 ot)er ben ftore SWagt, ftjaetteriente 
fjar. £)t>ab t>itbe be feet formaa, berfom be iffe efftfterebe? 
9iaar noget f)ar opnaaet, at bet paa en etter anben SKaabe 
er til, I)ar bet bermeb ogfaa en ©runb, l)t)orfor bet er tit. 
Og faalebeg opnaar bet en 3nbflt)be[fe, fom gjar bd nmufigt, 
at bet iffe ffitlbe ttcere til. ®ap. 2. 

$orat fatte o§ i tortljeb: Jjt?ab angaar geberen, fom 
fremfor be 0drige bobbringenbe og fmertefitlbe ©tjgbomSttl* 
fcelbe er beftemt til at tjcerje 2Kenneffet, ba fomnbrer m o3 
Jjnerfen otter, at ben er ti( ftf)i ben er nu engang til), iffe 
feller obex, at ben tjcerjer SWenneflet; tljt bertit er ben be- 
ftemt. SSftaar tu berfor forfcerbee oner, at Sjcetterierne, fom 
er fremfomne forat f&ceffe og unbergratje Sroen, fjar SKagt 

SHrfefabrene. XV. 5 


66 bertil, ba maa in forft forfcerbeS ooer, at be er til; er be 
nenilig til, faa fjor be Sftagteu, og t)ar be SWagten, faa er 
be til. SKeb ^ettftin ti( geberen, ber fom befjenbt er et onbe 
baabe efter fin Seftemmelfe og SSirlntng, forljolber bet fig jo 
faa, at t>t fuarere fftjr ben enb forunbrer o3 ober ben, og at 
oi uogter o$ for ben, faambt bet ftaat tit o3, ba bet life 
ftaar t t)or Sftagt at ubrpbbe ben. 9Meii ff)0nt Sjcetterierue 
paaf0rer 9Wemtej!ene ben efcige 2)ob og gj0r bem tit et S3t)tte 
for en fccerre 31b, foretrceffer mange at forunbre fig ot>er, at 
be formaar bette, fremfor at uubfltj bere8 SKagt, fljont bet 
ftaar til bem felt) at unbftt) ben. gor0brtgt trilbe be neppe 
fyane nogen gremgang, berfom man tffe forunbrebe fig o&er, 
at be fjar faamegen gremgang. 2f}i en ten biit>er man, ibet 
man forunbrer fig, et Offer for gorargelfen. (Slier ogfaa 
forunbrer man fig netop, forbi man forarge^, otter, at be l)ar 
faamegen 2J?agt, fom om be paa en eller anben 9Kaabe fjanbe 
fit Ubfpring fra ©anbfjeben. 3a, naturligmS: bet er forun^ 
berligt, at bet onbe tjar fin Sirlning, £)bi$ ilfe eflerg 5£jcette- 
rierne tfcer l)ar fin ©ttjrfe ligeofcerfor bem, fom ilfe f)ar fin 
©ttyrfe i Sroen. 

3 SRcet»e= efler ©(abiatorfamp fjcenber bet jaetmlig, at 
man feirer, — iffe, forbi man er fterf etter uooerbinbelig, 
men fnarere, forbi ben befeirebe ganfle mangier ®ra>ftev. 
Stfaar berfor ben famme, fom nt)Iig feirebe, berefter ftaar 
Stnftgt til Stnftgt meb en Iraftig SDtobftanber, blit>er ogfaa 
t)an otiertninben og maa fcige. Sigefaa meb ^jcetterierne: be 
Renter fin $raft fra nogleg ©oagbeb, mebenS be intet formaar, 
berfom be ftober paa en net befceftet Iro. 67 Slap. 3. 

©aabanne ft>age SDlennefler plejer nemlig at „opbt)gge3" 
til fin egen Stutn paa ©runb af golf, fom felt) er befnaerebe 
af ^jcettertet. |)t?orfor er benne Sh>inbe, benne 2)?anb, foa 
trofaft, faa forftanbtg, faa erfaren t SHrfen, gaoet otter til 
f)tnt ^Sartt? ^ttetn, ber toter faa, gioer fig tffe felt) bet 
©tmr, at be, font faalebes fjar (abet fig for&enbe af Sjoetle= 
rier, Ijtoerfen er at betragte fom forftanbige eller trofafte efler 
erfarnc? Og bette er ba formentttg noget fjotft mcerMigt, at 
en, ber forften fjar ftaaet fin ^Srooe, fenere falber fra ! ©aul, 
from fremfor anbre, gaar fenere tilgrunbe oeb 9JJi£unbetfe. 
2)at>ib, en from SRanb efter §erren§ |)jerte, gjor fig fenere 
Ptylbtg t 3Jtorb og £>or. ©atomo, af .frerren begaoet mcb 
attefyaanbe 3Jaabe og !i$isbom, taber fig af fine Stmtber for= 
lebe tit Slfguberi. 3Uene &uM ©on oar bet forbebolbt at 
fjolbe ub tnbtil Snben uben ©tinb. £)tmb folger faa beraf? 
3)erfom en 33iffop, en Diafott, en ®nfe, en Somfru, en Scerer, 
\a enbog en SKartgr nar affalben fra SroeSregeten, flat man 
berfor antage, at ^jcBtterierne fibber inbe meb @anbf)eben? 

©fal m bebemme Sroen efter ^erfoneme efler $erfonerne 
efter Sroen? Sngen er m3, ingen er trofaft, ingen er ftor 
uben ben Sriftne. 9Ken Written er fun ben, fom blitier oeb 
inbtit @nben. ©om et SJJenneffe fjenber bu benne og bin 
ubuorte§: bu tror, fjoab bu fer. 9Ken bu fer blot faalangt, 
fom bine 0tne naar. „$erren§ Sine", fjebber bet, „er alene 
l)0je." „9MennefIet fer tit Slnftgtet, men ©ub fer tii£jertet." 
£>g berfor t>eb §erren, Ijoem ber er f)an£, og ben $lante, 
fom ban tffe t)ar ptautet, oprt)ffer tjan meb 9tob og gjor be 68 forfte til be fibfte. Safteffoolen feolber l)an i fin §aanb forat 
rente fin So. Sab ben lette £ro'3 Signer ffyoe fin 23ej, faa* 
meget be t)il, oeb entjber griftetfenteS SBinb, befto renere Ml 
gorraabet af $orn lceggeg inb t §erren§ £aber. Wlon iffe 
nogle af £»erren§ egne ©ifciple forargebe^ paa fjam og forlob 
t)am? 3Ken berfor troebe bog iffe be 0Orige ogfaa at burbe 
trige fra f)an3 gobfpor. 9Ken be, font oibfte, at I)an t»ar 
£ibet§ Orb, og at Ijan tmr fommen fra ®nb, Oebbleb at 
f0lge f)am lige til fyan3 2ib3 (Sitbe, efterat §an fagtmobigen 
fyaobe forelagt bem bet @p0rg$ntaal, om ogfaa be mlbe for^ 
labe f)am. 9ftinbre fjar bet at bettybe, naar ligetebe^ golf 
font $t)Qetu% og §ermogeneg og giletug og £>9menom3 *) for- 
lob f)an§ SIpoftel. ©elfce Srifti $orrceber tsar en af Slpoft* 
lerne. $t)ab f)an3 SKenigfjeber angaar, faa formtbrer m o$ 
otter, at be forlabe£ af nogle, nteben3 netop bet, tri maa finbe 
o3 i efter Srtfti eget ®f£empel, mbner om, at tri er Stiftne. 
„®e er ubgangne fra o3", fyebber bet; „men be tmr iffe af 
o». 2)erfom be fiaobe ticeret af o£, fyabbe be nemlig forbleoet 
nteb o§." 2 ) ftap. 4. 

Sab os tjetler fontnte tfju faaoel |jerren3 tlbfagn font 
StpoftlerneS Sreoe, font baabe f)ar forubforftmbt o3, at ber 
mlbe fretnfomnu tjcetterier, og paa gorfjaanb befalet 08 at 
unbftt) bent. 3)a oil oi titierfen forfcerbe^ otter, at be finbeg, 
eil&efler forunbre o3 ooer, at be tyxx btn Snbfl^belfe, paa 
Ornnb af fymlten be bar unbfhjeS. £erren toerer, at ber ffal l ) 1 Sun. l,is. 9 ) I Sol). 2 f i9. 69 fomme mange gtubenbe llttie i gcwteftceber. §Dori beffaar 
Del fjitte gaareftceber uben t SriftennaDnet§ tjbre ©fin? 
£)Dem ffulbe Del be glubenbe UlDe Deere, om iffe be bebragerffe 
Sanfer og Slanbgretninger, fom fjolber fig ffjuft berinbenfor 
for at efterftrcebe ftrtftt $iorb? $Dem et be falffe ^rofeter 
uben be l0gnagttge ^Srcebif anter ? §Dem er fiagnapoftlerne 
uben be ucegte ©Dangelifter? $Dem er 2lntifrifterne nu og 
for beffanbig uben Dpmewe mob SriftuS? $)ettt er altfaa 
be ftjeetterier, font Dil befjeempe Jtirfen meb orange ficcr* 
bomme, ligefaaDtft font Slntifriften i fin Zib Dil forf0lge ben 
meb blobtge gorfotgelfer. gorffjeHen er fun, at gorf0lgelfen 
ogfaa ffaber SOtottyrer, f jeetterierue blot frafalbnc. Og bet- 
for Dar bet ogfaa fomobent, at Sjcetterier fremfom, forat 
baabe be, fom bleu beftanbige unber gorfatgelferne, og be, 
font iffe for bilb og fluttebe fig til Sjcetterierne, funbe aaben^ 
bare§ fom be, ber tjar beftaaet $r0Deu. %t)i iffe f)eEer Din- 
ber man noget Deb at fortolfe „bem, fom beftaar Sgr0Den\ faa^ 
lebeg, at bet gjcetber bent, ber foroenber fin Zvo til Sjoettert. 1 ) 
Senne fttf mobfatte gortolfning t»ar man nemlig laDet fig, 
forbi bet Ijebber paa et anbet ©teb: „$Pr0Der alt og befyolber 
bet gobe!" ©out om bet iffe gif an at pr0De alt paa en ftet 
SKaabe og fare Dtlb og forfalbe til SSalget af noget onbt. 

&ap- 5. 

Sftaar Slpoftelen enbDibere babler Sroetter og ©paltnitt- 
ger, f)Dab ber utDiDtfomt er onbt, faa ttlfojer f)an i benne r ) %ext figter fjer til, at ^jcetterne plejebe at betegne fig felt) fom bent, 
ber Ijolbt ^rotten, fom be ubbatgte ofb. 70 @ammenf)CEitg Sjcetterier. l ) 9Ken f)tiab bun fcetter i gorbtn- 
belfe meb bet onbe, erflcerer f)an fetofglgetig bermeb for noget 
onbt. 3a, (jan erflcerer bette for et fterre onbe, efterfom 
ban figer, at t)an af ben ©runb ncerebe benne fin £ro om 
Spattninger og Xrcetter, forbt ban oibfte, at ogfaa tjcetterier 
maatte noboenbigoig fomme. .§an3 2ftening er nemlig, at 
tjan i .ftenblif paa et al&orligere onbe faameget lettere Ijaobe 
troet paa be mtnbre. 5Ken bet tut bog ganffe oift iffe fige, at Ijan 
berfor fjaobe troet paa bet onbe, forbt &'jcetterierne oar gobe. 
.Jpans $enfigt er meget mere paa gorfyaanb at oarfte ont, at 
man iffe burbe forunbre fig otter griftelfer af en enbnu ocerre 
Wet, Ijuorom ban figer, at be figter tit at aabenbare be cegte 
troenbe, bet ml fige bent, (jtoern be iffe magter at forbceroe. 
gnbettg, berfom bet bete Slffnit ftjnes at figte til at beoare 
©ubeben og at fortjinbre ©plittelfer, ba f)ar fjan ubentoiol 
inbbefattet ^jcetterier tuibet netop ben famine ©abet, font f>an 
gjor Spaltninger og SLrcetter til ©jenftanb for; t^t Sjcetterier 
briber ganffe mjt iffe mtnbre ©nfyeben enb bisfe. Ccj bermeb 
erflcerer f)an iffe bent for cegte, font (jar btfjet af og fluttet 
fig tit Sjaetterterne, ba ban meget mere befocerger bem at 
fcenbe fig bort fra bet Slags, ibet f)an torer, at alte ffal 
fige et og mene bet famine, I)»ab Sjaetterierne netop iffe 
tiUaber. Sap 6, 

Og nu iffe mere om fjam, faafanbt §an etler£ er ben 
famme s £anlns, fotn ogfaa paa et anbet Steb, nemlig i ©a^ l ) 1 for. 11 is 71 taterbreDet, regner ttjcttterterne ibtanbt ftjsbSfenberne, og lorn 
tilraaber Jitu* at afotfe en Sjcelter efter en ®angg S£i[rette- 
tnsning, efterfom et faabant SWenneffe er forDenbt og fonber 
fom ben, ber er b0mt af fig felt). DeSuben, ibet l)an inb- 
ffjcerper, at man flat fit) falffe Scerbornme, faraftertferer Ijan 
faagobtfom t alle fine 99ret>e $jcetterterne, IjotS $cerf be falffe 
ficerbomme er. §cerefier falbeS be paa ®rcef! t 58ett)bningen 
af SSalg, fom man trceffer Deb at faftflaa eller antage bem 
$>crfot falber tjan ogfaa en §eeretifer en, ber fyar b0mt fig 
felt), forbt fjan felt) Ijar trnlgt bet (port f)an bommes. STOen 
o§ er bet iffe ttllabt at inbfore nogen Sccrbom efter egetgor^ 
gobtbeftnbenbe, tigefaalibt fom at nbttcelge, fjfcab en anben 
fyar tnbfort efter eget gorgobtbeftnbenbe. SSore Slutoriteter er 
f)etren8 SIpoftle; iffe engang be fjar uboalgt noget efter eget 
Styffe forat inbf0re bet -men trofaft oocrletieret golfcnc ben 
Scere, be l)ar mobraget af $riftu§. Serfor, om og en (Sngef 
af |>immelen prcebtfebe et anbet Stmngelinm, ffutbe E)an af 
03 fatbes en gorbanbelfe. Slflerebe bcngang Ijaobe ben §el- 
ligaanb forubfeet at ber i en bis Somfru Qfilumene ffulbe bo 
en SorfarelfenS (Sngel, font ffulbe fort)anble fig til en Spfets 
(Sngel, t)eb Ijtris £egn og SBlcenbocerf 2Ipelle3 forfeited, ibet 
t)an fiiftebe et vtift ftjdetteti 3)ette er aKennefferS og ©cemonerS Scerbomme 1 ), frem* 
bragte for 0ren, fom Iter berefter 2 ), af ben DerbSlige 5?i^ r ) 2 $im. 4,3, 1 for. .3,19. 
2 ; ®ol. I,». 12 bom§ Dpfinbelfe^etme, fom ,£»erren bat falbt Shiarligljeb, tbet 
f)an nbtmtgte, £}bab ber er bacrligt for SBerben, forat be* 
ffjcemme feltte benne 33i$bom. £f)i ben er ©rnnblaget for 
ben t)erb§iige SSi^bom, benne tutfaarlige goriolfer af ®nb§ 
©fabning og $8erben£orben. 2>erf)o3 er feltte Sjattcricrnc 
fatte i ®t)ftem af gilofoften. ©erfra ffrifcer fig £@oneme og 
leg t>eb tffe fjDilfe ©fiffelfer og 2Renneffene3 ®eling i tre 
@fag3 I)o$ SSatentin: fjan fjabbe cceret ^latontfer. S)erfra 
ffrifcer fig 2Jiarcion$ ©nb, faamegef fortrceffetigere paa @runb 
af fin Ut)irffom^eb: t)an bar nbgaaet fra ©toiferne. Og 
benne Dpfatning, at ©jcefen er bgbclig, Ijar man tart af 
(Spifnrceerne. grembele^ er gorncegtelfen af ®J0bet3 Opftan^ 
betfe tagen fra afle gtlofofer§ fceCe^ ©fole. Og naar 9J}ate^ 
rien iigeftiHe3 meb ©nb, ba er bet $eno£ £ ? cere. Og naar 
man t>eb noget at fortcefle om en ®ub af 3tb, ha er bet |>e* 
raftit, fom er paafcerbe. S5c famme ©jenftanbe br0fte£ af 
Sjcettere og gitofofer, be famme inbt)if(ebe SBetragtninger an* 
fttfle^: fporfra jfriner bet onbe fig, og fjfcab er bet$ ©runb? 
Ilmorfra ffritier 5Wennej!et fig, og f)borlebe3 er bet blebet til? 
Og btt ©porg-imaal, Valentin nt)Iig Ijar opfaftet: f)borfra er 
®ub? 9taturtigt>i3 fra ®nt^mcfi§ og (Sftroma. Slrme WA* 
ftote(e§, fom fjar opfunbet Staleftifen for bent, benne SRefter 
i at btjgge op og rit)e neb, tttetybig i fine ©atfer, ttmngen i 
fine ©httninger, bolbfom i fin $Bet>i§f0relfe, trirffom til at 
reife ©trib§fp0rg3maat, enbog fig felt) til 93eft>oer, fom be* 
fjanbler alt for omfiber intet at faa betjonbtet. ©erfra f)ine 
gabter og enbel0fe ©enealogier, nfrngtbare ©p0rg$maal og 
lefe Setragtninger, ber fniger fig frem fom ftrceft, f)t>ab Stpo* 
fteten |0ger at fjolbe o3 tilbage fra, ibet ftan ubtr^ffelig be* 
rnbner 9t0bbenbig£)eben af at bogte fig for gtlofofien, naar 73 fjatt ffrioer til Solosfenferne: „©er til, at ingen forfarer 
Sber oeb fjitofofteit og tomt SSebrag, efter 2Rennejfene3 Ot)er= 
lefceretfe, mob ben §efltgaanb3 gorftjn" l ). §an fyaobe t)ceret 
i Stttjen og Ijaobe of perfonltge €5animenft0b tort at fjenbe 
benne menneffelige 33i$bom, Sanbfjeben^ (Sfteraber og $or^ 
faljfer, fom ogfaa er belt i niangfotbtge Slfbetinger formebelft 
be mange forffjeflige ©foier, fom gjenftbig befjcemper Ijber- 
anbre, §t»ab fyar ba Stt^en og Sernfatem meb lj&eranbre at 
flaffe? (Slier Slfabemiet og Jttrfen? fijcettere og flriftne? 
SBor Scere ftammer fra Salomon Suegang, fom ogfaa fefc 
[jar Icert, at man flat fege |>erren t §jertet3 (Snfotbtgljeb. 
2Det faar bltoe bere£ egen @ag, naar nogte tjar fremfat en 
ftoiff, platomjf og btaleltif! ^riftenbom. (Sfter SefuS . SJriftuS 
befjooer tri ingen n^ftgen gorffning, efter (Stoangeliet ingen 
tlnberf0ge(fe. 9?aar tri tror, tragter tn iffe efter at tro noget 
tjbermere. 2t)i bette oar bet f0rfte, tri (certe at tro, at ber 
iffe gioe§ noget tibermere, fom bet b0r o3 at tro. Bap. 8. 

Og bermeb fommer jeg til ben @at8, fom pea ben ene 
Sibe t»ore brugcr fom SPaaffub til at lafte fig inb t ntyfigne 
gorjlninger, og fom paa ben anben @tbe Sjcetterne inbpren* 
ter golf forat baelfe Stotot f)o£ bem. S)er er ffreoet, ftger 
be: „@0ger, og 8 flat finbe" 2 ). £ab og gjenfalbe o$ i ©r* 
inbrutgen, naar Jjjerren ubtafte bette Orb. Seg tcenfer, bet 
oar i IjanS JkererbirffomljebS forfte ©egintbelfe, ba enbnu, afle 
oar i Im»l, om ijan t>ar flrifiuS etter iffe, ba S|5etru3 enbnn l ) Sol. 2,8. «) TOatt- 7,7. 74 iffe fycMbe befjeubt ()am at t>cere @ub8 (Son, ba ehbog 3<^ 
IjaiuieS fjatibc opf)0rt at ticere o&erbemft om, i)t)em f)nn inn 
SJfebrette bleu bet altfaa bengang fagt: „@0ger, og 3 ffal 
fhtbe", efterfom f)au enbnu ffulbe fogeg, ba fjan enbnu iffe 
tmr erfjenbt Dg bette meb §enfon til Saberne. Zhi bem, 
fom t)at>be bet, fjtiori be ffulbe f0ge fi!riftu$, angaar £)eie benne 
gormaning^tate. S)c bar, fagbe §an, 9J£ofe8 og (Slia8, bet 
er: Couen og SProfeterne, font prcebifer Sriftu§. (sjanffe font 
ban ogfaa et anbet ®kb ligefrem figer: „3font)fager ©frif- 
terne, i t)t»ilfe 3 fyaaber at finbe grelfeu; tt)i be tater om 
mig" 1 ). Saalebe§ maa M forftaael; „@0ger, og 3 ffal 
finbe." ®e f0lgenbe Orb; „93anfer, og ber ffal oplabe* for 
<Sber", figter nemlig ogfaa aabenbart til Soberne. — Sabcvne 
t)at)be forbutn nceret i ©amfunb meb ©ub. SOfen ba be fenere 
formebelft fine ©tjnber t»ar ubft0btc, tjaobe be begtjnbt at 
ticere ubenfor. §cbningcrnc bertmob tjattbe albrig ticeret i 
©amfunb meb @ub. 2)e fcar fun fom ©rtjppet af barrel, 
fom @t0t»et af Soen og batibe alttb ucvret ubenfor. Stttfaa, 
f)oorlebe3 flat ben, fom altib (jar nceret ubenfor, banfe pan 
ber, t)t)or t)an albrig f)ar tjceret ? §t)i(fen £>0r fjenber fjan, 
naar ban albrig f)ar Dceret tperfen inblabt gjennem ben eller 
faftet ub af benV ©tier tut iffe fuarere ben, fom t>eb, at t)au 
liar uceret inbenfor og er bleoen brefcet ub, banfe paa og 
fjenbe £>oren? Ogfaa bette: „23eber, og 3 ffat faa" angaar 
ben, fom t>ibfte, af f)t?em uoget oar forjeettet, nemlig af Slbra 
f)am&, 3faf8 og 3afob3 ©ub, l)i>em .ftebningerue ingcnliinbe 
l)a\)be Icert at fjenbe ligefaalibt fom nogen af t)an§ gorjcet= 
telfer. SDerfor fagbe ban ogfaa til Siroel: „3?g er iffe ub* l ) 3D J). 5,39. 75 

fenbt uben til be fortabte gaar af 3<§raef§ ^uS" 1 ) (Snbnu 
laftebe f)an iffe 330menes 33r0b for £mnbene, cnbnu befalebe 
t)an iffe at gaa itb pact ©ebmngerneS SSei. 5£f)i bet tmr 
forft til ©tutning, at I)an paatagbe bem at gaa ub og Icere 
og b0be atle golf, ibet be fnart ffutbe mobtage ZaUmawben, 
ben ^ettigaanb, font ffutbe toetlebe bem tit at ©aubfyeb. SDette 
gjor fjan attfaa mob bem. Serfom attfaa be tit §ebninger= 
ne§ Scerere beftemte Slpoftte felu ffutbe mobtage Sat^manben 
fom fin Scerer, faa oar Drbet: „@0ger, og 3 ffat finbe" 
faamegetminbre paa rettc ©teb ooerfor 03, for tpern Scercn 
uben at ncere fogt ffutbe frembtybe fig gjennem 5Ipoftlerne, 
ligefom for Vlpoftlerne gjennem ben ^efligaanb. 2£tte §errens 
Ubfagn, bcr gjennem SflbemeS 0£en er gaaet obcr tit o3, 
ftaar ber triftnof for aEe. 2Ren for en ftor 2)el er be rettebe 
til beftemte ^Serfoner og opftifler iffe fcertigen uogen gorma* 
ning for os, men fnarere et Sfsempet. Slap. 9 

9Ken tab mig nu frimltig opgioe bette UbgangSputift, — 
lab bet fcaere fagt til atle: „©oger, og 3 ffat finbe", faa 
frcener bog benne Saufe at beftemme§ ncermere af en beftemt 
^ortotfning 2 ). Sntet gubbommeligt Ubfagn er faa toft og 
fooetoenbe, at ber blot jlaaeg faft msfe Orb uben, at Drbeues 
SRentng' er beftemt. Sftej, forft og fremft flaar jeg bette faft, 
at $rtftu3 ganffe t>tft I)ar tart en og het en beftemt Sing, 
fom ^ebningerne unber enfytier DmftcenbigEjeb ffutbe tro og ') Matty. 15,24. 
B ) GSfter en anben Sccfemaabe : 
fjortollnutgetts Storm.' 4 „<Baa ftrtber ogfao benne Sfteniiifl mob 76 berf or fage, forat be, noar be £yat>be funbet bet, funbe tro bet. — 
SSibere fan benne ©0gen efter en beftemt i3cere iffe t>cere ube* 
grcenfet. Wlan nraa foge, inbtil man finber, og tro, naar 
man fjar funbet, og berefter er intet t»tbere at gjore enb at 
[)0lbe fa ft paa, fjbab man fjar grebet i Sroen, faafanbt man 
berf)o§ ogfaa tror, at man iffe bar tro og folgetig fjeHeriffe 
foge efter noget anbet, naar man fjar funbet og troet, fjbab 
(jan tjax (art, fom intet anbet befafer big at fage efter enb, 
fpab fjan fjar (cert. Og berfom nogen er i Xx>M fjerom, ba 
flat bet bog ftaa faft, at bi Ijar ifjambe, f)t>ab 3triftu3 fjar 
tart. 3mib(erttb fretnfrctter jeg i SEittib til min 93ebiiforetfe^ 
Sfiigtigfjeb paa gorfjaanb "ben gormantng tit bigfe golf, at 
be flat intet foge nbenfor, fjtmb be fjar grebet i £roen, 
(inilfet netop er bet, fom bet bar bere3 ©ftjtbigfjeb at f0ge, 
forat iffe be Orb: „©oger, og 8 flat finbe" ffal fortolfeS 
uben gornuften§ Sebning. Stay. 10. 

®ette Ubfagn fafber nil efter fin Veiling i tre ^unfter: 
8ag, 2ib og 2Waabe. $mb ©agen angaar, faa gjcelber bet 
at oberueje, fybab ber er at foge; fjuab Siben og SRaaben 
angaar, fp0rgeS ber: naar og fjborbibt. SHtf aa: man b0r 
foge, fjbab SriftuS fjar Icert, fetbf0fgefig inbtil man finber bet. 
9Men bit fjar fnnbet bet, naar bu f>ar grebet bet i Stroen. 
$fji bu bilbe iffe fjabe troet, fjbis bn iffe fjabbe funbet, lige^ 
fom bu iffe trilbe fjabe f0gt uben for at finbe. 3Kan f0ger 
altfaa forat finbe, og man finber forat tro. 9Seb at tro fjar 
bu fat en ©rcenfe for al bibere ©0gen og ginben. Selbe 
Ubbtjttet af bin Sogen fjar fat big benne 8franfe. £>an felt*, 77 fom tffe oil, bu ffal tro og folgelig fjelleriffe foge anbet enb, 
t»t)ab Ijan fjar tcert, fjar optruffet benne Orcenfetinie for big. 
SJlen berfom tit, forbt ber ogfaa af anbre er fremfat faamange 
anbre Scerbomme, betfor jlulbe licere pttgtige tit at foge faa* 
Icenge, inbttt tri fanbt, ba ntaatte m attib foge og funbe otter- 
botiebet albrig fomme til at tro. 2$i l)t>or toil ber noere en 
@nbe paa benne ©0gen? §bor et blt&enbe <3teb for SEroen? 
£t>or en afgj0renbe ginben? Sftaaffe ljo3 SKarcion? 9Jien 
ogfaa Valentin fremtjolber ben @at3: „@0ger, og 8 ffal 
ftnbe." Won ba 4o$ Valentin? 9Ken ogfaa 3lpelle§ anfporer 
mig meb bette ^aabub, og §ebton og Simon og alle, ben 
ene efter ben anben, l)ar intet anbet, l)t>ormeb be fan anbefale 
fig for mig og gj0re mig til bere§ Stl&anger. 3eg mi paa 
ben Sftaabe intet blittenbe ©teb fyatte, ibet jeg o&eralt beftor- 
me£ meb bette: „@0ger, og 3 ffal finbc." Og jeg til faa 
at fige intctftebs og paa en 83t$ albrig funne gribe bet, fom 
®riftu§ Ijar tcert, Ijtrilfet bor troe£, Ijbilfet it0bttenbtgbt3 maa 
foge* ®ap. 11. 

9Kan farer nftraffet mlb, naar bet ffer ubcn egen SBrebe, 
ffjont rigtigno! SSilbfarelfe er en Srobe. Uftraffet, metier jeg, 
banter ben omfring, fom intet Ijar forlabt. ©erfom jeg ber* 
imob Ijar grebet i Sroen, t)t?ab jeg burbe tro, og bog fretn-- 
bete£ tror at maatte f0ge noget anbet, faa fyaaber jeg natur* 
tigtris, at ber er noget anbet at ftnbe, fjtoab jeg paa ingen 
2Raobe oilbe fyactbt, mebminbre jeg enten fun tilftjnetabenbe 
og iffe i 3Sirfeligt)eben fjatobe troet, etler jeg bat)be opf)0rt at 
tro. 9?aar jeg faatebeg opgifcer min Slro, beftnbeS jeg at ncere 78 en gorncegter. Sab mig engang for afle ftge; Sngen f0ger 
nben, at ijan enbnu iffe f)ar baot eQer ogfaa fjar miftet, t)t)ab 
ban f)at)be. £>in gamle ®one t)at)be mtftet en af fine 10 ^cst- 
ntnge; berfor f0gte f)un. 2Ren ba tjun fyabbz funbet, fjolbt 
bun op at f0ge. Stfaboen t)at>be iffe Jfir0b, Serfor banfebe 
tjan paa. 3Ren ba ber t>ar tuffet op for Ijam, og f)an Ijaobe 
faaet, Jjolbt fjan op at banfe paa. (Snfen bab om at bftoe 
ijdxi af ©ommeren, forbi £)un iffe fanbt @el)0r; men ba fjun 
t»ar blet»en f)0rt, trcengte bun iffe (cenger inb t)aa fjam 1 ). 
@aalebe£ er ber en @nbe baabe paa at f0ge og banfe og 
bebe. „2;bi ben, font beber, (fat ber git)e§", fjebber bet „og 
for ben, font banfer, jfal ber oplabe£, og ben, fom f0ger, ffal 
ftnbe." Set b titter ban3 egen Sag, om nogen altib f0ger, 
forbi ()an iffe fjar funbet %i)t l)an f0ger ber, bttor fjan intet 
nil ftnbe. S)et blitter fyan8 egen Sag, fom altib banter, forbi 
ber afbrig ml blitte labet op for f)am. 2f)i f)an banfer ber, 
fyoor ber ingen er. Set Miner bcnt§ egen ©ag, fom altib 
beber, forbi fjan albrig blitter fjort. £f)i fjan beber til en, 
fom iffe f)0rer. 

ftap. 12. 

2cet at m frembeiee og for beftanbig maattt f0ge, fyttor 
ffulbe ber ba fogeS? §o3 Kjcetterne, Ijttor alt er fremmeb 
for og fienbfl imob ttor ©anbtjeb, og tyttem bet er o§ forbubt 
at ncertne o£? £ttitfen Sjener fjaaber at faa fin $0be af en, 
ber er l)an3 £erre fremmeb, for iffe at fige bong gienbe? 
,$tnUen ©olbat attraar ©fjanf og ®at>e af iffeallierebe, enb^ l ) Suf- 18.1—6. 19 ficje fienbttige longer, mebminbre Ijan ligefrem er en 3)efer* 
t0r, Ot)erl0bcr 09 SRebel? Ogfaa f)in gamle flone fogte fin 
penning inben fit £m3; naar f}in SWanb banfebe paa, ba tmr 
bet paa 9iaboen§ 2>0r, og f)in 611 fe beftormebe ingen fteitbt* 
tigfinfret, omenb en i)aarb S)omnter. 3ngeu fan fjente fin 
Opbtiggelfe frn ben Kant, fyoorfra fjan fun nebrtoesf, ingen 
op(t)fe§ af ben, of fjtjem tjan formorfeS. Sab o§ altfaa foge 
paa t)Dtt eget Dmraabe, l)o3 nore egne og ttebfommenbe t)ort 
eget, og bet blot efter faabant, fom uben at frcenfe Sroens 
Siegci fan gjore* til ©jenftanb for t»or UnberfogeJfe. Slap. 13. 

9Jien for allerebe tju at angitte ubtrgffeltg, fymb m f#ger 
at fyceobe, — Sroen£ SRegef er benne, bt>orefter bet troe§, at 
ber fun gtoeS en enefte ©ub og ingen an ben foruben f)am, 
SBerbenS Sfaber, fom t)ar frcmbragt Unibcrfct af intet toeb fit 
Orb, ber forft af alt uDgif fra tjatn. grembeleS at bette Orb 
falbeS f)an§ ©011, at ban paa forfljettig SKaabe er 6(et»en feet 
af Sgatrtarferne unfcer £Rat»net ©ub, at fjanS SRflft atttb er 
bletien l)0rt i ^rofeterne, at f)an tilfibft Deb ©ub gaberg 
9(anb og Kraft er nebftegen i Somfru SWarta, at fjan i Ijen- 
be£ @f)0b er bletoen Kjob og fBbt af fjjenbe fom 3efu§ £ti* 
ftu$ grembeleg at ban berpaa fjar prcebifet ben ntje Sou og 
ben nrje gorjcettelfe om £>imnterige§ fRige, at f)an fjar giort 
fraftige ©jerninger, at fjan er bletien naglet til &orfet, er 
opftanben paa ben trebie ®ag, er blcucn optagen tit £>imme= 
leu, at t)an fibber t)eb gaberen£ fyoire £aanb, at fjan i fit 
@teb l)ar fenbt ben £eQtgar»ubg Kraft forat britte be troenbe, 
at fjan flat fomme igjen i £erligf)eb forat gjore be fjellige so belagtige t 9ft)belfen af bet etrige 8b og be fjimmetffe ^orjcet- 
telfer og forat bomme be ugnbelige til ben emge 31b, efterat 
ben meb ^jobetg Opftanbelfe forenebe Dpnceffelfe af begge 
garter f)ar funbet ©teb. 2)enne 9?ege(, ber, fom iri ffal be- 
r*ife, er blefcen opftiEet af ®rtftu§, er blanbt o3 ifle ©jcnftanb 
for nogen Unberfogelfe uben faabanne, fom ^joettericrne frem* 
fatber, og fom ffaber ®jcettere. ®ap. 14 

©aatcenge ben bltt»er ftaaenbe ber i benne <?orm og ©am- 
menfycettg, fan man forreften unberfoge og brofte, faameget 
man ttifter, og labe at Stbenffab for n^gjerrig Unberfogelfe 
ija&e fit frie 20b. SDerfom noget ft)ne3 big enten toetybtgt, 
focmnbe etler bunfett, faa er ber if)t>ertfatb en S3rober tiiftebe, 
en Scerer, begatiet meb ®ttnbffab§ 9habegaoe; ber er en, fom 
{jar Ijatri Omgang meb be oel forfarne, en, fom foger fammen 
meb big, men meb ftorre Dmtyu. Snbelig er bet bebre at 
bare utribenbe enb at tribe bet, fom bu tffe bor tribe; tfyi bit 
neb jo, f)fcab in bor tribe. „3)tn £ro", Webber bet „l)ar frelft 
big", iffc Etoelfe i ©Mftfortolfmng. Srocn er neblagt i 
^roe^regelen. SDen f)ar en Sob og oeb Sagttagelfen af benne 
Sot) grelfen. SRen f>in 0t>elfe beror paa SJipgjerrtgbeb og 
mebforer blot 8@ren af ®tra>ben efter ftunbjfab. Sab 9tys* 
gierrigfjeben trige for 5£roen, SiSren for grelfen. fiab bem 
tbetminbfte tffe troebe forft^rrenbe ibejen, etler lab bem ganffe 
fytrile! Qntet at tribe, ber ftriber mob 2roe8regelen, er at 
tribe oft. ©oet, at Sjcetterne tffe bar ©anbljebeng gienber, 
feet, at tri tffe paa gor^aanb t>arflebe3 om at fit) bem, I)t>ab 
ffttlbe bet bog bett)be at batte meb bem at beftide, fom feb 81 tilflaar, at be enbnu forfjolber fig f0genbe? SDerfom be nem* 
tig trirfelig enbnu feger, faa \)ax be jo enbnu iffe funbet no- 
get ftffcrt, og berfor, faalamge be enbnu foger, gitier be fin 
Stmnl titfjenbe, Ij&ab be enb ftjne^ at tjaoe ttlegnet fig, Og 
faalebeg maa bu, font Iigetebe£ foger og gioer 2lgt paa bem, 
fom felt) foger, en SDntrter paa SLtottolere, en, ber ingen Doer* 
tautening fjar, paa bem, ber fell) mangier £)t>erbet>i3uing, — 
uobfcenbigm^ Iebe3 i ©raben fom en blinb af blinbc. 3Keu 
ba be forat bebrage o3 foreginer, at be enbnu foger — for 
forft at gjore o£ urolige og befljmrcbe og berpaa at inbpobe 
i og berey gbeer, mebeng be tilfibft, uaar be t)ar faaet $nb- 
pag 1)03 o$, forfoarer font fiftert, f)t>ab be opgao font ©jen* 
ftanb for Uuberfogelfe: ba bor oi gjenbri&e bem faatebe^, at 
be fan forftaa, at m iffe forncegter Sriftul, men bem. Jf)i 
efterfom be enbnu foger, l)ar be enbnu iffe funbet; men naar 
be iffe bet l)ar, er be enbnu iffe fomne til Sroen, er meb 
anbre Orb iffe ftrtftne. 3Men, figer be, om be enb ijax fun- 
bet og tror, maa be bog unberfoge forat lunne forfoare bet 
§t)ab be forft gtor tit ©jenftanb for Unberfogetfe og faalcbe§ 
tiiftaar, at be enbnu iffe tror, forncegter be, forenb be forfi>a= 
rcr bet. £)e, font altfaa iffe engang i fine egne £>jne er 
Rriftne, f)t»ormeget minbre maa be iffe were .bet i Dore! 2)e, 
fom fomnter til o3 meb Sebrag, fyoab ©lag§ Zxo t)il be tage 
Orbet for? §mlfen ©anbt)eb er be Satgmcenb for, fom 
ffaffer ben 3ubpa3 tneb en £ogu! Sap 15. 

2)og forljanbler be paa @friften3 ®runb og argumenterer 
ub fra ©friftcn. SRaturttgbte ! flulbe be funne tale om IroeS* 

fttrlefabrene. XV. 6 82 fager af anbre Silber cnb Sroeng Ijeflige ©frifter? — ©ao= 
lebe£ er t)i fontne til bor ^obebgjenftanb. t^f bet er Ijertil, 
t>i J)ar ftcetntet, bet er bette / t>i t bet ot»enfor nbtalte $ororb 
t)ar forbercbt, at bt fra nu of fan inblabe o3 i en fiamp om 
bet, {jborom bore SKobftanbere ubaejler 08. S)e Ijenfftjber fig 
nnber ben fiettige ©frift, og Deb benne fin grcefljeb gj0r be 
firafS et trift Snbtrt)! paa nogle. 2Rcn i fetbe dampen nb~ 
matter be be befceftebe, befncercr be ubefceftebe og fenber 
be baflenbe fra fig ineb 2toit>I. SDemte faa gnnftige ^ofition 
fpaetrer bi altfaa for bent, ibct bi albele§ iffe giber bem ?lb= 
gang til en ®t3fn£fion paa @friften3 ©rnnb. SDerfom berefc 
©tyrfe beror fjerpaa, om be eller§ fan f)abe nogen ©ttyrfe, 
faa maa bet nnberfoge^, f)bem Sefibbelfen af ©friften ttlfom* 
mer, forat iffe ogfaa be ffal titftebeS Slbgang til ben, f>bem 
ben paa ingen Hftaabe tilfommer. Stop. 16. 

3)ette funbe jeg nn tjat»e anbragt af £enfon til, at jeg 
nriStotolebe om min ©ag, eller af &jft tit at bane mig 2lb^ 
gang til ©ageng fflegrunbclfc ab en anben 33ei, — berfotn 
ber iffe £)abbe bceret en bcflemt ©rnnb bertil, f0rft og fremft 
ben, at bor Stro fftjlber Slpoftlen fitjbigljeb, naar f)an forbvjber 
at inblabe fig paa nijfigne Unberfogetfer 1 ), at laane 0rc til 
ntje Softer 2 ) og at orngaae^ et fjcetterff SKenneffe 3 ) efter en 
©angS StfrettetriSning, iffe efter en ©igfuSfion. £>an t)ar 
altfaa forbnbt SiifuSfiott, ibet Ijan bctegncr SilrettetnStting 
fom ©rnnb til at forljanble meb en Sjtcetter og bet font beit M tit, 3,9. 2 ) 1 Tim. 6 /20 . 3 ) £tt 3,io. 83 enefte ©runb, efterfom Ijan ingen Krtften er, forat man iffe 
ffulbe mcne, at f)an i 2igt)eb meb en ®rtften burbe ttfrette- 
toifeS en ®ang og to ©ange og t to etter tre SStbnerS Dtocr* 
Doer. §an ffal jo nemttg titrettetoife§paa ©runb af bet, fom 
forbtjber Unberljanbling meb f)am. ©n anben (Srunb er ben, 
at en S>t8fuSjton om ©friften iffe gamter tit noget nben til 
ganffe toift at forbcertoe 3Ratoen etter §ooebet Uap. 17. 

®ette Ajcetteri forfafter enfcfte af be fjetlige ©frifter, og 
bem, bet iffc forlaftcr, fottoanffer bet t»eb £ilf0jetfer og Ube* 
labelfcr cftcr fin Secret gorbrtnger, ]aaat om bet enb antager 
bem, antager bet bem bog iffe uforanbrebe, og om bet enb 
tit en toi3 ®rab laber bem beljolbe fin ©fiffelfe, fortmnffer 
bet bem bog toeb at nbfinbe be forffjeHigfte gortolfninfler. 
©n falff £)pfatmng gj0r ©anbfjeben figefaameget Slfbrcef fom 
ben $en, ber forfalffer Scefemaaben. SDi£fe forjfjefltge forub* 
fattebe SWetringer jtyr fetof0lgelig at anerfjenbe bet t)t>ort>eb 
be gjenbritoe&. 5De ft0tter fig tit bet, fom be fatffeiigen f}ar 
fat fammen, og fom be (jar nblebet fra et ttoettibigt ttbtdjt 
§toab toil bn ba ubrette, bu font er faa foexbeteS oef fjjemme 
i ©frtften, naar bd f bu forftoarer, ncegteg, og bet, bu ncegter, 
forfuarei af SHobpartenV 3)u toil toiftnof tntet tabe uben 
bit SBetr unber benne SDifput, men bu toil fyefler intet 
totnbe uben gorbitrelfe toeb at l)ore paa bere3 ©ubsbe* 
fpottelfer. 84 fiap. 18. 

3Ken fyan, for Ijms ©fytb bu maaffe {jar tnblabt big i 
benne ©friftftrib forat t)cet)e §att8 Stoitot og befcefte Ijani, 
fjtoab toil Ijan faa meft Ijcelbe til, ©anbfjeben etler f jaiterierne ? 
23etoceget juft af ben Omftenbtgljeb, at Ijan fer, f)toorlebe§ bu 
uben at tjatoe tounbet Serrcen ftaar paa bet famme 2xtn t 
aBenoegtelfe og ^aaftanb, toil f)an, efterfom SKobparten tbet^ 
minbfte Ijar fyolbt ©tanb paa famme SKaabe, gaa berfra mere 
utoi§ i fit ©inb paa @runb af ben 3)tSfuSfion, font Ijar funbet 
©teb, og uben at totbe, f)toab Ijan flat fjolbe for Stjcetteri. 
Ubenttotnl er ber intet, fom fjinbrer, at be fan antoenbe bet 
mob o£ felto. £fji feltofolgelig toil f)ine golf fige, at bet fna-- 
rere er toi, fom fniugter inb gorfalffninger af ©frifterne og 
lognagttge gortolfninger, forat be faa fan gj0re gorbring paa 
©anbfyeben for fin egen $art. Sap. 19. 

SKan maa attfaa tffe appellere til ©frifterne og iffe f0re 
©triben otoer paa bette Dmraabe, f)tocr enten albeleS ingen 
€Der en uafgJ0renbe etler en libet afgj0renbe ©ejer er at toente. 
SLfyt omenb benne @friftbisfu£fion itte ft! bet Ubfalb, at ben 
fitCtebe begge garter lige, faa maatte bog @agen§ Sftatur 
forbre, at bet SpergSmaal f0rft bleto fremfat, jom for ncer* 
naerenbe atene frcetoer fin 5Dr0ftelfe: §toem tilt)0rer ben fanbe 
%xo, f)toi§ ©jenbom er ©friften, af fytoem, toeb 5toem, naar og 
tit fjoem er Ijtn £tere, fttoortoeb man bltoer Krtften, otoer^ 
letoeret? Sfji ber, fjtoor ben fanbe Scere og JWftentro toifer 85 fig at tore, ber ml ogfaa Sfriften i fin ufortmitjlebe ©fif* 
fetfe og ben fanbe gortotfning og be cegte Ot>er(et»eretfer 
ttcere. 

S<M>. 20 

3cfuS $riftn3, Dor §erre (maatte fjan ttdabe mig tnbttl 
mbere at fige faa), ()t»em (jan enb er, tjmlfen ©nb§ ©on, af 
fjtrilfen 9Raterie fom SSKenneffe og font @ub i)an enb er, 
(jmlfen 2ro fjan enb t)ar (cert, fjtritfen Son (jan enb §ax louet, 
faa (jar t)an, mens t)an lebebe paa Sorben, fefo fortynbt, 
f)t)ab fjan bar, tjfcab f)an fjaube fcceret, tj&ilfen gaberen§ SSilje 
l)an ubforte, f)t)ab £)an foreffret) 9J?ennefIet at giore. £)g 
bette forfijnbte fyan bet3 offenttig til gotfet, bet3 t ©nrnrn tit 
©ifciplene, af Ijtulfe l)an fcerligen fjaube fntjttet tit fin ^erfon 
tolt>, ber fcar beftemte til golfene^ Strare. Og efterat en af 
bem tmr ubftobt, gal) f>an fceb fin SBortgang tit gaberen efter 
fin Opftanbeife be ourige eflefce Sefaling til at gaa ub og 
(cere gotfene, fom ffntbe bobe£ til gaberen, ©onnen og ben 
jjjetligaanb. Strafe efter optog Stpoftlerne, fyt>i§ $Ratme betti* 
ber Ubfenbinge, ftottenbe fig til en ©paabom i 3)atnb8 @at^ 
mer, oeb Sobfaftning 9ftatttjia3 fom ben toltrte SRebapoftel t 
SftbaS'S ^tib, og efterat be fjaobe mobtaget ben £e£(igaanb§ 
forjeettebe Sraft tit Jrafttge ©jerninger og Orbet§ ^rcebifen, 
bembnebe be f0rft SLroen #aa Sefnm Srtftum ober 3ubcca og 
ftiftebe 9ftenigljeber. £)erpaa brog be nb i 2ltt)erben og for^ 
ftjnbte ben famme Sroe^tere tit £>ebningerne. Og faalebe§ 
grnnbebe be i f)tter ©tab SJJenigfyeber, fra fjtritfe berpaa be 
oorige 9Jfenigt)eber taante £roen§ Ot>er(et»ereIfe og ScerenS 
Scebeforn, f)t>iffet be enbnn frembele§ gjor, forat be fan blifce 
tit SKenigfjeber. Og bert>eb blmx be ogfaa fom Sftib af 86 apoftoliffe 3Keutg£)eber felt) anfeebe fom apoftoliffe. ©nfjfcer 
£ing, af ipab ©lag§ ben enb er, maa n0boenbigbt§ beb0m* 
meg efter fin Oprinbetfe. @aalebe§ er ber mange og bettjbe- 
lige 2Kentgf}eber, og bog er ijin f0rfte apoftoltffe, fra fjbilfcn 
be alte ftammer, fun en. Og faatebeg er be alte oprinbelige 
og aQe apoftoltffe, forbi be atle er en og ben famme. ©om 
S3eoi§ for @nl)eben tjetter bet gjenfibige greb£forI)otb, §8ro- 
berflab^nabnet og Opretf)olbelfen af ©jeefteoenffabet, EjtoitFe 
tre ^et^forfjolb" iffe ft0tter fig til nogen anben ©rttnb enb 
ben ene og famme Doerleoerelfe af ben famme £roe3lcere. Sap. 21. 

^aa @mnb Ijeraf gjor m altfaa ben Snbfigelfe, at ber- 
fom ben £erre Qefu§ $riftu£ f)ar ubfenbt Stpoftlerne forat 
prcebife, faa maa tri iffe mobtage anbre ^roebifanter enb bent, 
fom &riftu3 f»ar tnbfat, forbi feller ingen anben f»ar fjenbt 
gaberen enb @0nnen og ben, for §t>em ©0nnen f»ar aaben= 
baret [jam. ^efleriffe ftjne^ ©ontten at £)at>e aabenbaret Ijam 
for anbre enb Slpoftlerne, f)bent ban fenbte forat prcebife — 
bet nemtig, fom fjan Ijabbe aabenbaret bem. 9ften ^bab be 
fjar prcebifet eQer meb anbre Orb: Ijtmb KriftuS l)ar aaben^ 
baret bem, bet bor — ogfaa benne Snbfigelfe oil jeg Ijjer 
gj0re — iffe betrife3 paa nogen anben 2Kaabe enb tieb be 
famme Sftenigljeber, fom Slpoftlerne felt) fjar grunbet toeb felo 
at prabife for bem, bell beb bet leoenbe £)rb, fom man ftger, 
belS fenerefjen t»eb Sret>e. gorfjotber nn bette fig faa, ba 
ftaar bet ligelebeg faft, at al Scere, fom ftemmer ofceren3 meb 
|ine apoftoliffe SRenigljeber, Sroeng oprinbelige Sitber, er at 
betragte fom ©anbfjeb, ibet ben nemtig uben Smbl inbeljolber 87 

bet, font 3Kenigt)eberne (jar tnobtaget fra 2tpoft(erne, SHpoft* 
lerne fra Sriftu§ og ffiriftuS fra @itb; men at al anben 
Scere, f)tu§ SBtSbom er DJlenigtieberne^, SffpoftferneS, trtftt og 
@ub8 ©anbfjeb mobfat, paa govljaanb ntaa ftemple£ font 
fi0gn. 3)et ftaar ba altfaa titbage at paafcife, om Dor Scere, 
l)t>t£ 9?egel m ot>enfor §ax angtoet, ntaa aftebe§ fra apoftotijl 
Doertefceretfe og netop bermeb ogfaa, om be j0t>rtge Scereftjfte* 
mer bar fin Dprinbelfe fra S0gnen. 35 1 E>ar ©amfnnb meb 
be apoftoliffe 2Reniflf>eber, forbi tn t intct Spunft aftrtger fra 
bereS Scere. SDettc er @anbf)eben3 SSibneSbijrb. tap. 22. 

SSKen efterfom benne 93et>i3f0relfe afg|0r Slhtgen faa rafft, 
at berfom bet ftrafe fremljolbeS, intet Icenger ftaar titbage at 
forfjanble, faa tab o£ cnbnu for et B\thtit^ fomom t>t intet 
SBe&iS ()at)be fremftftt, gtoe Orbet tit bet mobfatte $arti, om 
be eller£ tror at fnnne anbringe noget, font fan foceffe benne 
Snbfigelfe. £)e ptejer at fige, at Stpoftterne itfe f)ar mbft 
alt, bretme a\ ben fantnte Slffinbigbeb, Ijtiormeb be foranbrer 
fin Sgaaftanb berfjen, at Stpoftlerne Del (jar fcibft alt, men iffe 
DDerleueret alt tit (pemfomljelft. 3 begge Stilfcelbe retter be 
altfaa en 23ebreibetfe mob ftttftui, fom faalcbcS enten fjar 
nbfenbt utitftrceffeligt imbertoifte elter Itbct oprigtige Slpoftfe. 
^mibtertib, fillet 9JJennef!e meb funb ©aal fan tro, at be, 
font §erren Ijar beffiffet tit Scerere, fom Ijan t>ar fyavt tit fine 
nabfMetige Sebfagere, Sifciple og ©talbbr0bre, for l)t>em Ijcm 
i ©nrnm ubtriflebe alt bunfett, forbi bet, fom Ijan fagbe, t>ar 
git>et bent at mbe §emntettgf)eber, fom bet iffe t>ar gotfet 
gifcet at forftaa, — at bisfe fjar t>ceret nt)ibenbe om nogett 88 8Jar noget jfjult for $eter, join Wet) falbt Slippen til Dp* 
btjggetfe of Sirfen, font fil £>immerigeB 9ftge3 bugler og 
SRagten til at lofe og binbe t $imfen og paa 3orben? Og 
tmr noget ffjuft for SoljamieS, ben af £>erren nteft elffebe, 
font laa t>eb f)ati3 SBrtjft, for fjfcem afene Serren fornb gat) 
tilfjenbe, at 3itba3 ffulbe forraabe [jam, og fjoem §an i fit 
©teb anbefatebe SUiarta font ©on? £tmb mon Ejan bar billet 
Ijolbe bent t tlbibenljeb om, fjbetn fjan enbog aabenbarebe fin 
£etligJjeb og 3Rofe8 og (StiaS og bertiluieb gaberen^ Steft 
fra |)imten? 3?ffe fomom tjan tttftbefatte be 0brige, men 
forbi ettjbert Orb flat ftabfcefteS t)eb trc SBibtter. 3)a er fot= 
geltg ogfaa ljhte forbtebne i Uoibenfjeb, Ijbem £)an ogfaa efter 
fin Opftanbelfe bterbigebe at optabe bent atte ©frifterue )j>aa 
SScjen. |jan fjabbe ganffe t>ift engang fagt: „3eg fjar enbnu 
meget at fige @ber; men 3 fan iffe bare bet nu." ®og, 
ibet f)an f0jer tit: „SRaax f)tn ben ©anbf)eb£ Slanb fommer, 
flat fjan t)cilebc (Sber t at ©anbljeb", — faa tilfjenbegiber 
f)an bermeb, at be, ^toem fyan fjabbe lobet, at be Deb ©anb* 
f)eben3 Stanb ffulbe faa 3)el i al ©anbfjeb, iffe er forblebne 
i ttbibenfjeb om noget. Og ganffe trift Ijar fjan opftjfbt fin 
gorjcettetfe; tfjt 2Ipoft(etne3 ©jerntnger ftabfcefter, at ben 
§etligaanb er fommen neb. ©e, font iffe antager bettne SBog, 
fan iffe fjefler bene af ben £ettigaanb, faafom be enbmt iffe 
er iftanb tit at erfjenbe ben til S)ifciptene ubfenbte £etligaanb. ( 
Wm faa faar be ba tjetteritte nbgioc fig for at forfbare 
^irfen, ba be iffe formaav at gJ0re 3tebe for, naar bette £e= 
geme 1 ) er bleben bannct og fjoab ber liar bceret beta SSugge. 
Zl)i bet er bisfe golf ligegtjlbigt, at be mangier SBebis for x ) Segeme o: firlen. 89 fine $aaftanbe, — fun at iffe bermeb bereg fiogne ufor&a* 
renbe ffal Motfttde^ Slap. 23. 

gorat ftemple Stpoftferne fom utribenbe i ct elter anbet 
g)0r be ba gjcetbenbe, at $etru3 og be, fom tiar meb tjctm, 
er btetme titrettemfte af $au(u§. golgetig, figer be, fattebe£ 
ber bem noget, og tjeraf brager be ba uibere ben ©lutning, 
at be fenere maatte funne fomme til en fulbftcenbigere Sunb- 
ffab, fn faabau, fom oar Menen *PauIu3 titbet, fiben Ijan 
funbe titrettemfe fine gorgjeengere. Dgfaa E)er fan tri fige 
til bem, fom forfafter 2lpoft(erue3 ©jewinger: f0tfi ffulbc 3 
§at)t bift, f)t>em fyin SpauluS er, f)iuib f)an bar, for f)an bleu 
Wpoftel, og f)uorlebe$ l)an blet) SIpoftel 1 ). 5)e gior nemlig 
en ubftraft 93rug af tjam ogfaa tigeot>erfor anbre ©p0rg§* 
moot. Xi)i ben ©mftcenbigfjeb, at t)an befjenber om fig fe(b a ), 
at f)an fra en gorf0tger er bleben Stpofiet, ftrceffer iffe tit 
for bem, fom ranbfager, f)bab fjan tror, efterfom iffe fjefler 
|>erren fjar affagt SStbneSbtyrb om fig felt) 3 ). 9JJen forat 
funne tro mob ©frifterne tror be gjerne uben ©frifterne. 3Ben 
maatte be bog af bet, fom be anforer, at $eter er bteben til* 
rettebift af SJSauluS, gobtt}J0re, at ©bangeliet af ^autuio er 
bteben forfynbt i en anben gorm enb ben, fom ^Seter og be 
obrtge forub Ijabbe inbfort. Stoerttmob, forbanblet fra en 
gorf0lger til en gorftjnber foreS f>an af Srobre tit 
33r0bre fom en af bere§ SKibte, og af biSfe tgjen tit bem, *) Dq bet fan man jo ftetifle tube uben af SfyoftterneS (Ujerntnger, 
8 ) ®al- I,i8. 3 ) got). 5,31. 90 font fjatibe mobtaget Stroen af Slpoftlewe. SDcreftct brager 
l)an, font Ijan felt) fortceller, op til 3erufalent forat (cere S^eter 
at fjenbe, l)t)ortit naturiigbte ben famme S£to og gorfynbelfe 
gat) f)am Sgligt og SRet. ^nerfen bitbe jo Ijine ljat)e foruubrct 
fig otter, at fjan fra en gorf0lgcr t>ar bletten en gorftjnber, 
berfom f)an Ijabbe prcebifet noget mob (Soattgefiet ftribenbe, 
eifjeller l)at)be be ba lottet £erren, forbt fjanS SKobftanber 
$aulu§ fjat)be jluttet fig til bent. Og berfor gat) be ijam 
4)aanbeu font £egn paa Snigljeb og ©oeren^ftemmelfe og 
anorbnebe inbbtjrbeS en SDeltng af Slrbetbet, I)t>ab ber iffe 
maa opfatte§ font en ©paltmng af (Soangeliet, iffe tjefler font 
ont be flulbe prcebife f)t>er fit, men £)t»er for fine, $etcr for 
be omffaarne, ^autu§ for ^ebniitgerne. 3?aar for0t>rigt $eter 
bleb tifrettetrift, forbi (jan efterat f>at>e leoet fammen meb 
£>ebmttgerne fenere traf fig tilbage fra ©amli&et meb bem 
af §enfl)n til SDienneffer, faa oar ifjoertfalb bette en %til t 
f)an§ |janbtemaabe, iffe i ljanS ^rcebifen. 3)er bleu nemlig 
iffe fra ben Sib af pvoebifet en anben @nb enb ©faberen, en 
anben &rifttt£ enb Ijam, font er fobt af 2Raria, efler et anbet 
§aab enb Opftanbelfen. Sap. 24. 

S)et ftaar ttu iffe faa t)el etter rettere faa flet til meb 
ntig, at jeg ffulbe fcette Slpoftlente op mob fjoeranbre. SOfen 
ligefom ijine otter at SKaabe formaftelige SKennejIer brager 
benne SEtlrettemSntttg frent i ben ©enftgt at gj,0re ben tibligere 
forfynbte Scere l ) mt^tcenft, faa t>it jeg ftmre ligefom til ^Seter^ l ) $)en af $eter far $au!i gremtrceben forftjnbtc 91 gforftjctr, at s $anln3, efter l)t>ab $}an felt) fjar fagt, er blefcen 
alt for afle, for Stfberne en 3obe, for 3ffe=30berne en SHe= 
3obe, forat l)an funbe uinbe alle. Slttfaa, t gorfjolb tit Set- 
ligfjeb, ^erfoner og goranlebning pfejebe be at babte ut^fe 
Sing, t)t>ori be felt) i gorljolb til £eilig[)eb, 5J5erfoner og gor* 
anlebntng ligelebeg forgtf fig, fomont ogfaa $eter rnlbe lafte 
^aulu3, forbi i)an, font |orbob Otnffjcerelfe, felo lob Simo* 
tljeuS omjljcere. Sab bem fe til, f)t>ab be gjor, font opfafter 
fig til SDommere otter Slpoftlerne. @obt og toel er bet, at 
^ieter ogfaa ineb £jenft)it til Sftarttjrboben er ^aiiln§'£ jcetm= 
btjrbtge. Wen omenb S|3autuS er bletien fjenrtjffet tnbttl ben 
trebie §immel og — fjenjat i ^Sarabifet — fjorte DiSfe ling 
ber, faa fan bet bog iffe anktgeS, at bet Ijar oceret faabanne 
Sing, font belcerte fjain nojere i 9tetning af en anben Scere. 
S)et forljolbt fig jo benneb faa, at bette iffe maatte forraabe^ 
tit noget SWennejIe. gorfaambt bet altfaa, t)t>ab bet rnt enb 
er, er fommet til nogen§ Sunbffab, og et elter anbet Sjatteri 
forfifrer at folge bette, ba t)ar enten ^?anlu§ gjort fig ftylbtg 
i at forraabe £>emtneiigf)eben, elter bet maa paatiifeS, at og- 
faa en anben fenere er blefcen Ijenrijffet i s $arabifet, og at bet 
er btefcen fjam tiflabt at nbtale, fjoab bet iffe fcar $anln£ 
ttltabt at Ijmffe om. A<ty. 25. 

SDlen, fom fagt, en lignenbe ©aarffab er bet, naar man 
tilftaar, at 3lpoftierne niftnof iffe f)ar t>aret ntribenbe om no- 
get og iffe fjetfer Ijar proebitct inbbt)rbe3 forffjeQige Sing, men 
berimob toil fjafce bet til, at be iffe fjar aabenbaret alt for 
alle, men at be f)ar betroet noget offentltgt til alle, noget 92 l)emmetigt til nogle faa: Wlan beraaber fig ba paa, at $au* 
lu§ (jar betjent fig of benne pring til Simotfjett^ : „0, £i= 
motf)eu£, betmr bet, font big er betroet 1 )", og otter: „betmr 
bet gobe / font er big betroet 2 ).'' $tmb er bo bette betroebe, 
font er faa fjemmeligfjebgfutbt, at bet maa IjenregneS tit en 
anben Scere? ganger bet fammen meb l)int 'ipaalceg, fjfcorom 
Ijan figer: „®ette 93ub teegger jeg big paa £jerte, min fjcetc 
(Son Simotljeu^ 3 )?" Sigefaa meb f)in gorffrift, f)t)oront f)an 
figer: „3eg btjber big for @ub, font gj[0r alt lebenbe, og 
SefuS ^rtftus/ font aftagbe SStbneSb^rb unber ^Sonttu^ ^ila^ 
tm, ben gobe Sefjenbelfe, at bu botber 93ubet V Sften tyiU 
fet Sub og fjtuHen gorjlrift? If bet forangaaenbe og f0l* 
genbe tut bet inbfeeg, at bette Ubfagn iffe inbefjolber nogen* 
fomfjelft ffjult §entt)bning til en mere Ijemmelig Soere, men 
at Ijan bermeb fnarere tnbffjcerper l)am iffe at labe nogen 
anben Scere faa 8nbpa£ enb ben, Ijan fjat)be l)0rt of fjam og 
bet i mange S3ibner£ Doerticer, fom Ijan, iffe rettere enb 
jeg t>eb, f0jer tit. 2Ken noor man meb bi^fe mange Sibner 
iffe ml J)at?e forftooet 9Jienigt)eben, faa gjor bet fjtterlen til 
etter fra, efterfom bet, hex fremforte^ i mange 3Sibner3 Dtier* 
fccer, iffe er bletten fjotbt fjemmeligt 3ffe feller ben Ont- 
ficenbigf)eb, at l)an formaner ijam til at anbetro bette til paa* 
libelige golf, fom maatte bcere ffiffebe til at tore anbre, fan 
ubiceggeS fom et 83et>i£ for Siltuerelfen of et etler anbet 
fjemmetigt ©tJongelium. SEfjt naar f)an figer bette, figter ijan 
til bet, fom t>an£ ncerfccerenbe ©frtoelfe omfjanbter. 3Ken om 
bet ffjulte, fom alt\aa fun fcar tilftebe i SEanfen, men laa x ) l Zim. 6 /2 o. *) 2 £tm. 1 u. 3 ) 1 Win. Us. 4 ) 1 Sim. 6,i».m. 93 ubenfor f)an§ Sole, t>tlbe fyan iffe f)at>e fagt: 
flint. bette — men Sap. 26. 

SSibere tmr bet en ©ett)f0lge / at naar Ijan anbetroebe 
nogen @t»angeltet£ gotfcaftning, maatte fjan f0je til, at ben 
iffe fcurbe ubf0reg ifleng og ubetonlfomt, efterfom £>erren 
figer, at man iffe flat fafte Verier for ©tun og bet fjeflige 
for ^unbenc 1 ). £erren fagbe bet aabent og figefrem nben 
£entt)bning tit nogen fjentmelig Scere. ©elo f)at>be fjan jo 
kfalet, at naar be fjaDbe f)0rt noget i SMorfet og t bet jf julte, 
ffulbe be prcebife bet i ®ag§ftjfet og paa £agene 2 ). @ett) 
f)at>be fjan t>eb en Eignetfe fornb giPet tilfjenbe, at be iffe 
ffulbe ttlbageifotbe i bet ff julte et enefte ^unb, bet er: et 
enefte af Ijan3 Drb nben grugt 3 ). ©cltj tjanbe I)an Icert, at 
man iffe plejebe at ftiffe £t)fet nnber en ©fjeppe, men at 
fcette bet paa en £pfeftage, forat bet funbe lt>fe for afle, font 
er i £>ufet 4 ). SDette fjar Slpoftterne enten flaact Jien i SSeir 
og SSinb efler ogfaa ganffe misforftaaet. berfom be iffe fjar 
efterfommet bet, men jfjult noget af Spfet, bet er af @ub3 
Drb, af Srifti £)emmeltgfkb. @aat>ibt jeg Peb, frtjgtebe be 
ingen, fyberfen 30berne<§ efler |jebningerne3 9Kagt. Dg ber~ 
fom be ba iffe taug i ©pnagoger og paa offentlige 5|Mabfe, 
faa E)ar be naturligt>i§ talt faanteget friere i 9ftenigfjeben. 
grembeteg, be mlbe Ijberfen ^at>e fnnnet omPenbe Saber efler 
brage .ftebninger inb i ft'irfen, nben at be ubPtflebe i Sam- 
menfiteng, E>Pab be Pttbe, at be ffulbe tro. ©nbnu minbre l ) gjtotfy 7,e. 2 ) Watty. 10,»7. 3 ) fiuf. 19,*o ff. *) Matty, 5,16 94 • fcilbe be fjatie forfjolbt be aHerebe troenbe 3D? enigfjeber noget 
forat betro bet fcerffilt til nogle faa anbre. Dg om be enb 
ubtatte fig ncermere om et og anbet figefom t en fortrotig 
gamifiefreb£, forat bruge bette Ubtrtjf, faa Ian bet bog iffe 
antage3, at bet f)ar toceret noget, font figtebe til at inbfore en 
anben Sroe^regel, forff jeEig fra og i Strib meb ben, be frem* 
iagbe font almtnbelig Scere, faaat be ffulbe tale om en (Sub 
i 2JJentg£)ebeit, om en anben fjjemnte i beresS $u§, at be 
ffulbe betegne Srifti SScefen paa en Maabt aabenlijft, paa en 
anben 9Jiaabe i bet ffjulte og forftjnbe et D{)ftanbeffe§f)aab i 
afle3, et anbet i faaS SRcertJcerctfc, meben3 be felb i fine Srefce 
beber og befocerger, at alle flat fige et og bet famine, og at 
ber ifle maa bcere Soebragt og ©paltntttfler i SKrfen 1 ), forbi 
— faatiel $aufu£ font be anbre forfynbte bet famme. £)g 
for0brigt lorn be bet Orb ifju: „©ber3 Sate ticere 8a, \a og 
$JJei, net, og fjtmb ber er ot)er bette, er af bet onbe 2 ), faaat 
be altfaa' iffe fremftittebe (Sfcangeltet forfljefligt. Sa*>. 27. 

Serfom bet altfaa er utroltgt, at 3lpoftlerne iffe f)ar 
fjenbt gorfijnbelfenS. fulbftcenbige Snbfyolb, eller, at be iffe 
t)ar mebbelt aHe Sroesregelen i ben$ bele @ammen£)ceng, faa 
tab o§ nu unberf0ge, om iffe SIpoftlernc t>iftno£ f)ar prcebifet 
aabent og fulbftcenbigt, men 2Rentgt)ebenie tieb egen @fytb 
tilegnet fig bet anberlebeg, enb Slpoftlerne forftjnbte bet. 
Silt faabant, ber fan tjene tit at bceffe en amgftelig Stridl, 
ftnber man anbragt af It-jcetterne. Se fjcenger fig ba t, at l ) 1 flor. l,io. *) 3Jtottf). 5 /3 7, 95 SRenigfjeber er bfetme bablebe af 9Ipoftlerne: „£), ufor* 
[tanbige ®a(atere, l)t)eHi f)ar befnceret (Sber? 1 )" og: „3 
(06 faa fcel. |>t>em ^ar opljolbt (Sber?" og Jefoe Segijn* 
belfegorbene: _,,3eg forunbrer mig otter, at 3 faa ljurtigt 
(aber (Sber afnenbe fra !)am, font Ijar fatbt (£ber i Sftaabe, 
til et anbet Stoangelium 2 ).'' Sigefaa fjtiab ber er ffrebet til 
Storiniljierne, at be bar enbnu fjobeltge og maatte opfobe£ 
meb 9Relf, enbnu tffe t?ar ffiffebe tit ftcerf gobe; at be troe^e, 
be mbfte noget, ba be bog enbnu intet fcibfte faafebeg, font 
bet burbe fcibeS*). 9Jaat be inboenber mob 08, at SKemgljeber 
er Metme irettefatte, faa (ab bent ogfaa tro, at be Ijar rettet 
geileue! 9Ken tillige ogfaa tage bent i Setragtning, otter 
f)tti<o £ro og Suubffab og SSanbet Slpoftelen frt)ber fig meb 
£af HI ©ub, og font bog ben SDag tbag ftemmer otteren^ t 
en og famme Ccere meb fyinc trettefaite 9Kenigf)eber. 

Sap. 28. 

@cet, at nu atle fjanbe faret ttilb, at ogfaa Slpoftelen 
fjattbe bebraget fig felt), naar £)an gat» nogte et gobt SSibneS* 
btjrb, at ben §elligaanb tffe (jattbe beftjmret fig om nogen af 
bem forat fore bent til @anbt)eb<§ ©rfjenbelfe, fljont §an ber* 
for Med fenbt af SriftuS og berfor ubbebet af $aberen, at 
Ijan jlulbc ucerc @aubf)eb3tereren. ©cet, at Ijan I)attbe for* 
fomt fin spiigt fom ©ub3 ,£u§ljotber og Srtfti ©tebfortrceber 
oeb at labe SUJenigljeberue imiblerttb fjatoe en anben $orftaa- 
elfe og Sro enb ben, f)an felt) prcebtfebe gjennem Slpoftterne, 
mon bet ba ogfaa er fanbftjnligt, at faamange og faa talrige 
9Renigf)eber {jar tilegnet fig en og ben famine ttilbfarenbe \; @al 3,i og 5,7. 2 ) ©at. l,e. 8 ) 1 £or. 3,1. 96 Zxo? |joab ber tifbrager fig paa mange Steber, ptejer bog 
albrig at Ijaoe famme Ubfalb ooeralt. SKenigfyeberneS Scere- 
SSilbfarelfer fjaobe bog ntaattet t)cere forffjettige. SDlen J)t»ab 
ber t)o§ mange beftnbe^ at tocere et og bet famme, er ingen 
aSilbfarelfc, men Doerleoerelfe. @aa faar altfaa en eHer an* 
ben oooe at paaftaa, at be ()ar faret trilb, fom fjar ooer* 
IctJcret bet. ®ap 29. 

£>r>orlebe3 man nu enb §ax faret toilb, faa f)ar itjoertfalb 
SStlbfarelfen raabet faalcenge, fom ber tffe fanbte£ Jljcetterter. 
©anbfjeben oentebe paa nogle Sttarctonttere og SSalentinianere 
forat frigj0re§. Smtbtertib prcebifebeS ber et fatfft (Stoange* 
Hum, bleo ber troet en falf! £ro. ©aamange Sufinber og 
atter £u fin ber fit en falf! 2)aab, faamange Sroe^fjanblinger 
bteo forfjert nbforte, faamange fraftige ®jerntnger og Unber- 
gaoer ooebeg falffeltgen, faamange SPrefteembeber og ftirfe* 
tjenefter bleo falflt forrettebe, faamange SWartDrcr enbog fit 
falfleltgen SRartijrtronen. Slier, berfom bet tffe oar forfjert 
eHer forgjcebeS, Ijoorban fan bet ba tjrenge fammen, at bi^fe 
Sing, ber fjorer @ub til bleu prafttferebe, forenb bet oar 
bleoen befjenbt, Ijoem beune ®ub oar, Ijoem bet ttlfjorte? 
Sit ber gaOeg Sriftne, forenb man l)aobe funbet ffiriftu§? 
^jcetterter fer ben fanbe Caere? SllerS plejer bog altib ©anb* 
Ijeben at gaa foran 93iflebet beraf og Slfbtibntngen at fmmne 
efter Stngen. SDtat bet er jo albefeg bagoenbt, at ben op^ 
rinbeltge fia>re ffnlbe f)olbe3 for lEjcetteri, — atlerebe af ben 
©rnnb, at bet er ben feto, fom fyar forubforftjnbt fommenbe 
Sjcetterier og aboaret mob bem. It! en $irfe meb benne 97 Soere blet) ber ffre&et eller rettere: Skeren felt) flrioer tit fttr* 
fen: „Og berfom en (Sngel af §immelen ^rcebtfebe et anbet 
<Soangeliunt enb tri, ban tocere en fjorbanbclfc 1 )." Sa*>. 30 

§t)or tmr bengang SJJarcion, @fib§reberen fra *Pontu3, 
©toiciSmene iorige ©ifctpel? £t)or oar bengang 93atentin, 
1J5(atont§tnen3 £ilf)eenger? Sf)i bet er befjenbt not baabe, at 
be teoebe iffe faa otiermaabe tangt tilbage t Siben, omtrent 
unbcr SfatoninuS^ Sftegjerutg, og at be t 93egt)ttbelfert belte 
ben fatfjolffe fttrfeS IroeSbefjenbetfe i ben romerffe 2JlenigI)eb 
unber ben cerocerbige (SleutljeruS'S (Spiffopat, inbtif be former 
belft bere§ albrtg fjoitenbe SRtjfigenljeb, Ijbormeb be ogfaa 
fmtttcbc Sr0brenc, gientagne @ange blet) etefommumferebe 
(SKarcion nieb famt IjanS 200 ©efter tier, fom f)an Ijatibe bragt 
meb fig inb i Surfeit) og tilfibft bomte til ftebfeoarenbe Ube~ 
luffelfe, fjoorefter be tribenom ub6rebte fine gtftige Scerbomme. 
©enereljen afgao 3Jlarcion (Srftering om Jtirfebob, ibet jjau 
inbgif paa bet l)atn gione SBilfaar, at Ijan jlulbe blioe gjen* 
optagen, berfom Ijan ogfaa gjengat) 9Kenigf)eben be oortge 
fom Ijan oeb fin ficere fjaobe fort i gorbceroelfe; men ljatt 
blet) ooerraffet af S)abcn. SEljt bet tmr naboenbigt, at ber 
gat>e§ Sjcetterier. 2)og er iffe berfor Sjcetterier noget gobt, 
forbi be er mtnbgaaelige. SDcr Ijar bet iffe ogfaa oceret n0b* 
oenbigt, at bet onbe oar tit? — Set oar ogfaa neboenbigt, 
at £erren blet) f orraabt ; men t)e gorroeberen ! %va ben ©ibe 
feet fan altfaa ingen forfoare Kjcetterter. 2tten ogfaa Slpefle^* *) 1 ®al. 1,8. 

^irfefabrene. XV. 98 ©tamtrce maa unberf0ge& (Sett) ttlfjorer Ijan Itgefaaltbt font 
fin Scerer og 9JJefter 9Kareion nogen Icengft forftJunben £ib. 
©fterat f)an bar fatben i en gorbinbelfe meb et grnentimmer 
og faa(ebe§ fjabbe aftieget fra ben 2ftarcionffe 91ff)otbenljeb *), 
fltigtebe fjan fra fin faare fjetttge 9Jiefter§ 2>ine HI Slteyan* 
brta. (Sfter nogfe 2Iar3 %oxldb torn f)an tilbage berfra iffe 
bebre enb far nben forfaatoibt, at f)an iffe Icenger bar nogen 
Silfjcenger af 9ttardon, falbt faa t en anben SbtnbeS ®arn, Ijxn 
befjenbte, obenfor omtalte gttumene, font fenere bleb en flam- 
103 ®{J0ge. Sefnceret af f>enbe£ Srtytferi ffreb fjan be faa^ 
falbte »phaneroseis«, font fyan Icerte af f)enbe. @nbnu feber 
ber golf i SSerben, font I)uffer bent, \a enbog bereS egne ®i- 
fciple og ©fterftflgere, faa Sfterberbenen ffal iffe fnntte ncegte 
bet. @fj0nt be rigttgnof ogfaa, font £>erren fjar fagt, gjen~ 
bribed beb fine ©jerninger. 3)erfom nemltg SKarcion fjar ffttt 
bet nt)e Seftantente fra bet gamle, faa er t)an jo fenere enb 
bet, font fjan abffilte, efterfom ban iffe fnnbe abffiHe anbet 
en\) E)t»ab ber bar forenet. Slttfaa, goreningen, font fanbt 
<&teb f0t Slbjftllelfen, og ben fenere foretagne SlbfMelfe bt= 
fer, at ben, font foretog ben, trnr fenere. Sigefaa bifer SSa= 
lentht, font leberebe en anben og uben Sbibt forbebret gor^ 
tolfntng, netop beb benne gorbebrtug, at bet, ban forbebrer, 
ttbttgere fjar ooeret ber font faffft. SSi ncebner netop bi£fe 
font be meft ber0mte ©anbljebenS gorfalffere og font bent, 
man f)t)Pptgft bar at gj0re meb. @lter£ er ber ogfaa en bi$ 
$Jhgibtu3 og §erntogene3 og mange anbre, fom ben ®ag ibag 
ftreifer ontfring og forbenber ®nb3 SBeje. Seg ftulbe onffe, 
be bilbe gibe mtg Seffeb om, if0(ge ftoilfett 2tntoritet be er l ) Gordon forbeb SGgtejfab. 99 fremtraabte. SDerfom be prcebifer en anben ©ub, f)t?orlebc§ 
fan be faa betjene fig af bet, font till)0ret ben ©ub, mob 
f)t>em be proebifer, f>am tiltjorenbe ©Mfter og Sfta&ne? @r 
bet ben famine ®ub, fit)orfor ba paa en anben Sftaabe? 5)e 
burbe betrife, at be er ntje Slpoftle, og fige, at $riftu3 for 
anben ©ang er ftegen neb, at fjan felt) for anben ©ang er 
optraabt fom Scerer, for anben ©ang er bleben for§faeftet, for 
anben ©ang er opftanben. £f)i fun efter bette plejer £)an at 
inbfcette STpoftte og berljo^ gibe bem Sftagt til at gj0re be 
famme £egn, fom £)an felt) gjorbe. 3eg ffulbe berfor anffe, 
at bere3 fraftige ©jerninger maatte blioe frembragne. 3)og, 
jeg er jo btefcen oar bereS ftorfte „frafttge ©jerning", nemlig 
bere<3 bagfcenbte (Sfterligning af ?{poftlerne. £>ine plejebe nem- 
lig at opoceffe fra be babe, fcisfe gj0r bsbe af letrenbe. fta*. 31- 

9Ken jeg fcenber tilbage fra benne ©igresfion forat bringe 
afgjort paa M rene ©aubfjebeng ^rioritet og SagnenS ^5o* 
fterioritet ogfaa ifatge bet gorftiar, fom inbef)olbe£ t fitn 5|Sa= 
rabef, ber fremftifler bet gobe ©cebeforn fom farft faaet af 
§erren, men laber StmtenS onbe @oeb, bet golbe ©traa, fenere 
tioere ftraet ot>er af gienben, nemlig SDjcet)elen. %§i ben frem* 
ft tiler netop be forffietlige Sceretyftemer, efter fom ogfaa paa 
anbre ©teber ®ub8 Drb blither fammenltgnet meb ©cebeforn. 
©aalebeS trceber bet flart frem af fefoe Sib^folgen, at bet 
ffriner fig fra £>erren og er ©anbfjeb, fom forft er ot>er* 
lettered men at bet er fremmeb og falfft, fom fenere er inb* 
fort, ©emte @at3 ftaar faft ligeofcerfot alle fenere Sjcette* ijodlg qaut qu^ maj 'aaaog ua jojumj aat)(j qua)j(g aiixjo^octt) 
a9 D 3 ^ 3 B1 UU J 83Q3jDo| '6uv£ ajjojqow jaaj jo(j gaqifiqQUi 
auaajijodig ajji waJaBij #$ *quoiug>qol}ctG uij jp quojflj jjiiajj 
-cuto aajja ]3^joctjg uaBou ao(j uajaaaij uaq jo 'aqoonoj qafjuaj 
^JojJagg ajjojqaw ol -aBijjaljJaoi auusq tuj uij qaa 'ajjijajjocto 
uaq qaw fauBijuawuioJ uaq ioou 'jia 3120$ gaaaq aajaj ife 
aiuiuaj ia$ uaBm qauuaq aq ]ia ooj 'jaBau ooct aqmj aqunj 
qua aq uto uajjfg <jai}att0ctjaq§qn® i aBiqittjJ 8}j ;aol6 ao(j 
JJ10J aq aoou 'jqoflij ajji waq ia qoa(} tins *aquaaoct|i}; ja6 
*ou ooct aqmj auaajjartjy qog; -qa)© ajjijojjocto uaq jajuoictaoj 
w§ 3 WM£ £ 3I3c i 1 wjwo mo i S° 'aiuajljoctig jo jaqaqutaactjig 
i ajjojqut id tuoj 'qu&yg aq ooct siaBipujou aBuaa aq ooJBo 
aaBact aqooyg awiuoj oo$ aaiajfe jo jaiaiuqao aa guatuajjy 
;o 'uaqatjBuiaunaiuajg 60 'gauuoijag; jo jojqui aa tktojft)o& jo 
'aajjaaaq tma(jw© 1 uaqafjBiuajfls -g j® *j iddu iuoJ '6muuiojjj]g 
mj xaqa|8utayg ajiija^octu aq aaqajqau aqooyg uaq ooct i(j£ 
*a38ua)[6aag Bo quoutfjaminsl^ )ij 'auaajjjactig qam uaaajq 
*aoj aa xuoj 'ua ajiaw jo jaa 'quoyg jjiiojjocto ua aajp auaaj 
=;ja(tK Jo ua jaoq ao(j ctojjigg ajjiaj uaq jo 'Jo uajiaquft8ag$ oaj 
uoijg aaau© qaa aquag0ijaoj gaqajooj 'aB^Jajjajjg gaactojjifg auij 
aBBaojiuaaJ luaq qoj 'ajjaqunctQ gaaqafjBntatfE am] iuo qajjag^ 
acuB oq uiaq qo$ :a6i| jijaaq ia uoj 00J 'qij gauaajjjactig ^oct 
aqaaajjigja aq uioiaa^a 'aua3j|]octJ6 oaj aqaaaaajaaao aaa>a p 
giau&l uoj gaqajooj aq joaoj 'aaqjogqvg ^iiaijocto uaq 1 qui 
81J aBuaox; ;t» aaqoq aauajjaoljj ajBou luojaaq 'jButwog 

■81J aoj uaqa(jquo© aqaaf} auuuj aqjnjj aq pjjia^ 01J qn 
'jjunctaqja^ ;joj pBou aaquatjjii ajji uaqa^Bi?;iaiuo© lusq^ 'aau 001 101 ferneg, naar nnbtage§ be, fom fftlte fig fra Slpoftlerne og 
prcebifebe anbertebeg. ^Saa benne SWaabc maa be altfaa pro^ 
»e3 af be Sftenigfjeber, fom mfhtof ttl^arer en meget fenere 
Sib, \a fttfte§ ben ®ag tbag og faalebeS tlfe fan noetme no- 
gen Slpoftet eller apoftoliff Sftanb fom fin ©rnnbtcegger, men 
fom bog beier ben famme Zxo og berfor anfeeg fom tffe 
minbre apoftoliff paa ©runb af ©Itegtffabet i ficere. ©aalebe§ 
maa altfaa famttige Sjcetterier, paa to SDJaaber affrceoebe en 
s JtebegJ0retfe af ftore SKemgljeber, gobtg)0re fin apoftotiffe 
StaxaHev paa fimlfen 9Kaabe, be tror af funne bet. Wen bet 
er netop ben, be mangier, og fom be er nbe af Stanb tit at 
betrffe, forbi ben fatted bem. 3ffe fetter faar be Stbgang tit 
Sroberfamfwtb meb SKentgfyeber, fom paa nogen SOJaabe fan 
folbeS apoftotiffe, tbet be felt) paa ingen 9ftaabe fan anfeeg 
fom apoftotiffe paa ©runb af ben ganffe forffjettige Scere. Sap. 33. 

£>erttt f0jer jeg en ©jennemgaaetfe af fefoe be Scerbom* 
me, fom fanbteg paa 9poftlcrneS %xb og af be famme 5lpoft(e 
btet) paapegebe og forfaftebe. £t)i paa ben 2ftaabe t>i( be 
tettere bfitie tilffamme, naar man otoerferer bem, at be tjar 
ef^tfteret atterebe bengang efler ogfaa, at be Ijar fin Dprinbelfe 
fra bengang ef^tfterenbe Scerbomme. 5|5aulug brcenbemerfer i 
fit f0rfte 33ret> tit Sorintf)ierne bem, ber ncegter eHer bett»it>= 
ler Dpftanbelfen 1 ). S5emte SJiening til£j0rer fcerligen ©abbu- 
cceerne. gor en ®el §ax SKarcion, 2Ipette3, Valentin og be 
anbre, ber gj[0r 3nbt)enbinger mob Opftanbetfen, titegnet fig 3 ) 1 ®or. 5,is 102 ben. S 33tet>et til ©alaterne tager f>an att>ortig fat paa 
Dmffjoerelfen^ og 2otten3 Sagttagere og gorfaarere l ). 2)ert 
beftaar ®bion£ ^jtetteri 3 bd 93ret>, £)t>ori f»an gtoer $£i' 
motions forffjefltge SBtnt brcenbemerfer fjan berlpg bem, fom 
forb^ber 36gtejlab 2 ). 9J£en faalebe^ Icerer DJiarcion og I)an§ 
©fterfslger, 9lpetle§. Sigefaa rammer fyan ogfaa bem, fom 
fagbe, at Opftanbelfen alterebe (latibe funbet @teb 3 ). S)et 
forfifrer Salenttnianerne om fig felt*. Og naar |an frembe^ 
Ie3 ncetmer be „enbel0fe ©enealogter" 4 ), faa gjenfjenber man 
beri SBalentin, §o% I)t)em f)in 2@on, Ijtoem fjan nu enb er, — 
fyan fjar et nt»t SftaMt og itk et alene, men ffere 5 ) — af fin 
„Sf)ari3" faber gorftanben og ©anbljeben, mebenS bigfe Uge* 
faa frembringer to, £>rbet og Slibet, og bi^fe berpaa f0bcr 
SKenneffet og $irfen; og bette er ba ben f0rfte Dftoabe af 
2@oner. 2)eraf opftaar tt anbre og be otirige toll) 2® oner 
meb be forunberligfte Ratine, og faa £)ar m ben pure %abd 
om be 30 26oner. Waax ben famme Stpofiel forlafter bem, 
fom tilbeber (Slementerne 6 ), faa peger fyan bermeb paa en SRanb 
fom ^ermogeneg, fom fortcefler om ben uf0bte SKaterie, Ij&em 
§an ifammenfttHer meb ben ufobte ©ub, og fom, ibet Ijan 
gj0r ®Iementerne§ SKober til ©ubinbe, fan tilbebe benne, fom 
fjan ligefttHer meb ®nb. 2Ren 3ol)anne3 befaler i Slabenba^ 
ringen at ftraffe bem, fom oeber 3lfgub3offerfjob og begaar 
£>oreri 7 ). 2)er finbeg ogfaa nn n^e SKfoIatter, ieg figter til 
bet fijatteri, fom falbeS bet gajanfle 8 ). 3Ken i fit JBreto 
falber t»an bem tigefrem „5tntifrifti", fom ncegtebe Sriftum l ) ©al. 5 /2 . 2 ) 1 Sim. 4,s. 3 ) 2 Sim. 2,s. 4 ) 1 Sim. 1,4. 

5 ) §an falbel Slfgrunb (bythos), ben fulbfomne 2© on (aion 
teleios), $rittcip, Urprincip (arche, proarche). 

6 ) foL 2 /8 . 7 ) Wpol 2,u. 8 ) ftfr. »de bapt.« 1. 103 at ocere fommen t ftjobet, og fom iffe troebe, at 3efue oar 
@ub£ ©0n. §int i)or SRarcion E)cet)bet, ©btott bette. 9Jien 
©tmonS 2rolbbom8(cere, font er forbunbet meb ©ngletjenefte, 
blen naturligbiS ogfua betragtet font QXfgubert og forbomte3 
df 2lpoftelen SfSeter i ©imon£ egen ^erfon. Sap. 34. 

SDette er, faafcibt jeg toeb, be forffjeQtge Slrter af falfEe 

£aerbommc, fom tyax cteiftcrct pact SlpoftlerncS Sib — , efter 
{)imb m erfarer af bent felt), og bog tjar in iffe funbet nogen 
JBcere blanbt biSfe mange forffjelltge SBtlbfarclfcr, fom bar 
gjort £roen paa @ub, althtgS ©faber, tit ©jenftanb for ©trib. 
3ngen bar tmfcet at tcenfe fig nogen anben ®ub. SKan tmf* 
lebe lettcrc i fin Scere om @0nnen enb om gaberen, inbtit 
2Kareton oeb ©iben af ©faberen inbforte en anben, ben blotte 
©obt)eb3 @ub, og SlpeUe* gjorbe ben ooerfte ®nb$ fjerlige 
(Sngel, SoucnS og 33rael3 ©nb, til ©faber og paaftob om 
f)am, at ftanS SScefen er Slben, meben§ SSalentin ubftroebe 
fine SSoner og aflebebe ben ffabenbe ®ubs Oprinbelfe fra en 
5@on8 getftrin. 3)em alene og bem f0rft og fremft er @ub^ 
bommenS fanbe gortjolb aabenbaret, ibet be opnaaebe en 
fterre 33egunftigelfe og fulbftcenbtgere 5Jlaabe af SDicmlen, 
fom ogfaa paa benne SDtaabe fyar toilet tapped meb @ub, at 
f»an fceb forgiftebe Scerbomme fefo paatog fig at gjore SDifeip^ 
lene ftorre enb fin SDtefter, fjoab £erren IjaDbe ncegtet bem. 
fiab ba famtlige Sjaetterier itbttcelge fig £iber, ba et£»t>ert ifcer 
bar ef^ifteret 2)er ligger tngen 9#agt paa, naar be fanbtei, 
efterfom be iffe er af ©anbfjeben. SSift er bet, at be, fom 
iffe er bletme ncebnte af Slpoftterne, iffe fan fyafce efgifteret 104 pan Slpoftlernel Jib. 35erfom be nemlig fjafcbe ef^ifteret, 
mlbe te ogfaa — fom noget, ber ffutbe unbertrl)ffe3 — f)at»e 
ttceret ncetmte tteb SRattn. 2)e berimob, fom efgifterebe paa 
Slpoftlerne3 Jib, faar fin 3)orn poa fantme Sib, fom be ncefe^ 
ne§. Slltfaa, et of to: enten er bet be famme Sjcetterier, fun 
at be paa 2(poftlerne& Jib tmr mere raa, meben§ be nu er 
noget mere afflefme; ifaafalD liar be bengang faaet fin 2)om. 
@IIer ogfaa bar f)ine ilfe be famme, fyfcortmob ber fenere er 
opftaoet anbre, fom f)ar optaget eufelte Slnffuelfer fra f)ine; 
men forfaambt, fom be ba beler bere£ Scere, fjar be n0btien^ 
bigoi3 ogfaa fin Set i bere3 gorb0mmelfe. ®og er bet at 
foretrcdfe at affcerbige bem bermeb, at be er af en fenere 
Dprinbelfe, faaat be, jlj0nt nben gorbtubelfe meb be aflerebe 
forb0mte Sjcetterier, bog paa gorfyaanb maa afmfeg fimpeft^ 
£)en paa ©runb af fin tjngre Sltber og faameget mere anfee£ 
fom falffe, fom be iffe engang er ncetonte af Slpoftkrne. @aa= 
meget mere faft ftaar bet aitfaa, at bet netop er bi£fe, fom 
atlerebe bengang forfynbte^ at fEufle fomme. tap. 35. 

9Seb be f)er nbmffebe ©atfer ^ar fci inbftcetmt og gjen- 
bredet afle Jtjcetterier, baabt forfaambt be er fenere opftaaebe, 
og forfaatiibt be er famtibige meb Slpoftlerne, ifydertfalb ftaar 
be jo i ©trib meb bem; frembe(e§ Ijtmbenten be er ktegnebe 
i alminbeiige Stnttjbninger eller ubtrtjffeligen, — ifjfcertfalb er 
be jo paa gorfjaanb forb0mte. 2ah bem nu forfege at ftiare 
og paa fin ©tbe fremf0re ttgnenbe Snbfigelfer mob bor Scere I 
SRcegter be nemlig ben3 @anbf>eb, faa fibber be at betrife, at 
ogfaa ben er tjcetteri, fom taber fig gjenbri&e paa famme 105 

SOtaabe fom be fe(t), og tifltge at gi&e SJejIeb om, fetior i 211* 
tjerben ba ©anbfeeben, font efter, fetmb ber nu ftaar faft, iffe 
finbeg feo§ bem, er at fegc. 5lf fenete Saturn er fcor Scerc 
iffe, ttierttmob, ben er tibtigere enb aHe anbre3. Og bet maa 
ocl tjene fom 2Sibne£6t)rb om ben3 ©anbfeeb, efterfom ©anb= 
feeben altib inbtager f0rfte $piab§. SSor Stere forfafteg iffe 
of 2tpoftlerne, toertimob, ben forfoareS af bem. Og bette ntaa 
ooere 50terfet paa, at v en er bereS egen. 2fei ben Soere, fom 
be iffe forbommer, ber fear forb0mt enfetter ucegte Scere, Deb* 
fjenber be fig og forfttarer be bermeb fom fin egen. Stap. 36. 

Sftu ttelan, bu, fom paa en bebre 3J2aabe ttil ttlfrebsftttte 
bin Stftjggjerrtgfeeb t benne Sag, fom fe0rer bin grelfe til, 
gjennemgaa be apoftoiiffe SRenigfeeber, i fettiffe enbnu feltte 
2Ipoftlerne3 Ccereftole ftaar i ©ptbfen fetter for fit ©teb, feoS 
fettem feltte bere£ originale 93ret>e foretafeS, fom laber o3 feore 
bere3 9Mt og fremftifler enfetter enfeltS Slaftm for 08. 93or 
bu ncer Slcfeaja, faa fear bu Sorintfe. Sr bu iffe (angt borte 
fra 9Kacebonten, faa fear bu gtlippt og Sfeesfalonifa. San bit 
fomme til 2tfien, faa fear bu @fefu& SKen er bu t 9terfee* 
ben af Stalten, faa fear bit Stom, fettor ogfaa tti 1 ) fear Sin* 
tebning til at f0ge ttor Sare*3lutoritet §ttor lt)ffetig er bog 
iffe ben fitrfe, til fettem Stpoftlerne fear uboft fin £cere feet 
og feolben tifligemeb fit Slob, fettor $eter fil en Itgnenbe 
£)0b fom §erren, fettor SpauIuS Met) fronet meb 3o$atme$'$ 
£)0b 2 ), fettor Ipoftelen 3ofeanne3 efterat ttcere fcletten neb- l ) ^ebcerne af ^orbafrtla. a ) ben 3)e&er. 106 

btjppet i fogenbe die ubett at tage nogen ©fabe, Wet) fornift 
til en 0! Sab o£ fe, f)t)ilfen ficere ben fjar ntobtaget og 
mebbett, Jjbitten broberftg gorbinbetfe ben fjar f)at)t ogfaa 
meb be afrifanffe 3ftenigfjeber. 3)en fjenber fun en ©ub, 
SSerbenS ©faber, og 3efu§ firiftuS, ®ub3 og ©faberenS ©08, 
fobt af Somfru 9Karia, famt ®jobet§ Opftanbelfe. So&en og 
SProfeternc forcncr ben meb be enangeliffe og apoftoltffeSfrif; 
ter 1 ). 3>eraf 0fer ben fin £ro; ben baber meb Sanb, if 0m 
ben §elligaanb, ncerer toeb ©ud^ortfticn 3 ), opmuntrer til SKar* 
tgriet, og faatebeg optager ben ingen i fit ©fj0b, font befinber 
fig i ©trib meb bcnnc Sare. Qeite er ben Sa?re, font -- 
jeg figer tile mere — forubfagbe, at ffijeetterier flnlbe fomme, 
men af fjnilfen Sjcetterier er fremgaaebe. Sog, be t>ar iffe 
af ben fra ben lib af, ba be geraabebe i ©trib meb ben. 
Slf bet milbe og febe og uunb&cerlige DlietrceS &(t\) opftaar 
jo ogfaa bet raa, trilbe Olietrce, og af bet f0be og betjagetige 
gigentrcee Sjccrne DpDoKcr bet mnbige og tomme tnfbe %'u 
gentrcE. @aalebe£ er ogfaa fticetterierne af oort £rce, men 
iffe af nor 2lrt, — af ©anbfjebenS ©oebefortt, men Si0gnen$ 
fcifbe ©fub. Sap. 37. 

gforfjolber bette fig faalebeS, faaat ©anb()eben altfaa maa 
tilfjenbeS 08, ber tmnbrer i ben Stegel, font Sirfen Ijat otter* 
letoeret fra Slpoftlente af, SIpoftlerne fra ftriftuS, fflriftuS fra 
©ub, faa ftaar bet ogfaa faft, at r>ort ^rincip er feel begrun* y ) ©fitter altfaa iffe bet ganite og ntje Seftamente fra Ijutattben, font 

©noftiferne plejebe. 
2 ) SWobderen. 107 bet, tf0lge fymtfet tjcettere iffe bar ttlftebeg Slbgang til at 
inblabe fig paa Argumentation af ben fjellige ©frift, — bisfe 
Itja'ttere, fom, efter l)t»ab toi Ijar gobtgiort uben ©frifteng 
£>jtftp, iffe t}ar noget nteb ©friften at ffaffe. Xty er be 
$jcettere, jaa Ian be iffe fccere firiftnc, efterfom bet iffe er 
fra fitiftuS, be f)ar bzt, fom be ifalge eget SSalg Ijar inblabt 
fig $aa, f)t)orfor be ogfaa mebrette bcerer SRatJttet |>ceretifere. 
©aalebe^ f)ar be fom ^ffefrtftne ingen fRet til be Iriftelige 
©frifter. SJiebrettc funbe man fige til bem: §t>em er 5? 
9laar og fjtiorfra er 3 fomne? £tmb f)ar 3 meb mit at be- 
ftitte, naar 3 iffe er mine? Jtort og gobt, meb Ijmlfen SRet 
omljugger bu, SRarciou, min ©fon? £t)ein Jjar tittabt big, 
SSalentin, at for&enbe mine Silberg Sob? |)t)em Ijar gtoet 
big, Slpelfel, SJtynbigljeb til at forrljHe mine ©rcenfeffjel? 
SJette tilfiorer mig. £t>orlebe3 fan 3 anbre faa og fere 
paa ®rce£ f)er efter eget Stjffe? SDet tilt)orer mig og bet fra 
gammcl Sib. Set er mig faft otterbraget af be oprinbeltge 
(Sjere felt), f)t>em bet f)ar till)0rt. 3eg er SpoftteriteS 2lrt»ing. 
£igefom be I)ar braget Dmforg berfor Deb fit Steftamente, 
ooerbraget bet til min tro gortialtning og betpaa ebeltgen 
forpltgtet mig, faalebe^ tjolber jeg faft paa bet. ®ber fjar be 
t»isjeligen for beftanbig gjort aroetefe og frafagt fig alt ©am- 
funb meb fom fremmebe, ja fom gieuber. 9Jien f)t)orfor ffulbe 
$jcetterne ttoere fremmebe for Slpoftterne, \a bereg gienber 
nben paa ©runb af ben fra bereS aftngenbe Scere, fom em 
fj&er ijcer af bem fjar opfunbet eller ffutfet fig til efter eget 
gorgobtbefinbenbe ftif imob 2tpoftlerne? 108 . 38. 

2)et maa attfaa antage§, at gorfatffmnger of ©frifterne 
faattetfom gorbrejelfer af gortotfningerne ftober ©teb ber, 
f)fcor ber forefinbe§ en Stftrigetfe t Sceren. 25e, font ljatfbe til 
£enfigt at opftiQc en aftiigenbe Scere, maatte n0bt>enbtgmg 
forfaje paa fin egen 93i3 otter benne £cere£ Kilber. 
3)c £>at)be nemtig iffe hmnet tore anberlebe^, mebminbre be 
ljutibe bet anbertebe£ meb bet, font be ft0ttebe fin Scere til. 
fitgefom bet iffe fyattbe hmnet ttjffeS bent at forfatffe £ceren 
uben at forfalffe ben£ SUber, faalebeS trilbe iffe ben uforfat* 
ffebe Soere f)at>e ftaaet til ttor SfJaabtgljeb, nben at tri £)at>be 
btt uforfalffet i 93ef)otb, Iworttl man t»cb Cceren3 g-remftilting 
maa ftotte fig. Og fjtiab er hd t>ef i ttore flilber, fom ftri* 
ber imob o$? §tiab fjar t>t fagt inb af tiort eget, faaat et 
eCer anbet ffulbe funne paamfeS at ftribe mob bet, fom ftaar 
t ©frtften, og m ffulbe 6e£)0&e at rette berpaa teb at trorffe 
fra eCer tagge til efler foretage goranbrhtger? §t)ab tri er, 
bet er ogfaa ©friften fra ben3 33egt>nbelfe af. 2(f ben f)ar 
t)i secret, f0renb ben enbnu bled foranbret, forenb 3 forfal* 
ffebe ben. 2Jlen a( gorfatffning maa antage£ at »oere fenere 
fremfommen. Sen flrifcer fig jo nemtig fra en < 5EiI&0jeIigt»eb 
tit at ritjatifere, fom albrig er Ijfcerfen f0r etler i gob gor^ 
ftaaelfe meb bet, fjtjormeb man ritmliferer. 2lt m, fom er be 
ferfte, og fom er af ©friften felt), ffulbe fjatte inbtagt en 
fatff %eHt i ben, bit berfor fyneso forftanbige golf ligefaa 
utrotigt, fom bet t>tt forefomme bem fanbftjnligt, at be, fom 
er be fenere og mob ©friften ftribenbe, fjar gjort bet. ®en 
ene Jjar meb fin |>aanb forfalffet ©friften, ben anben f)ar 
meb fin gortotfnmg forbreiet 2Reningen. Sftaar nemtig 9Sa- 109 

tentin ftme3 at betjene fig af nforfalffebe Sifber, fjar tjan ba 
iffe gaaet frem nteb ftorre SDtjgtigbeb og Slogffab enb Wax* 
cion? £Iji 9Jtarcion brugte ligefrem og aabenbart Snifcen, 
iffe $ennen, efterfom 3nbf)olbet af I)an3 Scere U0bebe !jam 
til at o&e SKorb paa ©Friften. SSalentin berimob gif mere 
ffaanfomt frem, efterfom t)an iffe ubtcenfte fig en efter fin 
Scere afpa^fet ©frtft, men en efter ©Friften afpa^fet Scere, 
og bog tog f)an mere bort og fatte mere til, ibet f)an ogfaa 
berottebe be enfelte Drb bere£ ejenbommelige 33ett)bning og 
tilfojebe Sing, font iffe forefanbteg, E>t»ilfe fian ffjob inb 
tftebet. ®ap. 39* 

S)ette er ben aanbefige @(etf)eb3 S'unfter, jom oi fjar at 
Fjoempe meb, 93robre, og fom oi neboenbigm^ maatte nnber* 
fafte en ©roftetfe. gor Sroen er be noboenbige, for at be 
ubtmlgte fan aabenbareS og be forfaftelige blotted. 2)erfor 
bar be ogfaa £)t»gtigf)eb og 33ef)cenbtgbeb til at nbtamfe 33itb* 
fareffer og bringe bem i ©tyftem, f)t>ilfet man bog iffe attfor 
meget ffaf beunbre fom noget tmnffeligt og ufatteligt, efter^ 
fom ogfaa be t)erb$Itge ©frifter afgioer et (Sfgempel paa ben 
@Iag3 33efjcenbigfyeb. S)en 3)ag ibag fan man fe, ^t)ortebe§ 
ber af SBirgil foetteg fammen en ganffe anben gortcefling, ibet 
©toffet inbrettef efter SSerfene og SSerfene efter ©toffet. ®aa* 
lebe£ i)ax jo §ofibin3 ®eta l)elt og bolbent ubbraget Xxa* 
gebien SJftebea af SSirgiL @n ©Icegtntng af mig fjar blanbt 
anbre litercere 0oetfer efter ben famme 2)igter ubfort en 
©filbring af ©ebe$. ^omerfltffere plejer man at falbe golf, 
fom af Corner g ®igte paa gliffermanet tapper fammen tit et 110 

^ele egne SScerfer of mangfolbtge Staffer, famfebe I)er^ og 
berfra Og be gnbbommelige ©frifter er bog nncegteltg en 
frngtbarere $ilbe paa afleljaanbe ©tof. Seg tager Ijefteriffe 
i SBetcenfning at fige, at ©frtften felt) efter ®nb§ SBtllie enbog 
er inbrettet faatebe^, at ben fan [faffe Sjcetterne ©tof. 3eg 
leefer jo nemlig, at ber n0bt)enbig*ri§ maa scere Sjatterier, 
og bisfe Ian ilfe etetftere uben ©Iriftcn. Sap. 40. 

Wen ber fp0rge3: fra f)t)em fjibr0rer ©rfjenbelfen af bet 
fom Sjcetterne betjener fig af? %xa SDjceuelen naturligtug, 
l)tri* 3?oHe bet er at for&enbe ©anbfjeben, fjan fom enbog 
efteraber be gnbbommelige ©aframenter§ ^anbtinger i fine 
9lfgub3mt)fterter. |>an bjpber jo nemlig ogfaa, bet toil ba 
fige, fine troenbe og trofafte. |jan totter ®t)nb£fortabetfe for* 
mebelfi Sobet, og — om jeg enbmt minbeg ret — beb benne 
Seiligfjeb betegner SOiitfjra fine ©trib^mcenb meb et £egn t 
bere3 ^Sanber. £jan feirer ogfaa en Oblation af fBxab, op* 
f0rer en billeblig gremftttting af Opftanbelfen og mttber 
kronen nnber ©ttcerbet. Og Ijbab ml man fige om bette, at 
fyan tnbflramfer fin ^petftepreft tit et 9@gteflab? £an ffar 
ogfaa fine Somfruer og fine afbolbenbe. Og naar t)i forot>* 
rigt gjenfatber o§ i ©rinbringen S^uma ^ompiliits'g „fromme" 
Qnbfttftelfer, naar t>\ betragter be preftelige gorretninger, be* 
re§ Sfegn og ^ritoilegier, Offerljanblingerne og felt»e Offer* 
rebflaberne og Sarrene og be fornnberfige ©onemibler og 
£0fter: er bet ba iffe aabenbart, at ©jcetoelen f>ar efterfignet 
ben J0biffe £ot>3 cengftelige ©futpnfofitet? Sen, ber altfaa 
meb faamegen 3toer i 9lfgub3tjeneften enbog f)ar ftrcebt at Ill 

nbtrtjffe, fjtjab ber iagttageg Deb Slbmhtiflrationen of Sriftt 
©aframenter, fjan tragter tnsfeligen ogfaa efter og er iftanb 
tit meb ben famme Dpfinbfomfjeb at afpasfe be ©frtfter, ber 
angaar be gnbbommeltge £ing og ®riftenbommen3 £>eflig^ 
bomme efter fit tmnbellige SSrcengebitfebe af £roen, SKcntttg 
efter 9)?ening, Orb efter Drb, ^Sarobter efter SParabler. — 
Og berfor bm fjefler ingen t»cere t 3^t»it»I om, at be flettc 
aanbelige Smpnlfer, fj&orfra ogfaa ftjoetterierne t)ibr0rer, ftrfc 
tier fig fra 3)jtet>eten, eiljetter om, at Sjcetteri ftaar i noje 
Jorbinbetfe meb Slfgnberi, ba begge ©ete er et og bet famme 
SScerf af en og ben famme OpfjatiSmanb. @nten banner be 
fig en anben ©itb i SKobfoetning til ©faberen, etler, berforn 
be befjenber en og ^n famme ©faber, opftifler be en Scere om 
f)am, ber ftaar i Itgefrem ©trib meb fjanS mrfetige 25cefen. 
Og enfjtier faaban fatff Scere, fom be f0rer om ©ub, er f0l* 
gelig pna en trig SRaabe etjlagS Ifgnberi. . 41. 

3eg oil iffe Getter nnbtabe at gttoe en ©fttbring af ftjart* 
tented Sanbrf, Ijtoor tiolbtringgfoS, f)t>or jorbift, Ijbw blot og 
bart memtejlelig ben er — nben 9[ft»or, Skerbigfjeb og 
2ugt, ganffe oberenSftemmenbe meb ben tilftmrenbe Sro. 
gor bet forfte »eb man tffe, ()fcem ber er Satehtmen og 
(Went ber er troenbe. 3De gaar inb fammen og 6eber fam* 
men. Stgefaa £ebninger, berforn be er titftebe. 5>e fafter 
bet tjetftge for £>nnbene, og fine, rtgttgnof ucegte, Verier for 
©trinene. SEtlfibefcettetfen af at tWetugt fatber be at ticere 
ligefrem, i>or Omforg berfor falber be at gjore fig tit. 3?ro= 
berffab inbgaar be ifteng meb C)t>emfomf)elft. Og ber er jo 
fjelleriffe nogen gorfljet meflem bent, albenftunb be trob§ at 112 

inbbtjrbes Scercforjljcl fjar fammenffcoret fig om at befjcempe 
en og ben famme ©anbfyeb. ?IIte fotoer be Sunbffab. 2)ere3 
tfatefumener er fulbfomne, f0renb be l)ar faaet Unberm&ting. 
3a enbog bereg Jtmnber, £)t»or frceffe er be if f e ! 5De brifter 
fig til at unbermfe, bifpntere, foretage @£orci§mer, Iot>e £ef- 
brebelfer, tnaajle og|aa til at b0be. 3)ere§ DrbinationSfianb' 
linger foretagel ubefinbigt, fjar tibett 33ett)bntng og libenSSa^ 
rigfjeb. ©nart tnbfcetter be i (Smbebet ntjomtienbte, fnart golf, 
font er inbtuffebe i 3}erben, fnart frafalbne fra uort ©amfunb 
forat fntjtte bent til fig t)eb ^Sre^bem^ntngcr, efterfom be iff e 
fan gjore bet fceb @anbf)eben3 SRagt. 3ntetfteb§ er bet faa 
let at forfremmeg font i £)pr0rere£ Setr: blot at befinbc fig 
ber er jo en gortjenefte. ©aalebe§ er ibag en, imorgen en 
anben 83iffop. ®en, font imorgen er Seftor, er ibag®iafon; 
ben, font imorgen er Scegmanb, er ibag ^Sreft. Ogfaa til 
Scegfolf ofcerbrager be nemlig be preftclige gorretninger. 

Stap. 42. 

3Ken fjtrab ffal leg fige om bereS Sftaabe at forfynbe 
Orbet paa, ba bet er bere§ gorretning iffe at omfcenbe £eb* 
ningerne, men at loffe bore til grafalb? 3)c foger fnarere 
fin S@re i at bringe be ftaaenbe til %alb enb at opreife be 
falbne. (Sfterfom bere3 SScerE iffe beror paa, at be felt> f>ar 
opbtjgget noget men paa, at be fjar omftljrtet ©anbljeben, faa 
nnbergratier be t>ort forat opbtjgge fit eget. Sag fra bem 
SDtofe £ot), *(kofeterne og ®ub, toor ©faber, og be fyar intet 
at beflage fig otoer. ©aafebeS gaar bet til, at be l)ar lettere 
forat ruinere ftaaenbe Stygnutger enb at opbtjgge, f)Dab ber 
ligger i Quitter. £it ben @nbe alene optroeber be fom be 
tjbnttyge og t»enltge og fagtmobige. gonwrigt fjenber be iffe 113 til £@r&0btgi)eb — iffe engang ligeofcerfor fine gorftanbere. 
©aalebeg fjcenger bet ogfaa fammen, at ber faagobtfom iffe 
finbeS iltrfefpaitninger fjo£ $jcetterne; felt) om be er ber, 
t>ifer be fig iffe. 3)ere3 (Sn^eb beftaar t @d)i§maet. 8a, jeg 
ml ocere en Stfgner, om be iffe inbbtjrbeS afoiger fra fine 
£roe§regler. ®nf)tier tiHemper nemlig efter eget £t)ffe bet, 
f)an Ijar toert, ligefom ben, ber fjar Icert Ijam bet, f>ar fat bet 
fammen efter eget £t)ffe. @n Sing fornoegter iffe unber lib- 
triflingen fin SKatnr og fin oprtnbelige ©fit §t)ab ber er 
tidabt SSalentin, er ogfaa tillabt Salentintanerne, f)t>ab ber er 
tiUabt 9Karciou, er ogfaa tillabt SKarcioniterne, nemlig at 
finbe paa en nt) Stro efter eget Stjffe. ^Blan finber mrfelig 
ogfaa t?eb ncermere Stetragtntng, at alle Sjcetterier i mangt 
og meget oifer fig at afoige fra fine Dpljaogmcenb. 9JJange 
fjar iffe engang 9Kenig^eber. Uben 9Kober, nben §jem flaffer 
be om fom lanbfltjgtige. 

Stop. 43. 

Wan fjar ogfaa nterfet fig tjcetterneS Omgang meb %U 
fcerbenS Jrolbmcenb, omftaffenbe ©J0glere, Slftrologer og fjtto- 
fofer — nemlig faabanne, fom er fjengitme til ntifigne ©pe^ 
fulattoner. „©oger, og 3 ffat finbe", bet Orb fommer be 
ooeralt iftu. ©aalebeg fan man ogfaa af bereg £et>eoi§ banne 
fig en 3Jtening om 33effaffenf)eben af bere3 £ro. Sceberne 
r0ber Soeren. £>e ncegter, at ©ub b0r frJjgteS. Serfor er 
ogfaa for bem alt frit og ubnnbet. 9Ren ®ub frtjgteg ooeratt 
nnbtagen ber, f)t)or f)an iffe er. Og fjoor @ub iffe er, ber 
er Ijetteringen ©anbfyeb. Og f)t>or ingen ©anbfjeb er, ber 
maa n0bt)enbtgtri§ ogfaa Sceberne tocere af fyin SSeffaffen^eb. 
3Ken fjttor ©nb er, ber er ogfaa ©nbsfrtjgt, fom er 33egtjn= 

ftirlefcebrene. XV. 8 114 belfen til 33i§bom. §fcor ©ubffr^gt er, ber er ogfaa ocerbigt 
Stlbor, ttarfom Om^u, cengftellg Dmforcj, Unberfogelfe t>eb 
Optagelfen af npe 9Jieblemmer, OtJertjejelfe beb Dprettetfen af 
firfeligt Samfunb, Seforbring efter gortjenefte, famt>itttglfeb&* 
futb llnberfaftelfe, fagtrnobig gremtreeben, befleben gterb, — 
alt §erren$. 

®ap. 44. 

SDi^fe SSibne^bprb om en ftrengere Stugt bfanbt o§ ft0ttcr 
berfor SSet>ifet paa, at tri fjar ben rene Store. It fjertte fig 
fra ben tril ingen inblabe fig $aa, naar J)an fommer tJ»u ben 
tilfommenbe ®om, uljtrilfen toi aKe maa fremfti0e o§ for Srifti 
S)omftol forat aflcegge SRegnffab forft og fremft netop for t>or 
%xo. |)t>ab trit ba be fige, fom fjar befmittet fjtn af ®riftu§ 
ooerlefcerebe jomfruelige @anbl)eb meb Sjcetterietg 3$gteffab§* 
brub? gormobentlig bit be ba anfore, at fyfcerfen Ijan eller 
fjan3 Stpoftle nogenfinbe £)ar forubfagt bent noget om titfom-- 
menbe falfle og fcrange Scerbomme, etfjeHer befatet bem at unb* 
gaa og fcogte fig for faabanne. ©narere maa be erfjenbe fin 
egen og ftne§ ©fplb, efterfom be iffe iforoejen l>ar oarflet o£. 
35erl)o3 tril be f0je til mangt og meget om alleljaanbe licet* 
terffe £cerere§ Stutoritet, ^oorlebe^ be i t)ojefte @rab Ijar be* 
Irceftet fin £oere§ £ilforfabeligf)eb, optoaft bobe, opfjjulpet be 
ffrobelige, forubfagt gremtiben, faa at be mebrette maatte an* 
fee3 fom 2lpofile. @omom bet iffe ogfaa ftob ffreoet, at ber 
ffulbe fomme mange, fom enbog ffulbe ubfore ftore og fraf- 
tige ©jerninger forat gjore bere3 falfle ^roebifen faameget 
mere forforerifl! s $aa ben Sftaabe toil be fortjene £itgtt>etfel 
2)e berimob, fom meb §erren§ og SlpoftlerneS SSarfler i frifft 
9Jiinbe er bleoen ftaaenbe i ben fanbe £ro, toil formobentlig 115 ber&eb ubjcettc fig for at gaa glip af SHlgtoelfen. 2)em toil 
formobenttig £erren ftoare: SSiftnof t)a&be Jeg forubfagt, at 
ber ffitlbe optrcebe falfte Scerere i mit og ?Profeterne3 og 
Slpoftlerneg Sftaon, triftnof fyabbt jeg befalet mine ©ifciple at 
ptcebilc bet famme for @ber, tJtftnof t>at)be jeg engang otter- 
gtoet ©oangetiet og en Scere, ber ftemte meb ben famme fftegcl, 
til mine 3lpoftte. 9ften t>a 3 ttte toilbe tro berpaa, fjar jeg 
fnnbet forgobt bagefter at gjore nogle goranbringer beru 
3eg £)at)be lottet en Dpftanbelfe, enbog SjobetS; fenere Ijar 
jeg tcenlt ooer, at jeg iffe fcilbe fnnne opftjlbe bette S0fte. 
3eg l)atobe fremfttHet mig fom f0bt af en Somfrn; fenere fjar 
jeg tmiblertib fnnbet, at bette trilbe tocere en @fam. £am, fom 
fenber ©olffin og Sftegn, Ija&be jeg lalbt min gaber; mtn en 
anben og bebre $aber fjar abopteret mig. 3ieg t)at»be forbnbt 
@ber at laane 0re til ftjeetterne; men jeg l)ar taget feit. 
©ligt er be iftanb til at tro, fom f|ar faret fcilb og iffe tager 
fig iagt for be garer, ber tmer ben fanbe %xo. 

£a|>. 45. 

SDermeb er nn Dor aiminbelige sproceS meb famtlige 
Sjcetterier tilenbebragt faalebeS, at be oeb paalibeltge, retfoer* 
bige og nobtoenbige Snbfigelfer maa frafjenbeS ent)&er 33efat* 
ntng meb ben fjefltge Sfrift. Dm ©ub i SRaabe faa oil, flat 
m berf)o$ fenere ftmre nogle af bem fcerflilt. 8* Dm ©jrclen. Xertuttttm fjar affattet tre ©frifter af pftjdjologiff gnbljolb, »Ad- 
versus Hermogenem<f, >Decensuanimse«, ber er tabt, og bet Ijer ooer* 
fatte, »De anima«. — §aucf (Serfs Seben unb ©djriften, ©rlangen 
1877) inbfframfer fig, Jjtiab bet3 StffattetfeStib angaar, tit at gjore op< 
merffom £aa, at bet maa ooere ffretoet efter 203. ©et omtaler ttemttg 
$erpetua3 SOGarttyrium, ber fanbt ©teb unber ©eptitniug ©e0eru3*3 gor* 
fetgelfe, og benne begtynbte 203. $rof. feline r fcetter bet til Siben 
efter 207, fenere til 209. - Sit Xert. Ijar ffreoet benne Slftjanbling fom 
SERontanift, fremgaar trjbetigt no! of ftere ©teber. — ©er ntangler life 
ejenbommelige, ttlbelS toiolfomme eHer ligefrem bilbfarenbe Slnffuelfer^ 
faafebeS Steren om €>jcelen3 Segemligtjeb, ber bog iffe er at opfatte ma« 
terialiftifl og be efdjatologiffe Ubtaletfer ®ap. 54—55. 9JJen trobS be 
mange SSilbfarelfer og SSefrjnberfig^eber er man bog i Sltminbelig^eb 
enig om at tilfogge bette ©frift en ftor SBettjbning. ^Ue alene tnbeljol* 
ber bet gltmrenbe 93ibne$bt)rb om gorfattereuS ©farpfinbigljeb, frugt* 
bare 2lanb og ftore SBeteftljeb. Wten bet er ibetljele et merfeligt pfedjo* 
logiff Slrbeibe oeb be fnnbe og rigtige ^rinctyer, bet opftifler og folger. 
gra ben filofofijf=gnoftiffe ©oefulationS Inftige SBitfaarligljeber foreS oi 
fjer til 5labenbartngen0 og — ben naturoibenffabettge ^agttagelfeS ®il* 
ber. — gnbfjolbet angioer bi efter §amf faalebeS : 
fap. 1—3. ^nblebning: Sert. oil befjaubte be pfr/djologiffe 

©jjorgSmaal fra 2labenbaringen3 ©rmSjmnft og f>aaber ber&eb at 

funne erfjeube en ©anbljeb, fom gitofofer, §oeretifere og SDlebici* 

nere ialfalb fun brubftrjfferiiS Ijar funnet finbe. 
I. §£ap. 4. @jcelen er fobt og ffabt. 
®ap. 5—7. ©en er legemlig. 
®aj>. 8—9. ©eune Segemligljebs 2trt. 
Rap. 10—11. ©en er, fom $Iaton ogfaa antager, enSartet. SPolemtf 

mob ^aturforflerne, ber ffjetner fubftantielt mettem ©jcel og 5tanb. 
$ap. 12—13. ©en er fornuftig. fjornuft (animus, mens, rovg) er 

en SJirffomtjeb af ©ubftanfen. 
$ap. 14. ©en er ufammenfat og ubelbar. gilofofer og Saeger Ijarbelt 

ben i forffjeHige ©ele. 9ften StriftoteleS rubber mebrette, at be for* 

jfjettige ©ele fun er forjfjellige drafter og gunftioner. 120 plato« tap. 15. $>en fjav et beljerffenbe Stfttbbetpunft (yyeporiKov) — 

$jertet. 
5ta^. 16. tlnber §enbi3ning til 9tabenbaringen mobificereg ben 

trifle ©eling af ©jajten i ben fornufttge og ufomuftige 3)el. 
tap. 17. Dm ©anfe-3agttagetfen3 ^aatibeligfjeb. 
tap. 18. ©porggmaatet om SOlutigijeben af en umibbelbar ©rfjenbelfe. 
®ap. 19. dbnen til at iagttage og erfjenbe finbe3 otterebe f)oS bet 

fpoebe 33am. 
Bap. 20—21. Dbertyobebet er ©ja?len3 naturfige treefter fra 58eg^n- 

betfen af tilftebe, men be ubbifter fig forjfjefligt efter £)mftambig« 

rjeberue. 
tap. 22. ©amlenbe Slfflutning. 

II. ©e enfelte ©joele^ Dprinbelfe. 
tap. 23—24. $oIemif mob ben platoniffe 33)eort om ©jaelenS ^raeef- 

fiften3 og teme fraoben inb i Segemet. 
tap. 25—27. ©jcelen fommer iffe inb i Segemet oeb gobfelen, men er 

ber fra Unbfangelfen af, ©jaeten unbfange^ famtibig meb Se« 

gemet. 
tap. 28—31. ^Polemif mob platoniff*pt)tIjagoranfEe Stnffuelfer. 
tap. 32—35. Sftob £f)eorien om ©jcelebanbring. 
tap. 36—38. (SJjenoptagelfe og gulbftcenbiggjorelfe af Saren om ©ice- 

leneS Xilbltoelfe. 

III. ©jceten3 go rbaerbetf e oeb ©tjnben. 
tap. 39—41. ©hnben fjar fin egentlige SBoltg i ©jcefen. ©hnben er 

bleben ben naturlig, Ijbab ber trob3 at gorffjel gjrclber baabe 

triftne og §ebninger. $>en fanbe og oprinbelige Sftatur er ber bog 

ogfaa. £>en tjtrer fig i ben umibbelbare <8ub3bebibftljeb. 
IV. 2) ob en. 
Bap. 42—49. Dm ©obnen, SBittebet paa ©oben. ©anfetfbetS ^aSfibi* 

tet. ©jcelenS SSirffomljeb i SJremmen. $en3 SBettjbning. 
tap. 50—58. ®eben, benS SScefen. ©jcefenS fulbftambige SBortgang 

fra Segemet. ©nljber ®ob er nnatnrltg og bolbfom. $)oben beftaar 

t, at Segemet, iffe ©jarfen fbigter. — 3)e afbebeS ©jcete gaar til 

Unberberbenen. tun SOlartyrerne gaar ftrafS tit §tmlen. ©joeleit 

bboeler albrig paa 3orben efter SJoben. 9labenbaretfer af 

bobe er fun et 9Sebrag. 5)e bortgangne£ Xilftanb i Unberberbenen 

er forffjellig. Jto)>. 1. 

Slngaaenbe bet blotte ©porg^maal om ©jcelen^ Oprin- 
belfe t)ar jeg f0r ftribt meb §ermogene§, fom nemlig antager, 
at ben fttarere er fremfommen t)eb 9ftaterien3 gnbffybelfe enb 
&eb ®ub3 Stanbepuft Sbet jeg nu gaor otter til be 0t>rige 
©p0rg3maal, nil mitt 2tff)anbling otjer&ejenbe fomme til at 
atttage Ubfeenbet af en ®amp mob gilofoferne. — (Inbog i 
©ofrate3'3 gcengfel er @jaelen3 Silftanb blefcen br0ftet. 9Ken 
bet er nu aUerebe ftrafs et @p0rg3maa{, om bette bar nogen 
beft?em Sib for SJiefteren, om ber enb ingen SScegt ligger paa 
&tzbet. |)t)ab funbe t»et nemlig ©ofrateg'3 ©jcel bengang 
erfjenbe flart, ba bet fjettige 6Kb aUerebe fcar t>enbt tilbage, 
©iftbcegeret, ijan tmr b0mt til, aUerebe tomt, og S)0ben afle* 
rebe ncer? 3Kaatte ben iffe ba enten efter SftaturenS Orben 
ocere paa en etter anben SWaabe forftt»rret elder ubenfor SSla* 
turenS Drben — fra fig felt)? &ab fccere, at ben tmr rolig 
og befjerffet, at ben iffe lob fig b0je unber gamttiefjcerlig^e' 
benS Sot) tjDerfen t)eb £>uftruens ©raab, ber fnart ffulbe Mine 
@nfe, eKer Deb ©tjnet af 330rnene, ber i ncefte 0je6tif flulbe 
ticere fabertefe. SDen tmr bog ialfalb bet)ceget af fin Seftrce* 
belfe for iffe at befccegeg, r^ftet toeb fetoe fin ©taubfjaftigfyeb 
i dampen for at t>cere fianbfyaftig. Dg fjtmb flulbe en fjbil* 122 fenfomljelft uretfcerbtg bomfoelbt SOlonb Ijabe ©an3 for uben 
Stroften i ben tilf0jebe Uret? §bormeget tninbre ba en gi= 
lofof, $@rgjcmig]}eben3 ©labe, for Ijbem bet iffe blot gjcelber 
at tt0fte fig mob gorurettetfen, men at foragte ben? ©a 
Ijom3 £uftru m0bte f)am efter ©ommen§ Slffigelfe og pact 
KbtnbebiS raabte: „@ofrate§, bu er uretfcerbig burnt!" fjabbe 
Ijan jo ogfaa paa benne ©ratulatton fbaret Ijenbe: „93itbe bn 
ba, at jeg ffulbe bcere bomt mebrette?" Stttet Unber, om t)an 
i gcengflet — fulb af 93egjcerlig£)eb efter at forbunfle Stnt)- 
tug'« og gMelitu8'8 totolfomme Sftog — Stnfigt til Slnfigt meb 
S)0ben faftljolber ©jaelen£ Ub0beltg^eb. §an maatte jo faft* 
fjolbe en faaban Slntagelfe forat giore bm mob {jam obebe 
Uret un^ttig. £>ele ©ofrate^ SSi^bom neb Ijin Seiligljeb jlreto 
fig altfaa fra ©trceben efter at t>tfe en titfjcempet ©inb^Iige^ 
bcegt, iffe fra £ro paa en erfaret ©anbfjeb. §bo liar nemlig 
erfaret ©anbljeben uben beb @ub$ §jcelp? §bo T^ar Icert 
@ub at fjenbe uben firiftuS? §00 tyar t ©anbljeb tert Rrt- 
ftu« at fjenbe uben ben §elligaanb? £bo Ijar annammet 
ben ^eUigaanb uben Sroen^ SWtrfterhun? ®et bar i ©anb- 
tjeb langt fnarere en ganffe anben 3lanb, fom breb ©ofrateS. 
SDian figer Jo, at Ijan fra ©arnbommen af Ijar bceret befataf 
en Salmon. Sfanb^eb en meget ftet Qpbrager! — ifjborbel 
£)igtere og gilofofer giber S)cemonerne tytab$ efter ©uberne 
og fammen meb bem. Sfyi ®riftenbommen3 SJJagt bar enbnu 
iffe aabenbaret, ben 3J£agt, ber alene formaar at blotte tyine 
forbcerbelige SDtagter, ber albrig er gobe, men fom l)ar frem* 
bragt ben aelbgamte SBilbfarelfe, og fom leber bort fra al 
©anb^eb. Serfom ba ©ofrate3 bar ben bifefte SJianb tfolge 
ben p^tfjiffe £)Aemon3 3)om, ber altfaa fun bifte fin ©talb- 
brober en Stjenefte, Ijbormeget bcegtigere og paalibeltgere er 123 t>a iffe ben friftne S3i3bom§ Ubfagn, for l>tri$ Slanbepuft Ijele 
2)oemonerne^ 9Kagt ntaa trige! SDctte er SSiibom fra ben 
fjiinmetffe ©fole, font l)ar griljeb til at naegte be fjebenffe ©u= 
ber, fom iffe t>eb nogen Sefattng out at ofre en £ane til 
2©ffutap trifer fig ttietybig, eifieHer tnbf0rer ntye 2)cemoner, 
men briber be gamle ub, ei^eHer forf0rer Ungbommen, men 
Icerer ben aflefjaanbe gaonlig ®t)fff>eb. £)g berfor bcerer ben 
ogfaa, fom ©anbfyeben, — tffe en enfett 33t)8, men ^ele 93er= 
ben£ uretfcerbige SDom. 2)enne er nemlig befto mere forljabt, 
jo mere fulbfommen ben er, faaat ben ogfaa t0mmer 2)oben3 
Malt paa Sorfet og paa Saalet nnber be meft nbfagte ©ru* 
fomljeber, men briffer iffe 3)0ben af et ffioeger nnber tilf^ne^ 
labenbe Styft og @tobe. Og flat ber imiblertib anftifleS no* 
gen Unberf0gelfe om ©jcelen, faa gj0r ben bet i benne SSer- 
ben£ enbnn m0r!ere gcengfet meb fine Sebeter og gceboner 1 ), 
ibet ben tetter fig efter @ub3 Stntrigning. 2)en trit fifferfig 
tffe finbe nogen bebre til at forflare Sjcelen enb bens Dp* 
t>a&3manb. 2lf ©ub maa ben Icere at fjenbe, f)tmb ben f>ar 
fra ©ub. §tri§ iffe af ©ub, ba fjefleriffe af nogen anben. 
%t}i $»em toil afbceffe, ^ab ©ub Ijar tttbaftet? %ta Ijtoilfen 
Mbe jlol bet ubforffeS? SDerfra, f)toor ogfaa toor SWangel 
paa SSiben er nben SBetcenfcligfjeb. gormebelfi ©ub iffe at 
tribe, forbi Ijan iffe Ijar aabenbaret bet, er bebre enb at tribe 
formebelft et 3Remtejle, forbi Ijan antager, at bet er faa. 

®ap. 2. 

2Wen triftnof, toi toil iffe ncegte, at gilofoferne ftunbom 
t)ar f)atot goreftiflinger, befkegtebe meb toore. 3)et bebfte *) ^Berfonet, fom inbfareS talenbe i fttalogen „gf<ebott". 124 83tbne3bt)rb om, fytioroibt noget er fanbt, er f)t>ab bet f0rer 
til. SKaar ©tormen rafer, og tyfcerfen £>immel etler §>att lam* 
ger t)ifer ben xette ®ux§, tjcenber bet fig bog unbertiben, at 
man t>eb en tyffetig geiltagelfe ft0ber paa en etler anben 
§at?n. ©tunbom finber man ogfaa i Sftorfet toeb et Itjffeligt 
SCilfcetbe en etler anben Snbgang efler Ubgang. 3Jiangt og 
meget ^)be£ ogfaa toeb fetfce SJlaturen, faaatfige ubaf ben at- 
minbelige SSetribfttjeb, fom bet t)ar befjaget @ub at ubrufte @ice^ 
ten meb. 5)enne S3embftf)eb t)ar gitofofien tifegnet fig, be- 
rttjttet ben i bet oibe og brebe til gorfjetltgetfe for fin egen 
^unftfcerbtg^eb af 3ber for (bet er intet unberligt t, at jeg 
ubtrtjMer mig faalebe§ berom) en SSeltalenijeb, ber forftaar 
at opf0re og nebrtoe tjtmbfomfjelft, og fom oinber Silfjcengere 
mere neb Drb enb oeb oirfeltg Unberotening. ®en git)er 
Singene §orm og Sfittelfe, fnart fammenftiHer, fnart abfftlter 
ben bem, ben flutter fra bet befjenbte tit bet ubefjenbte, ben 
beraaber fig paa ©tempter, fomom alt lob fig fammentigne, 
ben opftifler paa gorfjaanb ©runbfcetninger for alt, ftjont 
ogfaa beftegtebe Sing t)ar forjljelttge ©jenbommetigljeber, ben 
laber intet titofcerg for ben gubbommelige grifyeb, ibet ben 
gjor fine SWeninger til SRaturtofce. Seg flutbe enbba finbe 
mtg beri, berfom gitofofien felt) bar naturtig, lagbe for 2)a* 
gen, at ben fear af famme ©effaffenfteb fom SKaturen, og 
bermeb fin 2)el i ben. SSiftno! tnbbiiber ben fig ogfaa feln 
at f>at>e 0ft af formentlig Ejettige Sfrifter, efterfom Dtbtiben 
liar anfeet en Ijet S)et gorfattere fom ©uber, enbfige fom 
gnbbommelige, fom f. ®U. ben aeg^ptifle 3Kerfur, ljt>em $Ia* 
ton fornemmelig Jjolber fig til, $rtigieren ©tlenu§, fom Jpijr* 
berne bragte, og ^em !SRtba§ ot>erlob fine lange Oren, §er* 
mottmn$, for t>t>em tlagomenierne btiggebe et Sempel efter 125 $an8 ®0b, Drfeug, 2Rufceu3, geretybeg, $t)tf)ogora§^ Scerer, 
— 3Ken Ijbab nu, berfom gilofoferne ogfaa Ijar faaet gingre 
t ^ine ©frifter, ber f>o3 o3 betegne^ foot apofrtyfifEe og for- 
fafte§, forbi m ftolber for, at inlet maa anerfjenbe£, font ftri- 
ber mob bm cegte og en £)el Stib^atber f0r opftaaebe $ro- 
feti. 93i fjenber nemltg !)elt t>et be fatfle ^Srofeter og be 
Icenge far frafafbne Member, font fjar opfplbt ben fjele SJer* 
ben ogfaa meb benflag^ liftige ^aafttnb. ©nbelig, berfom 
bet er troligt, at en Ijtntfenfomfjelft $8i£bom§forjfer, bretien af 
SBibebegjoerligljeb, ogfaa f>ar faaet fat paa be tnrfelige $ro- 
feter, faa er bog at merfe, at man ftnber t)o£ gitofoferne 
Ijtyppigere 2tft)igelfer enb £)t>eren§ftemmelfer, ibet man opbager 
Sttf&igelfer f)o3 bem enbog ber, tjttor be ftemmer ot>eren3. £f)t 
alt, ^t*ab ber er fanbt I)o3 bem og ooerenSftemmenbe meb 
$rofeterne, gtt>er be en nt) Segrunbeife og ubfttirer bet meb 
anbetfteb^fra tjentet @ta3 — tit liben 23aabe for ©anbljeben, 
fom paa ben SRaabe enten ft0tte§ t»eb S0gn eder [tatter Sag* 
nen. S)ette er bet altfaa, fom nu i benne ©ag briber o§ tit 
©trib mob gitojoferne, at be ftunbom oppubfer SJJeninger, 
fom er fcetleS for o§ og bem, meb bereS egen Segrnnbelfe, 
fom paa et og anbet $unlt ftriber mob »or Sroe^regel, [inn* 
bom forftiarer fine egne SDtotinger meb ©ntnbe, fom er fceCeg 
for o§ og bem, og fom f>er og ber ftemmer meb bere£ £roe^ 
regel. ©aalebes fan man nceften fige, at ber ilfe ftnbeS 
©anbljeb i gilof often, faalebeg fom ben forgifter ben. Og 
berfor feter toi og t>eb bette bobbelte ^ceHe^flab, fom itytoert* 
fatb er til ©fabe for ©anbfjeben, n0bebe til baabe at befri 
fcore goeHe^meninger for gi(ofoferne§ Slrgumenter og at fliEe 
Dore tolled SetriSforetfer fra bereS SKeninger, ibet t>i f0rer be 
©jenftanbe, fom brofteg, tilbage tit be gubbommelige ©frifter 126 naturligtog meb Unbtagelfe af bet, ber uben, at berunber 
ffjuter fig noget farfigt SJSrcejubifat, taber fig bentjtte fom et 
jlet og ret 93ibne§btyrb. Ogfaa 9Kobftanbere3 SibneSb^rb er 
jo nemlig ftunbom nobttenbtgt, ttaar bet fun iffe taler for 
bere£ ©ag. Seg t?eb ogfaa meget gobt, i tytriHen SOicengDc 
benne SJtaterie forefinbe§ IjoS gilofofewe, faabelfom f)t>or ftort 
et Slntat ber er af benflag§ gorfattere, Ijfcormange gorff jeflig* 
f)eber ber er i Inffuetferne, tjt>ormange inbbtyrbe^ ftribigeSRe- 
ninger, fy&ormange ©pirer til ntje @p0rg3maa](, tjtjormange 
formftebe S0§ninger af ^toblemerne. — 3eg f)ar ogfaa faftet 
et 33Iil paa Scegetribenffaben, ber betragteS fom gilofoftenS 
@0fter, og font ogfaa Icegger ©eflag paa benne 33irlfoml)eb 
font ben, £)t>em 33etragtmngen af ©jarfen ftjne$ at Itgge faameget 
noermere paa ©rnnb af ben3 Omforg forfiegemet. ©aalebe£ 
traeber bzn ofte i 9Jiobfigelfe meb fin Stefterbtbenjlafi, forbi 
ben befyanbler ©jcelen felt) i ben$ egen Sottg og faalebe§ 
fjenber ben bebre. 5)og, lab bet ftaa berfyen meb bere3 5tamp 
om gorrangenl Sfatge gorflntngen^ grif)eb f)ar gtlofo^ 
fien, if0lge ben 3l0bt)enbigf)eb, ben§ Sunft mebf0rer / Ijar 
Soege&tbenffaben Set til inbgaaenbe Setragtninger an* 
gaaenbe ©jcelen. $)er anftiHe£ tobtloftige Unberf0gelfer om 
t&Mfomme Sing og enbnu mbtfoftigere SDroftelfer af rene 
©i^ninger. 3o fcanffeligere bet er at tetiere 33ebi0, befto mete 
beflitter man fig paa at obertale, faaat ben bunfle §erafltt 
meb §enblif paa be altfor ftore 2)unfetf)eber i Unberf0gelferne 
om ©jcelen fjeb af btSfe @p0rg^maal mebrette ubbr^ber: 
;/ ©fJ0nt jeg Ijar tilbagelagt 93ejen fra (Snbe til anben, f}ar 
jeg fletiffe funbet ©jceten3 ©romfer." S)en Sfriftne berimob 
be^otjer iffe meget forat faa Sunbflab om benne @ag. 2)el3 
beror nemlig bet tilforlabelige altib paa faa Sing, bel§ bor 127 bet fjam iffe i fin @0gen ot gaa t)tbere enb til bet font bet 
er f)am gittet at finbe. %fy Stpoftefen forbtjber be enbelBfe 
@p0rg^maal 1 ). 33et er o3 iffe gifcet at finbe mere enb, l)t)ab 
©ub toer o3. 2Ren faab man Icerer af ©ub, bet et alt. . 3. ®ib blot Kjcetterier iffe §at)be tioeret n0bt>enbige, forat 
„be retffafne funbe bltoe aabenbare" 2 ). S)a fyafcbe tri — feller 
iffe Ijtmb Sjjcelen angaar — f)at>t noget at befttHe meb %\{$* 
fofer, bi§fe ®joetterne3 ^atrtarfer, om jeg faa maa falbe bem. 
StHerebe Sfpofteten faa jo paa gorfjaanb i gfilofopen et Sin* 
greb paa @anbf)eben. 3 Sltl)ett fjafcbe f>an nemlig ftiftet 33e* 
fjenbtjlab meb ben glattungebe ©tot, og efterat fjan tttgatm£ 
Ijabbe Icert at f jenbe atte bem, font ber fjolbt SStebom og 9Sel» 
talenljeb til fate, f0bte3 beraf i $an8 ©jarf fftrtt befienbte 
gormamngSotb. — ©aalebeS ogfaa meb Shorten om ©joelen. 
Sbet be i bt8fe filofofiffe 9#ennejfelcerbomme blanber 33inen 
meb SSanb, naegter nogle, at ©jaeten er ubobetig, anbre paa* 
fiaar, at ben er mere enb nb0belig. SRoglc brofter ben3 ©nb= 
ftattS, anbre ben£ gorm, anbre en ^ilfenfomfjelft ©genffab 
t>eb ben. 3)i3fe afleber ben§ SCilocerelfe fra en efler anben 
Sant, Ijine laber ben t»eb benS Sortgang gaa fyib eHer bib, 
altefterfom enten ben platonijfe @0mmeUgl)eb eHer 3enon3 
5traft eOer ben artftoteliffe Sonfeft)en§ eHer ben epifnrceiffe %%* 
(elfeSloSfjeb eHer §eraflitg m0rfe Si&Sbetragtning eHer @m* 
pebofle£ 1 3 Stffinbtgfjeb l)ar 0&et ftarft Snbffybelfe. gormo- 
bentlig f)ar ben gubbommelige fioere begaaet en geil beri, l ) 1 £im. 1,4. 2 ) 1 for. 11,19. 128 at ben Ijar fin Oprtnbelfe fra Suboea og iffe fnarere fra 
©roefenlanb. Ogfaa 5?riftu3 fjar feilet neb at ubfenbe giffere 
og iffe fnarere 83i$mamb forat prcebtfe. ®erfom be altfaa paa 
ben 9Jtaabe t)eb fit filofofiffe £i)8 forbunller ©anbljeben^ rene, 
flare Slaa, faa maa bet bltoe be SrifineS @ag at fjerne bi§je 
Saager, bet^ Deb at roffe bere§ feloftcenbige, bet tril ftge fHo- 
fofiffe, Sftcefonnement, bet§ toeb at opftille berimob tjimtneljfe, 
bet ml fige fra £erren f)ibrorenbe, Sarbomme. ©errneb ml 
baabe bet, l)t>ort)eb gilofofien befncerer £ebningerne, tilintet* 
gj0re§, og tiEtge bet, f)t)ort>eb SJcetterne bringer be ^roenbe 
til at tmfle, ffaae3 tilbage. 9tit er, fom oben bemerfet, ©tri* 
ben aHerebe afgjort i et $J3intft — ligeofcerfor £ermogene§. 
93i fyar nemlig gobtgjort, at ©jcelen f)ar fin Oprtnbelfe — 
iffe fra SKaterten, men fra @ub3 Slanbepuft og ftottet benne 
Dpfatning t>eb et gubbommeligt UbfagnS flare og utt)ett|bige 
Slnm^ning. „Cg @ub blcefte", Jjeber bet, „Stoet3 9lanbe i 
3Kenneffet3 Stafyn. Og SDJenneffet blet? til en Iet>enbe ©ja>l", 
nemlig t)eb ®ub3 Slanbepuft. Ont bette $nnft er altfaa intet 
toibere at nbtrifte. 2)et f)ar faaet fit ©tempel og fin $jcetter. 
3eg gaar nu oner til be obrige ^nnfter. 4. 

@fter SBeftemmelfen af @ja?len3 §erfomft maa @p0tg3* 
maalet om benS 93effaffenf)eb brofte3. 5Raar m afleber benS 
Oprtnbelfe fra Q&ub§ Slanbepuft, faa tilffrider Hi ben felt>f0l* 
gelig en 33egt>nbelfe. SDette ncegter $laton, ibet I)an Ijolber 
for, at ©jcelen er ufabt og uffabt. (Sfter ben Opfatning, t)i 
Ijar ^cet>bet angaaenbe ben§ Skgtwbelfe, Icerer t»i berimob, at 
ben er baabe fobt og jfabt. Og bermeb f>ar t)i iffe ftrafS 129 tjjort o£ fftjlbige i en SStlbfarelfe, naar t»i bruger begc^e bisfe 
Ubtrtjf; tljt et er at ttcere fobt, et anbet at t>cere ffabt, ibet 
flint nemlig pa^fer paa lefcenbe Stefener. f5 or ffl^H^i t ^ tan 
tjatoe fin Sib og fit ©teb. 9Nen berunber fan ber ftnnbom 
no! ticere 3Ber0ring3punfter. — 5Raar man altfaa bruger Ub- 
trtjlfet „frembrhtge3" for at betegne SEilbttoelfe, faa omfatter 
bette ogfaa at ffabeS, faamftfom alt, fiuab ber paa nogen 
9J?aabe bltner til, frembringeg. £f)i ogfaa Sfaberen feft> fan 
falbeS bet jlabtcS gaber. ©aatebeg ubtrtyffer ogfaa $laton 
fig. §&ab altfaa angaar t)or Zxo paa en ffabt eller 
fobt Sjcel, faa er ogfaa yaa bette ^Sun!t fJilofofenS £>pfatning 
jlagen af 2Barfen t>eb ben profetifle Slutorttet, 

tap. 5. 

9J?aafIe ml I)an falbe til $jcelp (SubuloS og Sritolao§ og 
3tenofrate§ og ben i bette ©ttjffe meb platen oberenaftem^ 
menbe 3triftotete3. Sftaaffe tjtlbc be famle fig enbnu mere 
manbftcerle forat ttlintetgj0re @jceten§ Segemligfjeb, berfotn 
man tffe lunbc ftnbe anbre, fom i SKobfcetning til bem og i 
enb ftarre Stntal Ijcetiber ©jcefeng ttegefnltgl&e^. £)g jeg taler 
iff c blot om bem, font tcenfer fig ben bonnet af en fjaanbgri^ 
belig Segemtigt)eb, af Sib — font @tpparet) og §erafiit, af 
23anb — fom Nippon og Scales, af 331ob — fom (Smpebof- 
les og Rritiag, eller af Sltomer — fom gptfur (tljt ogfaa 
Sttomer banner, naar be forener fig, legemlige SBefianbbele), 
eller — fom Sfritolaos og fjaus SPeripatettlere — af en femte, 
mig ubefjenbt ©ubftanS, forfaatribt ogfaa ben er et fiegeme, 
ba ben tnbeflutter Segemer. SDtat ogfaa Stoiferne regner jeg 
fyer meb, ba be ttiftuoE fatber Sjcelen en Slanb nceften i famme 
33ett)bning fom in (3lanbe og Stanb er nemlig ncer beflcegtebe 

ftiilefabrene. XV. a 130 Segreber), men bog fetteltg tril fec^ at tale for ®jcefen8 8e* 
gemligbeb. $enon enbclig, ber beftnerer ©jcelen fom (meb 
Segemet) forenet Slanb, betragter ©agen paa fotgenbe SRaabe: 
35et, efter f)t»i§ 33ortgang et lettenbe SScefen bor, er et Segeme. 
Sftu b0r et letienbe Stefen, naar ben bermeb forenebe Stanb er 
gaaet ub. Slftfaa er benne et Segeme. Sften nu er ben bet 
famme fom ©jcelen, altfaa er ©jcelen Segeme. — Slecmtt)e£ 
paaftaar, at ber finber en Sigfjeb ©teb meHem gorcelbre 
og S30rn — iffe atene i be legemtige £rcef, men ogfaa i be 
fjcelelige (gjenbommefigfjeber, beroenbe paa noget tilfaarenbe 
i ©ceber, 3ntefligen3 og f$0fe(fer, og at ©jcelen tager ©el i 
8egemet§ Stgfjeb og Utigfjeb. 211tfaa er Segemet unberfaftet 
Sigfjeb og Wigfjeb. Sigefaa er be legemltge og ufegemtige 
gornemmelfer iffe et og bet famme. ©nbuibere er bet bog 
faa, at ©jaeten liber meb Segemet, faaat naar bet er rammet 
af ©tag, ©aar og 33t)lber, faa beler ben bet3 ©merte, lige* 
fom ogfaa Segemet ©jceteng; tfyi naar ben er greben af 93e= 
ftjmring, Slngft eller SicEtligfjeb, mfer Segemet fin ©ammen^ 
fjceng meb ben ber&eb, at bet3 tilftoarenbe fircefter liber, og 
bet rober ben§ Unbfeelfe og grtygt *°eb at robme og blegne. 
Jolgelig er ©jcelen et Segeme, efterfom ben tager S)el i be 
legemlige gornemmelfer. — Ogfaa Sfjrtjftp rceffer f)am t "Qaan= 
ben, ibet fyan flaar faft, at bet ulegemlige albeleS iffe fan 
ffille§ fra bet legemltge, efterfom ber meHem bigfe to iffe fan 
finbe nogen 23er0relfe ©teb. SDerfor figer ogfaa Sufretg: 
3ntet uben et Segeme fan ber0re og beroreg. SDien naar 
©jcelen ffille§ fra Segemet, b0r bet. Slttfaa er ©jcelen et 
Segeme, forbi bet iffe fnnbe forlabe Segemet, £)tn£ bet iffe tmr 
legemligt. 131 ®ap. 6. 

|>erimob gjor ^latomferne Snboenbinger — rigtignof 
mere fpib^finbige enb trirfelig grunbebe. ®tf)t>ert Segeme, 
figer be, er n0bt»enbigt>i^ enten leoenbe eller lioloft @r bet 
iMoft, bet>cege3 bet ubenfra, er bet leoenbe — inbenfra. SDien 
■Sjcelen oil iffe funne beocege£ fjoerfen ubenfra, faafom ben 
ifle er lit)l0§, ei^eller inbenfra — , ba bet meget mere er 
ben, ber felt) bettceger Segemet. 3r0lgelig fa ne ^ & en iff* at 
rcere noget Segeme, faafom ben ifle paa SegemerneS Sis be- 
tiageS fra nogen fiant. |)er maa m nu forft unbred otrer 
ben libet pagfenbe definition, ber beraaber fig paa noget, 
fom iffe laber fig anoenbe paa ©joeten. %hx ©jalcn fan iffe 
falt>e£ et teoenbe eHer Itbteft Segeme, efterfom bet er ben felt), 
fom gjor Segemet teoenbe, naar ben er i bet, eHer lioloft, 
naar ben er borte fra bet. £t>ab ben altfaa beoirfer, fan 
ben iffe felt) ooere, faaat ben ffulbe funne falbe§ teoenbe eHer 
liotos. %i)i ©jcel falbeS ben meb §enft»n tit fin ©ubftan£. 
ffcaox nu altfaa bet, fom Sjcefen er, iffe laber fig folbc et 
fenenbe eOer tioioft Segeme, fjoorlebel t)il man faa funne be* 
raabe fig paa letienbe og liotefe Segemer3 (Sgenffaber? 3)er- 
nceft, berfom bet Ijorer Segemet til at beocegeS ubenfra af 
noget anbet, og oi ooenfor f)ar paatuft, at ©jcelen bet>oege3 af 
noget anbet, naar ben fjar 3lnelfer, naar ben rafer (altfaa 
ubenfra, fiben bet er af noget anbet), — faa fan jeg ifelge 
ben opftiflebe gormel meb fulb 9?et betragte bet ber beocege3 
ubenfra af noget anbet, fom et Segeme. 3ften tilfjorer bet 
Segemet at bet)#ge§ af noget anbet, fjoormeget mere ba at 
beocege noget anbet? Og ©jceleu betJceger Segemet, og, 
f)tmb ben oil, oifer fig berubenfor. £f>i ben er bet, fom 132 briber gobberne til at gaa, $cenberne til at grtbe, £>inene 
til at fe og Sunken til at tale, tbet ben inbenfor ben tjbre 
(Sfiffetfe bebceger Segemet fom et Stutomat £oorfra [jar ben 
ulegemlige ©jcel benne Sraft? JQnorlcbe^ fan noget tomt og 
inblyolb*l0ft fcette ben Ijaanbgrtbelige SWaterte i SBewegelfe? 

— Sften fjoorlebes fan be legemlige og aanbetige gornemmel* 
fer fjo$ et SKcnncffe abfMeS? 9Ran figer, at be legemlige 
Sanfer, font f. Sis. g0leffe og @tjn, mobtager 3nbtrt)Ret af 
be legemlige !£tng§, fom SorbenS og SlbenS (Sgenffaber, me* 
ben£ be ulegemlige pa§fer til be aanbelige Sing, fom (Sobfteb 
og Onbjlab. ©craf flutter man, at ©jaelen er ulegemlig, 
efterfom bens (Sgenffaber iffe fan opfattes meb legemlige, 
men aanbeltge ©anfer. SKeget bet, berfom jeg iffe maatte 
ncegte $olbbarf)eben af bette Sftcefonnement. Sceg nemlig 
s JRcerIe til, at ogfaa ulegemlige Xing laber fig iagttage af be 
legemlige ©anfer, fipben af §orfelen, garoerne af ©jjnet, 
3)uften af Sugtefanfen. Og paa famme 9Jiaabe ncermer og* 
faa ©icelen fig Segemet. ©erfor fan man iffe fige, at bisfe 
Sing opfattes meb be legemlige Sanfer, forbi be ncermer fig 
bet legemlige. 2)erfom bet altfaa ftaar faft, at ogfaa ulegem- 
age Xing opfatteS af bet legemlige, IjDorfor flulbe t)a iffe og* 
faa ©joelett, ber er iegemlig, funne iagttageS af bet ulegem- 
itge? — Jpint Stefonnement fan altfaa ganffe bift iffe gobfienbefc. 

— Sil be mere fremtrcebenbe Strgumenter f)0rer ogfaa bet, at 
etfjoert Segeme antageS at faa fin Steering af bet legemlige, 
inebena Sicelen fom ulegemlig noere3 af bet ulegemlige, item* 
lig beb Strteben efter $t£bom. 9Jien Ijetter iffe bette er Ijotb* 
bart. £f)i enbog Soranug, benne fcerbeles fynbtge SSeileber i 
ben metliobiffe fiagembenffab, giber ben fflejleb, at Sjceten og= 
faa nceres af legemlige £ing, og at naar ben er ubmattet, 133 plejer ben fomofteft at fttjrfeS t>eb ©pife. Upaatmtjfeiig ! 
gaar ben flctingen ffllab, forfmnber ben fra Segemet. ©aale* 
be3 f)ar enbog ©orattuS felt*, fjan fom bar leueret et meget 
fulbftcenbigt ©frift i fire 33inb om ©joelen og er toet betmn= 
bret i famtlige filofoftffe $f)eorter, ^cet>bet ©jceten§ legemlige 
SttbfianS, fCjent fyan famtibig ganffe t>ift £)ar ber0t>et ben 
Ubebettgljeb. ZU bet er iffe afleS ©ag at tro, ^uab be 
ftriftne tror. Sigefom oltfaa ©oranuS felt) fjar toft, at ©jce= 
ien ncere£ t)eb (egemtige Sting, faa faar gifofofen gobtgjore, 
at ben (eoer af ulegemtige Sting. Smiblerttb f)ar ingen no- 
genfinbe falbt paa, naar ©jcelen oar nceroeb at b0, at giue 
ben inb febe 2>raaber af $Iaton§ 93eltafenf)eb efler at lake 
ben fpife nogle ©mulcr af SlrtftoteteS's ©pibsfinbigfjeber. Cg 
(joab flat be grtbe tit, atle bi§fe fcitbe 53arbarer§ ©jceie, font 
fatten SBisbommenS Peering, og fom bog er ftcerfe oeb fin 
utcerbe Stogffab, fom uben Stfabemier og attiffe ©otfegange 
og ©ofrates^gcengfler, fort fagt: meb §enft)n tit gilofoft 
fulbftenbtg faflenbc iffe beftominbre er tltoe? 3)en Steering, 
fom ©tubicrne tjber, gatmer nemtig iffe fefoe ©ubftanfen, men 
v JD?aaben at ocere paa, ben gjor iffe Seller ©jcelen febere, men 
banner ben. §e(bigt er bet, naar ©toiferne forfifrcr, at oiv 
)aa Snnfterne er fegemfige. Sror man, at ©jcelen ncere3 fceb 
.\!nnfterne, fremgaar ogfaa £)eraf ben§ Segemltg^eb. Wen 
gilof often ftrceber faa ()0it, at ben, fom bet gjerne ptejer at 
gaa, iffe fer fig oet for. ©aalebeg falber Zi)aU§ i ®r0ften 
Den plejer ogfaa, ibet ben iffe forftaar fine egne 2fteninger, 
at tcenfe fig, at ber £)ar funbet en §ribrebsft>ceffelfe ©teb 
©aalebe<S itjr Sf>rt)fip til Styferoben 1 ). Stoget faabant maa 
formobentfig fjafce fjoenbt fyam, ba ban ncegtebe 2Ru(igf)eben x ) (St TObbef til at ffjeerpe 9(anb8etmerne. 134 of, at bet ene Segeme funbe ocere i bet anbet. §an faa og 
tcentte flet iffe paa be frugtfommeltge, fom baglig baerer i et 
enefte SKoberlio — iffe blot et, men to og tre Segemer. 
TOan finbcr enbog i Gioitretten, at ber tale£ om en ©reefer^ 
iube, fom fjar bragt paa en ©ang fern Sonner til Skrben, 
mange ©ange SRober af et ©fjob, nebfommen meb flere af et 
SJJoberiio. Snbefluttenbe faa mange Segemer, jeg fjafcbe ncer 
fagt et Ijelt golf, oar f)un felt) bet fjette Segeme. @n almin= 
beltg Sot) ftabfeefter, at Segemer, ber ffal fremgaa af 2ege= 
met, aQerebe befinber fig ber, Ijborfra be gaar frem. ©et, 
fom fommer frem af noget anbet maa nobtoenbigml ocere bet 
anbet efter bdU. 3ntet fommer frem af noget anbet uben 
oeb gobfel, men berpaa er ber to. 

fia£. 7. 

£>oab gilojoferne anbefanger, fan bette fcoere nof og for 
toort eget oebfommenbe mer enb not efterfom @jcelen§ 2e= 
gemligfjeb (gber og imobe i feloe ©oangefiet. ©er er en 
SWanb, f)t)t3 ©j(ri foler ©merte i Unberoerbenen, liber ©ttaf 
i Slben, (nn3 lunge pineg, og fom beber om en Sceffebraabe 
af ben lt)ffeligere @ja>l0 ginger, ©fler anfer bu gortcettingen 
om ben fattige3 fatige og ben rige* forgetige 5E5ob for et blot 
Sillebe? §t)orfor forefommer ba ber SKaonet Sajarui, ber* 
fom Singen iffe er otrfelig og fanb? 9Ken felt) om bet maa 
betragte^ fom et SBtHebe, oil bet bog ttcere et *8ibne3bt)rb om 
©anbljebeu. 2$i berfom ©jcelen iffe Ijaobe noget Segeme, 
faa tritbe Sillebet af ©jcelen iffe tttlabe Stnoenbetfeu af noget 
legemligt 93tKebe, og ben fjeflige ©frift oitbe iffe Itjoe og tale 
om legemlige Semmer, berfom ber iffe oar nogen. 3Ken 6t>ab 
er bet, fom efter Slbfftllelfen fra Segemet bringe^ til 136 Unben>erbenen, fom faftf)olbe3 bet, fom bet»are§ til ©ommeng 
2)ag? $)oab er bet JfrtftuS ftcfl neb tit efter fin $ob? 3eg 
tinier til spatrtarlerneS ©jcete. 2Ren Ijfcorfor f)oibe^ ©jce* 
len i gorfcaring nnber Sorben, berfom ben intet er? Og 
ben er intet berfom ben intet Segeme er. S)et ufegemtige 
fan nemlig iffe fjolbeS i nogenfomf)elft ^ornaring, bet er 
ntmobtageligt for ©traf og Seberfbcegelfe, £f)i bet ^fori 
man mobtager ©traf efler 83eberfr)cegelfe, maa t?cere Segemet. 
3eg fommer fibett paa et bef&emmere ®tcb til at tale mere 
berom. 5IItfaa, berfom ©jcrfen i gcengflet etler i be bobes 
Utige, i Slben efler i 3lbrafyam3 ©fjob, paa gorljaanb nt)ber 
nogen pne eller ©Icebe, faa maa ©jcelett§ £egemligf)eb ber* 
nreb fccere gobtgjort. %i)i Ijtmb ber er nlegemligt, f^ler intet. 
©et tjar jo intet, f)t)ormeb bet fan fole. 9Ken f)ar bet bet, 
faa maa bette t)cere et Segeme. 23)i Ugefaatuft fom alt le* 
gemligt f)ar goletfe, tigefaaoift er alt l)&ab ber fjar golelfe, 
legemltgt. 8. 

goromrigt er bet ngrunbet og f0lgelig meningsloft at 
nbeluffe noget fra bet tegemlige£ Sategori, forbi bet iffe 
ganffe fearer til be otorige Slabenbarelfer af bet legemltge. 
£toor Mtoer ber faa af be fcerlige forffjeHige ©jcnbommclig^c- 
ber, fom tilfjenbegifcer ©faberen§ ©tor^eb t>eb gorffiettigfie* 
berne i ben ene og famme ©fabning, faaat ber paa engang 
Ijerffer gorftjet og Sigfjeb, gorfoning og 2tbffiflelfeV gitofo* 
feme figer jo felt), at SBerben beftaar af 3Robfcetninger, faale- 
be3 fom naar @mpebof(e3 tater om bet nenftabelige og ftenbt* 
lige. ©fjont attfaa bet legemltge ftaar t SDJobfcetning til bet 136 ulegemlige, er Sorffjeflen meHem begge ogfaa fjer faaban, at 
ben for0ger Slrtente, men tffe cenbrer ©Icegten, at be legem* 
lige Xing i ben gorftanb er mangfolbiije til @ub£ 3@re, at 
be frembtjber SlfDef^tinger, i ben gorftanb aftoefSlenbe, at be 
er forffjeUige, i ben gorftanb forffjellige, at Sagttagelfen of 
nogfe ©genffaber fler paa en, of onbre paa en anben SSRaabe, 
at et @lag3 Steering paSfer for bisfe, et anbet for fitne, at 
bette er ftintigt, Ijint ufynligt, bette er tungt og f)int let. 
9Kan figer nemltg, at man ogfaa af ben ®runb maa betragte 
Sjcelen font ulegemltg, forbi Deb ben§ 93ortgang be afbobe* 
Segemer bltoer tungere, meben£ be jo ffutbe blit>e (ettere, ber* 
fom ©joeten Bar et Segeme, og faa(ebe<3 et Segemeg SScegt 
forftoanbt. §t)ab tnfbe man fige berttl, fporger ©orarntS, om 
man ttfbe ncegte, at §at?et trnr et 2egeme, forbi et ©fib, font 
tffe befinber fig t $a\>et, er tungt og ubeticegettgt? £>t)orme* 
get fraftigere er faa tffe ©jcelenl Segeme, efterfom bet meb 
faaban Cetljeb foetter t Seucegelfe bet bagefter faa tunge Se= 
gente? SStftnot er ©icelen nftmtig; men bet ftmrer baabe tit 
ben£ Segemeg 33effaffenf)eb, ©ubftanfen^ (Sjenbommeligljeb og 
tit be SEing§ Stfatur, fjtiorfceb bet er btetjen ttftmtigt Uglen§ 
Sine fjenber tffe til ©oten, ©rnene berimob taaler ben fat 
gobt, at be bebommer fin 2tffom$ S@gtf)eb efter 0iet8 ®ri* 
fiigfjeb. @tler§ opf0ber be ben iffe, men betragter ben fom 
ncegte, naar ben iffe taaler ©olftraalerne. @n og famine 
Sing er altfaa uf^nftg for ben ene, men iffe for ben anben, 
og beraf, at bett£ Sraft iffe gjor fig giivlbeube paa famme 
2)iaabe for a£[e, folger iffe, at ben er ulegemlig. ©olen er 
jo et 2egeme, tf)i ben er 31b. 9#en f)t>ab 0tnen befraefter, 
ncegter ilglen — uben bog bermeb at ubeluffe 0rnen8 We- 
ning. tyaa famme Sftaabe er ogfaa ©jceleng Segeme uftfntigt 137 for tiobet, lab faa ocere, men bog fanligt for Staitben. 
■SaalcbcS fer SofjanneS, fyenrpffet af (Subs Slanb, SDtortijrer* 
ne3 ©jcete. 

ftap. 9. 

Sftaar tot tillcegger ©jceten et Segeme af ejenbommelige 
©genffaber og fceregen 83effaffenf)eb, faa er — Ijtmb angaur 
be Btmge ©genffaber toeb fiegemligfjeben — i og meb benne 
@jenbommeIig£)eb aHerebe paa gorfjaanb giuet enten, at ©ja?- 
len, IjtriS Segemligfyeb tri fjar gobtgjort, fyar faabanne @gen* 
ffaber, omenb af en fceregen og til ben legemltge (Sjenbom* 
meltgfjeb ibetfjele fuarenbe Strt, — eHer ogfaa, f)tri3 be iffe er 
ttlftebe, at ba juft bette £j0rer meb til bet fjcclcitgc Segeme* 
(SjenbommeltgJjeb, at bet life Ijar, Ijtmb be 0t>rige Segemer 
(jar. Smtblcrtib faftfjolber t)i ben SPaaftanb, at ogfaa ©jrclen 
befibber alle be ucefentltge og utiber enfyt>er Drnftcenbtgdeb 
nobttenbige Sjenbemaerfer paa Segemligfjeb, fom ©flffelfe, 93e* 
graen£ning og fym trebobbelte Ubftrcefning, nemlig fioengbe, 
3Srebbe og |)0ibe, fjttorefter gilofoferne maalcr Segemerne. 
<r)t?ab, om tn ogfaa fe&erer et Siflebe of ©jceten trob§ $la^ 
tons ^roteft, bet frtjgter for, at ©jcelen3 Ubobeligljeb berneb 
Dtfbe faetteS paa ©pil? §an paaftaar nemlig, at alt, fjtiab 
bet afbilbeS, er fammenfat og fammenfojet, og at alt, I)t)ab 
ber er fammenfat og fammenfojet, er opl0feltgt; ©jcelen beri^ 
mob er ubobetig, golgelig er ben noptofelig, forbi ben er 
uboDetig, og forbi ben er nopt0felig, laber ben fig iffe af* 
bribe. Serimob mlbe ben t)cere fammenfat og fammenfojet, ber= 
fom ben lob fig afbilbe. §an afbilber ben ligefom paa en anben 
Wlaabt meb blot aanbelige Srcef. <Baakbt$ Inlber l)an ben ffjon 
paa ©runb af ben3 SRetfcerbigtjeb og filofoftfle Snnbftab, men 138 berimob ^ce^ftg paa ©runb af ben§ Stntceg i mobfat 9ietning. 
83i berimob tiflcegger ben ogfaa legemlige £rcrf — iffe alette 
paa ©rnnb af en Sro paa ben£ £egemfigf)eb, ber er tmnbet 
t>eb gtefleltion, men ogfaa paa ©runb af SKaabenS ufbigelige 
§{abenbaring. %$\ efterfom tri anerf jcnbcr aanbelige Siaabega* 
tier, faa er bi og agfebe ocerbige til at opnaa ben profetiffe 
@at>e efter SoIjanneS 1 ). 3)cr er ben £>ag tbag en Softer i 
t>ort ©amfunb, fom fjar faaet Staben&artngenS Slaabegabe, og 
jom unber ©0nbag3gubStteneften mobtager fine 2labenbaringer 
i Sirfen i en efftattfl Jilftanb. £un bar ©amftjem meb ©ng^ 
tene, unberttben ogfaa meb ^erren felb, ljun ftorer og fer 
^emmeltg^ieber, ranfager enfeltes &jerter og giber bem, fom 
onffer bet, Scegemibler. grembeleg, efterfyaanben fom ©frtf* 
terne Icefei, eller ©aimer fyngeg, eHer ber fremfore§ gorma^ 
itinger, t|be3 berbeb Stof til SSifioner. ©ngang Ijabbe jeg 
titfcelbtgbte forebraget noget om ©jcelen, jeg beb iffe bbab, 
ha Slanben fom ober Ijht Softer. S)a ©ub^tjeneften bar enbt 
og gorfamlingen gaaet fra fjinanben, lob Ijun o§ efter (Beth* 
nane tribe, £)bab tjun fiaobe feet (jeg fremftiHer bet paa bet 
mn()t)ggettgfte, forat bet fan blibe pr0bet) ogfagbeba: Slanbt 
anbet bifte ©jcelen fig for mig t legemlig ©tiff elf e, og jeg 
faa Slanben, men iffe i torn og inbtjolb^Iog Stlftaub, men 
faaban, at ben enbog lobebe at labe fig faftljolbe, fin og Ity 
jenbe, af garbe fom Suftcn og af et fulbftcenbig menneffeligr 
Ubfeenbe. 2)ette bar ©tynet. ®ub er 2Sibne berom, og Spo-- 
ftelen er fulbgob S3orgen for Sftaabegaberne^ fcebbarenbe Zxh 
ftebeboerelfe i ^irfen. Og in t)il iffe tro, omenb felbe l ) STcrt. fietragter altfaa ben montanifttjte ^rofeti font en gortfcettelfe 
af ben jofjamtcetffe og fibeorbnet meb betute. 139 £ i jenb3gjerningen ©ttjffe for ©ttjffe otoerbetotfer big? — %$i 
berfom ©jcelen er et Segeme, Ijorer ben ubenttriul tit be Sing, 
font tri ofcenfor J>ar talt om. garnen er jo faalebeso en @gen^ 
ffab, font till^rer etfjfcert Segeme. Dg Ijtrilfen anben garfce 
ffulbe tiel ©jcelen tcenfeg at f)at)e enb £nften3 og Stjfet*? 
Stte fomom ftuften ffnlbe brere fel&e ben3 @ubftan§, ffj0nt 
9@nefibemo3 og 2tna£tmene3 og - if0lge nogte — forment^ 
lig ogfaa §eraflit antager bette, ligefaaltbt Sijfefe Ijtrnb §e= 
raftibe§ fra $onto3 mener. %$i iffe IjeOer er Slben be ce^ 
rauniffe SSbelfteneS ©nbftanso, forbi be ftraalcr i ilbrob 
©tan3, ligefaaltbt fom JBertjtten beftaar af et fcanbagtigt ©tof, 
forbi ben ffinner i oanbflare 930lger. Dg fjbormange ling 
er bet iffe, fom (jar enS %ax\>e, men forffjetUg SRatur! 2)a 
imibferttb alt, Ijbab ber er fint og gjemtemfigtigt, fan fam= 
menligne* meb Snften, faa fan bette ogfaa bare Silfcelbet 
meb ©jcelen, efterfom ben er et Slanbepuft og forplantet 
Slanbe. Sftetop paa (Srunb af fin tynbe og fine 23effaffenfjeb 
er ben jo ubfat for at frafjenbe^ fiegemtigfjeb. ©aa ban big 
ba et SiHebe af ben efter bin egen gorftaaelfe, f)t>orefter ben 
menneffeltge ©jcelg SiHebe iffe fan antage3 at t»cere noget 
anbet enb bet tnemteffetige, og bet faatebe§, at enf)t>er ©jcet 
bcerer SiKebet af bet Segeme, ben ijax baaret. SDet er forft 
og fremft Setragtningen af bens Dprinbelfe, fom leber 00 til 
gorftaaelfen beraf. Setcenf nemlig folgenbe : SDa @nb fyattbe 
blceft Sit>et3 lanbe i SKennejIets 2taft)n, og SRenneffet toar 
blenet til en letoenbe ©jcet, forptantebe ftraf3 fjint Slanbepnft 
fig gjennem Slnfigtet Ijett og t>olbent til bet3 inbre, nbbrebte 
fig otier afite Segemetg Srfe, bleu paa famine Sib fortcettet 
t»eb ben gubbommelige Slanbe, bannebe fig efter atte inbre 
©rcenfetinier, fom bet i fin fortcettebe Sitftanb Ijabbe nbfylbt, 140 og ftimtebe ttgefom i en gorm. @aalebe3 Met) attfaa @jce~ 
len§ Segemtigfyeb fonfoliberet Deb gortcettelfen, og beng S3il= 
(ebe btet) banttet Deb bettne llbformning. SDette fan man falbe 
bet tttbre SQienneffe ; et anbet er bet t)bre, og bog er begge 
et. Ogfaa Ijint fjar fine Sine og £5ren, fjDormeb golfet 1 ) 
t)at)be burbet f)0re og fe |jerren, bet £)ar ogfaa be oDrige £em* 
mer, f)Doraf bet betjener fig unber fin SEcenhting, og font bet 
benytter unber fine 5Dr0mme. Baalcbes laber bit fig ogfaa 
forllare, at ben rige i Unber&erbenen t)ar en Xunge, ben fat- 
tige en ginger og 2t6raf)am et @f)0b. tyaa bi§fe Zxcet fjen^ 
be3 ogfaa, SftartyreweS Sjcele unber SlUeret. %f)\ ben fra 
^egtjnbeffen af i Slbam meb Segemet fammenf0jebe og ubformebe 
^jcet t)ar forplantet fig font nteb £>enft)n tit fin dele ©ub= 
ftanS faatebe£ ogfaa meb £>enft)n til ben f)er berorte 35effaffenE)eb. 

®ap. 10. 

5)et f)0rer tit ben troenbe Opfatning meb ^5taton at be^ 
ftemnte ©jcelett fom et ufatnmenfat SSoefen, bet oil fige font 
en^artet talfatb meb £>euft>n tit @ubftan§. §oab Stunft og 
Stbenffab, ^t>ab Sjcettere mener tjerom, bet faar bfbe bere§ 
Sag. Stogie bolber nemtig for, at ber af Staturen ogfaa 
ttlt)0rer ben en anben @ubftan3, 2mt§> Slanbe, fomom en 
£ing Dar at tebe, fjbtlfet fommer af Sjcelen, noget anbet at 
aanbe, tjoilfet lommer af benne StoetS 2(anbe. $ffe Ijelter 
bar atte teuenbe Stafener begge ®ete. SIKange tet)er blot 
men aanber tffe, efterfom be itfe befibber 2lanbebrcet3organer, 
nemtig Sunger og £uftt0r. 9Ken tjtmb ffat bet tjene tit neb 
Unberfogeffen af ben menneffetige ©jcet at tage ^jeuftyn ti( *) SRettelfcn i ©rmtbtefften af populum til Paulum er otterflsbig. 141 

IMrgmnenter, ftentebe fra 9fttigge og 93ier, ba jo bogbenfunft- 
fcerbige (Sfaber Ijar gifcet atte S)»r bere§ fceregne fittoSorganer 
i gorf)olb til be forffjetlige 2lrter£ 93effaffenl)eb, faaat man 
iffe fan brage nogen ©lutning berfra. £lji forfeit nil SMen* 
"neilet, font er forft)itct meb Sunger og fiuftrer, funne aanbe 
paa anben 5Raabe og let>e paa anben SJiaabe, iffe feller fan 
man ncegte, at 33ien, font mangier bi§fe £emmer, berfor bog 
aanber og iffe blot „le&er". 9JJen f)t)em fjar meb fit 531if 
faa ganffe gjennemtrcengt ®nb§ 33cerfer, at fjan fan paaftaa, 
at bisfe Organer fatten nogen? S)en befjenbte Scege og 
9)?enneffeffagter ^erofit f)ar bigfeferet 600 ^erfoner forat nb- 
forffe ^atureu, — en SOienneffebaber af SSibebegjcerligfjeb. 
Mm jeg t)eb iffe, om fjan fjar tilegnct fig et titftrceffelig 
Mart ftjenbffab til afle bets inbre 3)ele. £}0&en feto betrirfer 
jo goranbringer i bet, fom ntjltg f)ar ^at»t Sit*. §&or meget 
mere ba en 2)0b, fom iffe ftf gjore (it SScerf paa natnrlig 
URaabe, men fom felt) blet) lebet yaa fetlagtigt ©por unbcr 
S)i8feftiongfunfterne I gtlofofcrnc fyar freutfat bet fom en 
fiffer ^aaftanb, at 9Jit»gge, 33ier og Wldl iffe (jar Snnger og 
Suftror. 5Ken fig mig, bn omt)tyggetige gorffer, mon be fyax 
Sine at fe meb? ®e tager bog SSejen bib, f)t)or be toil, be 
farer bort fra og I)en til be forffjeOtge ©jenftanbe, fom be 
fjenber, forbi be fer bem. Dg bog, t)i$ mig bere§ gSine, peg 
paa bereS ^upiHer! grembefe^: SDteQen fortcerer jo. SSie 
mig ben£ Stjggerebffaber, ftnb frem ben§ ®jcet)er! (Snbtribere: 
SJtyggene giber jo ogfaa £pb fra fig og forftaar enbog i 
3J?0rfet at ftnbe fcore SDren. SSis mig paa engang baabc 
bereg ©tcmmcrebflab og bereS 9JiunbS 33rob ! @tf)ttert Styr, 
om bet cnb iffe er [t0tre enb et tyixntt, maa n0boenbigbt£ 
let»e af noget. 3Ken paat>i§ bere§ Sftebffaber til at focefge, 142 forboje og ubfonbre SKccringgmiblcrnc I £>uab ffal m bafige? 
$)erfom bi§fe £ing fyorer til Sit»et / faa maa be naturltgt>i^ 
ogfaa foreftnbe^ f)o£ alt, f)t>ab ber fetter, om be enb iffe fan 
fee3, tage§ og fole§ paa, forbi be er faa fmaa. 2)ette tJtl bit 
faameget lettere funne tro, naar bu tcenfer paa, ftoem (Sub 
er, benne ftore Shmftner i bet fmaa fom i bet ftore. 9Wen 
berfom bu iffe tror, at btSfe faa fmaa Segemer giuer ^lab§ 
for ©ub£ @faberoi*bom, faa fan bu ogfaa beri erfjettbe fjan& 
®torf)eb, at fjan f)ar inbrettet be fmaa ®t)r faafebe^, at be 
fan lefce uben at fjaoe be efler3 noboenbige £emmer, \aaat be 
t)ar @t)n uben £Jine, at be fan cebe uben Jcenber, forboje 
uben JBug, ligefom ogfaa nogte ®tjr fan gaa uben $0bber, 
ibet be be&oiger fig frem i Sugtninger fom ©fangerne, fftjber 
fig frem tieb at ^cet>e fig i SSeiret fom Crmene og frtyber 
frem, ibet be affonbrer ©fum, fom ©neglene. £t>orfor ffutbe 
bu iffe ba funne tro, at be ogfaa fan aanbe uben Sungerne* 
93IoefebceIg og Suftr0r? Og faa tror bu, at bu Ijar funbet 
et rigtig fjolbbart Slrgument, naar in gjor gjcelbenbe, at 
forbi ber gineg SScefener, fom iffe fyax 2lanbebrtEt, berfor font* 
mer ber til Sftenneffefjcelen en fiit^aanbe, og at forbi be iffe 
er ubruftebe meb Stanbebrctt^organer, berfor fan be iffe aanbe. 
$)u tror, at noget fan (eoe uben at aanbe, men iffe, at noget 
fan aanbe uben Cunger? ©tg mig, fpab er bet ba at aanbe? 
9It fftjbe Seiret fra fig felt), ffufbe jeg tro. §tiab er bet iffe 
at fette? Qffe at ffybe SBeiret fra fig fefo, jfulbe jeg tro. 
©aalebeS maa jeg nemlig foare, berfom bet iffe er bet famme 
at aanbe fom at tette. 2Ren en bob nil iffe funne fftjbe 25et* 
ret fra fig, bet tilfjorer ben (eoenbe at gjore bet. SKen ben, 
fom aanber, gjor jo ogfaa netop bet altfaa fjorer bet ben 
leoenbe til at aanbe. 3)erfom begge ®ele fjanbe funnet fore- 148 gaa uben @icel, ()at>be bet iffe tiltjort ©jcelen at aanbe, mett 
fun at let>e. Sften nu er bet at leoe at aanbe, og at aanbe 
er at tefce. ©aatebeS tilfyorer begge 2)e[e, baabe at aanbe og 
at leoe, ben, Ijoem bet ttlt)0rer at fette, bet toil fige ©jcelen. 
— yiaax bu enbelig [filler @jcel og Slanb fra ffinanben, faa 
faar bu ogfaa ffifle bere3 gunftioner fra biuanben. SBegge 
ffal altfaa fjafce fin fcerffiite 93irffomljeb, Sjoelen for fig, £U 
octS Slanbe for fig. ©jcelen ffal leoe fit Sio uben Slanbe, 
og benne flat aanbe uben Sjcel. S)en ene fan forlabe &ege- 
met og ben anben bltoe titbage, S)0ben og £it>et ftaa fig fam- 
men! SJ)i berfom @jcel og Slanbe er to forffjeQige Sing, 
faa fan be ogfaa abjfitteS, og naar bet abffille§, ibet ben ene gaar 
bort, ben anben blitoer tifbage, mebf0rer bet en gorening af ©0b 
og Sit*. 9Ken et faabant Silfcelbe t>tf paa iugen 9Jkabe inbtrceffe. 
2Utfaa er be iffe to Sing, efterfom be iffe fan abffilleg. SSar 
be bet, maatte be funne abffitteS. — SKen bet fan jo ttcere to 
n0je forbunbne Sing? SDlcn be er iffe noje forbunbne, ber= 
fom bet at (eoe er et, at aanbe noget anbet. 2)e forffjeflige 
$unftioner mebforer en Slbffiflelfe t Subftanfen. Og fjoor^ 
meget faftere maa bu iffe nu tro, at be er et, naar bu iffe 
inbr0mmer nogen Stbfftfleffe, faaat ©jcel og 2laube er et, ibet 
bet er ben felDfatnme, fom aanber og fom letter? §ttab om 
bu rntbe fjolbe 2)agen og St)fet for to forffjettige Sing, ^aaat 
bet ene fom til bet anbet, mebenS bog Sagen feto er fitjfet? 
i?iftnof er ber ogfaa anbre ©lagg 2r>§, faalebeS M, ber 
frembringe$ t>eb SlbenS ^jalp. S)er er jo ogfaa anbre Sitter 
af Stogaanbe, ftammenbe fra ©ub og fra Sjcebeien. Stfaar 
altfaa Salen er om Sjcet og 2lanbe, faa maa fetue ©jaefen 
wre Slanbe, ligefom fefoe S)agen er £t)3. S()i en Sing er 
fclDc bet, I)t)ort)eb ben er noqet. 144 Sap. 11 

SDicn til at falbe ©jcelen Slanbe 1 ) maa bet foretiggenbe 
©pargSntaal fonjeftoent ti0be nrig, efterfom ben gunftion at 
aanbe tit|!ritoe§ en anben ©ubftan§. s Jiaar in nu ttlflnner 
©jcelen bette, ibet toi fajtfjolber ben? ©nljeb i Jyorm og JBce* 
fen, faa maa tot btuge Ubtrtjffet Slanbe i en egen Setijbnutg, 
iffe fom 9?aton paa en Silfianb, men en SSirffomljeb, iffe fom 
SBetegnelfe for en ©ubftanS, men en gunftion, forbi ben aan= 
ber, iffe forbi ben egentlig er Sioef§ Slanbe; tf)i ogfaa bet at 
pufte 2 ) er at aanbe. —3St §ax fjcetobet, at ©jcelen efter fin (Sjen= 
bommeligf^eb er Slanbepuft, toi maa nn nobtoenbigtotS falbe 
ben Sitosaanbe 3 ). 3 9Kobfcetning til ^ermogenes, fom Ijar paa- 
ftaaet, at ben £)ar fin Dpriubetfe fra SRaterten, iffe fra ©ubS 
Slanbepuft, fafttjolber tot fom noget for ben ejenbommeltgt, at 
ben er et Slanbepuft. £>an fortoanffer nemlig ftif imob ©frif* 
tens Slutoritet Slanbepuft til StoSaanbe. Og albenftunb bet 
er utrotigt, at @ub§ Slanbe er falben i ©tjnb og berpaa an* 
ber 3)ommen, foretrceffer tjan ben Stntagelfe, at ben er font- 
men af STOaterten, iffe af ©ub£ SKanbe. S)erfor faftljotber tot 
ogfaa ber, at ben er Slanbepuft, itfe Sttosaanbe, — faatoel i 
Otoerensftemntelfe meb ©frtften fom meb gorffjellen i ttbtarf* 
fet. Ogfaa Ijer fatber »i ben nobtg SioSaanbe efter %oxi)dU 
bet ntellem at aanbe og at pufte. ©er er lalen om ©ub* 
ftanfen; tt)i at aanbe er en SJtrfiomljeb af ©ubftanfen. — 
S8i toil iffe fpilbe Here Orb paa bette uben, forfaatoibt bet er 
nobtoenbigt for §ceretiferne§ ©ftjlb, fom putter inb i ©jalen — l ) Spiritum. *) flare. 

3 ) Slanbepuft, Si&Sa.anbe. Origiuden ljar flatum, spiritum. 145 ■jcfl tteb iffe (pab ©tags Stanbefceb, fom er btetten btn meb* 
belt neb 2ftober „©opfjtaV forborgne ©attmilbtjeb ubcn ©fa^ 
6eren§ SSiienbe. 2Ken ben fjedtge ©frift, fom bebre fienber 
beni @ub og ©faber, fjar tntet anbet opltjft enb, at ®ub 
btafte StttetS Sttanbepuft i 3Renneffet8 Stafijn, og at 3RennefIet 
Met) tit en tettenbe ©jcef, faaat ben berefter baabe letter og 
aanber. 3Jten gorffjeflen mellem 2lanbe og ©joel gttter ben 
tilftrcetfeltg titfjenbe t be f0fgenbe ©frifter, ibet ©ub felt? 
ftger: SbetS Slanbe er ubgaaet fra mig, og £)ttert 5lanbepuft 
l) ar I e g 8Jott x ). Ogfaa ©jcelen er nemltg et Slanbepuft, frem- 
qaatt af Stttets Slanbe. Og frembeteS fjebber bet: ©en, font 
i)ar gittet gottet poa Sorben SKanbe og £ittet£ 3lanbe tit bent, 
font trceber paa ben' 2 ), garft f}ar attfaa gotfet, font ttanbrer 
paa Sorben 32 fom ttanbrer i Sjobet og tetter paa fjobetig 
33i3, foaet ©jal 3: Slanbepttft. 3)entceft fjar be, font trceber 
paa Sorben y: fom mtbertttinger ®J0bet8 ©jermuger, faaet 
Stttet3 3lanbe. ^etleriffe Slpoftelen fcetter bet aanbetige ferft, 
men f0rft bet ammaljle, berefter bit aanbetige. SStftno! pro= 
feterebe Slbam prate om l)in (tore ,£>emmetigf)eb, ber ftgter til 
JJttftaf og StixUn: Sette er nu Sen af mine Sen og ftjob 
af mtt Sjob. 2)erfor flat 9Ranben fortabe gaber og SRober 
.og btitte faft f)o3 fin £m[tru, og be to [fat blioe tit et ftjab. 
s JDieu bette er fun en Ubru fining meb $lanben for bet enfette 
Itlfaetbe. S)er fom nemtig en §enrt)ffetfe otter fyom, ben 
,pettigaaitb<3 graft, ber inbgitter Sprofeti. ©aatebeg fan jo 
ogfaa ben onbe 5Ianb fatbe paa en. ©aatebeS fornanbiebe 
ogfaa Slanben ©ant tit -et anbet Sftenueffe 3 : tit en ^rofet, 
ttaar bet fjebber: £borlebe3 fan bette DeberfareS fftS'S ©on? l ) <£f. 57,i fl . 2 ) gf. 42,5. 
fiirtefabrene. XV. 10 146 

9Jion ogfaa ©aitl er blanbt ^rofeterne? Og itgefaa for&anb* 
lebc ben onbe 2tanb £)am fenere til et anbet SKemtejfe a : tit 
en frafalbett. Dgfaa SubaS, ber en Jib bletJ regnet blanbt 
be ubtmlgte, faaat f)an enbog Mco fat til at fornalte SaSfen 
— ffj0nt aHerebe bengang en fflebrager, bog enbnu iffe en 
gorrceber — Meto fenere befat af 2)jcetoelen. Staar altfaa 
(jfcerfen ©ubs eller £}jcebeten3 Slanb [)0rer ©jcelcn til fra 33e= 
gt)nbeljen af, ftaar bet faft, at ben er alette, f0r ben ene eller 
ben anben Stanb fontmer. Cg berfont ben er alene, faa er 
ben en og ubdt meb $enftn til ©ubftanS og Ijar berfor fin 
8it)3aanbe fra fin egen ©ubftanS og fun fra ben. 

SU|l 12. 

SSibere forftaar t>i Deb » animus* eller, om man Ejeller 
oil, »mens« (©rapferneg »bus«) 1 ) intet anbet enb ben ©jirleti 
mebf0bte, i ben neblagte og fra g0bfeten af ejenbommeligt 
till)0renbe 2)rift, i Kraft af fyoitfen ben Ijanbler og forftaar. 
$?orbi ben tjar benne meb fig og af fig felt), beboeger ben fig 
i fig felt). Og bet lunbe faatebe^ ftynei, fomom ben bermeb 
beocegebe£ af en anben ©ubftanS. @aa mener be, ber pad* 
ftaar, at » animus « ogfaa er bet, ber fcetter JBerbenSaltet i 
SSetJcegelfe — , f)in ©ofrateS'S beljenbte ©ttb, f)in SBalenttnS 
befjenbte enbaarne, £)ui3 gaber og 9Rober jfat toccre »Bythos« 
og »Sige«. £t>or foruirret er bog iffe SlnajagoraS'S SRe* 
ning! ££)i efterat ban £)ar erftceret »animus« for Segt)nbel^ 
fen til aHe Sing, ibet t)an laber Untoerfet font en @^nge 
fjcenge paa bettS ©fulber og forftfrer, at ben er ublanbet og 
ufammenfat og uitnobtageltg for nogenfomljelft Slanbing, ab^ 
ffiller fjan ben netop af ben ®runb fra either gorbinbelfc J ) OTe tre Orb bettjber : ©tnbet, ©inbetaget. 147 meb ©jcelen, og bog erffcerer Ijan ben paa et cmbet ©teb for 
©jcel. Dette fjar ogfaa 2lriftotefe3 migfuttiget; men om bet 
naermeft er forat forfoare fin egen £cere etter forat angribe 
anbre3, neb jeg iffe Og meben£ fjan laber bet bero meb felo 
at leoere nogen Definition af »animus«, taler f)an bog paa 
Jorljaanb om en anben 2frt af »ammuss ben gubbommelige 
nemlig, font Ijan poo fin @ibe felt* abjfifler fro gorbinbelfen 
meb ©jcelen, ibet fan f0fler at gobtgjore benS Uimobtagelig= 
fjeb for ©merte. 9Jaar bet nemlig ftaar faft, at ©jcelen oir- 
fetig Ian libe bet fom btt father i bens Sob at libe, faa 
maa et af to ticere Itlfoelbet. ©nten liber ben i firaft af 
»animus« og meb ben, — og er ben forenet meb # animus «, 
fan ber iffe tales om nogen for ©merte nimobtagelig »aui- 
mus« — etter berfom ©jcelen iffe liber i ®raft aj etter meb 
» animus «, faa fan ben fyetteriffe ocere forenet meb ben, meb 
Ijbem ben intet liber, og fom felt* intet liber. ^rembele^ 
berfom ©jcelen intet liber t flraft af etter meb ben, faa fan 
ben fetter iffe, fom man paaftaar, fole og forftaa noget etter 
\&tte$ i 95et)cegelfe formebelft ben. 3$t 2lriftoteIe3 gjor og= 
faa gornemmefferne til Sibelfer. Og boorfor iffe? Ogfaa 
at fole er nemlig at libe, efterfom at libe er at fote. Og 
frembeleS: at forftaa er at fole, at beooege3 er at f0le, alt er 
faalebeS at libe. S)et oifer fig imibtertib, at intet af bette 
oeberfareS ©jcelen nben, at bet famme ogfaa maa figejo at 
gjcelbe » animus «, efterfom bet foregaat formebelft og meb 
ben. golgelig er » animus * ftif imob SttnajragoraS'S Sftening 
iftanb til al inbgaa gorbinbelfe og ftif imob Stnftotele^* 
^aaftanb mobtagelig for ©merte. ©aar man berimob inb 
y>aa en Stbffittelfe, faaat »animus« og ©jcelen efter ©ubftan- 
fen er to Sing, faa maa al Siben, gornemmetfe og ©rfjenbetfe 

10* 148 jaatoelfom SSirffom^eb eg ' SBenccgelfe tilfare ben ene, men al 
Untrffomfab og §mte og gor[taubsl0<%b, onerfaoebet fjtnib 
intet er, tittf&ct ben anben. draten »animus« elter ©icelen 
ma a ocere nnirffom og untjttig. ©taar bet berimob faft, at 
alt bette maa tUjfritoeS begge, maa felnfolgeliq begge ticere et, 
og Demofrtt, fom ingen g Dr TO e * &$ bibe a f> befjolber fRet. 
©porggmaalet bliner ba, paa failfen SRaabe begge er et — 
neb ^oreningen af to ©nbftanfer elter Deb ben 9Mte, ben ene 
fpiller i gorfalb til ben anben. 9?aar ni for nor Del bru* 
ger bet Ubtrt)f, at mmmw« er forenet meb ©jcefen, ba jig* 
ter oi bermeb iffe til en anben ©ubftan^, men til ©ubftcm* 
fen<o gnnftion. ■ 13. 

Silbage ftaar bet at onerneje, paa fail fen ©ibe gorratt* 
gen er d: faab ber bar iSebelfen, og faab ber lebeg. Det, 
ber nijer fig at fane Sebelfen, maa ogfaa nbgjore ©ubftatt^ 
fen§ 2Ba3je. Det berimob, fom lebe$ af ©ubftanfenS 3J?a3fe, 
maa Mine at betragte fom ©ubfianfenS naturltge gunftton. 
9Ken faem ffntbe nel iffe ntfle ttllcegge ©}#len alt bens 
SJtann benijtteS jo fom 23etegnelfe af bet Ejcle SKenneffe. 3eg 
far mange ©jaele at unberfalbe, figer ben rige, ©tfaman- 
ben onffer, at ©jcetene maa frelfe3, Sanbmanben figer, at 
fan fcBtter fin ©joe I inb i Slrbeibet, ©otbaten, at fan fcetter 
fin ©jcel inb i dampen. Sngen af bem bruger far Ubtr^ 
fet ©inb (animus). <Qoi§ garer, fai£ 0nffer bliner ofteft 
nceont, ©jceleng eller ©inbet§? §nab er bet, be boenbe fige* 
at ubgine — ©jcelen eller ©tnbet? Dg enbettg, felne 
^ifofoferne, felne Saegerne? ©eln ba, naar be fanbler om 149 Sinbet, betjener be fig bog alle fom en af Ubtrtyffet ©jcet 
fom Sttel paa fit iter! og fccttcr bet i ©pibfen for fin @jen= 
ftanb. Og forat bu l)er ogfaa fan (Qbe big belcere af ©ub 
felt*, faa Iceg SJterfe til, at ©ub alttb taler til ©joeten, ben 
formancr og tilffvmber fyau, at ben flat uenbe fit „@iub" 
(animus) til fjam. 3)et ttar ©jceleu, itriftuS fom forat frelfe, 
bet er meb ben3 $ortabelfe i ^eltiebe, t)an truer, bet er ben, 
£)an forbtjber at agte altfor fjoit, bet er ben, Ijatt felo, ben 
gobe §t)rbe, fcetter tit for gaarene. f)eraf fremgaar ©iceten^ 
gorraug, §eraf jer bu ogfaa ©ubftanfeng @nf)eb i ben. Og 
bu inbfer, at „©tnbet" er bm$ 5Rebffab, iffe benS gormijnber. ftap 14 

Sen er altfaa forreften enfelt og ufammenfat og fielt- 
igjennem beroenbe paa fig felt). Og (tgefaalibt fom ben uben- 
fra fan fcmfiruercS, laber ben fig inbenfra bele, efterfom ben 
fjelleriffe laber fig oplofe. 2t)t t)t)i3 ben fan fammenfatteS og 
opfofe^, faa fan ben ^elleriffe t>cere ub0belig. 2)a ben nu er 
ubobelig, jaa fan ben t)»erfeu ucere pplofelig eHer belelig. 
%$\ at befti er at oplofeg og at opl0fe§ er at b0. 3ffebe- 
ftomtnbre beler man ben i 35ele, faatebe3 ^Slatou i to, genou 
i tre, Sganoet i feiu og fefe> ©oranug i ftjtt, \a Ef)rt)fip i otte 
og Stpoflofanes i ni. Stogie ©toifere beler ben enbog i ti, 
s $ofibon i to SMe til. $an gaar nemlig ub fra to forffjet* 
lige ©runbbele, ben onerfte lebenbe, fom man falber »hege- 
monikos«, og ben fornuftige, fom man falber »logikos«, og 
berefter beler fjan ben i 12 3}ele. ©aalebeS beler man @jce= 
ten efter forffieliige $ategorier. 2Ken bigfe laber fig iffe faa* 
meget opfatte fom £>efe af ©jcefen, men megetmere fom ben£ 150 Jtroefter, aStrfninger og gunftioner, font bo 2lrtftotdeS ogfaa 
ttlbete Ijar crfjenbt. £{}i ©jcelefubftanfen t)ar ingen Scmtncr' 
men Shrfceg, faatebeg tit 33et>cegelfe, til ^irffomtjeb, til Scenf^ 
iring, og f)t>ilfe 2>etinger man forrcften i benne £enfeenbefan 
foretage i Stgtjeb mcb I)in fcetbefjenbte ®efing i fern ©anfer; 
©9ft, |)orelfe, ©mag, $olelfe og Sugt. SSiftnof £)ai' man an= 
uift fj&er af bisfe et beftemt ©cebe i fiegemet. 9JJen berfor 
uilbe iWe en tilftmrenbe Snbbeling af ©jcelen mebf0rc en 
©onbertemmen af ben. Segemet felt) iaber fig jo iffe engang 
faalebe^ bele i Semmer, font £)ine golf ml bete ©jcelen. 31 f 
be mange Semmer banned ber jo bog et Segeme, faaat feltie 
2)elingen fnarere bliner en gorening. £ceg Sftcerfe til bin 
f)0ift unberfulbe ®at)e, 8lrltmebe3 t)ar ffjeenfet 03, jeg mener 
SSanborgelet! ©e, f}t)ormange Semmer, fytunmange 2)ele, ©arm 
inenfoininger, Sonegange, Bgbforbinbelfer, beftcegtebe SEone- 
arter, fRceffer af Sgiber, — og alt bette nbgjor tilfammen en 
[atnmenf)cengenbe 3Ra8fe! Og ben 93tnb / fom ber blcefer \>aa 
@runb af S3anbtrt)ffet, bele§ iffe i forffietlige ®e(e, forbi om 
mart ben ene, fnart ben anben S)cl bent)tte£. ©fter ©ubftan* 
fen er ben en Snfyeb, men i fin SBtrffom^eb er ben belt. 
Stemmelig analog fyermeb er ©tratonS, 9©nefibem8 og ©era* 
KtH Opfatning. SEtyi ogfaa be forftoarer @jcelen$ @nljeb og 
f)cet)ber, at ben er ubbrebt otter f)ele Segemet, en og ben 
famme oueraft, og paa forffjettige 2ftaaber aabenbarer fig 
gjennem ©anferne, Itgefom Suftftrommen i et fltor ttcenger 
frem gjennem J&uQerne. S)cn er altfaa iffe egentlig f0nber^ 
lemmet, men forbelt. dJten aEe bi^fe Sing, Ijtiortebeg man 
ffal bencenne bem, af l)trilfe 5)elinger man j!al ublebe bem, 
og f}t)orlebe3 man ffal fcette ©rcenferne meflem bem paa 151 Xegemet, bet faar Sceger og gitofofei anftifle Setragtninger 
©oer. £>t»ab ber t>ebfommer o$ f er tffe nteget. Sap. 15. 

50rft oci fremft fp0rge3 ber, om ber i ©jaefen ftnbeS 
noget f)BJefte Strut, font er ©cebet for fltosfrafteit og Scenfe* 
■etmen. 3)et er bette, man plejer at fatbe „£egentomfon" 3: 
bet tebenbe, forbt ben ganffe ©jcet ftaar pact ©pil, berfom 
bette uangter. 2)e, font ncegter bette tebenbe $rinctp, tjar 
Da ogfaa paa gorfjaanb anfeet ©jceten for intet- @n triS 
s )JJe3fenier &eb -Kami 2)tfcearfo£ og btartbt Scegerne 8£nbrea§ 
og IfHepiabesB §ar jlaffct bette ^rineip af SSejen faafebe§, at 
be Ijar fortagt ©anferne, ober fjfcem man f)ar tonft fig bet 
fat, tit felt>e ©inbet. StjIleptabeS gj0r ogfaa meget SScefen af 
ben 93et>t3forelfe, at mange 3)tjr efterat fjatte miftet be £e* 
cemSbete, f)t»ort bette SjSrincip alminbelig antage^ at Ijabe fit 
©cebe, tffe beftominbre t>ebblit>er at fede og f0(e en SEtbtang, 
faalebeS 3fluer, £>depfe og OrceStyopper, naar man afljugger 
bere£ £ot)eb, ©jeber, ©ftlbpabber og Stale, naar man tager 
£jertet ub af bent. $0lgelig gtoeg ber tffe noget faabant 
Iprincip; t|i ()at)be ber toceret noget, faa maatte ©jalen Ijatoe 
tabt fin Siosfraft famtibtg meb be Drganer, fjnori bette Ijabbe 
fit ©cebe, og fnnbe tffe ljat>e t>ebbtetoet at bcere tttftebe. 3mib= 
ierttb ftaar ber mange gitofofer mob ®ttearfo3: Sptatott, 
©traton, gpifur, Semofrit, (SmpebofteS, ©ofrateS, Striftotefe* 
og tigetebes mange Sceger mob 3tnbrea3 og SIfffepiabeS: §e- 
roftt, ©rafifirat, 2)ioKe§, §ippofrat og felue ®oranu«. gertil 
fontmer tri Sriftne, fom er talrigere enb bem afle, og fom 
Debfommenbe begge Sguttfter af ®nb lebeso tit ben Stro r baabe 152 at ber er et (ebenbe ^rincip i ©jcelen, 09 at et beftetnt ©teb- 
i fiegemet er betttget til bets? ©it be. %f)\ naax in tefer, at 
®ub ranfager og prooer £>jertet, tiaar ogfaa Jjan§ S(5rofet 
gobtgjor fit £alb berneb, at {jan onerbemfer om §jertet3 ©em- 
meligfjeber, naor ©nb feln forefommer $olfet3 Sanfer. „£&or^ 
for tcenfer 3 onlt i (Sber£ ^jerter?" 1 ) naor £>at>ib figer* 
„©fai i mig et rent £jerte, @ub!" 2 ) og ^aulug figer, at 
„meb ©jertet tror man til SRetfcerbigljeb" 3 ), og So^anncS, at 
„enljuer o&erbetrifeS af jit eget Jpjerte" 4 ), naar enbelig „f)Oer 
ben, font fer paa en ®mnbe forat begjcere Ijenbe, allerebe bar 
befcrefcct £>or t fit £>jerte" 5 ), — ba frcmgaar Ijeraf Hart pact 
engang begge 35ele, baabe at ber er et lebenbe SfSrincip t 
©jcelen, tjnorttl ®ub figter 3: (Srfjenbeifes^ og StoSfraften 
(tf)i f)t)ab ber erfjenber, er ogfaa lebenbe), og at bet inbeflnt^ 
te3 i bet SegemetS ©fatfammer, fom ®ub fer f)en til. SDet* 
for fan man tffc nteb £>eraffit antage, at f)int ^rinctp bet>ce- 
ge<3 ubenfra, etbeller meb SKufdjion, at bet er ubbrebt oner 
Ijele fiegemet, etfjeller meb Spiaton, at bet er inbefluttet i £0= 
toebet, eiljelter meb XenofrateS, at bet egentlig l)ar fit ©rcbe t 
Sefen, ei^efler meb §ippofrat, at bet ligger i |jjernen, tjeller^ 
iffe i §jemen§ Sap fom ©erofil, eller i benS $inber font 
©traton og (Srafiftrat, eller mibt mellem 0jenbrtjnene fom 
gt)fiferen ©traton, etter i ben f)ele 33rt|ftfa$fe fom ©pifur me^ 
ncr, — men at bet er bet, fom ogfaa er angioet af SSgtjp* 
terne, ber antogeS at bane ttjbet gubbommelige Ubfagn, og 
bet befjenbte 33er£ af Drfeu§ eller ©mpebotteS: 93lobet, ber 
ftrommer omfring £jertet, er ^ilben til SRenneffetg (Srfjen^ l ) Matti). 9,4. «j ©aim. 01,12. 3 ) 9iom. 10,io. 4 ) 1 30^ 3,n. 

6 ) matti). 5, 28 . 153 beifeletme. Dgfaa s 4Srotagora§, Slpollobor og ©fjrtyfip (jar 
infafeet bette, faoat SljIleptabeS, [t0bt titbage ogfaa af bt^fe, 
maa tlj til fine ©jeber, ber brceger ubcn §jerte, og fenbe af- 
fteb fine gluer, ber fft)t»er nben §otteb, og nlle be, ber £)ar 
c\aaet ub fra at funne brage ©lutninger om 9Rennejfefjcelen§ 
^nbretning fra bet gortjolb, ber finber ©teb Manbt 3)t»rene, 
maa ff)0nne, at bet fnarere er bem felt), fom letter nben §jerte 
og §ot>eb. Stay. 16. 

Ogfaa bet fjorer meb tit Xroen, naar SJJlaton beler ©jce^ 
len i to SJek/ ben fornnftige og ufornuftige. Dgfaa tti bifal* 
ber benne definition, bog iffe i ben SSettjbning, at begge 
®e(e betragte^ fom natnrtige. ©om natnrligt maa nemtig 
bet fornnftige anfee& ®et er ©jcefen mebf0bt fra S3egt)itbet- 
fen af og tjar jo fin Dprinbelfe fra benS fornnftige £)pfjatt«= 
manb. £ttab er ttet iffe fornuftigt, naar bet er frembragt af 
®ub8 Sefaling, enbfige bet, fom l)an ganfle fcerligen fyat to* 
bet fremgaa af fit eget Slanbepuft. 2)et nfotnuftige berimob 
maa opfatte§ fom bet fenere, nemtig font noget, ber torn tit 
neb ©tangent Stljftjnbelfe, og bet bcftaar jo netop i ()int 
©tjnbefalb, tjttorefter bet trcengte inb i ©jcelen og ttoffebe fam* 
men meb ben fom noget ganffe natnrligt, forbi bet \txaU fra 
Segpnbelfen af er fommet inb i SRaturen. Mam for0ttrigt 
ben famme platen fatber bet fornnftige \>d enefte, forbi bet 
Jigger i ©ubs egen ©jcef, faa ttiibe — for bet Silfaelbe, at 
tti ttffagbe ben Sttatur, ©jeelen £)ar faaet af ®ub, ogfaa bet 
ufornnftige — bette iligemaabe t)ibt0re fra ©ub, netop forbi 
bet er natnrligt. ®ub er jo 9iaturen§ Dpljatt. SJien ba 154 Cwertreebelfen er fommen fra Sjcettelen, og at Ouertrcebclfe 
er tioget ufornuftigt, faa er fotgeltg bet ufornuftige fra ®ja^ 
uelen. Slji fra f|am er Doertrabelfen, font er langt bortefva 
©ub, Hgefom bet ufornuftige er fremmeb for [jam. gorffjetten 
uteflem bt^fe Sing beror paa Slfftanben meflern be&e$ Qp$at>rf* 
nicenb. SRaar altfaa Spiaton forbeljolber ©ub alenc bet for= 
nuftige og ber£)o£ beler bet ufornuftige i to fttaSfer, SBrcbcu 
(bet faafafbte »thymikonc) og S3egia»ritgljeben (bet faafatbte 
»epithymetikoii«), faaat in fjar bet forfte ttlfcelles meb £0- 
nerne, bet anbet meb ghterne og bet fornuftige meb ©ub, faa 
finber jeg ogfaa Debfommeube bcttc SPimft at maatte ucere 
35etcenfeligljeber paa ©runb af, Ijtoab m fan iagttage E|o§ 
ftrifhtft Stabenbart finbe§ jo Ijele benne Srefolbtgfyeb ogfaa 
fjoS £erren, bet fornufttge, fjoorfceb §an Icerer, taler, bereber 
^relfettS 93ei, — Sreben, i Ijtrilfen Jjan tager fat paa be 
©frtftKoge og garifceerne, og (Sbnen til at begjcere, tbet Iiaxt jo 
begjcerer at cebe 5PaafMammet meb fine SBifctpte. @om golge 
beraf fan man iffe t)o§ o* altib aftebe SSreben og S9egjcerlig- 
fjeben fra bet ufornuftige; tin t>i betmoter iffe, at ljo§ £>er* 
rcn er alt bette gaaet for fig paa fornuftig 2Kaabe. 3)et er 
fornuftigt, naar ©ub t>rebe3 paa bent, f)an bor t)rebe£ paa, 
og bet er fornuftigt naar @ub begjcerer, £)tmb ber er f)am 
ncerbigt $an trrebes jo paa be onbe og begjcerer be gobes 
grelfe. Stpoftelen tillaber ogfaa o§ at begjcere. „2)erfom 
nogen begjcerer et 93iffop£embebe, ban begjcerer en gob ©jer- 
ntng" l ). Mm naar f)an fatber bet en gob ©jerntng, ba nifer 
ban bermeb, at ber gtoes en fornuftig Segjcering. Dg l}t>or s 
for iffe? §an Ijar jo felo osertaget en faaban ©jerning. x ) 1 %im 8,1. 155 

4>ibere figer tjan: „©tb be maatte afff jeered font forfarer 
(Sber!" 1 ) gornuftig er altfaa ben S3rebe, font ffrtt»er fig fro 
s JJtbfjcerf)eb for £ugt og Drben. 9iaar fjan berimob figer : 
„SBi oar engaug af SJtaturcn 93reben3 Strati-*) ba brceube* 
marfer fyan bermeb ben ufornuftige SSrebe, bcr iffe ftantmer 
fra ben Dfatur, font er fra (Sub, men fra ben, fom SDjceoelen 
ijar bragt inb i SBerben. Dgfaa fjan falbe^ £>errc paa fit 
eget Dmraabe: „3 fan iffe tjene to £>errer" 3 ). 3a, f)an taU 
be^ ogfaa gaber: „3 er af 2)icet>eten, ©ber8 Jaber" 4 ). gttjgt 
iffe for at tiltagge Ijam SBefibbetfen af ben anben a: ben for* 
anbrebe og forbcerttebe D^atnr. 2)u Icefer jo om bam, at f)an 
faaebe $iinte og forbcerfcebe ben gobe &ozb Deb SRattenS lib. ®ap. 17 

SSt fan fyeltertffe iabe uber0rt ©p0rg8maalet om be be* 
fjenbte fern ©anfer, fom jo fiorer til 35iben[faben§ 23egt>nbel* 
feSgrunbe. Dgfaa Ijer f)ar nemlig ^ceretiferne funbet noget 
at ftettc fig til. 2)e er: ©tjn, &0relfe, Sugt, ©mag og 50* 
lelfe. 2)i3fe3 £i(fortabeligf)eb forfafter Slfabemtferne meb 
temmelig ffarpe Orb, nogle figer ogfaa, at bet famme gjcel* 
ber #eraflit, S)iofle8 og (SmpebofleS. Sift er bet, at $(aton 
i SimaeuS betegner ©anSningen fom nfornnftig og forbunben 
meb 3nbbilbninger. ©aalebeS bejfijlbe§ ©t)iiet for at Itjoe, 
fort)? bet paaftaar, at en 33aab3 Sttarer i SSanbet er b0Jebe 
etfer brnbte, ffJ0nt m Deb, at be er fjele, forbi bet inbbilber 
oS, at et ftrlantet Xaarn, fom befinber fig langt borte, er 
rnnbt, forbi bet befftjtber en fnorlige ©0ilegang for at fccere l ) 5,i2. 2 ) (Sf. 2, 3 . 3 ) SJtattfj. 6,94. 4 ) Soft. 8,44. 156 fnceorere t ben tjberfte (Snbe, forbi bet taber Qmltn-, ber be- 
finber fig faa fjett ot)cr o$, fmelte fammen meb §aoet. Sige^ 
faa beflptbe§ £>0retfen for at bebrage o§. 9St tror at f)0re cr 
3)ron fra £)imten, og bet er en SSogn. Sorbenen begtjuber 
at rutle, og tit tror fiffert, at bet er Spben af en SSogn. 
Signenbe 93effplbninger retted mob Sngt og ©mag. Sn Dfl 
ben famine ©attie, en og ben famme SSin flatted ringere oeb 
gjentagen 33rug. ^aa famme Sftaabe babied ogfaa g0lelfen. 
St)i et og bet famme @ult> ft)ne§ £cenberne for ujcetmt og 
gobberne for glat. Og naar mart baber fig, f0le8 bet famme 
oarme 5?anb i 33egt)nbelfen altfor tmrmt, en ©tunb efter 
ganffe pasfenbe. 2lttfaa / figer man, fluffed tit paa ben SDkabe 
af oore ©anfer og lebeg tit at fftfte SRening. ©toiferne gaar 
mere maabefjolbent frem og beftylber iffe olle ©anfer for 
£ogn, ettjefler nogen af bem for aftib at Itjtoe. (Spifnrceerne 
ftceober nceften altfor fjaarbnaffet, at alle i lige SDiaabe og 
attib fyar ©anbfjeben. 9)2en be gaar frem paa en anben 
SRaabe, ibet be nemlig mener, at bet tffe er ©anferne, men 
OpfatningSetmen, font tyoer. ©anferne forfjolber fig nemlig 
fnlbftoenbig pa*fit>t og banner fig tngen Dpfatning. Set er 
©jaeten, fom gjar bet. ®e f)ar attfaa ffilt Dpfatningen fra 
©anferne og ©anferne fra ©jneten. 9Ren fytior ffriDer ba €>p~ 
fatningen fig fra om iffe fra Sanferne? SDerfom faa(ebe3 
©t)net iffe f)anbe faaet Snbtrgffet af et nutbt Saarn, oilbe 
ber iffe fjafce bannet fig nogen Cpfatning af, at bet toar 
rnnbt. Og fjoorfra tyibrorer ©anferne om iffe fra ©jcelen? 
9?aar et £egeme iffe !jar nogen ©jcel, £jar bet fjelleriffe nogen 
San*. SHtfaa fommer ©anfen fra ©jcelen og Opfatningen 
fra ©anfen, og bet fjele er ©jcel. — gorotmgt gjor man 
bebft i at fornbfcette, at ber unber enfjoer Omftcenbigfjeb er 157 noget, font bebtrfer, at ©anferne git>er et fra SSirfettgfjebett 
afmgenbe 3nbtrt)f. Og berfom ber fan gitiee Snbtrtjf, font 
iffe ftiarer tit 33irfeligl)ebeu, Ijborfor ffulbe bet ba iffe funne 
opftaa pan ©runb af noget, font iffe ligger i ©anferne, men 
i bi§fe gorbolbe, fom gjor fig gjcdbenbe i bereg 9tatm. Og 
Det nil ba Deere Slntebning til at unberfoge bent. 9iaar Kent* 
lig en Stare i SSanbet uifer fig b®\tt og brubt, ha fpifler 5$an= 
bet en 9ioHe fjeroeb. Ubenfor 2>anbet fee3 jo 2laren at Deere 
njfabt. 2Ken bcnne ©ubftanS, font paa ©runb af SBelgSmngen 
blttier tit et ©pell, er faa fftjgttg, at efterfont man flaar 
etter befceeger ben, bringer ben SiUebet til at oibrere og bojer 
faa(ebe§ ben rette Sinie. Sigefaa, naar et jfaarn^ ©fiffelfe 
ffuffer o£, ba t)ar bet aabenbart fin ©runb t be meb Slfftan* 
ben forbunbne Dmftcenbigljeber. 2) en ens beffafne Sitft otn- 
fring beflaber nemlig Santerne meb et enSartet 2tj3 og jlju* 
ler £inierne ©aalebe3 forflareS bet ogfaa, at en lige ©0tie* 
gang,t)ifer fig fncetirere i ben t)berfte &nbt: ben i et luffet 
s Jium begrcenfebe ©tjnSetme ffcoeffes i ben ^Retiring, Ij&orljen 
ben ftrceffer fig. Sigetebee fmelter $immel og Sorb fantmen 
paa bet $unft, fynor ©tjn^etmen fttigter; faatcenge ben ftratffcr 
til, fer ben begge 2)ele abjlilte Og nu meb §enftyn til §0- 
relfen, I)t>ab anbet er bet, fom ffnffer ben, enb Sigfjeben mel^ 
lem be forffjellige fit)b? Og naar efterfjaanben ©aloeng 
SDuft, SSinenS ©mag og 33abet<o Marine taber fig, ba maa 
bemcerfeS, at faft alt famler tjele fin $raft i ben§ farfte s 2)t* 
ring. §t)ab enbelig angaar 3nbtrt)ffet af ujcetmt og glat, ba 
er bet faa rimeligt, at gxenber og jobber, f)t>oraf be f0rfte 
ex 0mfinbtlige, be fibfte Ijaarbljubebe Semmer, fyar bet paa for^ 
ffjellig SO^aabe. SDer er faa(ebe£ tntet ©anfebebrag, uben at bet jo 
fyax fin ©runb. Og naar bet nu er btefe til @runb liggenbe 158 Dmfteenbtgfyeber, ber ffuffer ©anferne og berigjennetn Opfat^ 
ningeu, faa fan ©fuffelfen iffe Icenger ttljfrtDeS ©anferne, font 
er af£)cengtge af Omftcenbigfiebente, fiellertffe Opfatitingen, font 
retter fig efter be af Dntftcenbigfjeberne beftemte ©anfeinbtrpf. 
2)e forttjfte fornefcler ^erfoner og ©jenftanbe. SaalebeS fer 
DrefteS fin STOobcr t fin ©after, 3Ijaf3 ObggfeuS i en ftrceg* 
f)forb, 3ltl>ama£ og Slgaue nitbe 2)pr i fine $0rn. §t*em ml 
bu nn Icegge faabamte geiltagelfer tiflaft, ©inene eller guri* 
erne? 2)e, font paa ©runb af formegen ©albe liber af 
©ttlfot, ftttber alttng bittert §fcent ml bu Icegge bcnnc Oner* 
bribelfe tiflaft, ©magett eKer ©pgbonttnen? £ingen er altfaa 
ben, at atle ©anfer for en Sib fan fortrirreg og befncereS; 
men ntau ntaa iffe tilkegge bent bette SSebrag font en bebba* 
renbe ©genfl'ab. 3a iffe engang l)ine bebirfenbe Slarfager ntaa 
man [temple fom ?Iarfager til et SBebrag. Sf)i naar faabant 
ffer meb gob ©runb, faa fortjener bd iffe at anfee£ fom et 
23ebrag. £t>nb ber ma a faa ffe, er ingen &0gn. 2Jlen bex- 
fom faalebe§ feloe be bebirfenbe 3(arfager frifjenbes; for 33e= 
breibelfe, fjbormeget mere ba ©anferne, fom iffe fan forfjtnbre 
f)ine Slarfager fra at qaa forub. SKegct mere maa bet netop 
berfor §aet»beS, at ©anferne er i fnlb Sefibbelfe af ^aalibe- 
(igfjeb og Sroffab og aHe [tne ejenbommelige ©oner, forbt be 
iffe giber noget anbet 3nbtrpf enb bet, fom be[temme£ af f)in 
fornuftige ©runb, ber ba bemrfer, at ©anferne mebbeler et 
fra 93irfeligl)eben afbigeube 3nbtrpf. _ ^tjab er bet ba, bn 
tager big fore, bu bri[tige SHabemifer? S)u fcetter afle Sibets 
gorfyolbe paa £>ot>ebet, bu forftprrer SftaturenS f)ele Crben, 
bu beffptber @ub3 eget gorfpn for 33linbljeb. %$i paa ben 
SWaabe Ijar E»an jo i ©anferne gibet og falffe og lognagtige 
25eilebere til at erfjettbe, bearbeibe, anbenbe og npbe Ijans 159 ©fabninger. gormibfesc iffe fjefe ©fabningen tieb bem? <Sr 
ber iffe oeb bem fommet til nof en anben Snbretmng af be 
jorbtffe ling, — alle bisfe $unfter, Dpfinbel|er, ©tnbier, 
gorretninger, ©joremaat, bette ©amftjem, bi^fe 5 0r ^ebtingei% 
planer, alt bette, fom tjener tit 2r0|t, tit Sitoetg Optjotb, 
tit bet$ goraebting ^g gorffjBintelfe? Slit bette t)ar ferft 
gioet Sioet fin rette ©mag, tbet bet er neb bisfe ©anfer, at 
9Jtenneffet atene (jar gttiet fig t ; (fjenbe fom ben enefte fornnf^ 
tige ©fabning, mobtageltg for (Srfjenbetfe og SSibenffab, \a 
for Sfabemiet felb. — Wlen for iffe at unberffrioe noget SSit^ 
nesbtjrb for ©anferne erflcercr s ^taton i gcebruS, tbet fjan 
tater i ©ofrates'3 ^Jiatm, at f)an iffe fan fjenbe fig felt), fom 
Snbflriften i 3)elft formaner tit. Og i Hjeatet fratceggcr f)an 
fig @tmen tit at tube og at fole, og t gcebruS opfcetter £)an 
fin SKening om ©anbt)eben tit eftcr £)oben, en poftum 9JJe* 
ning alt)aa, og bog fifofoferer fjan ffjont enbnu iffe b0b. — 
Si £)ar iffe Son tit at betragte tjine ©anfer fom toit)tfomme, 
forat ber iffe ogfaa i Srifti ^erfon ffal opftaa £t)iof om 
bereS SPaalibeltgljeb. 3Kan fnnbe ba maafte fige, at bet ttar 
et geitfljn, naar fjan ifort>ejen faa ©atan nebfttjrtet fra £un* 
ineten elter, naar £)an f}0rte gabeven§ SRoft, ber aflagbe W\b* 
neSbljrb om £}am. 9J?an fitnbe fige, at f)an (jattbe bebraget 
fig felt), naar fjan berorte tyekx$ @t>igermober, eller at £)an 
fenere f>at>be taget en anben 35uft for ©uften af ben @att)e, 
ban mobtog til fin 33egrat)e(fe, etter alter fenere en anben 
©mag for ©magen af ben Sin, f}an fjefligebe tit fit Slobs 
3f)ufommetfe. ©aa(ebe3 f)ar jo ogfaa SKarcion foretrnffet at 
anfe {jam fom et ©pogelfe og t)ar tjett og Ijolbent forlaftet 
bang t)irfelige 2egemfigf)eb. 9ften iffe engang meb Slpoftterne 
fjar f)an§ SRatur ooet nogen ©pog. Silfortabetig car baabe 160 t)an£ @f iff rife og Ijans 9?aft paa 33jerget, titforiabeltg bar 
ogfaa ©magen of l)in SStn (jfjwnt ben for fjaobe t»ceret SSanb) 
i 33rt)Huppet i ©alitcea, tilforlabelig fcar ogfaa SSertretf^n af 
Ijam, fj&orefter StjomaS troebe. £ce3 SoftanncS'8 9StbneS6t>rb: 
„£>uab t>i Ijar feet og fart, faab t>t §ar feet nteb tiore 0ine, 
og t)orc §cenber Ijar bemt, bet StoetS Orb" 1 ). Sift cr bet 
at bette 93ibne$bt)rb er falfft, berfom 0Jeti, 0rei8 og $aan* 
ben8 @an§ efter fin SKatur er ffuffenbe. 

Jta* 18. 

3eg gaar nu otter til ben intefleftnefle 3)e(. £>en bar jo 
^laton, fiben ban f0r fin £)0b tmr fommen til ©rfjenbelfe af 
ben Sag, anbefatet §cerettfenie efterat J)at)e jfift ben fra bet 
iegemlige. £>an figer nemlig i gcebon: „§oortebe3 far bet 
fig ba meb SwbommenS Dpnaaetfe? <5r Segemet en §in= 
bring berfor eQer iffe, om nogen tager bet tit $jce(p oeb Un~ 
berf0gelfen? 3eg mener: £>ar @tjn og ^*0relfe nogen IReatitet 
for 9Jienneffene eflcr iffe? (Stter laber iffe ogfaa Sigterne o* 
altib forftaa, at in faerfen farer efler fer noget titforlabe- 
ligt?" §an far far aabenbart tantft paa Somiferen Spifarr 
mu3'<o pring: ( ,2tanben fer, Stanben farer. 31ft anbet er 
b0t)t og btinbt". ©erfor tilfojer fan ogfaa, at ben i £)0jefte 
<$rab opnaar SStSbom, font meft erfjenbet meb 3lanben og 
faerfen ferft tager £enffa tit ©faet eifatler tager nogen faa^ 
ban @an§ til §jcelp for Slanben, men fun bentjtter fig af ben 
rene Janfe unber fin s8eftrce&elfe for at titegne fig XingeneS 
rene Snbfalb, gjpr fig faa uaffttengig fom mutigt af Sine og x ) i 3of) i,i. 161 £>ren, ja jeg funbe fige, af bet t)e(e Segeme, efterfom bet fun 
tjener til at formrre og toeb [in Snbbfanbiug fyiubrer ©jceten 
fra at naa ©anbfyeb pg 33i§bom. — 33i fer altfaa, at ber i 
Sftobfcetmng til be legemlige ©anfer fremljolbes et anbet 2lp* 
patat font langt tjenfigere. 2>et er nemlig ©jaeleng Sfrcefter, 
font beturfer (grfjenbelfen af ben £$irfeltgt)eb, t)tri§ enfette 
©jenftanbe iffe ligger i elter til @runb for be legemlige ©an- 
fer, men font mht abfftlte fra ben bagligbagfe Siten befinber 
fig i bet forborgne, i f)0jereltggent>e ©fcerer og 1)03 (Sub felt). 
$£aton Icerer nemlig, at ber giues trigfe ufanlige, utegemlige, 
ot>ert>erb$lige, gubbommelige og etiige Stefener, font t)an taU 
ber Qbeer. ®eroeb forftaar Ijau former, gorbttleber og tit 
©runb liggenbe Slarfager til be naturlige Sing, ber er fjaanb* 
gribelige og ttlgjamgettge for be legemlige ©aufer. £ine er 
ba Sfteatiteterne, bi^fe tun et SiHebe beraf. Somtner iffe afle- 
rebe fyer for 2)agen ©pirer til be gnoftiffe og natentinianfte 
©GEtcfier? §erfra fyar be tjentet fin ficere om gor[fiel= 
leu mellem be legemlige ©anfer og be intelleftuetle Srcefter, 
fom be ogfaa tagger inb i $arabe(en om be ti Somfruer. 
®e fern baartige ffal nemlig betegne be legemlige ©anfer, 
ber ba naturligtn£ falbeg baarlige, forbi be (et laber fig be^ 
brage. SDertmob ffal be floge t>cere et 93itlcbe $aa be intellet- 
tuelle Sreefter, ber feh)f0lgelig er floge, forbi be fan tilegne 
fig l)in forborgne SBirfdigljeb, ber befinber fig i en t)0jere 
Region, i Spieroma, be ftceretifCe 3beer§ §emmeligt)eber. Xfyi 
bette er bere§ Sooner og ©enealogier. ©erfor beler be ogfaa 
©anferne og ffjelner mellem be intelleftuette, ber t>ibri?rer fra 
fin egen aanbetige <&®b, og be fanfelige fra ben btjriffe <&&*>, 
forbi benne paa ittgen SDiaabe fan fattc bet aanbetige. £in 
tttfyfter ba bet ufjjnlige, bette berimob bet ftinlige, latere, 

mxt ef cebrene, XV. 1 1 162 timeltge, font beftaar i 93itleber og ipagfer til ©anferne. — 
SDerfor f)ar t>i altfaa paa gorfjaanb flaaet faft, at ©inbet htiet 
anbet er enb en ©jcelen tilf)0renbe Stt^tring, og at £toet§ 
Slanbe tffe er forffjellig fra ben£ egcn Stabenbarelfe gjennem 
^(anbepttftet, og at bet otnrtge, font enten jfijlbeS @ub3 eller 
35jcet>elen§ aanbeltge ^aaotrfntng, er at betragte fom et %\U 
(ceg. * Og fjtmb nu angaar gorff jellen mellem bet fanfelige og 
tntetteftuelle, ba tnbrommer m fun gorffjefleu mellem Stngene, 
be legemltge og aanbeltge, be fynlige og uftjnltge, be aaben* 
bare og forborgne, efterfom ben ene @lag§ er ttlgjcengeltg for 
©an^ntngen, ben anben for @rf jenbeffen, mebeng begge 2)ele ntaa 
betragte^ font unberlagte ©jcelen^ £erreb0mme, ber ligefaa* 
Del gjennem fiegemet fanfer bet legemltge, fom ben gjennem 
©tnbet erfjenber bet ulegemltge. ®og maa bet f>ert>eb fa|> 
^olbe^, at ben ogfaa fanfer, naar ben erfjenber. %${ at fanfe 
— er bet tffe at erfjenbe, og at erfjeube — er bet tffe at 
fanfe? ©fler f)tmb ffulbe etler3 ©anfen fccere ttben @rf}en* 
belfe af ben ©jenftanb, fom fanfeS? |>t>ab ffulbe eHer^ @r^ 
fjenbelfen ocere ttben ©an^ning af ben ©jenftanb, fom er- 
tjenbeS ? §t>orfra ffritoer fig ljine ®t»a(er, fom martrer (Sit- 
folbigfjeben og gj0r ©anbfjeben tt>tt)lfom? 9tou mig en 
©an3, font tffe erfjenber, fjfcab ben fanfer, eller en @rfjen= 
belfe, fom tffe fanfer, fjttab ben erfjenber? §t>em fan betrife, 
at bet ene fhtber ©teb nben bet anbet? Serfom bet legem* 
ltge fanfe3, og bet ulegemltge erfjenber, ba er bet Sltngene, 
font er af forffjellig Shi, iffe ©cebet for ©ansntng og @r^ 
fjenbelfe, bet ml fige : ©jcel og ©tub. ©nbeltg, fjoem er bet, 
fom fanfer bet legemltge? ©r bet ©inbet, ba er f0fgelig 
©inbet fanfeligt, tffe blot intelleftueft; t^i naar bet erfjenber, 
fanfer bet, og f)m£ bet iffe fanfer, erfjenber bet bellertKe. 163 2)2en er bet ©jrclen, fom fanfer bet legemltge, irn er folgelig 
ogfaa Srfjenbelfen en Kraft i ©jcelen, og ben fyax iffe blot 
(Stmen til at fanfe; tf)i naar ben janfer, erfjenber ben, og 
f)tri3 ben iffe erfjenber, fanfer ben EyeQeriffe. ®ernce(t, fytoem 
erfjenber bet ulegemlige? ©r bet ©tnbet, f)t>or bli&er ber faa 
af ©jcelen? @r bet ©jcelen, f)t>or blttter ber faa af ©inbet? 
Jt)i er be abfftlte, faa ma a ben ene t>cere frafccerenbe, me* 
ben* ben anben beforger fine gnnftioner. 2Kan maa ba an* 
tage, at ©inbet af og til er borte fra ©joelen. tyaa ben 
SRaabe maa bet nemlig gaa til, at tri bar fyort og feet et 
eEer anbet nben at t>cere mbenbe berom, forbi ©inbet ffat 
toceret anbetftebg fyenne. SReget mere lul jeg attfaa paaftaa, 
at ©jcelen felt) f)t)erfen t»ar feet efler fynt, forbi ben fjar t)ce= 
ret anbetfteb§ meb fin Jtraft 3: fit ©inb. Xf)i naar 9Ketttte* 
ffet er aanb§frat»cerenbe, er ogfaa ©jcelen aanb§frat>cerenbe 3 ; 
ben er ifle borte fra, men i famme Silftanb fom ©inbet. 
gorofcrigt fommer bet forft og fremft an paa, Ijbab ber t>e* 
berfareg ©jcelen. £t>oraf fee§ M* $)eraf, at naar ©jaeten 
f>ar forlabt SWenneffet, finbei ber fyeCCeritte (cenger noget ©inb. 
Set f0lger attfaa ofceralt meb ben, fjefleriffe i 2)0ben bliber 
bet alene titbage. 9Jieu naar bet attfaa folger og tiltjorer 
ben, faa maa jo ogfaa ©rfjenbelfen ttlteggeS ©jcelen; t§\ 
©inbet, Ijttem Srfjenbelfen tittaggeg, f>0rer meb til ben. (Sr* 
fjenbelfen maa gjerne t)cere fortrinltgere enb ©an^ningen og 
en fortrinltgere Sjenber af be fjemmelige Sing. 3>ett er jo 
felt) en ©jcelen tilborenbe Sraft ligefaat)el fom ©anSningen. 
— gor mig fommer bet fun berpaa an, at iffe Srfjenbetfen 
foretrceffe^ for ©angningen i ben 33ett)bning, at ben betrag- 
teg fom abffilt fra ben i famme ©r&b, fom ben betegneg fom 

fortrinltgere. ^faafalb maa jeg titbagemfe fom $Boefengfor= 

11* 164 ffjelten faa ogfaa SRanggforffjetlen, SDenne t)ilbe fonfef&ent 
f0re til Sroen paa en @ub af f)0jere 9ftang. Dm ©ub flat 
m inublerttb paa fit ©teb optage dampen meb ^jceretiferne. 
9tu ^ar t)i til ©jenftanb ©joelen, og £alen brejer ftg tjer om 
©rfjcnbetfen, font iffe fatffefig maa foretrceffe^. %t)\ omenb 
be Sing, fom titegneg beb ©rfjenbelfen, er aanbetige og faalc* 
beg fortrinligere enb be legemlige Sing, fom gribe3 meb 
©an^ningen, faa gjcelber 3kng3forffjelten fun lingcne feto, 
ber er f)0jere og lafcere, iffe (Srfjenbelfen og ©an^ningen. 
%fy ljt)orfebeg ffulbe Srfjenbelfen funne forctrcelfcS for @an£= 
ntngen, ba bet netop er ben, fom fatter ben iftanb til at er- 
fjenbe ©anbfjeben? SDerfom nemlig ©anbfjebeme opfatte§ 
gjennem 33illeber, berfom man meb anbre Orb (cerer bet ufpn- 
lige at fjenbe gjennem bet ftinlige, efterfom ogfaa Slpoftelen 
ffritier til ©t0tte for o3: „%fy t)an3 uftjnltge 5£ing tagttages 
fra 33erben3 ©fabetfe af, ba be erfjenbeS af l)an§ SSoerfer" *), 
og $laton til ©totte for ^cerettferne: „3)et aabenbare er et 
93tHebe af bet ffjulte, og benne SSerben er i bet fyele og maa 
ticere et ©jenfftn af en anben", — berfom bet er faa, ba fp* 
ne$ (Srfjenbelfen at betjene fig af ©an^ningen fom fin gorer, 
fin £ilbe og fit oprtnbeltge ©runblag, og ©anbfjeberne jpne§ 
iffe at funne tilegne^ nben ben£ §jcefp. $Porlebe§ ffnlbe ben 
ba funne tcere fortrinligere enb bet, t>eb tjnitfet ben er mulig, 
fom ben iffe fan unbooere, fom ben fftytber alt, f)pab ben fan 
titegne ftg? ©aalebe^ fommer m til bette bobbelte IRefitltat : 
for bet f0rfte maa (Srfjenbelfen iffe foretrceffe^ for ©an&ittt* 
gen; tl)i enfjfcer Jing er ringere enb bet f)Pon>eb ben beftaar. l ) Biom. l,2o. 165 £>erna?ft man ben EieUer iffe abffitle^ fra ©angningen; tf)i 
either Sing ftaar i $orbinbeffe meb bet, fjttortteb ben beftaar. Map. 19. 

SWen tti fan Ejetteriffe forbigaa bem, ber omenb fun for 
en fort Sib berotter ©jeelen ©rfjenbeffeSettnen. S)ermeb ffaffer 
be fig nemlig Slnlebning til fenere at tabe itn ttenbe tilbage 
faaoelfom ©inbet; berfra ffal jo nemlig (grfjenbelfeu fomme. 
®e fjotber for, at 2Renneffet i fin Sarnbom fun [>ar ©jcel, 
ber blot er en Mbe til £itt, iffe paa famme Sib til Scenf^ 
ning; tf)i iffe alt, font letter, tcenfer. @aalebe£ letter if0lge 
2lriftotete3 Srcerne, men f)ar ingen gorftanb; ligefaa alt an* 
bet, ber f)ar ®el i Sittgfubftanfen i fin Sllminbeligljeb, mebeu£ 
ben cfter ttor £cere er noget for SJJenneffene ejenbommeligt, 
iffe blot fom et @ub§ SScerf, fyttab be 0ttrige Sing ogfaa er, 
men fom et ®ub§ Stanbepuft, fyttilfet benne alene er, ber efter 
ttor $aaftanb fobe£ meb alt, fjttab bertil f)orer. Og naar bi 
t)enttife§ til Srcerne, nuttel, faa ttil tti faftfjolbe benne Slna* 
(ogt. SI)i forenb be er blettne fmaa Srcer, meben3 be enbiut 
er (Sfub og 33uffe, Ijar be i fig fin ejenbommelige Sitt^fraft, 
faafnart be ttoffer op af gorben. 2Ren meb $enftyn til Stben 
fjolbeg ben tilbage — ttoffer og tittager meb fin ©tamme, 
tnbtil ben mobne Sltber fulbftcenbig l)ar Ijibfort ben Silftanb, 
l)ttort Slaturen fan otte fin SStrffomEjeb. (SKer f)ttoraf fommer 
bet ba, at ber ftrafg banner fig ©ptrer, fftjber frem 53labe, 
fttulmer op Snoppe, ubttifler fig pragtfulbe 23lomfter, famler 
fig grugtfafter, berfom iffe alt, fjttab ber Ijorer bcre* Wet til, 
flumrer i bem fra forft af og tittager unber ftt)ffetti£ llbttif- 
ling ? S)e fjar aftfaa fra famme Sib af fin gorftanb faaoelfom 166 fit Sit), begge 2)ele paa fin ejenbommelige SKaabe, og fra fin 
f0tfte fflegijnbeffe af er be fig felt). 33i fer jo ogfaa, Ijuorfe^ 
be£ SBinftoffen, )tj0nt enbnu fpeeb og uuboiftet, bog aQerebe 
fjenber fin 93eftemmelfe og ftr^eber at flange fig faft til noget, 
Ijtjortif ben Ion ftotte, og ()t»orom ben Ian flange fig for 
faolebe^ at t>offe. @aalebe£ center ben tffe paa, at Sanb* 
manben ffal ooe fin $nnft og anbringe ^tcenger og ©totter, 
men ganffe af fig felt) forbinber ben fig meb, f>t>ab ben fan 
faa fat paa, og Monger fig faameget faftere til bet forbi bet 
ff er af egen 3)rtft og iffe fceb bin Stlfltjitbelfe. 3)en iter meb 
at betr^gge fig felt). 3eg fer ogfaa, at ©feuen, om enb not 
faa uug, firalS ftrceber opab og fjcenger fig faft uben, at tie* 
gen iforcejen f0rger berfor, forbi ben fjeHer oil ffynge fig fom 
en tcet ©lot? IcmgS SBceggene enb labe fig misbanbte og fan-- 
bertrabe paa Sorben, $aa ben anben @ibe er ber ogfaa 
planter, fom iffe trices paa |>u§t)ceggene, og fom berfor un^ 
ber SBa'fften trceffer fig tilbage og tnger tilfibe. 9ftan fan 
forftaa, at ©renene er beftemte til at tage en anben SRetning, 
man fan erfjenbe Srceets Sit) i bet£ @ft) for £u8tH*ggeit. 
Set er tilfrebS meb fin SRmgljeb, fom bet fra fflegijnbelfen af 
fom et libet @fnb Gar (cert at fjenbe, og bet tager fine %ox* 
tjolb^regler og t>ogter fig bet, at bet tffe ffal gaa tilgrunbe. 
§t)orfor flulbe jeg iffe gj0re bette gjcelbenbe fom 3?ibne3bt)rb 
om £raerne§ 33i$bom og Shtnbff ab? Sab bet ftaa faft at be 
letter, fom gilofoferne mener, og at be fyar gorftanb, tjtmb 
gilofoferne iffe mener! 9Men fjar ^rrcet i fin 23ambom 
gatteetnte, fjfeormeget mere ba 2Wenneffet* f @om et ungt @fub 
er bet3 ©feel nbgaaet fra gr0et, 2lbam, og forplantet tnbere, 
anbetroet fhrfnbettS SDtoberlit) og fremfommer beraf meb alt 
f)tmb bertit Ij^rer, baabe @rfjenbelfeiecne og Sanfer. §eg 167 ffulbe tage meget feil, om iffe Garnet, naar bet Ijar t)itfet 
Sibet meb jit ©frig, bertoeb ftrafg ttIEjenbegit>er fin gjrfelfe 09 
ffirfjenbetfe af, at bet er f0bt, f)toorf)o8 bet paa fomme Sib 
Icegger for ®agen aUe ©anfer, ©tjnet t>eb Stjfet, £)0relfen toeb 
Stjben, ©magen, naar bet faar Sriffe, Sugteti Deb Suften og 
gofelfen toeb at berore Sorben. @aalebe§ frembringe$ fyint 
f0rfte ©frig af be f^rfte @anfeinbtrt)f og be forfte Stringer 
af gorftanb. Slnbre gaar enbnn t)tbere, ibet be fortolfer Ijtn 
©raab join en gornbanelje om et Sin, rigt paa Saarer, og 
[om et SSarfel om fommenbe (Sjentoorbigljeber. 5JSaa ben 
SOJaabe toilbe Sarneroften ftraf§ fra gobfefen af tffe alene 
toeere ubrnftet meb gorftanb, men enbog meb ©tone til at t)ibe 
btt tilfommenbe. Snbtoibere Ejenber bet fin SRober former 
belft Stanben, nbfinber fin 5lmme formebelft Slanben, fjenber 
fin 33arnepige formebelft Slanben. %fyi bet toenber fig Bort 
fra et fremtneb 33rt)ft, torager et £eje, fom bet tffe er toant 
til og toil tffe gaa til nogen, jom bet iffe fjenber. |)toorIe= 
be$ fan bet gjore gorjfjef paa bet ntie og btt ttttoante, ber- 
fom bet iffe Ijar gorftanb? ^toorlebeg fan noget befyage og 
milage bet, berfom bet iffe l)ar ©rfjenbelfe? SDtcrc enb fax* 
unberligt toilbe bet toeere, om 93arnet af 9?aturen fyatobe en 
lenenbe, men ingen fornnftig ©jorf, af Statnren ijatobe TiU 
t)0jelig^eber, men ingen gorftanb. 2Ren SrifiuS, ber berebte 
fig Soto af be bienbe^ og be fmaa JBorttS SJiunb, fjar iffe be= 
tegnet f)toerfen fflarnet eller ben bienbe fom forftanb^Io^. 
|rint fjar bog fumtet gitoe f>am SSibnegbtjrb toeb at gaa ham 
imobe meb iptytbntnggraab, og bette l)ar iatfalb toeb at fabe 
fit Stto for Ijam fitnnet fornemme SSoIb. •jqaj aoa uajujfc Joa§ 'uafora 1 Mjjnm$ ;a& ( t 'jaquu pjm 60 qaljusjjinjdjg gusuB© ?aq aoa 'Ggj m(} aqBoj 
*uo DaMuijfls pq id 'gnautvg 1 oolBa of ^aji|ao| ua;oj& "3q 
ao(j 3611113; us Bijjicuajj ot)J 'qrg afiijuuaqajj uaq a0J qautrojflg 
m 3jD| jd 3uaua0g5 aaxa>i ( T gujfyag aajaua^ aquaaaaaaq 
;aq g -3joj 80 3JU3D; id ]i| aflijBftq jjog as qaimwq uatjjjg 
£ -Mjjflumffi 36ipqt)D| Bo stwjj 8f3qej U3qs^ 1 aaq 40 
'J38ij uojfg "Buiuqft|3gg ui] uaqn sjji auaqjadaojgqajg) as as!) 
cu|8o ifj£ *Binjjiaqn ujj asqun BiqiajBucw usw 'saict® ui] i 
gua nm uoj uaq : uajarfg) qaw Bij aqjo^aa^ auunj tft)J6c jaq 
]ia gaqajDD© 'JiaJqatfE gaaqa(}6iquat);jw(3 aBiqjaJjij aq aajja 
'a36uuu$ 3Bi;]un6 saqmiu asjja asm aq asjjs 'oocfaaq §n\a 
wa\ 'BaaJuiQ 80 slajgg uaq as^3 'qsljuajjojjagg guaqungqaog 
60 gpouujjy asjja ;ju — uaq aafauQit jatmj 'uaq gdjqawoj 
jiduJ 'jsiqwuajn Bij uaq aaqja^ jaoug) 'S?B 3 &1 1C, J Bil 
uaq asjiq 6itijjiaqn uij aaqun usw 'uuag swumj uaq Bo ua 
?*$ TO fiP^aJuajjiaij i D Q»® £aa}6nag 36ijj3tiJao| aq :gaj 
*3qui3ag •3Ui3|ja3ijgquojj aouBwsxJ uaq Ju if}£ "aJjaqiMljig) 
jij asaut© nojBa ;qut>jqiaaa(} 'aaaid© aijitlj] lwaaqpauaojg 1 
80 3j8aiqau $a 1 aq Ju Bijwau 'utaaj aajjaug guaquojg aaqjoj 
'asjjsumag suBaagaoJ uaq 'qn® 80 'go 1 sjBojqau aa up) 
^aaqjjg 3JJO 60 guj^uaqigg 8a tiling in jij suasaictg;" rsqig; aoa 
ouct aoojj 3||a aoq 'ojsusg) wJBa gsqajoog) -jij asail? uaq oq 
I 11 KW3?i3 W *aj jpijuDjJgnJ isBau waj uaq qsiu asjjoa 6a 
Sij wjjiaqn 'aquaaqi usq xd 'jij uajajl® aaa0(j U3anjt>jG Jp aaq 
qoqlj 'ip jo 'Buiujni© usq aafj odJjjd ia asBoaq gsqsitwg OS ' 891. 169 finn tog £enftjn til. £>en ftiflcbc nemtig i Ubfigt faabanne 
Salenter. IDerfor anbefater E)att ogfaa i fit ©frtft om Sobette 
2Kegillit3 og Slintag, at be jlulbe fja&e fin Dpmcerffomfjeb 
fjenoenbt paa ©tebet, E)t»or SSpen ffulbe antceggeS, (SmpeboU 
its f0ger ©runbcn tit gobe ettcr baartige SBfatag i 831obet$ 
SBejIaffenljeb, Ubtiiflingen og gfremjlrtbtet berimob afteber f)ait 
fra Unberot^ningen og Dpbragelfen. — golfeejenbommelig= 
Ijeberne er jo bog en befjenbt @ag. lomtferne briber ©pot 
meb grtjgerne^ grtjgtfomfjeb. ©aEuft gioer tilbebfte @pt)big= 
fjeber mob be forfamgelige SKaurere og be btlbe Safmatiere. 
Stpoftelen felt) brcenbemcerfer J!reterne3 £0gnagtig5eb. 9Kuli« 
gen§ gj0r Segemet og Sonftitutionen fit. ftorpulcnfe fjinbrer 
Scenfning, 2Jiager£)eb beforbrer ben, Sammelfe abfpreber, See* 
ring famler Sanferne. £>t)ormeget mere maa iffe bet an* 
fee3 fom titfcelbige Dmftcenbigfieber, bcr Bortfeet fra Cegemet^ 
og §elbreben3 SSejIaffen^eb tjener til at ffja>rpe eEer fl0t>e! 
Unbert)i3ning, Dpbragetfe, Snnft og ©rfaring, 23irffomf)eb og 
©tubier ffjeerper. Utribenljeb, 2)ot>enjIab, ©fterlabenljeb, SBel* 
i\)% SKangel paa 0Delfe, fiebtggang og Safter t»irfer ftottenbe. 
|>ertil fommer ogfaa anbre Srcefter, fom maatte fccere trirf-- 
fomme ; og ber er faabanne, faalebe^ efter t>or Sro Dor §erre 
©nb og Ijan$ Sttobftanber ©jcetieten, efter ben atminbetige 
SRentng berimob gorfonet, ©fjcebnen, Dtobtjenbigfjeben, Stiffen 
og bet mlfaadtge ©lumpeiraf- Sfji ogfaa gilofoferne f)ar 
inblabt fig paa Unberfogelfer af bi^fe Sing. Og tn fat lige* 
(ebe£ fattet en Pan til unber en fcerffift Sttel at brofte bette 
fra SroenS ©tanbpnnft. Set ligger Hart i ©agen, Ijbor 
mangfolbige Sing ber er, fom i forjfjeflig iRetmng 0t>er Sfnb* 
ffybelfe paa ©jcelen, ber af 9iatnren er en og ben famme. ' 
3 Sllminbeligfjeb ttljirtoeS bette ba SRatitrcn. Set er bog iffe 170 at betragte font forffjellige Slrter, men fom tilftobenbe Dm- 
ftoenbigfjeber, ber inflnerer paa ben ene og famme 5tatur og 
©ubftattS, ben netnlig, font ©nb neblagbe i Slbam og gjorbe 
til alle3 9Kober. ®et fan altfaa tile tocere Sitter af ben 
famme @nbftan3, men £ilfcelbtgf)eber toeb ben, bet toil fige: 
£>tn moralffe Sftanqfolbigfieb, faa ftor ben enbog nn er, fan 
tffe f)atoe toceret ligeban f)o3 feltoe @lcegten3 ©tamfaber Slbam. 
%§i alt bette maatte f}atoe tomet tilftebe f)o3 l)am fom Status 
ren£ SHtbe og fiatoe ubgaaet fta £)am meb alle fine mangfot- 
btge gorffjeHe, berfom bet fjatobe toceret gorffjeUe t 9?aturen. 

Slap. 21. 

Derfom nu ©iceteng SKatur, forenb ber opftob faamange 
forffjeflige ©jcei^anteg, fra 33egt)nbelfen af f)ar toceret tilftebe 
t 5ibam fom en 03 ben famme, faa er ben fyelleriffe paa 
©runb af be mange Slnlceg bletoen mangeartet Slltfaa er 
ben Ijeflertffe betetig i tre, faaat frembeleg ben toalentinianjfe 
Sreentg^eb tffe laber fig opretfeolbe. 3)en laber fig ^eHeriffe 
paatoife fyo£ Slbam. 2$ £)toori beftaor bet aanbeltge §08 bam? 
3Jton bert, at §an profeterebe |in ftore |)emmeligl)eb, ber figter 
til $riftn§ og 2RemgI)eben: r/ S)etie, fom er Sen af mine 33en 
og Sjob af mtt S]0b, ffal falbe§ SMnbe. ®erfor ffal Stan- 
ben forlabe fin gaber og SKober og fycenge toeb fin ©uftru, 
og be to ffal blitoe til et ffij0b?" Men bette tilbrog fig forft 
fenere, ba @ub Ijatobe labet falbe paa t)am 33etoibftl03fjeben, 
ben aanbeltge Jlraft, fytoorpaa ^rofetien beror. Og naar faa 
bet onbe toifte fig l)o3 Ijam i ©pnbefalbet faa er f)etlertWe 
bette at betragte fom noget natnrligt, forbi f)an gjorbe bet 
paa ©langenS Silfftjnbelfe. SDet er ligefaalibt noget naturligt 
fom noget materielt, fom tot ba ogfaa aHerebe liar aftoift £anfen 171 paa bet materieHe. Og berfom ber nu fjtoerfen oar noget 
aanbeligt efler noget, fom funbe falbe§ materielt, l)o3 dam 
fom ljam ejenbommetigt tilf)0renbe (foraom ©ptren tit bet 
onbe jfreto fig fro SWatcrten), fao ftaar fun titbage, at $o£ 
ljam fanbteS ene og alene bet naturltge, ber betragteg fom 
Sib&prtnapet, og fitoorom toi (jar fiaetobet, at bet er ufammenfat 
af SSafen og en£ i fin gorm. — Set ©p0rg£maal maa rig* 
ttgnof enbnu unberf0ge3, om bet, fom falbeS naturligt, b0r 
opfatteg fom foranberligt. |jine golf paaftaar nemlig, at 
■Waturen er uforanberlig for faalebeg at paatrtoffe fjtoer enfelt 
©jenbommeltgljeb berel Streenigfjeb, efterjom et gobt Ita iffe 
frembringer onbe og et onbt £rce iffe gobe grugter, og ingen 
fattier gigener af Some elder SShtbruer af Sibfler. s Jtaar bet 
altfaa forljolber fig faa, fan @ub iffe optoceffe Stbratjam 
930rn af ©tene, (jetleriffe 0gteaetten bcere ©tntoenbelfenS fjrug* 
ter. Og ba t)ar 2tpofte(en taget feit, naar t)an ffritoer: „£)g* 
faa 3 toar engang 9Ji0rfe", ligefaa: „Ogfaa toi t>ar engang af 
s Jkturen toceret SBtebettS S$0rn", ligefaa: „Dgfaa 3 oar en- 
gang bianbt bi^fe ; men 3 er aftoebe" 1 ). 2Wen be {jettige ©prog 
toil olbrtg funne ftribe mob Ijoeranbre. £f)i intet onbt SErae 
toil nogcnfinbc frembringe gobe grugter uben, at bet pobeS, 
og et gobt £rce toil frembringe onbe grugter, berjom bet for* 
fomme§. Og ©tene toil blitoe 9Ibraf)am^ 330m/ berfom be 
banned faalebe3, at be faar SlbraljamS 2m Og 0glecetten 
toil bcere OmtoeubelfenS gntgt, berfom ben faar ubfptjet fin 
Onbffab* ®tft. Qtitt er ben gubbommefige 9?aabe§ Shaft, 
fom nnber entjtoer Omftcenbigtjeb er mcegtigere enb SJiatnren, 
naar ben i o£ ftnber ett ben nnberlagt fri SSilje, fom falbe§ 
»avtexusion€. $)a ogfaa benne er naturttg og foranberlig, ] ) @f. 5,8. 2,8. 1 &or. 6,n, 172 

faa t?ettber ben fig bib, (joorljen ben fcenbeg, tf0lge SJZaturen. 
Og at »avtexusion« er o§ af S^aturen iboenbe, Ijar m aUe= 
rebe paauift baabe Ugeofcerfor Sftarcton og £>ertnogene3. 
§t)ab nu, berfom $ftatnren3 23effaffenljeb t>ar faalebe§ at be^ 
ftemme, at ber maatte faftflaae^ en bobbelt Sftatur, bet fobte3 
og bet nfobte§, bet ff abk% og bet uflaBte^ ? Og berfom bet, 
font t>ar f0bt og jfabt, efter fin SJtatur bar mobtageltgt for 
goranbring, faaat bet funbe gjenf0be£ og gjenopretteg, me= 
ben§ berimob bet uf0bte og nff abte blifcer ftaaenbe nbet>cege= 
Itgt? ®a mt bet fibfte gjcelber ©nb alene font ben, ber alene 
er nf0bt og njlabt og berfor er ub0belig og nforanberlig, faa 
er bet en gitten ©ag, at alle be obrige f0bte og ffabte S5a j fe= 
nerg SRatux fan paamrfeg og forcmbre^, faaat felt> om ©jce- 
ten maatte titjlrifces en Sreenigljeb, maatte benne fige3 at 
fjibrore iffe fra nogen ^oranbring Deb ben3 (Sgenffaber, men 
fra ben Snbretning, Sftaturen engang t)ar faaet. Sta)>. 22. 

@jcefen3 oDrige SJiaturegenffaber tttligemeb gorfnar og 
Skoi£ berfor f)ar £ermogene£ allerebe faaet S3efleb om af o£. 
SDeraf toil' bet forftaae^, at ben fnarere er beftcegtet meb @ub 
enb meb SKaterien. §er flat oi blot ncetme bent, forat bet 
iffe ffal fe ub, fomom be toar forbtgaaebe. SSi fjar nemltg 
tillagt ben baabe frt SStQe, fom ot>en anfart, og £>erreb0mmet 
ooer Singene, ftunbom ogfaa (Stmen til at fornbfe bet ttlfonK 
menbe — bortfeet fra bet, ber oeb- ®nb§ Sftaabe ffjcenfei ben 
gjennem ben profetiffe @at»e Og bermeb t)il jeg forlabe f)in 
Unberfogetfe af ben§ 33effaffenljeb forat afflutte Setragtmngeu 
af bens* ®enefi§. 9Si beftemmer altfaa ©jceten fom fobt af 173 ©ub3 Stanbepnft, ubobeltg, legemlig, iftanb til at afbtlbe^ 
eufelt meb £>entyn til ©nbftang, i fig felt) iftanb til at f0le, 
forfljetlig unber fin Ubmlttng, begattet ttteb fri SSttje, affjaen* 
gig af tilftobenbe Dmftcenbiflfjeber, meb oeMenbe Stntceg, for* 
nufttg, beftemt til at Ijerffe, ubrnftet meb SlnelfeSetme, nbgaa= 
enbe fra en ©jcel. 2)et ftaar ba ttlbage at otoerfceje, btoorle- 
be§ ben fremgaar af en 3: Ijttorfra ben er tagen og naar og 
paa I)t)ilfen -Jftaabe. ®ap, 23. 

Stogie tror, at be er fomne neb fra £imlen og forfifrer, 
at be ntfctolfomt t)il fomme til at fcenbe tilbage bib, — begge 
2)ete meb lige ftcerf OberbetriSning. ©aatebe^ f)ar ©atnruin, 
©imonianeren 9J£enanber3 3)ifcipel, inbf0rt ben fioerc at 
SKenneffet, ffabt af Snglene, oprinbelig fyar ticeret et ffrobe- 
ligt, fraftloft 33oefen ubcn faft |jolbning og i ben Silftanb 
famlct omlring paa gorben fom en Drm, efterfom bet iffe 
fyabbe. ®raft til at ftaa. SSeb bet t)0jefte 93cefen§ 3$armf)jer* 
tigfjeb, efter f)m3 SBtflebe, men bog ilfe titftrceffelig erfjenbte 
SSiHebe, bet ubeteenffomt bar bleben bamtet, fyatibe bet berpaa 
faaet en ©titft af Sit), fom fyabbe t>aft bet af Stoalen, reift 
bet op, fhjrlet bet£ ©joel, og fom efter bette Sit>3 gortob 
ffulbe bringe bet tilbage til fit Ubfpring. £)g SarpofrateS 
forbetjolber fig netop faameget af bette f)0jere, at I)an§ $)t* 
fciple ftiller fin ©jcel lige meb S?riftn3, iHe at tale om 2lpoft= 
lewe, ja, naar be ftrtber for gobt, ogfaa otter bem. SDe paa^ 
ftaar at ljat?e faaet ben af ben opl^jebe 3#agt, fom foragter 
Serbeng maegtige gt)rftenb0mmer. IpeHeg fortceller, at @jce= 
lene t>eb jorbif! ©pife er blebne loffebe fra fine oberljimmeljle 174 Sotiger af Slbengelen, 33raet3 og t>or ®ub, font berfcaa flaf 
fja&e tnbefluttet bem i bet fpnbige Sj0b. SBalcntinS talrige 
£ilf)cengere [topper (Sofia ^ ®ceb inb i ©jctfen, og formebelft 
ben flat ben ba i ftjnlige Silleber funne erfienbe fine3Goner§ 
^iftorier og Jljcerligfiebgforbinbelfer. 3eg beffager, at ipia* 
ton uben at f)at>e Slnelfe berom er blet>en a lie $ceretifere£ 
3fortaab£fammer. £f)i bet er l)an£ Zante (i gcebon), at @jce= 
lene ttanbrer Ijerfra bibtjen og berfra f)ib; figefaa (i ItmcEUs), 
at be gubbommelige ©pirer efterat tcere ofcerbragne grem* 
bringelfen af b0belige SBcefener far ft mobtog en ub0belig Sjcet 
og berpaa omgati ben nieb et bebeligt Segeme font meb en 
3$fforpe; frembele£, at benne SSerben er StfbtQebet af en an* 
ben. gor nn at tiarffe Xtltro til alt bette, baabe at ©jceten 
forfjen i be l)0jere SRegioner liar ftaaet i SbeerneS gorbinbelfe 
meb ®ub, og at ben fommcr berfra Ijtb, og at ben t)er cfter* 
tcenfer, Ijpab ben tibligere Ejar Icert af gorbiHeberne, J)ar Ijan 
ubfunbet et ntyt 33et>i3, at »niatheseis« !nn er »anamneseis«, 
bet ml fige, at Scerbom er (Srinbring. ®e berfra ^ib tom= 
menbe ©jcele glemte nemtig bereg tibligere Sitncerelfe og min* 
bebeg ben farft fenere igjen efterat twre nnbermfte t>eb bi8fe 
ftynlige Sing. 9iaar altfaa ^jSlaton &eb faabanne Slrgumenter 
baner Snbgang for ^ine Slnfluelfer, fom £aerettferne f)ar laant 
af fiam, faa toil jeg tilftroeffelig gjenbri&e bem t»eb at titintet- 
gjare f)an£ Sem^forelfe. 

Kap. 24, 
gor bet f0rfte fan jeg itte ittbr0mme, at ©jcelen er faale- 
beg iftanb tit at glemme, efterfom fjan tjar inbr0mmet ben en 
faa f)0i ®rab af ©ubbommefigfjeb, at fjan fttfler ben fige meb 
@nb. |>an laerer, at ben er uf0bt, og alene Ijeri Ijar jeg et 
titftrcefteligt SSibne^btirb for ben§ futbftoenbige ©nbbommelig* 175 fyeb. §an tilfojer, at ben er ubobelig, uforgjcengeltg, utegem- 
lig, forbi l)an ogfaa tror bette om @nb, uftyntig, ube of 
©tanb til at affritbeg, af en§ §orm, en §erffer, nbruftet meb 
gorftanb og ©rfjenbelfe. $tmb mere jfnlbe Jjait funne til= 
Icegge ©jcelen, ont Ijan falbte ben ©ub. 9Si berimob fatter 
iffe noget t>eb ©iben af ©ub, og netop berfor fatter t>i ©jce* 
len tangt unber ©nb. ffit erfjenber nemltg, at ben er fobt 
og berfor ogfaa af en afffceeffet ©ubbommeltgljeb, t 33eftbbelfe 
af en ringere Suffaligfjeb, — font et Slanbepuft ilfe fom en 
Slcmb. Dg felt) om ben er ubobelig, fjtmb ber tilfjorer id 
gubbommelige, faa er ben bog mobtagelig for fitbetfe, f)tmb 
ber tilfjorer bet fom er fobt, og Derfor ogfaa fra 83egt)nbelfen 
af tftanb til at libe Zab og folgeltg ogfaa ubfat for at 
gtemme. Sette fyar tu tilftrceffelig br0ftet ligeofcerfor |jermo* 
gene£. %ox imtblerttb mebrette at Innne betragtel fom ©ub 
og (jam lig meb jpenftjit tit aHe (Sgenffaber maa ben iffe 
t)cere nogen Stbelfe nnberfaftet og faalebe§ ljetleriffe ocere 
iftanb til at glemme. Zfyx ligefaa typperlig fom §ufommelfen 
er, ligefaa ftor en ©fabe er bet, fom flaber ben, nemlig gor- 
glemmetfen. Paton felt) f)ar prift £mfommelfen fom al 
©anSntngg og grfjenbelfeg Oprettjolber, og ©icero fjar lalbt 
ben aHe ©tubier3 ©fatfammer. Og f)tmb ber fan brages i 
%m\)l er iffe faameget, om en faa gnbbommelig ©jcet Ian 
tabe (Srinbringen, fom fnarere, om ben fan gjentrinbe ben, 
naar ben Ijar miftet ben. SEljt jeg Deb iffe, om ben atterfor* 
maar at gjenfalbe i (Srinbringen bet, fom ben iffe fcurbe t)at>e 
glemt, men bog f)ar glemt ©aafebeg pa^fer begge 2)ele paa 
©jcelen, fom ieg foreftiller mig ben, iffe paa ben platoniffe. 
— gor bet anbet gjor jeg ben 3nbt>enbing : @r bet SKeningen, 
at ©jcelen af Sftaturen ffal ocere i 93efibbelfe af £)tne Sbeer 176 eller iffe? 8a, af Sftaturen, figer bu. Sngen oil altfaa tnb= 
romme, at ben naturlige S5iben om be naturlige totbffaber 
gaar tabt. Sjenbffabet til ©tubier, ficerbomme, fieoeregler oil 
gaa tabt, maaffe enbog til Slnlceg og Silbojeligfjeber, fom 
fijneS at tilfjore 91aturen, men iffe gj0r bet, forbi be, font 
ooenfor paapeget, beror paa fteblige gortjolb, ©ceber og ©fiffe, 
2egem&= og £>e(breb§beflaffenf)eb, paa be ftnefjttt, [om gj0r 
ftfl gjcelbenbe, og paa ben frie SSilje — alt efter be forljaan* 
benocerenbe Omftcenbigtieber. SRen AjenbjTabet til bet, foni 
t)0rer Stoturen til, flaar iffe engang f)o£ SDtjrene fetl. SBift* 
not glemmer Sooen fin SBitbtieb, naar man itibe f»ar tcemmet 
ben, og meb fin SKanfeS tjele SJkagt Mioer ben et Segetai for 
en eller anben 3)rouning, en ^Berenice f. gfe., og fliffer f)en= 
be3 Sinber. 3)et titoante fan 5)t)ret aftegge; men bet gletm 
mer iffe, fjoab ber titl]0rer bet af -iftaturen. &0Oen fan iffe 
glemme, fitiab ber er ben§ natnrlige <y0be, bens naturlige 
Saegemibter, og f)bab ber af 9taturen iubgljber ben ©fraf. 
2)erfom 3)ronntngen bt)ber ben giff og ®ager, forlanger ben 
$job. S)crfom ben oar fyg, og man oilbe laoe ben en %^ 
riaf, oilbe ben forlange en Stbe 1 ), og retter man tntet Qagtfptjb 
mob ben, oil ben bog frtjgte for en §ane. £igefaa ogfaa 
meb SKenneffet, maaffe af atle ben meft glemfomme ©tabuing. 
Sllene bet§ SSiben om bet, fom er af Sftaturen, oil — fom ben 
enefte naturlige SSiben — forblioe ufoceffet. S)et oil altib 
Ijuffe paa at fpife, naar bet tiungrer, brtffe, naar bet torfter, 
at fe meb £5inene og l)0re meb 0rene, lugte meb s )i x cefett, 
fmage meb SRunben og f0le meb ^aanben. SDette er jo be 
©anfer, fom gilofofien nebfcetter, ibet ben foretrceMer M ') ©fter be gamier 9ftenmg plejer Sofcen, itaar ben er ftjg, at fortcere 
en $be. 177 tntetteftuelte. — 3)erfom ba ©anferneS ttatttrlige $iben blwev 
Deb, fjt>orlebc» fan ba ben intetteftuefle, ber anfee£ font faa- 
meget fortrtniigere, gaa ttfgrunbe? |)t>oraf fommer nu %ov- 
glemmelfenS 9Jiagt, ber gaar forub for ©jenerinbringen ? Stf 
ben lange Sib, figer man. Sffe ret net betcenft! £t|i Sibs-- 
oartgljeben fan tffe |abe nogen 3nbfft»belfe paa en Sing, ber 
falbe£ ufobt og berfor tjelft maa betragteS font et)tg. %l)\ 
f)t»ab ber er erngt netop, forbi bet er uf0bt, gtt>er tffe Spiabio 
fyserfen for nogen 2iben3 33egt>nbelfe etter @nbe, er o&erljo* 
Debet iffe foreneligt nteb noget Stb^forfjolb. SDicn bet, font 
iffe fyar meb noget ItbSforfjolb at fFaffe, er Ijberfen unberfa= 
ftet nogen goranbring i Siben, ei^etler fjar Sib^oarigfjeben 
nogen Snbflijbelfe paa bet. 2)erfom Siben er ©fplb i gor~ 
glemmelfen, tjborfor fotgter ba |mfommelfeu fra bet ©jeblif 
af, ba ©jcelen forene£ meb Segemet, fomom ben ba f0rft Met) 
ber0rt af Sibcn, raebenS ben bog uben SoM f>ar eKftfteret 
for Segemet og ba ganffe oift iffe itben Si ben? Og naar 
ben nu er blefcen forenet meb Segemet, tnbtreeber ba gorgtem= 
melfen ftrafe eller en Siblang efter? @fer bet ftraf£, t)t>or 
lang er ba en Sib, font enbnu iffe fan regneS? 33arnbom= 
men nemlig. ©fer bet berimob en Xibtang efter, faa trif f0l= 
gettg ©jlalen i Ijint Sib^rum, f0r gorgtemmetfen inbtrceber, 
enbnn t)cere i SSefibbetfe af ©rinbringen. £oab flat man nu 
ftge om bette, at ben efter en Stb3 gortob gtemmer og atter 
efter en %M gorlob gjenmnber ©rinbringenV SRen paa 
^Dttfet Sib&punft enb gorglemmelfen onerfafber ben, £)t>or 
ftort et ©panb af Zib man enb t)it antage, faa ffttlbe jeg 
tro, at ben ganjfe Sit>3tib tffe bit ocere tilftrcelfcltg til at nb= 
bijfe ©rinbrtiigen om en faa lang s $ertobe for goreningen 
meb Segemet. — 2Ren faa gioer ^Slaton bettgjen ben SBenbiug, ftirtefabreue. XV. 12 178 at Ijan gtoer Segemet ©ftjlben, fomom bet ffulbe oa>rc tcenfe- 
ligt, at en febt ©ubftan£ ffulbe funne tilintetgj0re bm ufob^ 
te8 Sraft. 3)erf)o§ er Segemerne paa mange SKaaber og t 
f)0i ©rab forffjeflige — meb £enfyn til $erfomfi, ©t0rretfe, 
£>olbning, SHber og ^elbreb. ©fat ber ba ogfaa tales om 
gorffjel i gorgtemmelfe? gorglemmetfen er jo bog en og 
ben famme. Stttfaa: en forfljelXig Segemligfjeb fan iffe ocere 
Slarfag tit en g0lge, fom iffe er forffjelltg. SDiange SBibne** 
bgrD betrifer, fom ogfaa Sglaton felt? tilftaar, SjceleuS ©one 
til at ane bet tilfommenbe. SSi t)ar atterebe fremfat bent for 
§ermogene8. Og bet fetter iffe, at ogfaa etfjoert enfett 
SRenncffc nnbertiben feter fin ©jcele ©eeretme, bet ttcere mi, 
at ben aner Skirfler, garer eller ©Iceber. s Jlaar nu Segemet 
iffe l)inbrer Slnelfe^etmen, ffnlbe jeg tro, at bet EjelleriEEe oil 
ffabe ©rinbringen. ©et er jo bog bet felofamme 2egeme, 
i f)oilfet ©jcelen baaDe gtemmer og erinbrer. Serfom nogen 
legemtig Dmftcenbigtjeb beoirfer gorglemmelfen, I)t»ortebe^ fan 
ben ba paa ben anben ©ibe gJ0re bet muligt, at (Srinbringen 
t»enber titbage? %t)\ at erinbre igjen bet, fom oar glemt, 
Ipab oil bet fige nben, at £>ufommclfen er Daft tilttoe igjen? 
9Jteu berfom noget er til £inber for ben forfte |mfoinmelfe, 
f)t)orfor ffnlbe bet ba iffe ogfaa mobfcette fig ben anben? 
©nbelig, fjoem ffnlbe lettere funne erinbre enb be fmaa 930m ? 
2)ere£ ©jcet er jo ung og friff og cnbnu iffe bragen inb i 
bet prioate og offentlige Sios 33eft)mringer, men ubeluffenbe 
beff jaftiget netop meb faabanne ©tubier, fyoiio Scerbomme maa 
blioe til ©ienerinbringer. (Slier fyoorfor erinbrcr t>i iffe aHe 
i famme ©rab, ba ni bog afle glemmer i famme ©rab? 
£>oorfor er bet fun gilofoferne, fom erinbrer, og iffe engang 
alle gilofofer? ^laton er jo ben enefte, fom mibt t benne 179 ptfeneS [tore SSrimmel, paa benne $Bi£bommen3 oibtftrafte 
Sttarf baabe fyar glemt 09 after erinbret Sbeeme. $laax alt- 
faa bette £)ooebargument iffe fjolber ©tanb, faa falber ber= 
meb alt, font bet jMbe tjene til at beoife. Og Iroen paa, 
at Sjcefen er ufobt, §ar effifteret i bet Ijitnmelffe, ber f)ar 
oceret 9Keboiber t be gubbommelige Sing, er bteben ooerftyttet 
berfra og fjer bar faaet (Srtnbringen igjett — tjener fun tit 
at gioe .£>ceretiferne 2(nlebning. ftap. 25. 

3eg oenber nu tilbage til bet font oar 2larfagen til 

benne 2)igre3fion forat gjore 9iebe for, fyoorlebeg ©joeleneub- 

gaar fra ben ene, naar og £>oor og paa Ijoitfen 2Raabe be 

frembringe§. Og Ejuab benne ©ienftanb angaar, ligger ber 

ingen 3JJagt paa, om ©porgsmaalet opftille^ af en ^ilofof, 

en §a?retifer efler af t)t)emfomf)eIft. gor @anbfjeben£ Sefjen* 

bere fommer bet iffe an paa, fjoem ber er ben3 SJJobftanbere, 

ifcer naar be er faa frceffe, font f0rft og fremft be er, ber an* 

tager, at ©jcelen iffe unbfange^ i 9)Jober3lio, eifyeller banned 

og frembringeiB famtibig meb Segemet, men efter fulbbtyrbet 

gobfef ubenfra foie^ inb i bet enbnu IMofe S3arn. 3)et ffal 

beenge faalebe£ fammen, at (Sceben nnber ©amlejet optage£ i 

be foinbelige Drganer, belioe$ oeb ben natnrlige SSeocegetfe 

og fortcette^ til ben fafte fjobetige ©ubftang. SDenne fommer 

berpaa frem bampenbe af 9ftober8fioet£ 3Sarme, befries ber- 

oeb fra |jeben, og — fom et ©ttjffe globenbe Sern, ber {)ur^ 

tig btjppeg i folbt $anb, affjole^ ben af Suften, ttfegner fig 

ben fjceletige Staft og gioer et ©frig fra fig. SaatebeS ©toi* 

feme tilligemeb 2j@nefibemu£ og unbertiben ^(aton felo, naar 

12* 180 fyan i Doeren§ftemmelfe bermeb figer, at ben inbtil ba fra- 
ttoerenbe og nbenfor 9Jlober§(it)et effifterenbe ©jcel fatbeg til 
neb bet ntifobte 33arn8 forfte ?lanbebrcet, tigefom ben ubftB- 
be£ oeb bet fibfte @uf. 9?i toil fe, om Ijan Ijar jlaaet ben 
SDZening faft. ®er mangier fjeCeriffe feceger, faalebe^ |)ice^ 
pus, Ijan ber ot»erftriber ®roenferne baabe for 9laturen og for 
fin Sunft. — S)c fjar formobentlig unbfeet fig for at ftaa 
faft, ffi>ab ffitjinbcrne felt) oeb. JDten l)t>or meget mere maa 
man tlfc ffamme fig oeb tilfibft at blit>e gjenbreoen af £oin* 
berne enb fceb at faa SBef raeftelfc af fin 3Remng f)o§ bem ! 
%f)\ paa bette Omraabe er tngen faa tjcl (liffet tit at gioe 
Dplt)<Sninger, afgjore ©porgsmaalene og aftegge 33ibne3bt)rb 
fom Strinbefjonnet feto. @ig fra ba, 3 SRobre, 3 frugtfom= 
melige og fobenbe, men lab be ufrugtbarc og !:Wcenbene He 
fttlle! ©er fpargeS efter ben ©anbtjeb, @ber3 9Jatur fjenber, 
man tager fin Jilftugt til ^$aa(ibelig£)eben af @ber§ gorncm- 
melfer. SDtorfer 3 C)o@ gofteret noget 2io, fom er forfljel^ 
(igt fra @ber£ eget, og fom frcmfalbcr en Sfjcetoen i 3ttb* 
ootbene, Ircrfniuger t Scenberne, en SSaufen i Unberlioet i 
bets fjele Omfang og en ftabig ©ftften af Stirben^ Seje ? ©r 
bet faa, at bi3fe SetJagelfer er @ber8 grtyb og fafte gor^ 
troftning, forbi 3 beraf brager ben ©lutning, at SBarnet letter 
og rorer fig? Slioer 3 bange, naar bet opfjorer at toccrc 
uroligt? @r bet faa, at allerebe mcbcitj8 bet er i ©ber, fan 
bet Ijore, ibet bet nemttg farer fammen oeb en uoant 2t)b? 
@r bet faa, at 3 begjeerer 2tft»efsling i 3Kaben for bet, foler 
Ultft til 2Rab for bet? It ben eneS ^elbrebstitftanb inb= 
oirfer paa ben anben3, og at Sarnet enbog er belagtigt i be 
Stag, 3 faar, faalebeS at bet berinbe faar SKcerfer paa be 
ttlfoarenbe Semmer, ibet ben @fabe, fom tilfoje* SRoberett/ 181 forplauter fig til bet? SDerfom 331egl)eb og Sftobme er en 
Titftanb, font fommer af SBIobet, faa er ber intet 93(ob uben 
©jcet 3)erfom £elbreb er en gor0gelfe af ©jcel^fraften, er 
ber ingen §e(breb uben ©feet. 2)erfom 3@ben og gaften, 
lUtagen og SSCftogen, $rtigt og SBe&cegelfe er en 9Sirfen af 
Sjcelen, faa maa bet, fom uboner bi§fe 3?irffomf)eber, f)a&e 
Ste. ®et, fom sparer at birle, opf)0rer jo at (et>e. 3)er 
fflbeS jo ogfaa bobe til SSerben ; men fjtjorl.bc^ bar bet at 
forftaa, berfom ber tffe ogfaa f0bte@ (eoenbe? Wen fyoem er 
bdbt uben, at be iforfcejen f|ar fjatit Sit)? SDet fjcenber jo 
ogfaa, at SBarnet brcebe^, mebeuS bet enbnu er i 9Kober3 £it>, 
eu ©rufomfjeb, fom er nobnenbtg, uaar bet neb fin ^remfomft 
tagger fig paa tnerS og fjinbrer gobfelen, faa bet oilbe Mine 
en 3Jfobermorber, berfom bet tlfc felt) bobe. ©aafebeg Ejar 
Scegerne ogfaa blanbt anbre SRebffaber et Snftrument, fpoor* 
meb be fjemmeltge £)ele unber en ombrejenbe 93etocegelfe torn- 
ge£ til at aabne fig ftraf§, tifligemeb ben ringformige Snio, 
doormeb Semmerne i bet inbre afjljcere^, en aengftelig fpcen- 
benbe gorfyofb^regel, tigefaa ben fl0t>e ^age, Ijoormeb bet Ijele 
brage§ ub, faaat ber finber eu oolbfom gorlo^ning Steb. 
Baa Ijar man ogfaa en 93ronce4*ancet, fjnormeb bet brcebenbe 
8tob f0rc$, et Ijemmeligt SRoomorb. »Embryosfaktes« faf= 
beg ben, forbi ben bruge£ til at brcebe 530rn meb. SRen bet 
er jo Mart, at bet 95arn, fom tage<3 afbage, er et feoenbe 
3?arn. — ®t faabant fRebflab brugte £ippofrat, 2tfflepiab, 
(Srafiftrat, §erofil, ber ogfaa fonberlemmebe eelbre 930m, og 
@oranu§ felt), ffjont minbre fjaarb, — bef tubenbe, at ber 
Mr unbfangct et lenenbe SScefen. ©anlebeS forbarmebe be fig 
otter btSfe ultjffctige 230m og brcebte bent iforocjen, forat be 
iffe ffnlbe gaa ttlgnntbe efterat txere fomne tebenbe til SBerbett. — 185 Cm Stfobtienbigljeben af benne 33robe tt»it>lebe EjeCertffe $ice- 

fiu§, ffjpnt f)an er af ben 2Jlening, at ©jceten forener fig 
meb be aKerebe fobtc font en Solge af 33et0rtngen meb ben 
folbe Suft, font ba ogfaa fefoe Drbet ©feet i bet grceffe 
©prog ftmrer til et Orb, fom betegner Slffjoting. Sanffe ba 
be barbariffe og romerfle golfeflag befjcele§ paa en farfffeHig 
9Kaabe, efterfom be f)ar fatbt ©jcelen meb et anbet $ftat>n 
enb »psyche« ? — 2Ken t)t>onnange Stationer fobe£ iffe un= 
ber en g(0benbe £immel og er, l)fcab garden angaar, lige* 
fom forbrcenbte! §t»orlebe§ faar be ha nogen ©jcet, naar 
ber iffe er nogen folb Suft? 3ffe at tale oni 55cnelfet§ £ebe 
og alle bi£fe gortjolb^regler forat ffaffe til&eje en SSarme, ber 
er faa n0bfcenbig for be f0benbe; be taaler jo iffe et SSinb^ 
puft. gofteret fommer jo til SBerben faagobtfom i et ©t>ebe= 
bab, og bog f)0rer man bet 0iebliffettg grcebe. gorofcrigt, 
berfom iiuften^ £joligf)eb er @icelen§ $ilbe, faa flulbe ber jo 
tgrunben fletingen fobe3 ubenfor ©crmanerncS, ®ft)tf}erne§ 
Sanb, Sllpelanbene og 2lrgo<§. 91u er imiblertib ^Befolfningen 
talrigere i be 0ftltge og fybtige ©tr0g og ligelebeg Slanbe^ 
lifeltgfjeben ft0rre, meben* berimob alle ©armatere er aanbs- 
trcege og fl0t»e. SCiHtge maatte jo ©jcelene ber t)cere ubnu 
ftebe meb en ft0rre 3Stben, berfom be fremfom af 3?itlben. 
%tfi meb ©ubftanfen ganger ogfaa ©tmerne fammen. — ffifc 
terat tjafce forubjftffet bi^fe SBemcetfmnger, fan t>i ogfaa tagc 
i 93etragtning t)tne, fom, efterat SRober^lit)et bar opffaaret, 
bog fjar t>ceret tlitie og braget 2tanbe, golf fom Siber 
og ©cipio. — berfom nu nogen meb *J5taton tror, at 
to ©jcele ligefaalibt fan foreneg fom to Segentcr, faa flulbe 
jeg iffe alene funne mfe l)am goreningeu af to ©jcele lige* 
faattel fom af to Segemer i ©fcangerffabet, men ogfaa meget 

183 anbet, font er txaabt i ^orbinbelfe meb ©jcelett, nemtig en 
3)cemon§ ©jcel, 09 bet iffe blot en, fom f}03 ©of retted, men 
ogfaa en fti&folbig, fom l)o§ 2Ragbatena, og en, l)tn3 Zai oar 
Segion, fom tyo3 ©erafeneren. 9Kan ffnlbe Jo faameget tettere 
funne forene ©jcet meb ©jcet, naar Snbftanfen oar ben 
famme, enb en ©joel meb en onb 9lanb, t)Oor Sfcaturett er 
ganfle forffjetttg. — 9taar ban imiblertib i ben fjette 33og af 
fit SScerf om fiooene aboarer mob at flabe ©#ben t>eb et 
efler anbet urtgttgt ^or^olb unber ©amtejet og beroeb 
git»e Stntebning tit en Sftanget oeb 8egem og ©jcel, ba oeb 
jcg iffe, t)Oab fjan meft er afoegen fra, fin ferft efler fin fibft 
anf0rte SWening. £f)i f)an gioer bermeb titfjenbe, at ©jcelen 
fremfommer oeb ©ceben, fom t)an formaner til at gioe Slgt 
paa, iffe oeb gofteret$ f0rfte Slanbebrag. Og Ijoorfra i 5H= 
oerben faar oi 2ig£)eb meb ^forcetbrene i ©jcet og 3tntceg efter 
Sleanttjeg^ 33ibne3bt)rb, Derfom tii iffe ogfaa frembringeS af 
en fjtelelig ©oeb? Og ^tiorfor f)ar bog be gamle Hftrologer 
regnet SftennejIetS $0bfet fra ben ferfte Unbfangelfe, berfom 
iffe ogfaa ©jcelen effifterer fra bet famme SibSpunlt? §ar 
©tjernerne^ ©tilling 1 ) ooertjooebet noget at bettjbe, ba gjorf* 
ber ben ligefaameget ©jcelen. £a*>. 26. 

®e menneftelige SMeninger er Uttter inbbtjrbes Slfotgelfer, 
forft bet gubbommelige afgjgr ©agen. $eg oenber nu til* 
bage til oore egne ©nemcerfer for faalebe£ at gioe ben ®riftnc 
£?eoifet for JRtgtigfjeben af bet Soar, jeg bar gioet gilofoferne 

*) 3*9 forger altfaa SRigatttuS'S ®onjeftur: status (.1 : siderura). j 184 og Scegerne. Opbtig, min Prober, bin Zxo paa bin egen 
©runb! @e J)en til be fjellige ®oinber§ letoenbe 9Koberffj0b 
og til be 93orn, font ber iffe alene leoer og acutber, men og- 
[oo profeterer! Sftebeffag £io blioer uroligt, og bog er bet 
enbnu Icenge til gorlogningen, og ber foregaat ingen fyvb* 
tramgen af Suften. Soiflingfofteret t $ftoberen£ 2io betiaeger 
fig, og intetftebS ev enbnu be to golf. UljelbtwrjTenbe oilbe 
Del 93omene3 SSoIbfomtyeb fjaoe oceret — be ftrebe§ jo, 
for be oar fobte, be fjaobe SMbenffab, for be fjaobe Sit) — , 
berfom be oeb fin ©pringen fjaobe forurotiget SKoberen alene. 
9Jfen tbet gorfeningen begpnber, og man faar fe Intattet, 
og (Spaabommen ooer bem Miner bettjft, ba, mener jeg, font- 
mer 93et>t[et iffe alene paa, at be baobe ©jcef, men ogfaa paa 
bereg tamp, ©en, fom Met) fobt forft, blet> fjolbt faft af 
ben, Ijoem §an oar fommen t gorfjobet, og fom enbnu iffe 
oar fulbftambig fobt, blot §aanben oar fommen frem. Dg 
om enb f|in inbbtaf ©jcelen meb bet forfte Slanbebrag — paa 
SptatonS 93t<8 — eller ft! ben af ben fotbe Suft — paa poiff 
SDJancr, l)Oab ffat man ba fige out {jam, fjotS Sotnme oente^ 
be§, men fom enbnu t)otbte§ faft berinbe og bog aHerebe fjolbt 
en anben faft ubenfor? ©aaoibt jeg fan forftaa, aanbebe 
f)an enbnu iffe, og bog l)aobe fjan grebet fat paa fin 93rober§ 
gob; mebeng fyan enbnu oar omgioet af 9Koberen3 SSarme, 
tragtebe fjan efter at fomme forft frem. @e ber et toerftgt, 
fraftigt oct aKerebe paa gorfjaanb ftribbart 93am, — f)Oor^ 
for? gorbi fjan leoer! — Sceg ogfaa SDtcerfe til be enfelte 
gobfter og naontig ba be mere paafalbenbe, ben ufrugtbare§ 
og SomfruenS, fom iffe oilbe lunnet fobe et fulbbaaret $o= 
fter netop, forbi be naturlige Setingelfer iffe Oar tiiftebe, ibet 
ben ene er uimobtagefig for, ben anben ubemt af ©ceben. 185 Man ffutbe tto, at be maatte f0be3 ubcn ©joel, font iffe fcmr 
unbfangebe paa rette 9Raabe. 9Ken ogfaa be toer, faer i fit 
SKoberSlit). ©lifabetf) iubfer, 3of)anne3 tiatobe berinbe txU 
ffgnbet fjenbe bertit, SRaria prifer £erren, i?riftug f)at)be ber* 
inbe brevet fjenbe bcrtil. SKobrene fjenber {per fine ntjfobte 
og fjenbeS tit ©jengjcelb ogfaa af bem. ®e lefcebe attfaa 
bog og tmr iffe blot ©jcele, men ogfaa Slanber. ©aalebeg 
Icefer bu, at ©ub fagbe tit Qeretnta^: „gfor jeg bannebe big 
i 9ttobet3 £it), fjenber jegbig" 1 ). 3)erfom@ub gifcer ©Kffelfe 
i 9ftober£ £it), faa aanber ban ogfao tigefom i Segtynbelf en : 
„Dg ©ub bannebe SRenneffet, og ©ub blcefte Stoet3 Slanbe i 
fjant"*). ©ub fnnbe fjelleriffe fjenbe SKcnneffcti SKobcWfiw. 
berfom bet iffe oar fulbftcenbtgt : „£)g f0r bit ubgt! af 9J?o= 
ber^ Sit), f)ar jeg Ijefltget big" 3 ). @r f)an ba enbnu et bobt 
Segeme? S5et er fjan iatfatb ingenlunbe. Z§i ©ub er be 
tetenbe^, iffe be b0be£ ©ub. ®ap. 27. 

$tiorfebe£ er ba bet tefceube Scefen blefren unbfattget? 
®r 2egemet3 og @jcelen§ ©ubftanS bannet paa engang, etter 
ben ene af bem forft? 9?ei, bet er t)or Scere, at begge unb~ 
fangeg, berebeg og fulbfomtne* paa en ©ang, tigefom be og- 
faa brages* frem paa en ©ang, og at ber iffe inbtrceber noget 
SRoment i Unbfangelfen, fjoortieb Orbenen taber fig faftfaette. 
Dan big af Snbett et Segreb om 33egt>nbetfen! SDerfom So- 
bm fun (aber fig beftemme font £egemet3 og @jceten£ Sib- 
ffillelfe, faa maa bet mobfatte af 3)0ben, Stttet, beftemme§ fom 
goremngett af Segcme og ©jcrf. ffierfom SIbfliflelfen i ©0* 
ben rammer begge ©ubftanfer paa en ©ang, faa lcegge§ bet l ) 3erm. 1,5. 2 ) 1 Wlo\. 1,27. Qerm. 1,6. 186 fjettieb ncer, at goreningen foregaar paa famme SJJaabe, faaat 
ben nemtig t>eb Sit>et§ 33egtjnbelfe inbtrceber paa en (Sang 
for begge ©nbftanfer ®aalebe3 regner tri Stoet fra Unbfan* 
getfen, forbi in fjolber faft t>eb, at ber er en ©jael fra Uttb- 
fangelfen af. %f}\ £it>et beg^nber meb ©jcelen. §t)ab ber 
altfaa famtibtg abjltttcg til 3)ob, bltoer famtibtg forenet tit 
fiit). Og berfom t)i ba git>er ben ene ben f0rfte, ben anben 
ben anben $lab8, faa maa man ogfaa antage en $ib§forffjet 
og en beftemt Orben i Skfrngtningen. 5ftaar neblcegge§ alt= 
faa Segentet^ og naar Sjceletts ©ceb? grembele3, berfom 
ber fcette§ en Stb^forfljel i Sefrugtntngen, faa maa ber og^ 
faa fom gtflge af be forftjeflige Siber antage§ en 3?orffjel t 
©tof. £l)t om tri enbog gaar inb paa, at ber er to @lag§ 
©ceb, ben legem (ige og fjceletige, faa paaftaar tri bog, at be 
er uabffiMigc og bermeb ogfaa famtibige og tilftebe i bet 
famme Sjeblif. 3ngen ffamme fig oner benne n0bt)enbtge 
gorftaring! 9tatnren maa feolbe^ t 5©re, berofcer bef)0Oer 
man iffe at r0bme. 35et er SSelttiften, fom gJ0r ©ainlejet 
urent f)t>ab bet tffe er t og for fig. ®et er Ubffejelfen, tffe 
Singen felt), fom er ffamteg. Stoertimob, £ingen er jo bet 
figttet for ©ttb: „£iltager og formerer Sber!" Utett forban= 
bet er Ubffejelfen, SSgteffab^brub, £or og S3orbeHer. Slltfaa, 
ttnber benne almtnbelige Sj0nSaIt, {port 2Jlanb og SMnbe 
forener fig, jeg mener fimpeltf)en nnber ©amlejet t>eb tri, at 
©jcefen og Segemet trirfer famtibtg, ©jcelen t?eb 93egicertigf)e= 
ben, fiegemet &eb gnlbb^rbelfen, ©jcelen oeb SDriften, Sege* 
met Deb ^anblingen. Slltfaa, ibet begge paa engang briber 
frem, og bet fjele SERenneffc faa(ebe§ fcette^ i Set>oegelfe, nb= 
gtiber ©ceben fig fra bel Ijele SKenneffe — faalebeg, at ben 
fjar $ugtigfjeben fra ben (egemlige ©ubftanS, SSarmen fra 187 ben fjcelettge. Og naar ©jceten i bet grceffe ©prog bettjber 
noget folbt, Ijt»oraf fommer bet ba, at Segemet blitier folbt, 
naar bet er forlabt af ©joeten? Og enbelig, for fnarere at 
ft0be an mob ©famfotelfen^ enb mob 93em§f0relfen3 gorbrtn^ 
get, inon &t tile f0ler i Ijin 93ettt)ftett§ Qberftc £tbenjlab, at 
naar ©ceben ubftebeS, gaar ber ogfaa ub noget af ©jcelen? 
Seraf fommer bet, at t)i btifcer maatte og fraftiofe, og at 
Stjfet aftager. Qette maa ba Del fccere ben fjcelelige ©ceb, 
ber fftjber nb af ©jcefen, tigefom Ijtn legemltge SScefJe er ben 
legemlige ©ceb, ber affonbre^ af $J0bet. Qlnafogien meb ben 
farftc 93egt)nbe(fe fafter et paatibeligt £t)3 otter bette. Stf 
£er tmr 2lbam§ U}0b. Og Ijtoab er Ser anbet enb en uteget 
feig SScefle? ®erfra maa ben atrtebtygtige $raft fomme, ©jce- 
len berimob !om fro ®nb$ Stanbepuft. §tmb anbet er ©ubS 
Stanbepuft enb 3lanben£ Sfcefen? ©eraf maa bet fomme, at 
t)t ubaanber meb Ijin SSceffe, ®a attfaa i Segtyubelfen to 
forfljellige og abjfilte Sing, nemlig Ser og Slanbe, ttlfammen 
fjar bannet bet ene SJJenneffe, faa (jar aKerebe bengang begge 
forenebe ©ubftanfer ogfaa blanbet fin ©ccb fammen t et og 
fjar bermeb angifcet SKaaben, £)t>orpaa ©fcegten jlulbe fotplan- 
te§, faaat ogfaa rnt begge, j!i0itt forfEieHigc, bog forenebe 
fltjber ub paa en og famme Jib, og efterat be yaa engang 
er ble&ne neblagte i fin Slgerfure, frembrtnger be paa engang 
et SKennefle af begge ©ubftanfer. Og i bette er igjen bet§ 
©ceb efter bet3 Slrt inbeftuttet, faatebeS fom bet nn engang 
er beftemt for enfjfcer at>Iebt>gtig ©fabning. Slltfaa, fra et 
SRennejIe ftammer fyele benne fcrimtenbe 2KangfottugIjeb af 
©jcele, efterfom nemltg 9laturen falger ©ub§ gororbning: 
„£iltager og formerer @bcr!" SEfjt ogfaa i fefoe be Orb, 
fom gaar forub for l)an§ enfelte grembringelfe: „£ab 08 188 gjf0re et 9)?enneffe!" er ben Ejele (gftertterben forubforftynbt t 
glertallet: „Dg be ftal fjerffe ot>er £attet£ gifle". Dg bet er 
inlet Unber. ®er er, ibet ©ceben faae3, en ^orjcettelfe om 
3lfgr0ben. Stop. 28. 

£>ttab er mt bet for et gammelt Ubfagn, fom $laton om- 
taler, om ©jceleneg gjenfibige ^rem- og ^ilbagegang, f)ttorte* 
be§ be gaar f)erfra og btb^en og otter fommer f)ib og letter 
og berpaa gaar bort fra fiittet og otter ftaar op fra be bdbe 
og Hitter tettenbe? $t}tf)agorceirt er ben efter nogIe§ SOiening, 
gubbommelig anfer SllfettmS ben for, etter maafte f)tbr0renbe 
fra ben cegtyptifle 9Jierfur. 9JJen ber er ingen gubbommetig 
%ak nben fra ben ene ©nb, tteb f)ttem Sgrofeteme, Ipoftlerne, 
)a Sriftu^ fete t)ar talt. 9Rofe3 er jo meget celbre enb @a= 
turn, omtrent 900 ?tar nemtig, ijttorrneget mere ba enb f)an§ 
(Sfterfommere ! Dg Ijan er trisfeltg langt mere gubbommetig. 
£an ffax jo fremftittet 9KennefIeflcegten£ Setmetslob lige fra 
$8erben$ Segtjnbeife (feneration efter ©eneration, ibet f)on 
angitter SRatone og Siber og faalebeS ttlftrceffefig gobtgjjyr fit 
SScerf^ gubbommetige SJarafter meb fit Orb£ gubbommelige 
Seerlraft. 9JJen berfom ben famifle ©ofift er $taton£ 9tu^ 
toritet for ben poa ®runb of be tettenbe^ og b0be§ afttefs- 
lcnbe Sfteftitution fig ftebfe gjentagenbe Silbogettenben af ©jce- 
lene, ba f)ar ben befjenbte $Pt)tf)ogorag, flj0nt for0ttri at en 
brat) SDJanb, forat begmnbe benne aRening aftigettel \Uttet fig 
til en iffe alene fljambig, men ogfaa ubefinbig Sogu. Unber* 
fog @agen, bn fom enbnu iffe ffehbet ben, og bcl ttor Sro! 
§an foregitter at ttcere b0b, t)an fljnler fig i et unberjorbifft i 8* ) Slum, f)an forb0tnmer fig fell) til at Ejolbe ub ber i foo 9lar 
og erfaret imiDlertib af fin SIKober, fom er f>an8 enefte SDieb- 
tuberffe og ,<pja?lperjle, Sing, fom fyan forat mnbe Siltro ml 
mebbefe angaaenbe fenere afb0be. Saafnart Ijan tror til* 
ftrcettettg tcenge at fyafce forncegtet fin Segemligtjeb, ftiger l)an, 
omgioet af al ben Sftoebfcl, fom falgcr en forfcengft afb0b, 
frem fra fit opbtgtebe £ilftugt3fteb, fomom f)an ttar fommen 
tilbage fra Unberoerbenen. §Dem t>il iffe tro, at Ijan er ble- 
t)en Ict)enbe igjeit, naar ban f0rft f)ar Eja^t ben £ro, at £)au 
t>ar b0b? gornemmefig naar Ijan fyorer af Ijam noget om 
fenere afb0be, fom f)an fun i Unberfcerbenen fijne$ at l)at>e 
funnet jfaffe fig Sunbffab om. ©aalebesi er bet et gammelt 
Ubfagn, at be bdbt Mitter leoenbe igjen. $a, er bet iffe tuv 
faa et nt)t? £t)i ©anbfjeben forlanger iffe at ftotte$ bcb bet, 
fom er gammelt, og Sognen fftjr iffe bet ntje. 3eg anfer 
Xingen for falff, om ben enb noffaa meget er ablet toeb fyri 
liber. £g fj&or ffulbe iffe bet fcaere fafffi, ber ft0tter fig til 
falffe SeDifer? ©oorlebeg ffulbe jeg tro anbet enb, at tyty 
tfjogora** letter, naar Ijan Igtjer, forat jeg (fat tro f)anr? 
^worlebeg ffulbe fyan faa mig til at tro, at f>an, f0r fjan fcar 
^tjtljagorajo, fjar oceret 2@tf)alibe^, ©uforfmS, gifferen ^tyrr= 
f)U§ og |>ermotimu3 — forat faa mig til at tro, at be b0be 
btioer letienbe igjen, Ijan fom falffeltgen Ijar paaftaaet, at l)an 
for anben @ang ffal bltfce ^t)tl)agora^? £f)i bet oilbe ocere 
langt mere trotigt, at §an en ®aug fom ben feltjfamme $er= 
fon t>ar toenbt tilbage til £it?et enb gjentagne ©ange, fnart 
fom ben ene, fnart fom ben anben. Og {jar fyan t0jet i be 
minbre bettibelige Sing, ba f)ar fjan faameget mere bebraget 
i be oanjfeligere. 9Ken f>an l)ar jo gjenfjenbt Suforbus 3 
Sfjolb, ber engang befanbt fig t 2)elp fom ®am til 190 £eUigbornmen, fom fit eget og beotft bet af etlerl ufjenbte 
$jenbetegn. Jamf bog paa §an% unberjorbiffe £ute og tro 
faa, om bu fan! £l)i ben, font {jar funbet paa faabant %0i 
— til ©fabe for fin egen ©unbljeb, mcb £ab af fin 8to$* 
glcebe, ibet t)an t fgo 3lar forte en fummerlig Stilocerelfe un- 
ber 3orben, i §unger, i ©Dale, fom en ©ftjgge, ben font nce= 
rebe en faaban 2lfffr> for £>tmme(en3 StjS, fyoilfen grceffjeb 
ffutbe iffc Ijan ttflabe fig, tjotlfen ^ftjSgjerrigljeb jlulbe iffe 
tjan anoenbe forat fomme efter ffjenbemcerfel paa f)tnt@tiolb! 
|>t)ab om l)an f>ar funbet bet i nogte ubefjenbte biftoriffe 
©frifter, fjoab om ban bar ^entet bet fra nogte Seoninger af en 
allerebe ^alot uboiffet £rabitton? £>oab om ban §ax flaffet 
fig Hunbffab berom oeb af Sempeloogteren fyemmeltg at til- 
fjobe fig Slbgang tit at bejtgtige ©fjolbet? SDet er befjenbt 
at ogfaa OKagten faar noget frem oeb at ubforffe £>emmefig~ 
f)eber oeb $j<Elp af fataboliffe, parebriffe og ptjtfjoniffe %Lan* 
ber. £Iji bar iffe ogfaa $erecif}be$, S($t)tbagora3'§ Scerer, fpaaet, 
for iffe at fige fantaferet, oeb lignenbe ^unfter? $oab om 
ben famme SDcemon oar t fjam, ber ogfaa i ©uforbuS before 
gebe ben blobige 2)aab? Og enbelig, naar Ijan oeb $\celp 
af ©fjolbet funbe gobtgjore, at t)an oar ©uforbug, tjoorfor 
gjenfjenbte Ijan ba iffe (igefaaoet nogen af fine trojanffe 
^rig^fammerater? %$i biSfe maatte oet ogfaa f)aoe faaet 
Sit) igjen, berfom bet forljolber fig faa, at be b&bt blioer 
leoenbe igjen. Sa* f 29. 

2>et ftaar faft, at be teoenbe bor, men berfor iffe, at be 
bobe leoer op igjen. %$i fra Segtjnbelfeu af oar be leoenbe 191 be forfte, folgeltg oar ogfaa fra SBegtjnbelfen af be bobe be 
berpaa folgenbe. 2)i3fe {jaobe ingen anben mulig Oprinbelfe 
enb be le&enbe, tjtne berimob Ijaube en anben og mere pa8= 
fenbe Dprinbetfe enb fra be bsbe. Siaar altfaa fra 93egi)n- 
belfen af be fefcenbe iffe ftammer fra be babe, I)Dorfor jlulbe 
bet ba fenere ocere Sitfcelbet? Sar maaffe Jjin ubefjenbte 
ftilbe, fjoorfra be Ijaobe fin ©prtnbelfe, ubhrat? ©Her fjaobe 
ben fEiftet SRegel? Og fjoorlebeg er ben bleoen bcfiaacnbc 
f)0$ be b0be? ©tben fra Seg^nbelfen af be b0be fommer af 
be fetoenbe, fommer be ba iHe altib af be lenenbe? Snten 
maatte nemlig ben oprtnbelige Sftegel oeere bleoen ftaaenbe 
faft i begge Sftetninger etter ogfaa foronbret i begge, faaat 
I)M£ hex fenerefyen maatte fomme leoenbe af babe, faa funbe 
ber f0(gelig paa ingen 9Jfaabe lommc b0be af letoenbe. 2>er* 
fom benne XtngeneS Orbcn iffe uforanberlig blioer fig felt) 
lig, -— faa fan ifle mobfotte Sing fortt)cef afoctelenbe frem= 
bringeS af [peranbre. Ogfaa oi ftiCCcr mob Ijoeranbre 3ftob* 
fcetningerne mellcm fobt og uf0bt, ©tynSeone og Stinbtjeb, 
Ungbom og SUberbom, SSi^bom og 3)aar(Iab. 2Ren berfor 
figer oi tfte> at bet uf0bte fommer af bet fobte, forbi bet 
netop forfjolber fig omoenbt, fjeHerttfe at StjitSetmen fommer 
af SBtinb^eben, efterfom ©tinbljeb fremfommer af ©tjnSetme, 
fyefleriffe at Ungbommen forn^e^ af 2ltberbommen, efterfom 
3ttberbommen oeb ©Dcrffclfe fremfommer af Ungbommen, tyU 
leriffe at 3ttangel paa SSi^bom fremfommer af SSi^bom igjen 
beroeb, at ben fl0Oe§, efterfom 33i£bom fremfommer af 3Ran^ 
gel paa SSiSbom beroeb, at (Sonerne ffjcerpe^. 9Itbinu£ er 
ogfaa paa fin fjcere *ptaton3 9Segne bange for beSlige $nb» 
oenbinger og foger berfor om^ggeligt at ffjelne meflem for* 
ffieHige Stags 9Jiobfcetntnger, fom om iffe ogfaa biife 192 SJiobfcetninger er bet t (igefaa t)oi ®rab fom £>ine, fjuiffe ijan 
bentjtter til ©unft for fin SJiefter* Cpfatning, &to og 2)0b 
nemtig. Dg bog faae3 iffe £ioet igjen af 3)0ben, efterfont 
2)0ben fotger paa Sioeh Sap. 30. 

9Jien l)bab flat tit foare til be oorige s }$unfter? got bet 
forfte er bet jo bog Hart, at berfont ber fom leoenbe af bobe, 
fom ber fommer bs>be af teoenbe, ba maatte afle 3BenitefIer£ 
Slntal beftanbig fjaoe forblenet noiagtig et og bet famme, 
nemltg bet Slntal, fom fra 23egr>nbelfen af inbtraabte t bette 
£io. £I)i be leoenbe er for enb be babe; berpaa opftaar ber 
bobe af lettenbe og atter igjen leoenbe af bobe. Dg naar benne 
gremgaaen altib fler af be famme, faa er bet Hart, at 2ln* 
tallet altib maa bttoe bet famme, fiben be fremgaar af be 
famme. %fyx ber oilbe iffe funne fremfommc fjoerfen fler eller 
fcerre enb be, fom gif bort SKen nt finber enbog i be Dp* 
tegnelfer, fom falbeg »antiquitates human®*, at 9Jtennej!e= 
flcegten l)ar ttltaget ttbt efter tibt, ibet Urittbfcaanere enten 
fom Dmfireifere eUer foroifte eller fom feirrige ©robrere [jar 
bemaegtiget fig be forffjeilige iianbe, faalebe^ Sftjtljerne $|$ar= 
tl)ien, Semeniberne ^5etoponne§, Sltljenerne Slfien, grljgerne 
Stalien, goniferne 2lfrifa. Stillige Ijar fiottibelige UbDanbrin- 
ger, faafalbte »Metoikiai«, funbet @teb t ben £enfigt at far* 
minbffe en ooerfjaaubtagenbe 33efolfntng, og beroeb er fjele 
§olfeft)cerme bietme fprebte omfring i fremmebe £anbe. tlr* 
inbfcaanerne forblioer jo ogfaa rw i fine Sopoele, og be^uben 
l)ar be anbetfteb3 ftrcebt at brage s Jt^tte af fin golfemangbe. 
Slabenbart er bet tatfalb, at SorbenS $reb£ er og baglig i 193 fiojere ©rab blioer mere opbtjrfet og fulttoeret enb forfjen. 
Hit er nu ttlgjcengeltgt, att er gjennemforffet, alt aabent for 
jpanbel og SSanbel, for&en font enfomme Srafter befjenbte @te* 
ber er nu forttanblebe til frugtbare SWarfer, ^fojelanbet Ijar 
faaet Shtgt meb ©fotsene, be mtbe 3)t)r fjar maattct toige ^Stab- 
fen for be tamme, ©anbfletter befaae§, Slipper fpvcengeS, 
©umpc ubtarreS, og ber cr nu (tgefaa mange SBijer, fom ber 
for t>ar £>t)tter. £>etleriffe Oerne inbgtjber ?cenger nogen grpgt, 
og man er iffe bange for ©fjcer og Slipper. Ooeralt er ber 
33oliger, ooeralt SDJenneffer, ooeralt ©tater, ooeraft 2to. 93i 
fyar opfytbt SBerben, Stementerne ftrceffer neppe tit for o3, bet 
er fnappere meb Sio^fornebenfyeberne, og aHe ffager, efterfom 
v Jtaturen iffe mere fan opljolbe 00. ^eft, £mnger3n0b, Srig, 
33^er^ Unbergang maa t 9SirfeIi^£)eben betragtel fom ©ote* 
mibler, \aaat fige fom en Seffjcering af ben oderfjaanbtagenbe 
menneffefige ©tcegt. Og bog, naar en faaban ©tgb paa en 
®ang bortntejer en ftor SSJJcengbe babeltge, faa ^ar SKenneffe* 
fktgten atbrig t)oeret bange for nogen Sfteftitution af benne 
2Jtangbe, fjoomeb efter 1000 2lar§ gorlob be b0be ffulbe 
fomme igjen fom Icoenbe. Dg bog tnlbe man f)at)e mcerfet 
bette »eb ben Sraft, ber ptrer fig lige ttirffom tif at bringe 
tilbage fom tit at borttage, berfom bet mx faa, at ber af 
b0be fommer letoenbe. Sften fporfor fommer ber letoenbe af 
b0be 1000 Star efter og iffe ftrafs ? 9taar bet, fom gaar 
titgritnbe, iffe ftraf^ gjenopreifeS, riftferer bet jo bog ganfle 
at titintetgjore^ ibet 0befoggelfen fommer ©jenopreilningen t 
gorfj0bet. Og bet nuucerenbe Sit), fom jo er langt fortere 
enb 1000 Star og berfor langt (ettere at ubfluffe enb at forntje, 
m(be jo iffe ftaa i noget rimeltgt gorfyolb bertil. Serfom 
ber fremfom leuenbe af be b0be, oilbe altfaa paa ben Sftaabe 

^irleFcebrene. XV. 13 194 £it)et ()Qt)c gaaet titgrunbe. 9JJen ba bet nit iffe er gaact 
titgrunbe, fan bet iffe antage£, at ber fremfommer lenenbe 
af bdbn. 

Slap- 31. 

Dg berfom ber nu fommer leoenbe of babe, ba maa ber 
bog ganffe mft af en f cite ^Serfoner fomme enfeltc s £erfoner. 
3)et enfelte SegemeS ©jcel tnaatte ba fom enfelt tjaoe nenbt 
tilbage til M enfelte Segenie Serfom be nu imiblertib to 
og tre og fern font men optogeS i et SWoberlit), ba fomnier ber 
jo iffe lenenbe af bobe, efterfom ber iffe fotnmer enfelte af 
enfelte. Og bog gioer netop paa ben SJJaabc ben oprinbetige 
Sftegel fig tilfjenbe, ibet ogfaa nu flere ©jcele fremfommer af 
en. grembele^, naar ©jariene forlaber bette Sit) i en for- 
ffjetlig Sllber, f)t»orfor tienber be ba ttlbage t en og ben 
famme? 9tEe at>Ie§ jo i Sarnealberen. 9Ken fjtmb ml bet 
ftge, at en afbab Olbtng toenber ttlbage fom Sam? 9Jion 
©jcelen fytnfibei aftager og gaar tilbage i Stlber? £t>ormeget 
rimeligere tiar bet iffe, at ben efter 1000 2lar§ gorl^b oenbte- 
tilbage i mere fremffreben 9llber eHer ialfalb i famme 3llber 
fom Deb fin 5)0b, faaat ben paant) gjenoptog ben fitoSperiobe, 
fom ben IjaDbe afbrubt. 9ften felt) om be altib fom tilbage 
fom be famme, faa maatte be bringe meb fig tilbage om iffe 
ogfaa be famme Cegem^ffiffetfer faa bog fine tibligere (Sjen^ 
bommeligl)eber meb £>enft)n til Slanbsanlceg, £t)ft og £itb0ie^ 
Itgljeb. S)et toilbe jo nemlig toaere t»ittaarligt at fjolbe bem 
for tbentiffe, berfom be fattebe^ Ujenbemcerfente paa Sbeutite- 
ten. „£)t>oraf fan bu tribe, inbfcenber man, om bet iffe for* 
f)olber fig faa — i bet fljulte? SDet lOOOaartge Sibsrum* . . . .- — 195 Jor()olbe gjtDt enfjfcer ©jenfjenbelfe umulig, ligefom be 
ufjeubte oenber ttlbage berbeu". — Ofl bop Deb jeg, at bet 
iffe for[)oIber fig faa, naar bu bolber frem for mtfl $ijtf>a* 
gora$=6up&orbu$. Setragt nemltg @upf)orbu«! Sit ban bar 
uceret en frigerff og mifitcert anlagt SRatur, ftaar tilftroeffelig 
faft — allerebe t>eb be beromte, til 2enipelgat>e fjefligebe, 
. Sijolbe SDenmob er bet /igefaa oiff, at 5)3t?t^agora^ oar fao 
frebelig og fao utilbojelig HI ftrig, at £)an fftjebe ©rcefen^ 
lanbs baocerenbe Srige og foretraf bet frebetige 8talien, ^t>or 
fjatt Ijefligebe fig til ©tubiet af ©eometri, Slftronomi og 
s JJfrtfif ©aalebeg oar f)an ganffe fremmeb for (SupfjorbuS'S 
&)ft og Jitbojeligfjeb. grembeleS: ben f0r omtalte 5J5t)rrf)us 
beffjceftigebe fig meb gfiffefangft, $i)tl)agora8 mibe iffe engang 
fpife bem, ba ijan affjofbt fig fra anintafff gobe. S^t^alibee 
og ^erniotimug tfavbe ple|et at tage btjgtigt til fig af Conner 
fom bagligbag3 gobe, ^5t>tf)agora§ berimob anbefalebe fine 
5)tfctple, at be iffe engang ffulbe tage SSejen gjennem Sonne- 
marfer. £oortebe3 fan bet ba ttcere be famme ©joele, fom 
fommer igjen, naar be iffe beoifer fin Sbentitet boerfen neb 
be famme SInlaeg eflcr ©fiffe etler g0bemibler? Og befcuben: 
fra bet {>ele ©rcefenlanb tales ber fun om fire Sjcele. Dg 
fporfor inbffrcenfer man fig til bet grceffe fJoKV Doorfor 
tager man iffe meb a fie ftolf, either 21tber, enfjoer Sio^ftil^ 
ling, begge Sjon? ^oorfor foregaar ber iffe t))oev SDag 
^SRetempftidiofer" og „2JJetenfomatofer". §oortor er bet blot 
s $t)tf)agora3, ber fjenber fig igjen baabe i ben ene og ben 
anben, — f)t)orfor iffe ogfaa jeg? ©Her, berfom bet er et 
^rimlegium for gilofoferne, og bet fun be grceffe, fomom iffe 
3h)tf)erne og Snberne ogfaa filofoferte, fytoorfor fan ba iffe 

13* 196 CSptfur erinbre, at fyatt tibtigere £)ar oceret ben eller ben iffe 
fyeller E()rt)fip eller $enon, 1 a i^ e en 9 an 9 f e ^ e $laton, tjnem 
m ffnlbe t>cere til&0Jelig tit at bctragte font bere3 affeS Sfteftor 
formebelft f)an3 fyonningfo^e SScItalcn^cb? Stop. 32. 

2ften ©tnpebofleS, ber fjaobe fattet ben oanoitttge 3nb= 
bilbntng, at fyan t>ar ®ub, fanbt bet formobenrlig af ben 
®runb unber fin SBcerbigljeb at erinbre, at tjan fjaobe oceret 
en .ftatognb. „3eg l)ar nceret en SBufl og en gift", fagbe 
ban. |)Oorfor, fiben fjan oar faa fmagt0$, iffe fnarere en 
DJtelon og, fiben f)an oar faa opblceft, iffe fnarere en ffiamce* 
leon? ©elof0lgelig oar bet i (Sgenffab af giff, at ban for 
iffe at raabne i en efler anben jljult ®rao forctra! at ftegeS 
og fttjrtebe fig i 3@tna. Og bermeb er bet net forbi mcb 
SJietenfomatofen for tjatt$ Sebfommenbe ligefom meb et font* 
merltgt 3JiaaItib efter Stegen. SSi maa fatgelig f)er befjcempe 
en enbnn mere monflreg Snbbttbntng, ber foroanbter Sftenne- 
ffer tit 5Dt)r og Styr tit SWennejfer. $)ette meb SBuflcnc faar 
ftaa berfjen. 9Si faar ogfaa gaa rafft b^nooer bette, forat ot 
iffe flat nobes tit fnarere at brine 20jer enb at belcere. SSi 
jtger ba, at ben menneJMtge Sjcel paa ingen 2Raabe fan gaa 
oner i Styr, om ben enb ifotge gitofoferne^ Scere toenfcS at 
f»ane fin Oprinbelfe fra elementcere Subftanfer. ®r nemlig 1 
Sjceten 3tb eller SSanb eller Slob eller Slanbe eller Suft efler 
fiijg, faa maa ni jo tcenfe paa be SDtjr, fom er bilfe forffjel* 
(ige ©toffe mobfatte. 3 SKobfcetning til 3tben ftaar nemitg 
be folbe ®pr, ©longer, gtrben, <3alamanbre. Stgefaa atle 
be, ber frembringeS af bet mobfatte (Slcment nemlig SBanbet. 197 Sigefaa er ber bent, jont er SSonbet mobfatte, nemlig afle be, 
font er t0rre og faftlofe. $ bet t0rre trit)e§ faatebeg @5rce3- 
Ijopperne, ©ommerfuglette og Kamcefeonerne. Cigefaa er be 
33Iobet mobfatte, ber mangier bet^ r0be garoe, ©negfene, 
jDrmene og ©tarftebelen of giffene. Slanben mobfatte er be, 
fom iffe fee$ at brage 3lanbe, ibet be mangier Sanger og 
2uftr0r, 9Kt}ggene, SMerne, ©bberfoppeue og betflagS @maa= 
btjr. Sigefaa er be Suften mobfatte, fom altib letter i 3or= 
ben etter SSanbet uben ttogen Snbaanbutg af Sufi (Snbtn- 
bere er be Stjfet mobfatte, fom enten er ganffe blinbe efler 
fjar Sine, fom htn er beftemte for Wmttx, SRulboarper, 
glaggermu^ og Ugler. S)ette til gorflaring, forfaaoibt au- 
gaar aabenbare og fjaanbgribetige Subftanfer. gor0t>rigt, 
om jeg ogfaa funbe faa lag i (Spifurs Sltomer, om jeg funbe 
fe ^tf)agorac>'<o Sal, tage og f0le paa $Iaton3 Sbeer, fajt* 
fjolbe Irtftotele^ ©nteledjier, faa mlbe ieg maaf!e ftnbe £)t)r, 
fom jeg ogfaa funbe ftiHe imob bi^fe Irter fom SRobftttnttt* 
ger. ^eg paaftaar nemltg, at af f)t>i(fen af be ooenna'tmte 
@u6ftanfer 9Jienneffefj(K(en enb maatte beftaa, f)ar ben bog 
iffe funnet ombanne^ til 2)t)r, ber er f)t>er enfelt af bisfe 
©ubftanfer faa ganffe mobfat, og iffe funnet ot»erf0re fin Stl- 
tjoeretfe til bem. 3)en maatte fnarere ubeluffeS og fraft0be3 
af bem enb troebe t gorbinbclfe og S3et0relfe meb bem i 
ftraft af bcnnc oprtnbeltge 9JJobfcetning, fom bettirfer en gor= 
ffjelligtjeb i & x cefensbeffaffettf)ebcn, faatoelfom ogfaa i Sraft af 
ben 0orige SRobfcetning formebelft enfjoer 9tatur$ .fortfobenbe 
UbtJtfling. Jlji ben menneffelige ©jcel ()ar nu engang fin 
gjenbommeligbeb baabt meb #enfyn til 93olig og £et)et)i3, 
llbruftuing, ©anfer, 3;ilb0jeligf>eber, gorplanttting og 3tffom, 
frembeteS meb .£enfyn til Slnlceg, goretapenber, ©laber, 198 3lnttpatf)i, §eif, 93egjcertigtjeber, Sfttjbeifer, ^elbrebgtflftenb, 

Scegemibler og enbeltg SRoaben at leue og at bo paa. 
.jjuorlebeS flulbe attfaa I)in Sjcef, font Ejang faft Deb 3orben, 
og font ffpebe enf)t»er Soibe og et^t>ert SBub, fom tratteS blot 
tteb at ftige op at nogle Srappetrin, og fom tan brufneS i 
bet forfte bet bebfte SBanbbaSfin, efter bette Sit) ft>inge fig op 
i Suften fom en Orn efler fttjrte fig t £abet fom en Stai ? 
(Snbmbere, Ijoorlebe^ flulbe ben, fom ttar oant til anftcenbiq, 
ja ubfaflt og omfjtyggelig tilberebt peering, funne -fortare — 
tffe alette ©traa, men ogfaa Sibfter, Dilbtooteenbe ttrtet og 
bittert fmagenbe fiat) og ©farnbaSfer, ja enbog giftige Orme? 
Og bet maatte ben jo gjore, naar ben t>ar forfcanblet tit en 
©jeb etter SSagtet, ber letter af Slabfler, enbog menneffelige. 
©en fan jo bog tffe glemme fig felt), fjoabenten ben nu ftiffer 
t en 33J0nt efler en Satte. ©aalebeS fan bu ogfaa Ijenfjore 
alt anbet Ijerljentiorenbe tit bet urimeltge, faa t)i be&0t>er tffe 
at fpitbe Stben meb at gjennemgaa bet Ijete. — Og ben 
menneffelige ©jcel felt), fjtnifet ben£ 9Kaat og 9Jlaabe monne 
ocere, £}t>ab (jar ben at gjare i 2)t)re(egemer, fom enten er 
meget ftarre efler meget tntnbre? $fji nBb&enbigmS inaa 
et^oert Segeme ubft)lbe£ af ©jceten, og enfjner 8ja>l bebcettes 
meb fit Segeme. £>t)or(ebe3 f!al ba en 2Jlenneffefjce( fttnne 
ubfalbe en (Slefant? Og paa ben anben @ibe, fjtorlebes 
ffal ben fttnne bebceffe^ af en 9Jh)g? ©fat ben ftrceffeS efler 
fammenpreSfeS t ben ©rab, maa bet bog Mft ncm rififabelt. 
Og efterfom ben ba paa ingen 2Kaabe taber fig faalebee- 
otterffntte t $>pr, font £>t>erfen meb §enft>n til legemlige gor> 
t)o!b efler ben£ 9?atur3 Sot)e forstmgt ftmrer tit ben, ba f0jer 
jeg tit: mon ben ba fan labe fig foranbre t Ov>eren8ftem ; 
inetfe meb t)tne^ ©genffaber, Strt og Set>etri§, ber er ben 199 menneffelige 2etiem£ atbeleS mobfat, faaat ben felt) Deb $ox* 
anbringen bltticr ganjte forffjeHtcj fra en 2ftenneffefjcet? Dg 
IjotS ben fan labe fig faa(ebe# foranbre og bortfafte, btoab ben 
bar oaret faa er ben iff? Icenger, Ijoab ben oar. 2ften ifaa- 
falb er SKetenfomatofen opEjcet»et og taber fig iffe tilffrtoe ben 
©jcel, fom iffe Icenger efeifterer, naar bm fjar nnbergaaet en 
faaban goranbring. %$\ naar en Sing i fin nforanbrebe 
Silftanb unbergtf en 3Retenfomatofe, ba fnnbe man mebrette 
brnge bette Ubirljf. 2)erfom ben altfaa fyoerfen fan foranbres 
uben at opljore at ocere fig felt), eifjeder forblioe i fin gamle 
Sitftanb, forbi bette iffe laber fig forene meb be fyelt nt)e gor* 
bolb faa maa jeg frembeleS fporge, f)oab ber fan fccere en rimelig 
©nmb til benne Doerfltjtning. SBtftnof er ber SKennefler, fom 
ligner 2>t)r paa ®runb af beres moralffe (Sgenffaber bere$ 
\Hntafl og Itlb0jeligtyeber. 2)erfor ftger ogfaa ®ub: „2Kenneffet 
er bleoen (igt be ufomufttgeStyr". SOten berfor fan man bog 
iffe fige, at SRooere biioer til §0ge, urene SKenttejIcr til 
^junbe, ftri&bare golf tit ^antbere, retffafne til $aar, fnaffe* 
faligc til ©oater, ftjjfe til £)uer, fomom ben famme ©icels* 
futytonS altib gjcntog fin Sftatnv i 2)|jreneg ©genffaber. 2Ken 
et er ©ubftanfen, et anbet er ©ubftanfen§ Sftatur. ®ubftan= 
fen er nemlig ejenbommelig for enfjoer enfelt Sing, Statural 
berimob fan ocra fcette^. 33etragt et ©fgempet ! ©tenen og 
Fernet er en ©ubftan§. ©tenens og 3ernet3 ^aarbbeb er 
©ubftattfenS Slatur. §aarbf)eben er jceHeg, ©ubftanfen er 
forffjellig. Ulb og gjcer er begge blobe, faalebe^ er bereS 
Watur lige; ©nbftanfen berimob er iffe lige. 3aalebe§ fan 
ogfaa SKenneffet falbeS et oifbt eller et tamt Styr; men ©jae^ 
ten er bog iffe ben farnme. $f)i fiigfieben i Slatur fan man 
paamfe ogfaa ba f naar man iagttager Ultgtjebeu t ©ubfian*. 200 SRetop t)eb at zxtlcere SKenneffet (igt et mlbt $t)r, erfjenber 
bit, at Sjalen tffe er ben famme. 2)u falber ben jo tig, iffe 
ben fanime. @aalebe£ er ogfaa bet gubbommelige Ubfagn at 
forftaa, naar f)an ligeftiller SKenneffet meb S?t>ceget efter 9?a~ 
tur, iffe efter @ubftan3. (Stlcr^ t)tlbe @ub fjefleriffe ljat>e 
beiegnet 2Henneffet paa benne StTiaabe, berfom ban t)at>be 
mbft, at bet fcar St)ceg meb £jenft)n til <Subftan£. 

flap. 33. 

3Jian beraaber fig ogfaa paa $)ommen til @t0tte for 
benne Scere, at SKenneffefjcetene ait efter bereg Sit) og %ox- 
tjenefte trceber i gorbinbelfe meb forffjeltige Stags ®^r, 
faaat be fnart maa brcebe^ font Sfagteffcceg, fnart bringe£ 
nnber 5laget fom fiaftbrjr, fnart utmatte§ fom Strbeibsb^r, 
fnart (abe fig uancere fom urene ©gr, men febfetgeiig ogfaa 
labe fig cere og fjcertegne og pleje og fcette s }$ri3 paa fom be 
fmuffefte, ntjttigfte, meft trofafte og meft nbfogte 2lrter. SKen 
fjerimob t>i£ jeg bemcerfe, at berfom be fornanble^, faa font- 
nier be iffe felt) til at f&are for fine ©jerninger efter gor* 
tjenefte. Dg ®ommen§ Segreb frcenfeg, berfom gotetfen af 
gortjenefte fatted. Og ben fatted tiirfetig, berfom @jcetene£ 
Silftanb ffifter. Cg ben ffifter mrfelig, berfom be iffe for- 
btiner be fetofamme. Sigefaa, berfom be forbltoer til &om- 
men, t)t)ab ogfaa ben crgtjptiffe SRethtr Deb, naar f)an figer, 
at ben Sjcel, fom t)ar forlabt Segemet, iffe gaar op i UnU 
toerfet* ©jcel, men fortfcetter fin fcerffilte Sfsifteni for, fom 
fian figer, at aficegge gaberen SRegnftab for, bnab ben fjar 
gjort t Segemet, — faa ml jeg bog fe libt itamnere paa ben gub* 
Dommelige ®oml SRetfcrrbigfjeb, SItoor, SRajeficet og Storbigbeb, 


201 om iffe ben menneffelige SDont fidar £)jeit ofcer ben og befibbcr 
en ftorre 9Scetbtg£)eb t begge ®]enbelfer, baabe ©traffen^ og 
33el0nnmgen$, en ftorre ©trengfjeb i ©jengjcelbelfen og en 
ftorre Siberulitet i (Sftergtoelfen. — .£toorban tror bn, bet ml 
c\aa meb en 3D?orber3 ©jcel? 8eg mener, at et Stnffe ftbceg, 
ber er beftemt for ©lagterbcenfen og Hjobtornet, blir brcebt, 
font bet felt) bar brcebt, flaaet, font bet felt) Ijar plqnbrct fat 
frem forat fpifeS, font bet felt) {jar gibet bem, bet fyar mt)rbet 
i ©too og SRarf, til ^3ri3 for mlbe S)ijt. 2)0mme* ber paa 
ben 2Raabe, tnon bet ba iffe fnarere mi tjene |in ©jaef til 
Jroft ettb til ©traf, naar ben3 Sigbegjcengelfe bef0rge$ af be 
fortrceffeligfie fiolfe, naar ben blitter begraoet nnber apicianffe 
og (urconianffe Jtrijbberier, fcetteS frem pan ciceronianffe 
SSorbe, anretteg paa ftraalenbe fnflanfle gabe, naar ben§ ©e* 
gratoelfe foregaar i et ®}ceftebnb, naar ben fptjeg af fine lige 
og itfe af §0ge og Ulfce, \aaat ben begiat>e§ t et memteffeltgt 
£egetne og ttenber ttlbage til fin egen ©Icegt og faalebeS ftynes 
at oare opftanben? San ben iffe triumfere ligeo&erfor mennc* 
ffelige 5)omme, om faabanne er otiergaaet ben? £bi ifotge 
btSfe bitter SWoberen f0nberrettet af forffjeUige, bertil ub&algte 
og tfuroeien mob bereS SRatur optcerte S)t>r og t)tt i leoenbe 
Sine. Og Ijan faar iffe filter en ()aftig 2)0b, man f0rger 
for at formate tyanS (Snbeltgt for faatebel at ffjrerpe ©traffcn- 
Og felt) om ©jcden Ijar fltigtet, f0r f)an mobtager SWaabeftt^ 
bet, faa oil bog iffe ogfaa Segemet nnbflt) Staalet. 2Reu 
unber enljoer Dmftcenbigljeb bltoer ©trnben, Sugen og i8rt)= 
ftet gjennemboret, forat t)an fan faa ©jengjcetb for, f)t)ab 
f)an felo fjar gjort. ®erpaa ofcergit)e3 t)an til Si&en, forat 
fjan fan blioe ftraffet ogfaa meb §enft)n tit SBegra&etfen. 
*$aa onben SWaabe fan bet iffe o>aa for fig. §elleriffe er 202 

Opbrcenbelfen faa otnfjtjggeltg, at ber jo fan btit»e Seuntnger 
ttlot)er£, font anbre 3)t)r finber. ©iffert er bet, at man tffe 
ffaaner Settene, etfjeller t)ar man nogen 93armt)jertigf)eb meb 
Slffen, men ftraffer ben meb at labe ben ligge ubebceffet. 
33(anbt SKennefler er ©traffen for Sftorb Itgefaa ftor, fom 
ben£ S^atur, ber tycetnieg. <pt>o t)ilbe iffe ba gioe benne 3Ser^ 
bcn§ Sftetfcprbigfjeb ^ortrinet, & en boorom ogfaa ?Ipoftefen 
mbner, at „ben tffe forgjcnies? er tocebnet meb ©ncerbet" l ), og 
fom ttifer fig fammttigljebSfulb i fin brautbenbe s JJtbfja?r^eb for 
?J*enttef!et? — Og tcenfer tit faa paa ©traffen for be 0tmge 
fjorbr^belfcr, Sorfet, SBaalet, Stiffen 2 ), Semfrogen, S^ebfttjr^ 
telfen af Slipper, — f)t>ein nifbe faa iffe ftaa.fig paa at faa 
fin 3)om f)o§ ^St)t£)agora^ og (SmpebofleS? £f)i ogfaa be, 
fom ffal unberfafteS ©trafarbeibe og til ben @nbe faar tegem= 
(ig ©fiffeife igien i ©genflab af 2@<o(er og 2Rulbt)r, f)t>or ml 
^)^ iffe onffe fig tilltjfte meb JrcebemBtlerne og SSanblijulene, 
naar be tcenfer paa Sjergocerferne, ^lrbetb3f)ufette og £t»angc^ 
arbetbet og paa gaengfleme fdo, fcl» om man i bem er frv 
taget for Slrbeibe. fiigefaa be, fom bli&er t Sef>olb og anbe= 
faler fit 2it> til 5)ontmeren, 3eg f0ger efter SBetenninger, 
men finber fnarere ©traffe. — S)et er natnrligoig en ftor 
SSinbing for be gobe at fornanbles til et etfer anbet 3)tir. 
3folge (SnniuS'S gantafi erinbrebe Renter, at f)an f)at)be 
t)ceret en £ane. 35og, jeg toil iffe engang tvo ^oeterne, naar 
be er ttaagne. @fj0nt Sgaafuglcn er ooermaabe fmnf og prt)= 
btt meb alteliaanoe garoer, faa er ben$ $\xxe boa ftnmme, 
og bens 9lo|"t mi«|ttgcr. Og ^oetente bar iffe faa ftor Stjft >) Slom. 13,4. 

■) £t)ort man inbfaebe og brufnebe gabermorbere. 203 til noget font til at ftynge. Corner er altfaa forb0tnt til at 
ocere en $ane, tffe fjcebret bertoeb. .f)an gteber fig not 
mere o&er SKenneffeflcegteng SJefanning, naar l)an betragteS 
fom gaber til ben frie 93ibenffab, og Ijan nil teller prnbcS 
meb et beroint Sftatm enb meb en fmuf $ale 3ln net, feet 
at ^oeterne gaar ooer til ^aafugle eller ©tmner, ©twnerne 
liar ba ialfalb en fmuf ©temnie, Ijoilfet £l)refegeme toil bit 
if0re ben rctfarbige SKanb 8@alu3 ? §t>ilfet mfbt Styr trit 
Mi if ore £ibo, benne ubefmittebe JMnbe? §t)ilfen gugl t)il 
bline *laalmobigt)eben, Ijoilfet ftrecttut ,<oelIigf)eben, f)t>ilfen 
^iff UffrjlbtglKben til ©el? 2)e er alle SWerniefletS Sjenere, 
bet§ Unberfaatter, bet£ ©laoer. ©fal bet bfit>e noget fltgt, 
fao nebfeetteg berneb ben, 5t)em man paa ©ritnb af fyan3 
8tt>§ gortjenefter tilftaar 33illeber, ©tatuer, 2@re£titler, offend 
ligc Ubmcerfelfer og gorreittgfjeber, l)tiem Surtcn og golfet 
Doterer en $t)(bning. — finite gubbommelige Somme efter 
3)0ben, mere bebragerffe enb be mcnncjlcligc ! fjtril ©traffe 
man fan foragte, lpi$ Selonninger man maa boemmeS neb! 
jom be flettefte tffe er bange for, fom be bebfte iffe attraar! 
fom fuarerc gorbrtjbere enb fjeflige ml ile imobe, fjine for 
l»cS ljurtigere at uubfli) ben oerb^tige SRetfoerbigljeb, bi^fe for 
&eS jenere at fa a 5)el i ben. ®et er en gob Seere og en 
ni)ttig gformaning, gilojoferne ber fommer meb, at ©traffene 
og 8ei&tmingerne efter 2D job en er rtngere, mebenS bet bog 
forbolber fig fan, at ben S)om, fom center ©jcelene, maa an= 
tage£ at t)cere tungere neb Opg)0ret for £it>et enb imber Sfo& 
forelfen- Xfyi intet er fulbftcenbiqere enb bet fibfte, intet fu(b= 
ftaubigere enb bet gubbommelige. $0lgelig ml @ub b0mme 
faameget fulbftcenbigere, forbi f>an fcelber ben fibfte Som, en 
etrig ftjenbelfe baabe meb £>enftyn til ©traf og Selonning og 204 bet tffe otJcr ©jcele, fom center titbage t ©fiffelfe of 
Xgr, men i fine egne fiegemer. Dg bttte ffer en @ang for 
alle og paa ben Sag, fom gaberen alene fjenber, forat Iroei: 
bange jfal ftaa fin $rot>e i fpcenbt gornentning, ibet ben 
attib center ben Sag, £>t>i@ ftotntne ben afttb er umbenbe om, 
alttb frtjgier, ttoab ben altib fjaaber. ®ap. 34. 

3ngen faaban oanoittig ^(nffuelfe, ber ombanner 3Menne~ 
ffefjcele til 2)tjr, er inbtil ben ®ag ibag fremtraabt fom 
£oerefi 9Ben m fyax bog noboenbigoiS ogfaa maattet brage 
frem og mobbemfe benne fceregne Opfatntng paa @runb af 
ben3 ©ammenfjceng meb be foran ber0rte, forat Corner t 
spaafugfen fan giore^ (igefaa umnfig fom ^tjtfiagora^ t Su- 
forbn3, og forat, naar faalebeS ogfaa benne „2Retempft)djQfe" 
og „9Keten[omatofe" er ttlbagetrift, ogjaa t)in, fom f)ar gtfcet 
§cerettferne @tof, igjen fan faa et 2)0b3ft0b. Zfyi ogfaa @a= 
maritaneren --Simon, om ()t>em i 3lpoftlerne^ ©jerninger for- 
taefle^, at fyan oitbe fJ0be ben £>etligaanb, ()ar efterat naere 
bomt af l]am og forgjce&eg at 6at>e begrcebt fine v $enge£ og 
fin egen gortabelfe — gioet fig til at befjcempe @anbt)eben 
for i benne £cer»n at finbe etftagg 2r0ft, ibet Ijan tjerueb til* 
lige [t0ttebe fig til be i f>an3 Snnft Uggenbe Rrafter. gorat 
0&e en tilftjnetabenbe fraftig ©jerning fjobte f)an fra et offend 
ligt SSorbef for be famme ${$enge en tn£ Helena fra %X)xm, 
en ©fat, ber pa^febe bebre for |am enb ben §efligaanb. Og 
faa gjorbe f)an ba fig felt) tit ben tjoiefte gaber og fyenbe 
til fin forfte Sanfe 1 ), oeb tjtem bet tmr blenen fjam tnbgitiet l ) $ertuflian ooerftrtter Iwoia (ffr. guftin s ilpolog. I, 26; meb injectio. 205 at ffabe (Snglene og ©rfeenglene. £>efagtig i bette gorfcet 
oar bun ubfprungen af gaberen, f)at>be fttirtet fig neb i be 
laoere SRegioner, og, tbet t)un font gaberen^ gorebatienbe 
i gorfj0bet, tjafcbe t)un bet frembragt ©nglemagterne, fom 
intet tribfte om gaberen, benne SSerbenS 93t>gmefter. 9lf bisfe 
tiar [)un imiblertib bolbt titbage i 2Ki3unbe fe, forat be iffe 
efter benbeg 23ortgang (lulbe frjneg at tooere ben anben§ ©fab- 
ninger. Og berfor ttar bun bletien ti(f0jet atfefjaanbe ©f jcenbfel, 
forat tjun faalebeg bartceret iffe ffulbe t)at>e Stjft tit at gaa 
nogetfteb^fjen. §un bar enbog ble&en mbefluttet t menneffelig 
Sfiffelfe for Itgefom at faftfyolbeS af Sfobef* Saanb. — 
SaalebeS Ejatobe fjnn gjennent ftere JtbSalbere ooeret fa)tet fra 
ben ene fmnbeltge Sfiffelfe til ben anbeu, E)at>be ogfaa fcceret 
tjin for s }$rianiug og feuere for ©tefiforu^'g 0tne faa ffjcebne^ 
foangre §e(ena. $am I)at>be f)un nemlig gjort blinb paa 
<#runb af f)an£ ©ntcebebigt, men berpaa gjort bam feenbe 
igjen, ba Ijan meb fin SRo3 f)aobe gh?et benbe Oprei^ning. 
2)erefter tianfebe bun om fra bet ene ftegeme til bet anbet, 
inbtif tjun naaebe ben tjberfte ®rab af ©fjcenbfel, tbet Ijmt 
fom en |>elena af latere Slang ligefrem optraabte fom ©£t0ge. 
■Oun jTal ba ocere bet fortabte gaar, til I)t)em ben f)0jefte 
Saber, ©imon nemlig, fyabbe fteget neb. Og fjan bat)be ba 
f0tft gjentmnbet fjenbe og bragt fjenbe tilbage, om paa fine 
©Mbre eHer fine £aar ffal jeg tffe funne fige. 2)erefter 
baobe ban tcenft paa SKenneffeneg grelfe for Itgefom til ©jen- 
gjcelb at rebbe bem fra bine Sngtemagier. gorat ffuffe bem 
paatog fjan fig ©fiffelfe Ugefom Sftenneffene, foregai) falffeli* 
gen, at l)an bar et 2Jienneffe og optraabte i 3uboea fom ©0n, 
men i ©amaria fom $aber. — ©taffelg Helena, fom bliber 
mi3f)anblet baabe af ^oeter og $<mttfere, bertigtet fnart 206 for S@gteffab3brnb, fnart for @fj0rleunet! ®og er bet meb mere 
@tan§, t)un brage$ frem fra Sroja enb fra £oret)ufet, fra 
Ixoja meb 1000 ©fibe, fra £>ore(jufet fcmffe iffe engang meb 
1000 SDenarier. 8!am big, Simon, faa fen til at begjcere 
fjenbe tilbage, faa ubeftanbig til at fyolbe benbe faft. 9J(ene^ 
(au3 berimob fcetter ftraf£ efter ben tabte, forfanger ftraf£ 
ben rooebe igjen, ttlttunger fig fjenbe unber en tiaarig Stamp, 
nben at frtybe i ©fjul uben 23ebrag, nben Ubfhtgter. 8eg er 
bange for, at f)an fnarere fjar ttceret 5 a ^ eren ^ efterfom ijau 
meb mere Slaroaagentjeb, SKob og Ubtjolbenbeb Ijar beftrcebt 
fig for at gjenuinbe Helena. Map 35. 

Wttn bet er iffe big alene, 3J£etempft)ci)ofen bar Icert benne 
$abel. Ogfaa Sarpofrate£, tigefebeS en SOiager og en £>or- 
fori, om ban enb iffe fan maale fig meb ©elena, gjor Srug 
beraf. Og tjttorfor iffe? §an bar jo paaftaaet, at pan 
©runb af ben OmotEttning i ben gubbommetige og menne^ 
ffelige Drben, fom i atle SRetninger maa foretage§, nil ©fee- 
lette faa Segemer igjen. %f)\ bette Sit) fan iffe titregnes 
nogen, mebminbre Ijan bar gjort fig ftylbig i alt, bt>ab be 
Icegger bet titlaft, forbi intet fan antages at t)cere onbt i fig 
felt), men fun i 9Uienneffene§ 9Jiening. fj^lgeltg foreftaar ber 
nob&enbigoig en SRetempftycfyofe, forfaabibt man iffe i bette 
£it>3 farfte ©jennemlenelfe g]0r gplbeft for fig t alt, fjtmb 
ber er forbubt. ©lette £anbtiuger er nemlig 2it)et8 Sribut 
gor0t)rigt t)il ©jceten fomme til at oenbe tilbage faa ofte, 
fom ben mebbringer for libet, iffe (jar gjort nof af @t)ttb 
3nbtil ben betaler ben ftbfte £t)ib, ml ben ©ang paa ®ang 207 blit>e ft0bt tilbage tit &gemet3 gcengfel. £>erpaa antjcnber 
f)an fjefe benne Signelfe af §eneu, bt>i§ gorftaaelfe er faa 
flar og fiffer og farft og fremft maa forftaae§ ganffe lige* 
frem. Sttfi t)or SDtobftanber er bet bebenffe 9ftennef!e, font 
gaar famnten meb o£ paa bet aimhtbelige Siu$ ene og famme 
Set. (SHeri Ijattbe tit maattet gaa ub af Serben, berfom bet 
iffe oar o§ tiltabt at fjatie ©amftoem meb bent. SRob benne 
befaler £)an 08 altfaa at t>ife et oelmHtgt ©inbelag. „<5ljler 
@ber3 gtenber", figer {jan jo, „og beber for bent, font forban* 
ber ©bet", forat iffe en, tirret Deb gorurettelfe i en etter 
anben ^anbefeforretnhtfl, jlal flffbe big for fin Summer, og 
bit jlal fafteS i gcengfet og Ejolbe^ faft, tnbttl bu betaler |de 
bin ©jcelb. 9?aar bernceft bet, font figeS om 2Wobftanbereu, 
onDertbeS paa £jcet>e(en, efterfom fian nemlig falger meb ol 
og iagttager o*, faa Miner bu bermeb fortnattet til ogfaa meb 
flam at bcere paa ben SRaabe enig, fom bet flqber af SroenS 
^5agt. 2>u £jar nemlig to&et at forfage (jam og IjanS £)erlig* 
l)eb og l)an3 ©ngle. |>erom er 3 ittbbtjrbeg fomne ot>ereu* 
Qagttagelfen af Softet ml mebfare et faabant SSenffab, at bu 
iffe Ijerefter igjett befatter big meb nogen af bigfe Xing, fom 
bu f)ar afftwet, fom bu f)ar gtt>et I) ant tilbage, forat |an 
iffe ffal anftage big for 3>ommeren, ©ub nemlig, font en, ber 
Ijar gjort big ftylbig t S3ebrag og £>ertreebelfe af ^Sagten 
(fom m ba ogfaa fofer, at f)an anbetftebS ijar optraabt font 
be IjefligeS Slnfiaget og SBagtoaffer, fybab ber ogfaa Jigger i 
5Jfaonet diabolus), og 3)ommeren jlal otierantoorbe big til 
ben @ngel, fom ubfurer SDommen, og (jan flat fafte big i Un- 
bertjerbeuen^ gcengfet, Ijfcorfra bu iffe ffal flippe uben, at 
ogfaa ben minbfte ©tinb er betalt meb gorging af bin Op- 
ftanbetfe. §t)ab paefer bebre enb benne gorftaaelfe. I)t)ab er 208 rigtigere enb betrne gortolfning? 2Ken noor nu ifatge 
$arpo$eati$ ©jceten er ffylbtg til ot 0t>e altetjaanbe ©fjcenb* 
fcKgjerninger, boem mene* ber ba incb ben£ gienbe og 2Wob^ 
ftanber? gormobentttg sort bebre 3eg, ber tjar loffet ben 
til noget gobt for atter og atter at brine ben inb i Segcmet, 
inbttt hen iffe Icenger fan oberfareS at »cerc ffylbtg i noget- 
fomfjelft of, Ijtoab ber Ijerer til en gob Dmgjcengelfe. 2)et 
fan man falbe at fjenbe et gobt £rce paa onbe gcugter, bet 
ml fige, at anerfjenbe ben fanbe Scere i be flettefte gorffrif- 
ter. — 3eg Ijaaber, at betflagg ^aTetifere ogfaa nil toge tit 
Snbtcegt (Slings (Steempel, fom bar Ijan fommen igjen i 
©fiffclfc of So^anncS, faaat §erren$ Ubfagn tageS HI 3nb- 
taegt for 9Retempfod|ofen, naar ban figer: , # Slta$ er atlerebe 
fommen, og be bar iffe erfjenbt f)am", og paa et anbet @tcb : 
„Dg om 8 Bil f)0re, Ijer er SltaS, fom ffal fomme". ©aafe* 
be^ fjar attjaa 30berne t puUjagorceijf 33ett)bntng af Drbet 
jpurgt 3ol)atme8: „@r bit @(ia3?" — iffe berimob i Oder* 
enSftemmetfe meb ben gnbbommeltge gorjcetteife: „0g fe, jeg 
ml fenbe tit ©ber ©lias, £be*biteren". £ine§ SWetempftd&ofe 
berimob bettjber en forlcengft oeb ®0ben afgaaet SjcrfS SEifr 
bagetienben til et anbet ftegeme og fomtjebe Itlocerelfe. 
S(ia3 ffal imiblerttb fomme igjen iffe fom ben, ber er gaaet 
bort fra £it>et, men optaget. @it)efler ffal ^an paani) foreneS 
meb Segemet, fom ban jo iffe Ijar forlabt, men gjengtoeS 
$erben, l)»orfra fyan er optaget, — iffe forat gjare gjcetbenbe 
fin §jemftat)ii3ret i bette Sb, men forat fulbftcenbiggjore fin 
^rofeti, fom en og ben famme af 9tomt og af ^erfon. 9Ken 
i ^mlfen ©ettjbning er 3'of)amte§ ®tta3? 2)u l)ar (SngelenS 
Orb: „Dg Ijan flat gaa frem for ^offet i ©lias's ftraft og 
Stanb", iffe i I)an3 Sjcet eller fjanS SJ0b. SEIji bette er be 209 Subftanfer, fom titfyorer £)t>err enfett 9){enneffe Jcerflitt. 3lanb 
og ftraft berimob fommer tit ubenfra t>eb ®&b$ fftaabe. 
3)erfor fan be ogfaa ooerbrage§ tit en auben, naar ©ub ml, 
fom bet tibligere (leebe meb 93?ofe Slanb. Slap. 36. 

^Baa bidfe UnberJ0gelfer cr &t, mencr jeg, fomrte inb fra 
bet 5|?unEt af, tit Jjmllet oi nn maa toenbe titbage. S8t ^atibe 
ftaaet fa ft, at ©jalenS ©ceb er i og af SWcnnejIct feb, og at 
ber fra SBeggnbelfen af cr en encftc ®ceb (ltgefaaoelfom for- J£)0- 

bet) for f>ele SWenneffeflcegten, — naturfigtris formebelft %'xlo- 
foferneS og |jceretiferne§ SKeninger i mobfat ^Retiring og fjirt 
meb unqttigt ©naf opfylbte ^Dialog f)o§ spiaton. din fntjtter 
m bertit 9tcrffef0lgett af be bermeb famntenfjeengenbe SBetragt* 
ninger. ©oeben tit ©jceten faaoetfom til Segemet nebtaggeg 
paa en (Sang i 3Roberlit>et, famtibig meb bette faar ben ogfaa 
fit Sjon, faaat £)dab tjonnet angaar, f)otbe3 ingen af ©ub-- 
ftanferne btmben. ®erfom ncmlig Unbfangelfen tidob et 
3Kettemrum mettem begge ©ttbftanferg ^ixb, faaat enten §\v* 
bets etter ©jorienS @csb forft bleu nebfagt, faa mfbe ben paa 
©runb af Xib^forffjetten fomme tit at foreffrioe bm anben 
©nbftan£, fillet $J0tt ben ffulbe fjatie. (Snten fcilbe faalebe£ 
^jobet paatninge ©jceten efler ©jcelen tfjebet fit Sjon, fom 
ba ogfaa 3tpeHe3, tffe SKaleren, men §cerettferen, antager 
manblige og ftrinbetige ©jcele for Segemerne, tigefom fjan t)ar 
erfaret af ^tlumena, og faalebeS taber $J0bet fomme efter 
og faa fit Ajon af ©jceten. ®e berimob, fom mencr, at 
©jceten efter gebfeten forener fig meb J?J0bet fom bet, ber 
forft er btet>en bonnet antager, at ®J0bet paa gorfyaanb f)ar 

ftirfeftebrene. XV, 14 lie q0(g Bo aig sa8B<uj)i} u dj aqaaap uioj 'ajjauuajfg ja mo 
ajoj aa aqaiajjo aaq aoou 'nq Joa;@ jij 'jaoqjg ua i BiqifiiJ 13 
aaq 'uaq aamiuaq uaaojajojoj ooJBq Biquaajjqiui aa uuog 
$jaq oq 'Jo qrg uaq oaj ajJauuaKg ja doJjjd aa ai$ cuaqajfg 
i jaaajjag — 'ajBug) jo g>a8a0jaq aaBmujaaaog aBijauuuoqqnB 
■algiq jo 'aoaj qoutuaq igg -|ajft^ aoj jaaajjog aaBoiq moj 
'uupug 80 'uajajqog aaqaj wol 'ojnjaugk Bo 'Buuuittja^ 8ijaaaj 
aajpa aaq 'aaqauooyg aq aajja ajqjojcto 'owpacg Ba ouojg 
Bo 'ai$ ^aqojfg 1 paajjog aaauaa jo jij 'ouaiuajg 'aquiqn© 
ua jaqunjcto oajaaaQ ajjaautaa uaq ooJSa ao() joaa(j uajjaqualj 
u ® G 'sJiaBawg 1 aquaaal] uatjaaq no ajjaaj ;o jaoajaquo 
ja pq iuaQ(j Bo 'atjigg aBijammoqquB uaq aaualj aaq 'jBotfg 
ua jo ajjaqafl aaqun jjia ajjuofi aoo;J 'ajjauuocj; 60 Bunt 
tf(j& 'Sttijau gjajjauuajcj; jij aaa0(j aaq qoaQ 'jjo uajflg uaquiajj }}} moqig oaj 8tj jajuojctaoj aqaiXj pq0l^ luojpaooj 
-aBij uajajf© ajji uiojaaq 'jjuctaquojg gqn® qaa )30?@ jaooj uu(j 
00J60 aqao(j $it]}® -).t)1© gaquslj wol jalg) gutoqjg Jo 13(2 
ua aaqualjaa BuoBuaq aqua^ 1 oojBo Bal wojaajja 'aqaaajjo uu(j 
udJBo Boq aoa uajaasg aquaaaj jg) -aqi® giuoqjg jo qn ;a6oj 
aajq jaq moj pqajooj 'aijajjij® jmajjaq uaqn qalg Buojqrj ua 
un(j aa gaqajoog) aaauaj Sfiiuau aoa oaj) taajja ja6ou uaq 
=ma$ 'jjaoj aoa uioqjg lfjj; -aaaBijantj gauuoq |auu0ljquoj{g 
aoou 'aquafjjij Bij jaBajg aBijaquudo uaq aa(} aaai6 Bijaaj 
^IS *3li3WIBju in] aajjanj 'aaaa auuoiu Baqua uaq uajjtai} 
'uoj& guajiniDjfi wojaajja 'gaflaaj aaijq jia jauu0[g jo 'aqouuoj 
aaqoj aj)aq<j6qfl aBiqijiuoj gnzq 80 qa)@ 3|)}iJqon ^aaJuo;]qu© 
aBBaq uajfg -U0($ aBijaquiaj aajja a8iiquuLU ^uaja^I® Jiuajjaq 015 211 aflerebe er en ©Ijcebne unberfaftet, fljont f)an, faatenge f)an 
letter t 9ttoberen, i fRegelen befer ©fjcebne meb SKoberen. — 
3 gorbtnbelfe fjermeb t>tl jeg for gulbftenbigljebs ©ftjlb ogfaa 
tale libt om 5tiben for ©jceteng gobfef. gobfeleng normale 
'Itb&puuft er omtrent oeb Seg^nbelfen af ben lObe 2ttaaneb- 
Dt, fom Icegger SSagt paa Saflene, anfer Ittaflet for et t)tU 
(igt Sal fom ©tamfaber tit be 0t»rige og fom bet, ber X\U 
enbebringer ben inenneffelige $0bfel. 3eg finber i bette %ib& 
maal fnarere en §entt)bmng til ®ub. 2>e 10 SKaaneber tyen- 
trifer faatebeS fnarere 2JJenneftet til 3>efalogett, tbet ben Sib, 
fjoori bi M>e3, og ben Scere, Ijbortteb 9i gjenf0beS / angh>e<o 
neb bet famine Sal. ®a frembelcS §0bfelen er fnlbftcenbig 
meb ben 7 be SKaaneb, faa erfjenber jeg beri lettere enb i ben 
Sbe ©abbatenS SlSrocerbigfyeb, tbet ©nb3 ©fabning fif fin 
Snboielfe paa en 3)ag, fom ftmrer til ben SRaaneb, i tjoilfen 
®ub§ 93tflebe unbertiben frembrtngeS. 25et er gobfelen inb^ 
r0mmet at paaffijnbeS og bog meget pa§fenbe atf&are til be 75Dage 
fom en £>entl)bning til Dpftanbelfen, @abbat§t}trilen og fRtget 
OtteteBet ffaber o§ altfaa if!c; tlji ba dolbeg ber tntet Sr^flup 1 ). 
Sltlerebe forlcengft liar ui nbtalt o£ for goreningen af 
Sjobet og ©jeeien fra ©aminenfmeltningen af bere3 ©ceb af 
tit bere§ affluttebe Ubformning. Sigefaa Ijce&ber tri ben nu 
fra gobfelen af, fornemmelig forbi be oof^er fammen, fIJ0ttt 
paa forffjellig Wlaabe efter bereg Slrt og fflejlaffen^eb, ,^i0bet 
i ©t0rrelfe, ©jceten i SanbSeuner, Sljobet i t»bre ©fiffelfe, 
©jcelen i (Srfjenbelfe. gotoortgt mad bet benoegtes, at ®jae= 
(en ooffer i ©ubftanS, ellerS maatte ber jo ogfaa tales om 
en Slftagen i ©ubftans, og antageS en gorfmnben. 3Ren 
beni Stva% Ijbort ben3 naturligc ©aoer famtibig er neblagte, Wlat. 22 /3 o 14* 212 nbmfler fig eftertjaanben titligemeb ®J0bet faalebes, at bet 
s JJiaat af @ubftan£, fom ben fra 33egl)nbetfen of er bleoen 
inbblaft, forblitter uforanbret. Xcenf big en beftemt itegt 
($n(b efler ©0to, font enbnu ubjjar en uformet SOlasfe. 
Det3 ©fiffetfe er fammentrtjffet, og bet er minbre enb, fottab 
bet fenere felit»er til. Og bog inbeftutter bet inben fine fnet>re 
(Srcenfer alt, £)tmb ber l)0rer tit ®utbet£ efler ©0lt)et3 SRatur. 
Waar betefter 2Ra3fen ubmbe3 til en $fabe, faa Mtoer bet 
ftarre, enb bet i Segtjnbelfen t>ar, neb Ubmbelfen af ben 
gitme SScegt, men iffe t>eb, at ber tagged noget til, Deb Ub^ 
ftrcefning, iffe t>eb gowgelfe, ff}0nt ogfaa benne Ubftfceftting 
or en gor0gelje. SDet (aber fig nemlig tifftjnelnbenbe fot*0ge, 
ffjont bet iffe ffer i SStrfeligljebeii. tyaa famine £ib trceber 
ogfaa feloe Sotoet* eller (SulbetS @lan£ frem. Sen mx Dift- 
not ifortjejen i SKasfen, tuftnof bnnflere, men bog tilftebe. 
Samtibig fommer forffjeHtge anbre ©genjfaber til, altefterfom 
Stoffet laber fig banne af ben, fom befyanbter bet. £>an lceg= 
ger intet til 9Ma§fen unbtagen Gormen. SaalebeS tnaa og^ 
'iaa ©jaetens; SScefft forftaaeS, iffe fom en itefft i ©ubftaus, 
men fom en Ubfolbetfe. ®ap. 38 

JBiftnofjJljar t>i otoenfor paa gorljaanb gobtgjort, at afle 
Sjaelens Slataregenffaber, ber refererer fig til g0tel|e og %ov- 
ftanb, er feiue Subftanfen iboenbe ogfaa fra @jcelen§ nfebte 
©ffiftenS af, men at be libt efter libt ubfolber fig gjennem be 
forfljeflige 2llber3trin og geftalter fig forffjefligt gjennem be 
tilft0benbe Qmftcenbigljeber alt efter be forfljedige gcerbigf^ 
ber, Sfiffe, 3teb3forf)olbe og raabenbe 9Jlagter, f)Dab ber 213 imibtertib taler for ben rtu paapegebe $orbinbelfe meflem fie- 
gemet og ©jcelen. ffllen t>\ paaftaar nu, at ogfaa ben ficele- 
lige aJioben^eb falber fammen meb ben tegemltge, og at l)in 
Deb for0get 3nbftgt, benne t>eb Ubmfling af fiemmerne inb ! 
trceffer paa en og fantme Sib, omtrent fra bet fjortenbe 2lar 
of, — iffe forbi Slffleptabel regner ^igbommen fra ben lib 
af, iffe fjefler forbi ben citrile SRet fra ben Jib af gtoer 2Ib^ 
gang ti( ^orretninger, men forbi bette er ben oprinbclige 
Sammenfyceng. @om nemlig SHbam og St)a ifolge fin (Sr 
fjenbelfe af gobt og onbt l)at)be gorftanb paa at bebceffe be 
2egem§bele, font toceffer Unbfeelfe, faa tiffjenbegitter t)i at Ijatoe 
©rfjenbelfe af gobt og onbt, faafnart t»i £>ar faaet ben famine 
gorftanb. €g fra bi3fe Slar af er Sjem^litoet mere oaagnet 
og mere tilf)pl(et, og fflegjeeriigfyeben betjener fig af ©inene 
til at tegge SJJcerfe til, mebbeler fit 33elbef)ag, forftaar f)t>ab 
bet alt fyar at betpbe, omgjorber fine Scenber meb SSeflpft — 
joarenbe til 33er0ringen meb gigentrceet, f0rer SRenneffet ub 
af Uffplbigfieben* S($arabig og er fra ba af Ipften ogfaa i 
SRetntng af anbre ©pnber, faaat ben ogfaa fpnber mob 9la- 
turen, ibet ben nemlig gj0r, fjnab ber iffe fofger af Sftaturens 
Seftemmelfe, men af bens 5 0rt,en ^ e b- gomirigt er ber 
fnn en enefte 3Begjcerfigf)eb, fom egentltg ijdrex SRaturen til, 
nemlig ben efter gefce; ben bar ©ub nemlig fra Segpnbelfen 
af neblagt beri. „3 fan cebe", figer fjan, „af aQe SErcer". Og 
for ben anben Slcegt, efter ©pnbfloben ubtribebe Ijan benne 
Xtflabelfe: „@e, jeg tjar git»et (£ber alt til gobe ligefom @rt££ 
og llrter", iber f)an brog Omforg iffe faameget for ©jcelen 
fom for Segemet, omenb mftnof for @ja?len§ ©fplb. Wlan 
maa nemlig forebpgge bet Stafonnement, ber, forbi ©jcelen 
fpneS at attraa Steering, toil opfaite ogfaa ben font b0belig, 214 efterfom ben opljolbeg Deb gobe, fttceffeg, naar benne mangier, 
og b0r, naar ben ganffe fatten Wan maa iffe atene frem 
fycette, imm ber attraar gobe, men ogfaa for fjoem, 09 tyvi§ 
bet er for fin cgen @ft)lb, fynorfor, nanr og fotoor Icenge. 
$erf)o3 maa bemcerfeS, at et attraar ben af -Katuren, et anbet 
af Sevang, et ifotge fin (Sjenbommetigfyeb, et anbet i en §en- 
figt. Slltfaa, ©jcelen attraar ^obe for fig felt) af SKoboen- 
bigfjeb, for iJegemet berimob paa @runb af betg naturlige 
@jenbommeligI)eb. Xfji tnft er bet at Segemet er ©joelen* 
Solig, og ©jtvlen Segemet3 53eboerinbe. $otgelig maa 25e* 
boerinben fom faaban meb gob $rnnb og nob&enbigtri*, faiu 
(cenge f)nn bor ber, attraa, fytrnb ber fan gaune bet l)ele £>n£, 
— iffe forat opfjolbe, befftjtte og beffjan*me fig fefo, men 
forat toebbttoe at bo i fit §tt*, f)Dab ber tffe anbertebe3 fan 
ffe enb, at £>ufet uebligetjolbe*. $or0t)rigt ft aflr bet Sjcelen 
frit for, naar #ufet er nebbrnot, og bet3 ejenbommeltge £icelpe- 
filber er nbtomte, at gaa berfra t gob 93e^otb. S)en fyar 
nemlig bet ben fan ftotte fig til, og ben 9toing, fom paSfer 
til ben§ @ienbommeligf>eb, Ub0bettgf)eb, gornnft g0letfe, flftr- 
fjenbelfe og fri SSilfe. flap. 39. 

S)en famme, fom fra $egt>nbeljen af miSnnbte ©jcelen 
alt bette, fom fra g ^f eleu a f er bte&en ben gittet, foger og= 
faa nn at forbuntle og forbcerfce bet, forat bet iffe flat for^ 
twites fjberfen meb Omfjtiggeligfyeb etter paa en tUborltg 
3flaabe. Zfyi £jt*ilfet SKenneffe toil iffe ben onbe Slanb tttek 
i gorbinbelfe meb, f)an fom lige fra 2it)et3 Sortarffel af 
f0ger at fange @ja?fene? 3a ban bliner jo enbog paa en 215 itfJattbe inb6ubt formcbclft at ben Ddertro, font fnt>tter fig til 
lUebfomften. SanlebeS er jo beftanbig Slfguberiet g0bfe(3* 
l)jce(perfle, uaar SRennejIene fommer til SBcrbcn. STOoberSltoet 
fell), enbnu ombnnbet meb be mibt tmettem Slfgubcr forfcerbi* 
gebe S3inb, befjenber jo, at bet^ gfofiet (J0rer 35cemonerne tit, 
ibet ber unber Jabfeten raabe§ paa Sucina og 3>iana, ibet 
ber fjde Ugen igjennem fremfcetteg et fflorb for Suno, ibet 
paa ben fibfte 3)ag »fata scribunda* paafafbeS, ibet 93arnet§ 
forfte gobtrin er fjetttget (Subtnbcn ©tattna. @r bet tffc faa, 
at enfjtter berpaa enten £)efliger fit 5Bani8 fjele §ot)eb tit 
Sijitben 1 ) etler bottrgfter et £aar etler ffjcerer bet fyele af 
meb SRagefntoen, tier bet tit et Offer etler befegler bet meb 
et Offer — ffcarenbe til en jpettigelfe for ©Icegten efler for 
IBebftefaberen, altfaa en offeuttig eller prifcat. ©aalebeS Ijar 
falgelig SDcemonen faaet fat pact @ofrate£ allerebe font Saw. 
SaalebeS ttttagger man alle Sttenneffer ©enter, Ijiiilfei er et 
Wtatm paa 2)cemonetne. $0fge(tg er nceften ingen ^0bfel ren, 
iatfalb iffe btanbt §ebningerne. SDerfor figer nernlig 2tpofte= 
ten, at naar begge Sfjen er fyeQigebe, faa fremgaar beraf {jet* 
iige 23ont, baabe paa ©runb af bet meb 3lfftamntngen paa 
gor^aanb gimtc og paa ©runb af Unbernt^ning og Opbra- 
geffe. gflerS, figer tjan, mfbe ber fabe^ nrene. 3)ct er, 
fomom ()an mlbe {jane be troenbeS 930rn betragtebe font be^ 
ftemte tit |jelligt)eb og bertneb ogfaa tit gretfe for bermeb at 
t)cet)be et s J?ant paa bette £jaab for be 2%teffaber, font fjau 
i)a\)bt funbet at burbe bibeffotbe. gor0t)rigt fjar fjan iffe <) o: 8fgub3bt)rfe(feit. 216 glemt §erren§ Ubfagn: „Uben ct nogen blitjer fobt of SSanb 
og 5lanb, ffal fyan iffe inbgaa i ©ub£ 9ftige" 3: fan f)an iffe 
rare fjetlig. Sta». 40. 

@nl}t>er ©jc?f IjenfareS aftfaa til SIbam faa Icntge, inbtil 
ben otJerfjereg tit Sriftu§, betragte^ font nren faafonge, ittbtil 
ben ot»erf0re§. SJfen ben er ftjnbefulb, forbi ben er uren, og 
meb fin ©fjcenbfel befmitter &J0bet, fom ben er forenet meb. 
%t)i ontcnb $t jflbet er ftjnbefulbt, og bet er oS forbubt at 
rianbre efter StjBbet, bo bet begjaerer mob 2lanben, og bet$ 
©jerninger forb0nune£, og be „fjjDbeIige // brcenbem<?rfe3 for 
bet£ ©ftjlb, faa er fijebet bog iffe onbt paa egen §aanb. 
2>et t)ar jo iffe feller af fig felt) ©an* og gorftanb til at 
tifraabe eUer befale ©tjnb. Og IjtoorlebeS jlulbe bette fccere 
tcenfeligt, albenftunb bet er en Sjerier? Og en Sjener iffe 
paa famme Sftaabe fom en ©(at>e etter ringere SSen, altfaa 
fom et lenenbe SPfcfen, men fom et JBceger eHer et anbet Hg* 
nenbe Segeme, itfe fom ©jcd. (Et SBager er jo ogfaa ben 
t0rftige3 STjener. 2Ren I)t>i8 iffe ben, fom torfter, fatter S3ce= 
geret til SWunben, fan bet ffetiffe tjene (jam. SHtfaa beror 
ingen (Sjenbomnieligfjeb ljo§ SWenneffet yaa ©totoet, og 2Ren-- 
neffet er iffe $aa ben 2Kaabe '£J0b, fomom bet t»ar en anben 
Sjcetefraft og en anben Sperfon; men bet er en ling af 
ganjle anben ©ubftanS og ganf!e anben S?ef!affenljeb, ber 
imiblertib er fntjttet tit ©jcefen fom et $u$geraab eller et 
SRebffab til Ubfarelfe af SioetS gorretninger. ©aalebeS lafteS 
SJ0bet i ©friften, forbi ©jcelen uben bet intet fan ubrettc, 
naar M gjcelber at 0*>e SSeHijft, graabferi, 35ruffenjlab, 217 

(^rufomfyeb, 3(fgubert 09 be otmge fjobetige — iffe Sanfev, 
men ©ierninger. 5)e ftjnbige Sanfer berimob, font iffe foni^ 
mer til Ubforelfe, tttfltt&eS fcebDunligmS ©jcefen. „£)en, fom 
fer en Strinbe forat begja're Ijenbe, f)ar aHerebe bebrefcet £>or 
i fit |}jette". gorourigt, fjDab Difbe pao ben anben @ibe 
tJ0bet funne ubrette meb ."penftjn tit Itbeticlfe af s Jlefcffaffem 
f)eb, 9tetfcerbig[}eb, Sorbrageligljeb, Stjflfyeb uben Sjcelen? 
^Qt»ab SKening er ber ba i at tiflcegge ben Oberttcebetfer, 
t)t>em man iffe tilffritier egne SStbne^byrb om bet, fom gobt 
er? Diet, bet, l)t>orbeb ber ftjnbe§, Miber anflaget, forat Ijht, 
af fybem ber ftjnbe§, ffal bcere ©tylben ogfaa for bet, bens 
Sjener anffage£ for Den forefatte t)abe£ faa meget mere, 
naar t)an§ 53etjente rammed. Sungere falber ©taget mob 
t>en, fom befaler, nnar iffe fjetler ben, fom abltyber, fan 
iittbfft>lbe<0. 


. tap 41. 

£et onbe i 8ja?(en er, 6ortfeet fra bet tier fommer tit 
Deb ben onbe SlanbS 3nbf(t)betfe, iforoejen titftebe font 3f0lgc 
af ben oprinbetige ©t>nb og er paa en trig 9Kaabe noget na^ 
turtigt £f)t, fom aflerebe fagt, 9?aturen3 gorbtmetfe er 
bleben til en anben SKatnr. $)en Ijar fin ©nb og gaber, 
nemlig felbe gorbceruelfen^ Opf)at)§manb. S)og er tigetebeS 
ogfaa t)int oprinbetige gobe, fom tjorer ©jtflen lit, nemlig 
fjint gnbbommetige, uforfalffebe og i Sanbljeb ttatiirlige, ben 
frembeleg i6oenbe. %i)i Ijoab ber er fra ©ub, laber fig iffe 
faameget ubjMfe fom forbunfte. 25et fan nemlig forbnnfte^, 
forbi bet iffe er ®nb, ubftuffeg fan bet iffe, forbi bet er af 
©ub. Sigefom aitfaa Stjfet, naar ber fommer en £>inbring 218 ioejen, mftnof uforanbret t>ebblioer, men iffe [gfer, ber|om bet, 
ber ftaar itiejen er tifftrceffeiig tcet r faatebeg Mttoer ogfaa bet 
af bet onbe i ©jceten ofcerfccelbebe gobe attefter bet§ Seffaf* 
fcnfjeb enten ganffe uwrffomt og bet§ 8ij$ ganffe ffjutt, etter 
bet lt)fer frem, naar og forfaambtfom bet faar fit frie 20b. 
5aatebe$ er mange meget flette eller meget gobe, og tffebefto- 
nttnbre er alle ©jcele af en og ben famme Slrt 35erfor er 
ber ogfaa enbog f)o3 be ncerfte noget gobt og f?o$ be bebfte 
noget onbt. Zi)i alene ©ub er uben Stjnb, og bet enefte 
9Kennefle uben @t)nb er fittftug, forbi ftriftuS ogfaa er &nb. 
©aalebeS briber ogfaa Sjcefene ©ubbommeligljeb freui i $Pro* 
fetter font en gelge af bet oprinbelige gobe, og SBetnbftljebeit 
om @ub trceber frem i beftemte 33ibne£bt)rb: „@ub er gob, 
©ub fer bet, jeg anbefaler bet t @ub$ Ajaanb". Serfor er 
heller ingen ©jcel uben Sftjfb, forbi ingen er uben ©piren 
til bet gobe. Og naar ben berfor naar frem tit 2roen, for= 
ntjet tjeb ben anben gobfet af SSanb og ftraft fraooen, og 
ben§ tibligere gorbceruelfe§ Stor er braget ttlfibe, ba fer ben 
fulbftcenbig fit eget &t)8. S)ett fabueS ba af ben f)ettige 
Slanb, fom t>eb ben tibligere Sobfel af ben tmnfyettige Slanb. 
Cg naar ©jcelen formceleg meb Stanben, f0tger $J0bet meb 
font ben§ ttt^renbe JWAcjift, ber iffe Icenger *)i( t>cere Sjce^ 
(en8, men ?Janben3 Ijener. 0, falige 3@gteffab, berfom ingen 
Utrojfab faar 3nbpa8! Sap. 42. 

|>tmb augaar SDoben, ba ftaar bet nu titbage, at ben 
fremb^ber fig til Sefjanbling, faafnart tot er fcerbige meb 
©jcelen felt). SRtgtignof fan bet faa ttcere, at (Spifur 219 ooeren^ftonmenbe meb en meget gjtengs? Opfatning ncegtcr, 
at D0ben angaar o3. £f)t bet fom Miser opftfft, figet fjan^ 
(jar ingen Jyoletfe, og f)oab ber ingen g0telfe f)ar, angaar o3 
iffe. SOten bet, fom opfofeS og er uben $0felfe, er iffe felue 
Xoben, men SRenneffet, fom liber £)0ben. SRen ©pifur tiU 
loegger ben Sibelfen, fom fun er ben* gf^^^fe SRaar 
t>tt nu f)0rer SKeuneffet til at libe 2>0ben, fom optefer bet§ 
Segeme og better bet Sattfente, i>t>ab 9Rening er ber faa i 
at fige, at en faa frtjgtefig 9Jtagt iffe ttebfommer Sftenneflet! 
$auffe anberfebeS traflenbe figer Senefa: „(£fter ®0ben er 
alt forbi, enbog 2)0ben felt)", gorfjolber bet fig faa, ba an* 
gaar ®oben enbog fig felt), berfom ben nemlig ogfaa felt) 
bar en (Snbe, — faamegetmere \>a SRenneffet i Ijmllet bin, 
gjerenbe en Sube $aa alt, ogfaa felt) fjar en @nbe. S)0ben 
nebfommer o$ iffe, altfaa sebfontmer fyetleriffe Sit>et o$. 2fji 
berfom bet, ty&ortjcb m optofeg, er o3 utiebfommenbe, ba er 
ogfaa bet, £>t>ort»eb m Ijolbes fatnmen, ubenfor o£. 35erfom 
SanfeweS Serooelfe iffe angaar 08, ba angaar bet o3 feller- 
iffe at faa bem. S)en berimob, fom tager @ja>(en bort, lab 
f)am ogfaa borttage 2)0ben! 33i ml fyanble fom om bet f)in= 
fibige Sit) og om ©icelenS anbet Sfftge, faalebe^ ogfaa om 
D0ben. s 2(ngaar iffe ben o§, faa angaar m ben. (Snbelig er 
jo fjelleriffe ben§ ©peifbiflebe, ©0tmen, o§ nogen ufienbt 
©ienftanb. ftap. 43. 

^0rft t>tl t)i (janble om @0t)nen, berpaa om, f)t>orlebe£ 
Sjcelen gjennemgaar 2)0ben. Sngenlunbe er @0tmen noget, 
ber ftaar ubenfor bet naturltge, fom noglc gtlofofcr mener, 220 ibet be forflarer ben af Slarfager, |om ft)ue£ at ligge ubenfor 
SKatnren. ©toiferne opfatter ©0bnen font en Opening af 
©anfeebnen, ©pifnrceerne fom en gorminbffelfe af SibSlraften, 
3lrta£Qgora£ og £enofane£ fom en Slfmattelfe, (SmpebofieS og 
s 4>arntentbe£ font en Slffjoling, Straton fom en Sortbigen af 
ben meb ©jcelen forenebe Slanb, ©emofrit fom en SOJangel 
paa ?lanb, Slrtftotelc^ fom en Slftagen af 23armen omfring 
£>jertet. — 3eg antager, at jeg albrig fjar fyabt nogen faa= 
ban ©0bn, at jeg t)ar obbaget noget af alt bette. ©ct laber 
fig IjeHertffe antage, at ©outten er in Slfmattelfe, fnarcre er 
ben bet mobfatte af Stfmattelfe, efteriom ben netop borttager 
ben. 2Benneffet bliber jo fnarere ft^rfet enb ubniattet beb 
©obn. grembeleg er bet fjelleriffe altib, at ©0bnen opftaar 
af Srcetfjeb. 9J?en felb om ben bet gjor, faa er ben bog life 
Ircetfyeb. SKen jeg fan Ijefleriffe gaa inb $aa, at ben er ?lf- 
fj0ting eller nogen Slftagen af SBarmen, ba meget mere Sege* 
merne beb ©obnen bliuer uarme, og SKabenS gorbojetfe tffe 
bUbe gaa let for fig unber ©0bnen / berfotn bt unber ©eonen 
bleb affj0lebe, cfterfom ben paajfijnbeS beb SSarme og for^ 
finfe3 tyeb Jhtlbe. DbenifJ0bet r0ber ©beben, at gorbojeffen 
er i fu(b ®ang. 9Kan betegner ben jo ogfaa fom en ftogen, 
fjbab ber er en 33irffombeb iffe af Jtulben, men af SSarmen. 
Sit tcenfe paa en gorminbjfelfe of Stoslraften etler 3Kange( 
paa 3laub eller Sortbtgen af ben meb ©jcelen forenebe 9lanb 
forbt)ber ligelebe§ ©jceten* Ubobeligfjeb. Ian ©ja?len aftage, 
faa fan ben tilintetgj0re3. Jifbage ftaar bet meb ©toiferne 
at beftemme ©obnen fom en Dplo^ntng af ©anfeebnen, forbi 
ben blot bebtrfer legemttg, men tffe fjcelcltg £mte. %$\ ©jce^ 
len er altib t ^ebcegelfe, altib i Seffjceftigelfe og faber fig 
albrig bringe til SRo, fybab ber nemlig tffe laber fig forene 221 liteb hem ub0belige SBcefen. Xfyi intet ubebeligt tiHaber, at 
bet$ Sirffomfjeb ftanfer ; men @0tmen er SSirffomfjeben^ £)p^ 
[]0t. @aa er bet ba alene bet b0belige fiegeme, Stolen t?eber= 
ftwger meb Opl)0r af Sirffomfjeben — Sen, fom altfaa be= 
tmtrier SotmenS SRaturligljeb, fjar mftnof paa fin @tbe £)ia= 
leftiferne, fom brager ben Ejete ^orffjel meflem naturligt og 
unaturfigt i 2mnl, faaat fyan neb, at ogfaa bet, fom efter IjanS 
Sfftentug er ubenfor v Jlaturen, fan t)cet)be§ for Stfaturen. gra 
ben fjar bet nemlig fin ©ffiftenl paa ben SJiaabe, at bet ftyne£ 
at tigge inbenfor ben. Og fafgettg er enten alt eEer intet 
$atur. 3Ken af o£ fan fyan faa f)0re, fjoab Setragtningen 
af ben ®ub, ber er Opfjau til alt, fjnab ber er ©jenftanb 
for Unberf0getfe, Icerer. 9Si tror nemlig, at alt naturligt er 
en fornuftig ©uDS ©fabning. SKcn nu ligger ber noget for= 
uuftigt til ®runb for @0tmen. 3)en er jo faa tjentig, faa 
ntjttig og n0buenbig, at ingen ©joel fan beftaa uben ben. 
$>en forfrijfer Segemerne, forntjer ftrcefterne, »ibner ont 
Sunbfyeb, bringer i 9io efter Wcbtibet, mrfer Icegenbe efter 
s 2lnftroenge(fer. 3)agen niger for ben£ berettigebe 9?t)belfe, 
fatten t)av .fterrebammet og tcegger fit ©lar ot>er alt. ©r 
altfaa @0tmen bettoenbe, fjelbbringeube og fttirfenbe, ba er 
ben Ijelttgjennent fornuftig og naturlig. ©aalebeS ubeluffer 
jo ogfaa Saegerne alt, Ijfcab ber er bet belioenbe, fjetbbrin^ 
genbe og fttyrfenbe mobfat, fra s J?aturen§ Omraabe. Og naar 
be betragter be @0toten forftgrrenbe ©tjgbomme, £)jerne^ og 
SMauelibelfer fom noget unaturligt, faa §at be bermeb paa 
$orf)aanb erftoeret ©0tmen for noget naturligt. Og naar be 
betegner Setljargien fom en unaturlig @0tm, faa ftemmer be 
bermeb ooeren3 meb 9laturen8 eget ^BibneSbtjrb, ba ben Jjar 
fit Waal og fine ©rcenfer. Zfy alt naturligt frrcnfeS enten 222 t>eb gorminbffelfe eHer £>t>erbrir;etfe, men fjcetobeg Deb bet 
2Kaal, jam er bet ejenbommetigt -Jtaturligt er bet, naar bet 
bitter uforanbret beftaaenbe, men unatnrtigt fan bet btitoe 
t»eb 2lf s eHer StUagen. Serfom man ffitler £@ben og $)rif= 
fen fra fin natnrtige 33eftemmelfe, fybab faa? 2t)i ogfaa 
Ejerpaa beror for en ocefentlig ®el gorberebelfen til Sotnicn. 
Ubentmol er SKcnnejIet fra bets 9latur3 forfte 93egpbelfe of 
blet»en inboiet t bigfe Sing. ®erfom bu toil labe big betcere 
af ®ub, faa Gar Ijin ®(cegten£ ©tamfaber, 3lbam, fooet en 
btjb @0On, forenb tjan folte Irancj til Jprrile, tjan tjar fotoet, 
f0renb f)an dar aibeibet, ja iorenb |an l)ar fpift, \a forenb 
t)an t)ar talt, faa man fer, at ben naturlige 2?eileber, Soonen, 
gaar foran alt anbet natnrligt. 35erm^b lebes m ogfaa tit 
ftraf£ at betragte ben fom et 93iflebe paa $)oben* £>erfom 
nemlig Slbam tjente fom gorbtflebe paa Sriftn3, faa betegner 
Slbams Soon Srifti Xob §an flnlbe jo tjenfoDe i £>oben, 
forat paa tilft)arenbe SRaabe be leoenbes fanbe SJtober, Sir- 
fen, fnnbe banned af f)an3 faarebe Stbe. ®erfor bltoer @0t>- 
nen, ber er faa betbbringenbe, \aa foruuftmceSfig, ogfaa gjort 
til et SBtflebe paa ben allcrebe ahninbefige og tntet ffaanenbe 
3)0b. St)i ®ub t)ar etterS i fine 3nbretninger orDnet alt 
faa, at bet fyar fine 2Ina(ogier SaalebeS oilbe fjan ogfaa 
paa en lignenbe 5Kaabe fom ^iaton, men fulbfomnere, bringe 
03 til baglig at betcenfe forft og fretnft 2Remteffeltoet8 23e- 
gynbelfe og (Snbe, ibet tjan ratter o£ fin £>aanb for befto 
lettere at opl)jcelpe nor Sro Deb SMfleber og ^arabler fom i 
Orb \aa ogfaa i fiienbSgierninger. <pan ftifler big altfaa 
for £>je Segemet, rjenjunfet i ©0Dnen* oenlige Hrme, fjenftraft 
i ben noboenbtge og paa famme lib betjagelige §mle, i en 
uberjcegetig Itljianb fom, for bet fit Sio og efter Steben, 223 jom et ^ibnesbt)rb om bet£ Xanneffe og bet$ 35egrabelfe, ibet 
bet benter yaa fin ©}ce(, [omom bet enbnu iffe fjabbe faaet 
ben etter, fomom bet allerebe fjabbe miftet ben. 2Ren ogfaa 
©jceten befinber fig i en faaban Jilftanb, at ten ftjneg at 
opfjolbe fig anbetfteb§, og tbet ben ffjuler fin 9terbaeretfe, 
faar ben bert en ^robe paa fin fommeube grabtmtfe. SDog 
brommer ben bevunber. ®en fortjolber fig iffe ganffe fjbilenbe 
og umrfjom, eibefler Icegger ben fin ubobelige 9latur gonflfe 
i 33embftf08l)eben!c £oenfer. Sen bifer fig attib bebcegetig, 
farer oner Sanb og Sanb, briber $orretninger, er birffom, 
arbetber, fp0ger, forger/ gfceber fig, bef alter fig meb, fjtmb 
ber er og tile er tillabt, og bifer, at ben nben Segemet for- 
maar meget, at ben ogfaa er utoruftet nteb fine egne Semmer, 
men iffebeftominbre n0bbcnbigbt$ alter maa fcette Segemet t 
Sebcegelfe. 3iaar faatebeg Segemet er baagnet igjen og gjen= 
gibet fine gunftioner, faa forfifrer ben big bermeb om be 
b0be3 Dpfkutbelfe. SDette er ba paa engang SetmenS natur= 
lige gornuftmceSfigljeb og fornuftmceSfige Sttatur. ®nbog beb 
3)oben3 Sfbiflebe befegkr bu bin %xo, gjer bu big SRebc for 
bit Qaab, Icerer bn at b0 og (ebe, forer bu at baage, meben* 
bu fober. &ap. 44. 

|)bab foroorigt §ermoHmu8 angaar, ba bar fjan efler 
figenbe uben ®\mh naar f)an fob. S)en bentjttebe ligcfom 
9ln(ebningen, naar 9JJenneffet intet fyabbe at gjore, og gtf fin 
23ei ub of Segemet. §an$ £>uftru bar robet bette. gienber, 
fom fanbt f)am fobenbe, brcenbtc f)am fom en bob. ®a mi 
berefter Sjcefen fom titbage, i)ax ben formobentlig paataget 224 fig ©frjtben for SJiorbet. £mn3 SKebborgere, Stajomenierne, 
trofter £)ermotimu£ meb et lempel. 3ngen Jibinbe betrceber 
bet paa @ruub af ben Sebreibelfe, fom rammer §uftruen. 
£tmb flat nu bet tjene tit? SEil at ftatte Settroen&eben ogfaa 
neb bette fra J&ermotimuS fjentebe 33ebi§, efterfom bet iffe er 
let i Sltminbetigfjeb at forftaa bet \aa, at @0Mien er @jceten§ 
siiortgang. 3)et tyar bceret et noget iungere ©lags @0bn, 
fom man fotefttUer fig SKareribt efter ben Stygbom, fom <So= 
ranoS, ber forfafter SOfareribt, fitter iftebet. (Stter bet (jar 
bceret en lignenbe ©bagtjeb, ber ogfaa gjorbe ©punintbes til 
©jeuftanb for et ©agn. §an fob jo nceften 50 2lar. fiige* 
faa fortaefler ^beton om 91ero og ££)eopompa§ om S^rafime^ 
beg, at be aibrig f)ar br0mt, Sftero bog maaffe t)eb ©tutnin* 
gen af fit Sit) efter fine Singftanfalb. |)bab om bet forfjolbt 
fig ligeban meb .ftermotimuS, og fianS ©jcets btjbe 9to og 
fulbftcenbige Umrffom^eb unber @0bnen bleu opfattet faalebeS, 
ot ben bar gaaet bort! 9Ran moatte tjetler gribe tit atte 
anbre gormobninger enb tcenfe fig ©jceten i SBefibbelfe af en 
faaban gritjeb, at ben funbe gaa fin SSei f0r 2)0t>en og bet 
ftabigbcef fom en ftaaenbe SRegeL 3)erfom nemfig faabant 
figeg at fte en enfelt ©ang omtrent fom en ©jceleiti @oU 
etler 9Kaanefortn0rfetfe, ba ffnlbi jeg ganffe t>ift gaa inb paa 
at tro, at bet bar mrfet af @ub Z§\ bet laber fig fare, 
at @ub rammer SIRennejIet meb en 0iebliffeftg 2)0b ligefom 
meb et plubjeligt £t)n og berueb abbarer etler forfcerber bet. 
s Jften bet liggcr bog langt ncermere at opfattc bet fom en 
®r0m. SWaatte bet iffe fjotbe^ for en 2)r0m, bar bet jo rtme* 
Itgere, at bet inbtraf i baagen Stlftanb. 225 Sap. 45. 

SSt nobeS tjer til ogfaa at fremftftte ben frtftelige Opfat- 
ntng af 3)r0ntme fom noget, ber inbtrceffer unber @0tmen og 
iffe (ibet foruroliger Sjceleu. ©en er nemlig, font oi l)ar 
fagt, ftebfe i $irffoml)eb og Seffjtfftigelfe font $0lge af ben§ 
ftobige 93et»cegelig()eb, fjoilfet 93effaffen()eben af bet gubbomme- 
lige og ubabelige f0rer meb fig. 5lltfaa, naar 2egemerne 
nt)ber ben bem tilljorenbe neberftxegenbe Strife, jaa fan @jce^ 
len, font iffe tager 2)cl i benne for ben fremmebe 33e~ 
berftrcegelfe, iffe fytnle, og naar ben iffe fan bentjtte fig af 
be legemltge Semmer, bruger ben fine egne. SEceuf big en 
(SHabtator uben SBaaben eller en SSognfttjrer uben $ogn meb 
©ebcerber fremfttlle aEe be tit beres $unft f)0renbe ©tiflinger 
og §aanbgreb. £an ftriber og fjamper ont ^rifen; men 
f)anS Slnftrangclfcr er til ingen 9h)tte. Qffebeftominbre frmes 
bet at foregaa, fom paa ben anben ®tbe bog trifer fig iffe at 
foregaa: bet gj0re§ nemlig, men iffe faa, at bet fyax nogen 
$trfning. Senne string af SStrffomtjeb falber tn (SfStafe, en 
Ubjlcjdfe af ben fjcetelige Shaft og et ©ibefttjffe til SSantrib* 
bet. ©aafebes beggnbte ogfaa i 93egt)ttbelfen ©0tmen meb en 
Sf^tafe: „0g ®ub fenbte en @f3tafe ooer Slbam, og l)an fot) 
inb". @0oncn fommer nemlig otter Segemet forat ffjaenfe bet 
§t)ile, @f§tafen bcrimob ooerfalber ©jtcelen, forat ben iffe ffal 
faile, og fom $0lge beraf gaar bet for fig paa ben 9)taabe, 
at ©oton og Sf^tafe blanbeS fammen, og fjerpaa beror bens 
9Zatur. ©aalebel er m i 2)r0mme glabe og bebro&ebe og 
forflrceffebe, ,i ben ^iefte Slffeft, Slngft og ©merte, ffjont ber 
intet er, fom fremfalber alt bcttc, fun tomme Stfleber, faa- 
fanbt tri uuber Srommen tjar t?or 23et)ibftf)eb. @aafebe3 er 

JKrlefabrene. XV. 15 226 ogfaa unber ©0tmen gobe ©jerntngcr forgjce*oe§ og gorbri)* 
belfer ftraffrte. Sigefaaltbt fom tot nemttg forbommeS paa 
@ntnb af uft)fEe ©titter* i 5Dr0mttte, tigefaalibt t)inber tot ftro' 
nett fiaa ©ruttb af et br0mt 9ttartt)rtum. 9ften, fp0rger bit, 
fjtoorlebei fan ©jcelen ftuffe fine ®r0mme, ba ben bog paa 
ingen 2#aabe flat f unite fjadc fin Setoibftfjeb? 2)ette maa 
tocere en ©jenbommeligfjeb for bette SSantoib, forbi bet iffc 
tnbtrceber paa ©runt) af nogen ©fabe paa ^jelbreben, men 
af naturfige ©rttnbe. %i)i bet britoer iffe ©joeten ub, men 
falber ben fun bort. @t er bet at fcette t Setocegelfe, et attbet 
at nebflaa, et er at Ijenrtjffe, et anbet at omfttjrte. Sit altfaa 
§ufommeIfen toebtoarer, t>tfer ©jcelen* ©unbfjeb; at ben funbe 
SJceI ftubfer tjcb fin ttformtnbffebe £ufommelfe, toifer, at ber 
foretigger en 2lrt 33antrib. 2)erfor figer man Ijettertffe, at 
tot rafer, men at tot br0tnmer; berfor figer man ogfaa, at tot 
er fornuftige, om tot cQerS er bet. Omenb Dor gorftanb for^ 
bunf[e§, ubfluffeS ben iffe. ®un fan ben ft»ne§ at tocere mtb^ 
tertibtg utoirffom, meben3 SfStafen ogfaa foneS at otoertage 
benne gunftion paa egen £>aanb, faaat ben $aa ben 9JJaafce 
opruller for og 93t<Bbommen3 faatoeffom SSitbfarclfenS StUeber. Sap. 46. 

grembelcg ttoingeg tot til at ubtale o3 om Unberf0ge(^ 
feme af 2)r0mmene felt), fytooraf ©jceten omtumleS. £>g naar 
fommer tot ba faa laugt fom ti( 2)0ben? ^veg ftoarer ogfaa 
f)er: naar ©ub toil. ®et opfcette^ iffe fcenge, font bog engang 
ffer. Spifur f)ar crflarct $Dr0tnme fimpeltfjen for noget tomt 
og forfoengeligt. §an betragter jo ©ubbommen fom xititrf= 
fom, t»il iffe toibe af nogen ©ammenljeeng i Singene, optefer 227 tntfaartigen alt og gi&er bet tttyris for ben tilfcelbige Sfjcebne 
9hu>el, er bet faa, ba maa jo ogfaa SSirfeiigtjeben tilfcelbigm§ 
f unite inbtrccffc; tljt ber er ingen rtmeltg ©ruub til at unb* 
tage ben atene fra bet Jilfcelbe, font cHcr§ omfatter alt. 
Corner fjar aabmt to ^5orte for ©rommene; ben ene er af 
§orn, btt er 93trfeligl)eben8, ben anben er af ©Ifenben, bet 
er SnbbtlbmngenS. X$i, ftger man, §orn er gjennemfigtigt, 
men iffc ©tfenben. Srtftottfel ubtolcr fom fin SWening, at 
Snbbilbningen er ooerfcejenbe; men paa famme Sib anerfjen* 
ber l)an ogfaa noget mrfeltgt. Snbbpggerne af Selme^fuS 1 ) 
laber aHe 2)romme gjcelbe, men loegger ©fplben paa bere£ 
itftfrc 2t)bning. 9Ken Ij&em er t»cl faa fremmeb for al SKen- 
nejleligljeb, at Ijan iffc ftunbom fjar mcerfet, at et og anbct 
®r0tnmeft)n er paaltbeltgt? 3eg flat lofefig ber0re noget af 
bet i faa £>enfeenbe tnoerfeligfte forat beffjaunme (Spifur. 
^erobot fortaeller om SlfttjageS, 3Keberne3 |)erffer f at |att i 
SDromme tjar feet, at ber af fjan£ enbnn jomfruelige 3)atter3 
Sit) ubflob noget fom ooerftjommebe ftclc Slfien; ligefaa, at 
et Star efter t)enbe3 (Siftermaal tooffte ber fra famme <Bteb 
frem en Sinftof, ber forgrenebe fig otter t)ele Slfien. ®ette 
mebbeler ogfaa for ^Qerobot Sharon fra fiampfafuS. ®e, fom 
tybebe bette [tore $a*rf paa ^enbe§ ©on, f)ar tffe taget feit 
©t)ru£ Ijar io nemlig ooerfwmmet og unbertrtjft fjele Slften. 
gtlip af aWafebonien Ijafcbe, forenb I)an enbnn toar bleoen 
gaber, feet fin $ufiru Dtympia§ 1 3 2Ki>berffJ0b Mice forfeglet 
meb en 9ting, fjoorpaa en £ot)e fear inbgrufeet £an troebe, 
at f)enbe£ SMebtigtigfjeb bar fjenbe berofcet, formobentlig forbi 
Sot>en fun en (Sang blit)er gaber. 2triftobemu§ eller l ) SBtj i Garten, fitter ber unbertrifteS i ©paabomSfunft. 15* 228 Slriftopljon forftob bet faa, at tntet tomt Met) forfegtet, og at 
fjer Mr et SSarfet om en. Sen af ben tutlbigfte §anblefraft. 
3)e, fom fienber SUeteanber, gjtenfjenber t t)am Sooen paa 
9tingen. (Sfom£ ffrit>er bet. Dgfaa SDiontjfiu^ Styranljerre* 
b0tnme otter ©kitten £}at»be en tn3 §imercea br0tnt, tjmlfet 
£>eraflib |ai mebbelt. Seleufus'8 3Kober, Saobife, forubfaa, 
forenb fjun enbnu E>ai>be f0bt fjam, at f)an ffulbe fomme til 
at Ijerffe otter Slfien, f)ttab (Suforton f)ar mebbelt. §o£ 
©trabo erfarer jeg, at ogfaa 9Witt)ribate3 if0lge en ®t0m fjar 
bemcegttget fig *Pontu3, og af Kalttft'&eneS Icerer jeg, at 
Sttyreren SBalaribeS if0fge en SDrom f)ar fjerffet fra 3Holos* 
femes Sanb til SKafebonien. — Ogfaa SRomente fjeuber 
S)t0mme / fom paa lignenbe SSKaabe er gaaebe i Opft)lbelfe. 
SKarfuS £ufltu3 ttibfte af en S)r0m, at SRigetS ©jenopretter 
bengang enbnu 3uttu3 OctatriuS, en Singling og Sgrtoatntanb 
paa ©tebet og tjam ubefjenbt, ffulbe blitoe s 2luguftu§ og gj0re 
en @nbe paa be ftormfulbe 33orgerfrige. 3)et er optegnet i 
SStteHiug'S aRinbcflriftcr. Og bette er itfc blot en 9»aabe 
at forubfige bet 0tterfte ^errebomme paa, men ogfaa garer 
og Unbergang. SaatebeS ba Scefar i ©taget mob fine g$cn* 
ber S3rutu8 og EaSfiug t>eb gilippi — totfinol fog, men bog 
i ben 2ro, at Ijan etlerg ttilbe blttte tiffojet et jterre Sfteberlag 
af Sftobftanberne — ifolge 3lrtoriu3'3 ©gn fortob fit Jett og 
fltygtebe 1 ). Stgefaa ba ^oltifrate^ Matter paa ®amo§ for* 
ubfaa fjang $orsfceftetfe, ibet f|iin faa, at ©olen falttebe tjam, 
og Supiter aftoebe fyam 2 ). Xtttige aabenbareS 3<Sre3bem8nin* 1 ) $>io (£a3fiu3 forttElfer beiute £>iftorte noget anberlebe^ — XL VII, 41. 

2 ) 9It ©oten Jaloebe f>am bettjber, at f>an ffulbe f&ebe i ©otfjeben. 9U 
Supiter aftoebe fjam bettjber SRegnen, Ijan t»ar ubfat for paa 
ftorfet. 229 ger og Opftnbelfer ifotnte, Scegentibtei; ant>ije^, Xtperter robe^, 
©fatte (fjamfeg. SttHcrcbc meben3 ©icero nar en liben ®ut, 
£)Qt)be IjanS SBarnepige feet t et ©tyn Ijan§ ttlfommenbe SBcer* 
bigfyeb. ©tmnen, ber torn frem af @ofrate§"£ @fj0b og for^ 
trijHebe SRenneffene, tmr JjanS SDifeipet ^Slaton. 9?cet>efcegteren 
SIeont)tnu$ Met) tjelbrebet i SDromme af SldjiHebS. 2>a ben 
gtjlbne Krone fc>ar bortlomntet fra Slttjen* 83org, fanbt £ragebie* 
bigteren ©ofotleS ben tgjen i 2)r0tnnte. 3)en tragiffe ©fnefpitler 
9ieoptotemu§ befrtebe, titfftjnbet berttl iftftme, $L\aW& ©rat) i 
SR^ctcum Deb S£roja fra at ftyrte fantmen, og ibct f)an lagbe 
be forbttrebe ©tene titfibe, gif Ijcm berfra belceSfet nteb ©ulb. 
^Donnange fjar tffe jfre&et om og inbeftaaet for SRigtigEieben 
af bette! Hrtemon, Stnttfon, ©tratott, gtlodjor, (Sptdjarm, 
©erapton, ffirattp, 50ton)jfiu8 fra SftljobuS, £ermip, ben t)ele 
nerb^Iige Siteratur. Sun moattc )eg It, om faa &ar, at nogen 
utente at finite faa mtg til at tro, at ©aturn tyar br0mt 
forenb nogen anben. §tri3 bet tffe er faa, at SCriftoteleS f>ar 
fettet forenb aHe anbre, faa faar bu nnbfftylbe, at jeg ter. 
gorobrigt tjar @pid)artn ttHigemeb SWjeneren gitorfjor be* 
tragtet Srammcn font §0tbepunftet af gorubfigelfer. SIji af 
bctflag^ Drafter er ben ganffe 3orb opftlbt, font 2tmfiarait3'§ 
t OropitS, Stmfitofn^ t SRaQuS, ©arpebonS i %xoa§, SEtofo* 
nittS'3 i Sootien, 2Ropfu«'g i Kififten, Sermons i 2KaIebo* 
iiicu, ^aftfaad'S i Salonicn. J&tjab angaar be otmge, bercS . 
Oprinbdfc, ©ftffe og fjele £i(6et)0r og ligefaa ©rommeneS fjete 
£iftorie, ba t>it £ermtp fra 23ert)tu§ berom gtoe titftrceffeltg 
SJeffeb i fine fern 33inb. — Dgfaa ©totferne er tifb0jeltge tit 
at antage, at bereS ©ub, ber faa omt)t)ggeIigt brager Dmforg 
for 9Kennef!ene§ 33etcerelfe, blanbt anbre tit ©paabomsfnnfter 
og (jemmefig SSisbom f)0renbe ^icetpemibter ogfaa fjar gitoet 230 o£ 2)r0tnme 09 faalebeg begunftiget o£ meb et eget @lag§ 
naturligt Orafel. S)cttc meb ^enfyn til 2)r0mmeneg £rot>cer~ 
btg^eb. Dgfaa tot befrrcfter ben, men opfatter ben paa oor 
egen SIKaabe. 2^i ogfaa meb JQenfqn til be oorige Drafter, 
tjbov ber ingen ©0tm forelommer, fan tot ilfe forflare Xingen 
paa anbeit SRaabe enb fom et bcemonif! ©pit af be famme 
Sfanber, fom allerebe paa gorfiaanb f»ar togct Solig i 9Wen* 
neflene felt) efler bemcegttget fig bereg Doerle&erelfer forat 
fcette £)e(e fin Dnbffab t Scene og paa benne SJiaabe tittper 
fig ©ubbom og gjor fig megen glib forat bebrage ucb Set 
gjerntnger, faafom Scegemibler, Slboarfler og gorubfigelfer, 
forat be, naar be faalebe£ {jjalper, fan titf0]e befto mere 
©fabe, ibet be unber ben tjbebe §jaelp leber 3Jtennef!ene bort 
fra at f0ge efter ben fanbe ©ubbom fceb at paalifte bem ben 
falfle. — Dg benne 9Kagt er ifanbbeb iffe tnbffrcenfet til 
^elligbommeneS ©ramfer. SDen betwger fig baabe ber og ber, 
ben foceoer omfring og er inbtil mbere fri. Sngen b0r ber* 
for tott»Je paa, at ogfaa $att£ !qvl§> ftaar aabmt for Scemo^ 
nerne, og at be befneerer SKenneffene meb fine fluff enbe 
SrommebiHeber — iffe blot i £>eUigbomntene, men ogfaa i 
©ooefammerne. Sap. 47. 

3St fjar nemlig ben Dpfatning, at 2)r0mme forbetmefte 
er inbgione af 35cemonerne, og er be enb ftunbom fanbe og 
fjcerfontne, faa er be bog famtibig — paa ®runb af betel 
ncetmte SSeftrcebelfe — blcenbenbe og forforeriffe. §t>ormeget 
mere er iffe bette ba SEitfeetbet meb be falffe, ffuffenbe, for* 
fttjrrenbe, fmubfige og urene SDromme! Og bet er faa 231 rimetigt, at bem, Ijbem SEingen titf)0rer, ttl^erer ogfaa SiUe- 
berne. £)erimob I!)ar, fom befjenbt, ©ub forjcettet at ubgijbe 
ben £>elligaanb3 SRaabe otter alt Sj0b og lottet, at [)an§ £je= 
nere og "Sjeneftepiger ffal profetere og br0mme 2)r0tntne. 
gra ©ub f)tbr0rer altfaa efter t)or gormening be, fom ftaar 
t fjorfeinbelfe meb SJiaaben felt), be rene, tjettige, profetijle, 
apofatyptiffe, opbtyggelige, ttceffenbe ©wmnte, ber ogfaa plejer 
at forunbe^ be uomtoenbte, — ©ub gitier jo Siegu og Sol 
uben gorfljel baabe til retfcerbige og uretfcerbige. ©aalebes 
fif jo ogfaa itftebufabnefar en 5Dr0m, fenbt fta ©ub, og faft 
ben ftorfte ®el af SKcnncjIcne Icerer ©ub at fjenbe gjennem 
S)r0inmeft)ner. @om altfaa ©ub neblaber fig ogfaa til §eb* 
ningerne, faalebeS naar ben ©nbeS $riftetfer ogfaa til be 
fjellige, og fjan laber albrig af fva bem ; fan §an iffe fnige 
fig paa bem i fcaagen Silftanb, fniger fyan fig ont mutigt 
inb paa bem enbog unber @0tmen. — 2)et trebie @lag£ 
3)r0mme ubgjor ia be, fom ©jcelen felt) ffc)ne£ at fremfalbe 
tieb SBetragtning af Omftcenbtg^eberne. 2Jien ba bet uu ilfe 
fccror paa fri SSilje at br0mme, Ij&ab ogfaa ©pidjarm inb- 
r0tnmet*, ^Dorlebcg Ian ben ba §o& fig felo frembriuge nogct 
SDrommeftjn? ©fulbe bette altfaa tilfibft bero paa rent na- 
turlige gorfjotb, fom forbe^olber ©jcelen ogfaa unber efftatifEe 
Silftanbe at beffjceftige fig meb be ben titi)0renbe Sing? — 
SDe berimob, fom t)Oerfen ft)ne3 at fomme fra ©ub etter fra 
®jcei)elen £Eer fra ©iceten felt), fjms JEommc ilfe fan for- 
flared f)tri§ Snbfjolb iffe fan forftaae^, og Ijtrig Sraft ber iffe 
fan gj0reg fRebe for, maa fpecielt forbeljotbeg (SfStafen % 
ben0 ejenbommelige 9Waabe at tjtre fig paa. 232 . 48. 

Sttlforlabeligere og mere fammenfyomgenbe ffal efter 
figenbe be ®r0mme fccere, font inbtrccffer fjenimob S^atten^ 
(Snbe, ibet nemlig ©jcrfenS Sraft ligefom (tiger forntyet op 
af ben fnart tilenbebragte ©otw. |)t>ab Slar^tiberne angaar, 
bo er be om SSaarett mere rolige, forbi ©ommeren optnfer, 
SStnteren paa en t»i^ Sftaabe fortcetter ©jcelene, og £>0ften, 
ber ogfaa for0t>rigt er ngunfttg for ©nnbljeben, tnrfer fticef* 
fenbe fceb ben trinljolbige f^rugtfaft. Stgefaa fommer bet an 
paa, IjuorlebeS man ligger unber @0tmen, om man f)t>erfen 
Ugger paa SRtiggen efler paa ben fyoire ©ibe, eifjeller met) 
tilbagetrtyffebe Snbbotbe, ligefom meb aabnebe ftanaler, faaat 
©cebet for ©anferne fan faa Itbfob, elter Ceberen tr^ffeS 
fammen og fremfalber en SSngftelfe i @ja v len. 3eg ffnlbe 
imiblertib tro, at ber f)erom fnarere faber fig fremfcette aanb- 
rige gonnobntnger enb titforlabelige 23et)ifer, er bet enb $la* 
ton, fom ijar fremfat bisfe gormobninger, og maaffe beror 
bet ftele paa Silfaelbet. (SHerS, berfom 2)r0mmene funbe 
tebe£, maatte be jo cifljcenge af ben frie SSitje. £f)i ogfaa 
bet fom Snbbilbning etler Dtertro foreffrifcer fom fRegler for 
®r0mmene meb §enft)n til SSatg af efler §lff)olb fra forffjel* 
lige ©pifer, maa ncermere nnberf0gee: Dttertro — fom, naar 
man paafogger bem, fom ml fot)e fceb Draflerne, en gafie 
forat bebtrfe ifyffljeb, Snbbilbning — fom, naar SJfytljagorce* 
erne ogfaa af benne ©rnnb affyolber fig fra 930nner fom en 
§0be, ber opblcefer og befocerer. Smiblertib Ijar jo bog f)ine 
tre S3r0bre og Saniel, ber lob fig n0je meb bare SBcelgfrngter 
for iffe at befmitteg t)eb ben fongelige Stnrehting, af @ub 
faaet iffe blot anben aSiSbom, men fcerligen ogfaa ben 233 9laabegat>e at br0mme og at ubttjbe 3)r0mme. §t>ab Saften 
angaar, ba t>eb jeg iffe, om jeg er ben enefte, fom ba forbet- 
mefte br0mmer faatebe<§, at ieg iffe mcerfer noget til bet. 
2Ren, ftger bit, ffulbe ba iffe $lff)olbenfjeb formaa noget t 
bette ©ttjffe? So, om eUer§, ba faameget mere f)er, om paa 
Obertroeng Dmraabe, ba meget mere paa 9Wigionen§. @aale* 
be3 frontier nemlig ogfaa ©cemonerne ben af fine 2)r0tnmere 
forat omgibe fig meb ©ubbommenB fmuffe ©fin, efterfom be 
t)eb, at (Bub tjnber ben. Saniel inbffrceufebe fig nemlig 
unber en tre Uger§ gafte til t0r g0be, men bet i ben 
§enfigt at nebfalbe otter fig ®\ib§ %laabt &eb t)bntt»ge 
gromfyeb^fcelfer, i!fe forat ffjcerpe @jcelen3 ©an§ og Sagt= 
tagetfe^eone, naar ben bromte, fomom ben iffe ffutbe ticere 
mrffom i Sfstafe. ©aalebe^ ml 3IfEjolben£>eb iffe funne tjene 
til at tilfcejebringe Sfltafe, men til at anbefale @f§tafen til 
($ub, at ben maa ffe i f)am. fia^j. 49. 

S)e, fom tror, at 930rn iffe bummer, meben3 be eUer§ 
infer alle be fjcelelige Si^Qtringer i gorfjolb til bere3 Sitber, 
b0r Icegge Match til, l)t)orlebe3 be farer fammett, niffer og 
fmiler if0tme. £>e toil bert £)at>e et fjaanbgribeligt 3Sibne§- 
btyrb om, at bere§ Sjaelio Seticegelfer i 2)r0mme lettelig bx\y 
ber frem i btt tjbre gjtennem bere3 fpcebe Segemer. Og naar 
Sibtierne oeb Sltla^ figeS at fot>e ben fjele 9lat igjennem uben 
noget 5Dr0mmefp, ba fan ganjfe oift ogfaa bet tjene til 33e* 
bommelfe af ©jcelett^ SRatur. @nten f)ar 9fygtet, ber iffe 
fjelben bagdaffer 33arbareme, tejet for |>erobot, eller ogfaa 
fjerffer ber t ^int @trog en ftor 2Jtangbe af betflag^ SDcemoner. usq in iquajqn ctojau \w(j \w aqug uaq jvg maq aqaw 
^woa 3}}U3fl3(} uaq ;d uaiu MaaBuaKjirg guuij wajqaa sjji jajq 
ajji uaqa® ;t) 'qut>;Joo$|s 38iqmj|t) gaaquouajfls aaaasjButu^ 
a}juo}uoim)J usq aialfijajuiii; jo )}j ;aq aauslj aiaw qug) 
•fa laiutuajqaa qi#f© ui(j jo 'aajB&u uo(} aouu 'qapipqnuj 
fanji(ts) 3iuiU35ljj3q ju jij jou a3 3jj3<$ -fit] j3j8iicUa| '£aqa| 
iaq quag 'no atXj jipaq 'jojjjoj jjaja gqn® *trtj auua® -uaa 
:n ^Hs HI Ql^f© ua Ul0 i U9 W£ w wuBajaq SmujoJctQ? sBipq 

=UIW]D fU3q3(j3jl3UU3Jj(g 3p(j[ q3Ul 3qUaiUlUa}jgU3I3aC3 — "JftHU 

*gBi0d© ap uod squg) ua aalB apj usq jualjj 'jotnugBaactg) 
amj uujBa 8i]utau aaqftqiuaaj ua® 'uaq0(£ qaui BiJ aaqjaljaaj 
pq §3q3poa^[ 'uta ppouigBaactg) 'mj qn ji6 ia %vl\\& pq 
m aStiqjij njjg •auaiuiu0a(j; 'qafjwojpigs gU3uq0g> iuo troJaBii 
8a 'uaua0@ 'jwd© §uaq0(£ iuo jau |jt)| tttt ao(J Bag 

OS ■ ■auiui0i(j uaqn 3jiuo8 id anjojjg jjpl] 
^uia|ua8ou ju 'ga6ojuo uoj ajji pq §usqaiu 'm>ct ut3i| do 6 }D 
aqouyg gauaauoraao® gspquuaj ajjaq aa oujBa aajp 'gapjajjuig 
pfituqaq pjftfyg ouJjjd id(j uajugj <*aajuaM© gfttaqiog jij 
8a aquog ajju aaqo aaxuiaq gGg sjaipButm® uaqi] 'qn© pxj 
pjjnpqn 3j)uo6 aa |jog jajm ol wajasjja 'qn© oaj sumiaa® 
ooj 3ua3oq3qgoj;)g od]Bo 3jji Dq sqjnjj aajaaatj qn© 
mJ 3U3iuiu0i(j; oojBo ol asqajjo ia 'Bo® qsiudjmt}® 8a 
oaajjg squsuiiuaaq juaj uaq q3iu uauiouag pq aaumiajiuaaj gaq 
=ajot>© *autiu0ac3s 3tu6qm }t> iuo] sBojpaq jo paooj aajjatou 
^aag gauasuawa® jij laaafj pq jd 'gaBiJ jijaaq oow oq 'aauftj 
=3iuui0a® 'jsctuiaj suoij i aaaaj aaq 'iuaq aaaaaaq uamiqao®. 
ourt fo.ia§ gia ua 'a3jaa?ui3q gfajajoijiajg uio| 'Biiiuau uiojas® nz 235 tjojefte, fjemmelige 2ftagt, forat be, font ft I ©el t JjanS 3)aab, 
ffulbe blitjc ub0beligc og nforgjcengelige og ftraf§ betagtige i 
Dpftanbelfen. S3iftnof Icefer Di meerfDcerbige Sing om ftere 
©lags SSanbc, faalebe^, at StjnfefterneS mnfyolbige $anb- 
aare 1 ) mrfer berufenbe, at ben bcemoniffe fitlbe t>eb Solofon 
foraarfager SSattuib, at SHcfeanber [t0bte paa ben gtfttge 
ftilbe SRonafrt^ i Slrfabten. 2>er bar ogfaa i Suboea en $)am 
meb laegenbe Srcefter f0r J?rifht3. SDtgteren fortceller ont be 
fttjgijle ©nmpe, at be aftoer 2)0ben. Smibterttb begrceb ogfaa 
Ztyt\% fin @0u. Og omenb SWcnanbcr buffer fig t ©tpfs, 
faa ntaa man bog bo forat fomme til <&tt)U. Sen flat jo 
tjcere i Unberfcerbenen. £t)ilfet og tpor er ba f)int ttjffebrin* 
genbe SSanb, fom t)t>erfen SoljanneS ben Sober forub l)ar 
pegt paa, og iffe fjefler i?riftu§ toift fine Dtfciplc ? §oab er 
bette 9)?enanber§ S8ab for noget? 91oget magif! forntobentlig. 
9Ken fjtjorfor er bet faa libet bentjttet, faa ffjult, fjuorfor er 
ber faa faa, fom toer fig i bet? Scg ml nemlig fcceffe 9Ki^ 
tanfe mob bette £)emmetigijeb§fnlbe SDtibbel, ber er faa trt)gt 
og fiffert, men paa famme Sib faa paafalbenbe fietbent, og 
fom enbog tilintetgjot* 93nbet om at b0 for ©nb£ ©ftjlb, 
meben§ bog allerebe alle Stationer ftiger op til £)erren£ 23jerg 
og 3afob3 ®ub« £empel, fjattS, fom ligefrem forlanger 2Rar* 
tt)rb0ben, ja frcmbe ben enbog af fin egen ©altiebe. Sffe 
eitgang be magtffe Snnfter toil nogen ttltro faameget, at be 
borttager SDoben, fonder Sitvet og omplanter bet fom en 23in s 
ftof. Set formaaebe iffe engang Wltbta meb et SKenneffe, 
omenb meb et ^aar. Optaget bleto ©nof og (£tia§, og bere£ 
Sob Met) iffe fnnben a: ben tmr nbfat. §or0t>rigt bet>are§ v ) 3 SKalebonien. 236 be forat b0 og bermeb ftoele SInttfriften meb [it 931ob. Ogfaa 
SoljanneS babe, om Ijtiem man tjatobe naeret bet forfcengelige 
$aab, at {jan ffulbe foriltoe, inbttl §erren§ ftomate. ^icet^ 
ternc plejer nemtig at tt) til toore ©tempter og berfra 
Ijente be SSaabcn, fjbormeb be fjrcmper. Snbelig, fort og 
gobt : §&or er be fjenne, fom SRenanber felt) §ax bobt og 
nebbgffet i fin ©tyte? §anS uforgjcengeltge Slpoftler faar 
fomme og ftaa Ijam bt. Sab mitt Xf)oma3 faa fe bent, fare 
og me »cb bem og faa tro! . 51. 

3)0ben3 53cerf ligger Hart for SDagcn: Slbflillelfe af Segem 
og ©jcel. Stogie foger, ff]0nt t)aflenbe og uben at Deere be- 
Icerte af ©ub, at Ijcetobe @icelen£ Ub0beligl)eb. gor benne 
opftiller be ba bet tjnfelige Argument, fom be ml faa golf 
til at tro paa, at nogle ©jcKfe ogfaa efter 2)0ben bebftlitter 
at tjamge t»eb Segemet. Spiaton, fom eller£ uforteoet fettber 
fUnlfefomfyelft ©jaele til $tmlen, opftiller nemlig ogfaa til ben 
@nbe i „©taten" ben ^aaftanb, at Siget af en, fom iflfe bletr 
begrafcet, Ijolbt fig i lang Zxb uben ©por af gorraabnelfe. 
®et fom ba naturligt)i§ af, at ©jtrfen iHe Ijaube forlnbt bet. 
Itl ben @nbe gj0r ogfaa ©emofrit opmoerffom paa, at 9tegle 
og fyaax i lang %xb toebbltoer at tioffe i ©ratten. Smibfertib 
funbe t)el ogfaa SuftenS SBejIaffenljeb §at>e tjettt til at beffQtte 
fyint Segeme. |jt)ab nemlig, om Suften l)ar »ceret temmelig 
t0r og Sorben temmelig faltI)olbig? ^mb, om ogfaa Sege= 
met felt) fjar bceret temmelig fafttoft? fextab, om ogfaa be 
©toffe, fom bettirfer gorraabnelfe, ifort»ejen f)ar ttteret fjer* 
nebe paa ©rmtb af ®0b§maaben? gorreften er ^Jeglene 237 Ubgangspmtfter for ©enerne, £jt»orfor be felt)f0(gelig fgneg at 
uotee frem, naar ©enerne uttber Dpt03ningen bitter tcengere, 
og at trcebe frem, naar Sjobet baglig fmnber. Dg f)Dab 
bernceft angaar ,f)aarene, ba faar be fin Storing fra fnernen, 
ber er tilftrceffelig gobt beftyttet tit at fjolbe fig en Siblang. 
<Saatebe§ beror ogfaa l)o3 tettenbe 3RcnncjIer tjppig eHer af* 
tagenbe §aart)cefft paa £>jernema§fen. ©porg Scegerne. — 
3ffe et $xuxq a f ©jcelen fan blibe igjen i Segemet. 35et maa 
tilfibft gaa bort, naar Siben fyax titinteigjort ben fjele legem* 
lige Drgani^me. 2$t ber er bem, font I)ar en anben 9Ke~ 
nhtg, og fom berfor ogfaa figer, at man af SSJfebliben^eb mob 
ben tilbagettcerenbe fReft af ©jcelen iffe bor brcenbe Sigene til 
Slffe. @n ganfle anben ©runb er beftemmenbe for be gnb* 
frtjgttgc, iffe fyofiig £enfi)n3fulbl)eb mob nogen tifobersbletien 
35el af ©jcelen, men Stffli) for f)ttt ©rufomtjeb ogfaa for 2e* 
genietS @h)lb, efterfom SKenrtejfet ialfalb iffe fortjener paa 
ben 93i3 at bo fom en gorbrtiber. goroorigt er ©jcelen nbe* 
letig, efterfom ben er ub0befig, og Ijeraf folger, at man maa 
tcenfe fig 2)0ben nben SDeling. Uben SDeting rammer ben 
©jcelen iffe fom nb0betig, men fom ubeteltg. 2Ren berfom 
©jcelen belel, bete<o ogfaa S)0ben, forfaambt nemlig ogfaa 
ben titofcer£blebne ©el af ©jcelen engang tulbe fomme til at 
bo. 2JJeb en 3)cl af ©jcelen bitter altfaa ogfaa en 2)ef af 
©oben tilbage. — 3eg er iffe ubefjenbt meb be ©por af 
©runbe, fom taler for f)in £>pfatntng. 3eg f)ar felo erfaret 
bat 3eg t)eb, at ba en ^trinbe blanbt Sirfen^ egne Semmer, 
fom f)at)be opfijlbt fin $alb3gjerning og lebet fit Sit) tjen 
ulafieligt, t>ar fyenfooen i greb efter et enefte og forttiarigt 
$(£gtejfab, og Imn, meben£ bet brog nb meb 33egrafcelfen, 
imibtertib bteo fat t)en unber $J$reften3 23on, loftebe Ijun tteb 238 ben forfte Stjb af 330mten §cenberne fro ©iben, lagbe bem t 
en bebenbe ©tilling og efter enbt grebg0nffe igjen font for. 
®et fortaetleg ogfaa blanbt sore, at et 2ig traf fig ttlbage og 
gat) $piab3 for et anbet, font Jlulbc lagged oeb ©iben af bet 
paa 5tirfegaarben. S)erfom lignenbe beretteS blanbt §ebnin* 
gerne, ha er beront at fige, at ©nb weralt taber fe Segn 
paa fin Stfagt, fine til £r0ft, be ubenforftaaenbe til et SSib- 
ne^btjrb. 8eg tror nemlig fnarere, at faabant er oirfet af 
©ub til et 93ibne§btjrb enb af defter af ©jcelen; fjatibe ber 
Dceret faabanne tilftebe, oitbe be ogfaa fyatoe fat anbre £em= 
nter i 93et>cegelfe, og otn blot |joenberne, faa bog iffe forat 
bebe. §int Segeme mlbe fjelleriffe ifaafalb blot t>at»e beget 
$labfen for en Prober, men ogfaa eller§ oeb goranbring af 
Seje t>at)e oeberffcceget fig felt). Tien f)Dorfra nn enb bette 
fommer, faa maa M ncermeft betragte^ font £egn og ttnbere. 
2)en naturfige SRegel fan bet iffe txere. 3)ct er iffe £)ob, 
berfom ben iffe paa en ®ang er ber fjelt og Ijolbent. 33lit>er 
ber noget af ©jcelen tilbage, faa er ber &h>. 2)ob og Sit> 
fan ligefaalibt fantmenblanbe^ font 9ht og 2)ag. ®ap. 52. 

SDenne 5)oben§ ©jerntng aftfaa, fiegemet£ og ©iceleuS 
SlbffiHelfe, Ijar btn menneffelige Opfatning, ibet ©porg^maalet 
om ©fjaebne og £itfcelbigf)eb ftilleg berfjen, belt i to former, 
en orbincer og en ef^traorbincer. S)en orbinaere, ben fttHe og 
rolige 3)ob, tilffritoer man ba 9lahmn. S)en efstraorbtncere 
berimob, ettjoert fcolbfomt ©nbeligt, f)olber man for nnaturlig. 
3Jfen oi, font oeb 93effeb om 9Wenneffene§ Dprinbelfe, betcenfer 
o£ iffe yaa at faftflaa, at £>0ben iffe bar fulgt 5Wenneffene af 239 yiaiuxen, men ifotge en Sr0be og bet en unatnrlig Srobe. 
9Ken bet er let no! tneb Urette at anbenbe 9latmet SRatnr 
paa be ©genffaber, fom fra 93egt»nbelfen af feneS at fjatte 
fitlgt nteb. SSar nemlig SDtatneffet tigefrem ffabt for 3)oben, 
\a ba maatte 2)0ben tiljfrtoeS Statural. SKen at bet iffe er 
beftemt for 2)0ben, beoifer fefoe Sooen, fom htbef)olber en 
betinget Sxufel, f)tn<o Ubforetfe fttHe§ f)en, og tilffrioer 9J?en= 
neffets frte SSitje ®oben. ©atobe btt attfaa iffe ftynbet, faa 
f)at>be bet tjelleriffe ligget nnber for ^)0ben. yiatnx oat bet 
altfaa iffe, fiben bet tnbtraabte Deb ben frte SSilje i Sraft af 
en 23egttient)efe, iffe meb 9?0bt>enbig()eb tf0lge ©fabningen* 
Slutoritet. Dg fom folge fyeraf er £>0b3maaben, ffjont nieget 
forffjeHig efter be tnangfolbige ©Iag3 Slarfager, bog albrig 
faa mitb, at ben jo maa falbeS oolbfom. ©effce !jin ©runb, 
fom bemrfer SDoben, er omenb noffaa fimpel bog oolbfont 
%i)i fjoab maa oel iffe btt bcere, fom f0nberrit>er og oplofer 
en faa faft Sorbinbelfe mettem ©jcel og Segeme, benne fra 
Unbfangcljen af inberltge ®nf>eb af to ©ofter-Subftanfer? 
Siftnof fan ber t>cere bent, fom opgitier lanben af ©fcebe, 
fom ©partaneren (Sfyilon, ba f)an omfatmebe fin ©on, ber 
oar blet>en ©ejerfjerre t Qitympia, efier af 2gre3beoigninger, 
fom Sltfyeneren ilKbcmuS, ba f)an fom fremragenbe |jiftorifer 
bteo fronet meb en (SuibfranS, eller ifotme fom ^laton, eller 
af Matter fom $. Sra3fu3. 2ften ifaafalb er io 2)oben fun 
faameget uolbfommere, efterfont ben briber frem gjennem 
fremmebe Wibkx, rioer ©jcelen bort gjennem bet, fom er be- 
fiageligt, fatber SRenueffene fjerfra paa en Sib, ba bet netop 
tnlbe ncere befcageligt at letje, i %t\)b og 8@re, i 9Jo og 3ltj- 
belfe. ®et er et lignenbe ©lag fom bet, ber rammer 
^artojente, naar be langt borte fra be fafareiffe Clipper uben 240 at Deere rammebe af nogen §Dtrt»ett)tnb etler f0nberjlagne of 
tJcelbige S3olger, unbcr f^jeltg 3Sinb og gnnftig $0r, meben3 
9J?anbffabet er oel titmobe, plubfelig rammed af et inbre 
©tab og frmfcr i 2)t)bet, uben at nogen fcenfer paa $are. 
Stgeban er bet ogfaa tneb £h)et3 ©fibbrnb, felt) naar ®0bs= 
maaben er ftifie og rotig. Sftaar bet engang er forbi meb 
©jrclen£ @eilab§, faa fommer bet iffe an paa, om ©fibet o; 
Segemet gaar tttgrnnbe fnuft etter iffe. ®ap. 53. 

2fien t)t)or gaar faa ben afflcebte og ubftobte ©jcel fjen? 
@an(fe mft, tri maa ©ttjffe for ©ttjffe efterfpore Stngen. 
gerft Dtl tri bog fulbftcenbtggi0re, fymb ber [)0rer til bet fore> 
tiggenbe ^nnft, forat ingen ffat ttente af o§ enfefttri£ 9flebe= 
gj0relfe om be forffjellige 2)0b3maaber, kit Ijar berort. ®ette 
tnaa fnarere oDerlabe^ tit £cegerne, Ijms ©ag bet maa tjcere 
at beb0mme atle meb 2)oben fammentjcengenbe Dmftcenbtglje* 
ber og Starfager, tigefom ogfaa fefoe be tegemlige lilftonbe. 
S£il ©t0tte for ©jalcnio Ub0beligl)eb toil jeg imibtertib ogfaa 
tier, f)t>or Saten er om Steben, inbflette noget angaaenbe ben 
2)0bgmaabe / at ©jicelen aftager og forftnnber Itbt efter ttbt 
Slji ben gaar ba bort paa en SRaabe, ber tilfynelabenbe laber 
fig forflare fom en SIftagen, ben f^neS at fortcereS og foran= 
lebiger oeb fin ftitte og (angfomme 33ortgang ben gorntob- 
ning, at ben tttintetgj0re§. 3Ken bette laber fig fjelt og f)Ob 
bent forflare t>eb og af fiegemet. £toorlebe3 bet nemtig enb 
formatter fig meb tjin Sobsmaabe, utotolfomt beftaar ben i 
en gorfttjrrelfe af ©toffene, fom Oalben og SSlobet, af £e- 
gem^belene, fom §jertet og Seoeren, eller af ^analerne, fom 241 23tob^ og ^ul^aarerne. 9Keben3 altfaa bisfe Xing 0betegge3 
i Segemet font f^Btge af en bent ejenbommelig Seffabigelfe, 
og ber omfiber inbtrceber en futbftcenbig gorfttjrrelfe og Op^ 
loaning af be til SiDet fjorenbe d: af 9laturen beftemte 
©rcenfelinier, £ejer og ^unftioner, faa maa it0bt)enbigt>i§ og- 
faa ©joeten, f)M3 Stebflaber, SBolig og SSirleplabS libt efter 
libt fbtgter, ligelebeS libt efter libt forbrit)e§ og toingeS tit at 
tuge, faa bet faar Ubfeenbe af, at ben aftager. Det gaar, 
font naar ^rcrfterne ftiigter be ubmattebe §efte: bet fer ub, 
fomom ogfaa ®uffen gan tabt. Dog beror iffe bette paa 
f)att§ bftfettge Xtlftanb, men paa ben ©titling, SDtanben be= 
finber fig i, at f)an er tabt i Stiffen, $aa famme SJJaabe 
gitier ogfaa £egemet£ ®uff, ben teoenbe ©joel, tabt — iffe t 
fig felt), men paa Orunb af, at SBognen gitter tabt. Den 
opgtoer fin gunftton, iffe fin Sraft, ben§ Sirffomfjeb, ilfe 
ben^ ©ffifteu§ flapped, ben3 SSarcn i Segemet, iffe bens 
SScefen fortoereg, forbi ben opfj0rer — iffe at bare til, men 
at t)ife fig. (Snljber f)aftig Dob, faafom S3rub af flatten, ber 
mebet aabner Doren paa otbt ©ab, og Slpopleji, benne inbre 
0beIceggetfe, gioer iffe ©jcelen nogen Jpenftanb, men brager 
fiefleriffe ben3 Sortgang nb og feigpiner ben iffe. 9Jfen er 
Doben langfom, ba forlaber ©jcelen Segemet paa famine 
Sftaabe fom bet ben. Dog Mtoer ben iffe unber biSje £>nu 
ficenbigfjeber fonbertentmet; men ben brage3 ub, og ibet ben 
brage§ ub, gifcer ben 3Mebning til, at bet, fom fibft forlaber 
Segemet, feneS at t>cere en Del af ben. Dog er iffe enfjtter 
Del berfor ogfaa afffaaret, forbi ben er bet fibfte. £)g iffe 
gaar ben berfor juft til ©runbe, forbi ben er liben. Den 
fibfte Del f0tger 9teffen; ben mibterfte Del brage3 meb ben 
forrefte, og bet f)ele Center paa ben bermeb fammenfjeengenbe 

ftirfefabrene. XV. 16 242 SReft, bet taber ben itte bltxje titbage. @aalebe3 flnlbe jeg 
t)0»e at fige, at ben fibfte ®el af bet fjele er bet Ijele, forbi 
be\ f ffjont bet er minbre og fommer fenere, bog Ijorer bcrttf. 
§eraf fommer bet ba, at Sjcelen oftc unber feloe ©fitemtSfen 
oifer en forget Sirffomfyeb, et omforg£fnIbere SBlif og en 
ufcebtmnlig SBeltalenljeb, ibet ben, ntebenS ben§ ft#rre S)el 
allerebe er befriet, gjennem ben titbage&rerenbe 2)el, join 
enbnu boiler i Segentet, mebbeler, l)t)ab ben fer og l)0rer og 
f)ar bcgtjnbt at erfjenbe. £fcabenten nemlig bette Segeme, 
font Spiaton ntener, er et S^ngfet, etter, font Slpoftefen mener, 
et ®ub3 Sempel, faafanbt bet er i ®riftn£, — unbcr entjoer 
Dmftcenbigtjeb fyolber bet ©jarfen bunben, formorfer og om* 
taager ben t>eb ben£ gorbtnbelfe meb tfj0bet. @om g0ige 
Ijeraf fer belt utotolfomt SEtngcne i et bunflere fip§ tigefom 
gjennem et §ornfpeil. 9Ren naar ben tieb 3)0bcnS 2Ragt 
bribed ub af gorbinbetfen meb Sj0bet og nben Imul netop 
beroeb lutreS, ba briber ben fifferltg gjennem Segemets gor= 
fjceng nb t bet fric til bet rene, ublanbcbc £98, font tjorer 
ben til, gjenf jenber , fig ftrafS felt) i ben lettere @ubftan3 og 
oaagner, juft paa ©runb af fin grttjeb, til ©ubbommeligfjeb, 
font naar ben fatter fig fra @0t>nen£ S)r0mmebiHeber til 
33irfeligl)eben. 2)a mebbeler ben ogfaa, fytrnb ben fer, ba 
jubler etter gruer ben — alt efter ©effaffenljeben af bet Dp- 
fjolbsfteb, fom ben 6tit»er fcar, ja alt efter ben ©ngcK Staf^n, 
font falber ©jcelene frem, SDigterneg SRcrfur. Sap. 54. 
SSi nil altfaa nn gjore Rebe for, £)t»or ©jcelen f0re§ Ijen. 
Staften aHe gilofofer, be ber fjcetober Sjcelen3 Ubobeligljeb 
paa ben SJtoabe, fom tljffeS bem bebft, fom ^ntf)agora^ 243 (£mpeboffe3 og "platon, faatielfom be, ber inbmnmer ben et 
nift SEibgrum, nemlig fra ben£ 33ortgang til Serbensobranben, 
(f. $H. ©toiferne) — antufer fun fine egne a: be t>ife£ ©joele, 
$(ab3 i be f)0iere 93oliger, Og platen for fin 2)ef gj0t iffe 
gilofoferneS ©jcele iflengbeune 3nbr0mmelfe, men fun beres, 
fom f)ar fmt)ffet fin gifofoft meb Sjoerligfieb til SDrenge. 
3lftfaa l)ar ogfaa Manbt gtlofoferne Urenfjeben et [tort goi> 
trin. Og faalebed [tiger be mfe* ©jcele tfofge ^Slaton til 
3@tl)eren, ifefge irtttS 1 ) til Suften, ifolge ©totferne til en 
6gn unber 2Raanen. Seg finber bet blot betynberligt, at be 
lienfcetter be iffe*bife§ ©jcele til @gnen omfring Sorben, alben^ 
ftunb be paaftaar, at bigfe mobtager Selcerelfe af be oife* 
©jcele, fom befinber fig i langt fjojere Sftegioner. §&or flat 
ba Stolen Ijolbes*, naar ber er faa ftor en Slfftanb meflem be 
forffjellige Opt)o(b3fteber? §t)orlebe^ ffal ©ifctplene fomme 
fammen meb fine Scerere, naar be er ffilte fra f)t>eranbre oeb 
et faa ftort SDMemrum? Og ^t>ab ffal faa benne UnbermS- 
ning eftcr 2)0ben tiene til, ba be alligefcel ffal gaa tilgrunbe 
i SSerben^branben? — S)c 0t>rtge ©jcele ftgrtcr be neb i Un^ 
ber&erbenen. 3)enne ffilbrer Paton i gcebon fom et 3orben§ 
©fjob, t)dor al S3erben§ ©mub<o og Uren^eb ftrommer fam- 
men, fjDor ben bitter ftaaenbe, forbunfter og fremfalber meb 
fin peftagtige Uf)umfff»eb et tnngere Stanbebrag og en fceregen 
fortcettet Suft. 

Map 55 

Si opfatter iffe Unber&erbenen fom en blot Ublmling 
elter font et 2?erben<o ^eftfjul, ber aabner fig mob Dtmmelen, *) @u alcf^aubrinff SJifofof. 16* 244 men font et ufjtjre 9him i Sorbet^ bt)be 2lfgrunb og fom et 
ffjult @t>celg i fett»e ben§ inbre. 5?t Icefer jo, at Sriftu3 til- 
bragte be tre 3)age efter fin 5Dob i 3orben3 §jerte 3: i benl 
aflerinberfte ©jemme, bet er ffjult i Sorben felt), aatmer fig 
inbenfor ben og omgi&eS af enbnu laoere Slfgrunbe. -Roar 
altfaa SiriftuS font @ub, tlji fyan t>ar jo tiflige bob fom et 
SJiennejfe efter ©frifterne og begrattet efter be famme Strife 
ter, ogfaa tjer opft)(bte Sofcen, ibet fyan unberfaftebe fig ben 
menneffelige 2)0b§ SSilfaar i Unbemerbenen, og iffe fteg op 
til ,§immeten§ f)0jere @gne, for fjan £)at»be fteget neb tit 3or^ 
ben3 latocre @gne, forat ^atriarferne og ^rofeterne ber jfulbe 
faa S)el i f>am, faa Ijar bn ogfaa @runb til at tro paa Un- 
berfeerbene£ unberjorbtffe Region og til meb ?Ilbuen at ftebe 
bent berneb, fom er ftolte nof til at mene, at oe troenbel 
©jcele er for gobe til Uuberberbenen. S)et er £jenere, fom 
Dtt ucere ot>er fin §erre, og SDifcipte, fom nil ticeve ouer fin 
9)iefter. gormobentlig forfmaar be uet ogfaa i 3f6ral)ams 
©fjob at tage imob ben Sr0fi at toente paa Opftanbelfen. 
SRen, figer be, SriftuS er netop gaaet tit ttnbertierbenen, forat 
tri iffe ffnlbe fomme ber. gor0t>rigt, t)t>ilfen gorffjel er ber 
meltem £ebninger og firiftne, berfom bet famme gcengfel 
center bem efter S)0ben? — £>t)orfebe3 ffal ba ©jceten fitnne 
ft>oet>e inb i £immelen, faafamge Shifts enbnn fibber ber beb 
gaberen* l)0ire |>aanb, faalcenge ®ubS 33efaling gjennem 
(£rfeengelen§ 23afun enbnu iffe f)ar (abet fig f)0re, faalcenge 
enbnu iffe be, fom §erren t>eb fit $omme ml finbe i SSerbeu, 
er r^ffebe f)am imobe i £uften ttttigemeb bem, fom er b0be i 
firiftug, og f0rft ffal opftaa? fnmmelen ftaar iffe aaben for 
nogeu, faalcenge Sorben enbnu er i Sebolb — for iffe at 
fige Juffet %i)i forft, naar Serbeu forttanbles, oplabe§ 245 ,§tmmerige3 SRige. — 3Jien fanffe ffal tri f)t>ile i S@tt)ereit 
fammen meb ^loton^ 3)renge, efler i Suften meb $riu£ eller 
omfring SDtaanen meb ©toiferneg (Snbptioner? 9M, figer 
bit, i ^arabtfet, fjtiorfjen ^atriarfente og ^Srofeterne aHerebe 
t>eb $erreu8 Opftanbetfe fttjttebe fra Unberoerbenen, ibet be 
fulgte Jjam. £t)orIebes fan bet ba forflarea, at SParaMfetS 
®gtt, join SofjftimeS foa i Slanben, fom ligger unbcr Sllteret, 
fletiffe uiftc fig at inbeftutte anbrc ©jcele cub 2Hartijrerne3? 
$tioraf lorn bet at ben f»ettemob:ge 2Rarft)rinbe ^erpetua t 
bet ©t)tt tnb i ^arabig, fjun l)aobe paa fin 2ibelfe£bag, fun 
faa fine 9Jiebmarttjrer ber? Won iffe beraf, at bet ©tterb, 
fom tiogter ^arabifet* Sgort, fun giber Slbgang for bem, fom 
er bdbe x Sriftu3, iffe for bem, fom er b0be i Slbam? S)en 
utje ©ob^maabe for ®ub og ben fceregue ®0b for StrtftuS 
aafmer Slbgang til et anbet og fcereget §er6erge. Seer Ijeraf 
at fjenbe gorjTjellen mellem en §ebning og en troenbe i 
Soben, naar bu laber Stoet for @ub, fom ^arafteten for* 
maner tif, iffe blobt og ftitte paa ©ottefeng, men i SRartQ* 
riet, naar bu tager bit ®or£ op og f0lger ^erren, fom J>an 
felt) f)ar befatet. 2)it 231ob — bet er fjele SJteglen til 9$axa- 
bifet. ®er l)aoe3 ogfaa en 33og af o3 orn $arabifet, fjfcori 
t)i tjar gjort gjcelbenbe, at afle ©jcele forbareS i Unbertoerbe* 
uen inbtil §erren3 2)ag. Sap. 56. 

3>er opftaar nn bet @p0rg§maal, om bette ffer ftraf* 
oeb 2)0ben, eller om nogle ©joele af x>i$\e Omftcenbigfjeber 
eu Siblang tjotbe^ tilbage f)er, eller enbelig om be efterat 
ocere mobtagne fji^fet fan eller maa bagefter mfe fig f)er. 24*> %fy ber er ogfaa bet, fom taler for bi*fe ?Inffuelfer. 9J?au 
Ijar antaget, at be ubegrafcebe iffe fom til Unberfcerbeuen, 
f0ret?b be £)at>be faaet, fybab bem titfommer. @aatebe£ beber 
$atrof(o§ ljo3 Corner 2tdf>tttet)0 om at bltoe begratiet, ba l)an 
etter§ iffe funbe faa Slbgang til Unberfcerbeneng ^Sorte, ibet 
be begrat>ebe3 ©jcele fyotbt t)am i Slfftanb. SSi fienber imib^ 
tertib foruben §omer§ poetiffe griljeb ogfaa f)an§ fromme 
Omforg. £mn f)ar nemlig faameget mere braget Dmforg for 
33egrat>elfen, ba fjan babler ben8 Opfcetielfe fom en goruret* 
telfe mob (gjcelene. SDesuben b0r ingen befjotbe en afbsb t 
£ufet, forbi Ijan berueb fun t)il folbe fig felt) faameget ftorre 
^3Iage t>eb benne fcerbeleg ftore £roft, fom nccreS ueb ©mer* 
ten 1 ). §an fyar faalebe§ fammenf attet ben ubegrafcebe ©jcels 
Stager i et bobbelt 0jemeb baabe, at Segemerne fan faa ben 
bem tilfommenbe 9©re Deb en ufortonet 53egrat»elfe og be meb 
(Srinbringen forbunbne g0lelfer fan bcempeg. goroorigt er 
ber ingen SRcning i, at ©forfeit ffulbe Dente paa, at Segemet 
faar fin 5Ret. ©om om ben funbe mebbringe noget beraf tit 
Hnbertierbenen ! (Snbmere mentng^toft er bet at betragte 93e= 
graoelfen* Ubfcettelfe fom en Uret mob ©jcelen. ®en ffulbe 
fnarere gribe bet fom en @unft. S)en bltoer jo ba talfalb 
faameget fenere f0rt neb til Unberfcerbenen, og b^t maa ben 
jo foretrceffe, efterfom ben iffe belter mtbe b0. S)en ml 
gjerne fe, at Slnringen forfommer ftn Spiigt; I)am fan ben 
taffe for, at ben enbnu glceber fig otter &tjfet. ©Her, berfom 
bet tljbertfalb er en f5 orure ^ tel f e at bliiae bragt noget fent i 
Sorben, men gorurettelfeti egenttig beftaar i en Ubfcettelfe l ) Sftenmgen er: man fflger en %w\t t at beljolbe ben afbebes Segeme 
faa tange font ntuligt; men i SBirfeligljeben toolber bet bate 
©merte. 247 of 53egrat>etfen, faa er bet tjeftigjennem nbitltgt, at goru* 
rettelfen titf0je3 ben, f)t>em 33egrafcelfen3 g° r f™Wf e t'fe 
fan tilregne^, ba ben beror paa ©Icegtmngerne. — Man 
figer ogfaa, at be ©jaele, font rammeS af en for ttbttg ®0b, 
ft)ceDer omfrtng Ijer faa tcenge, inbtil ben titbageftaaenbe 
£it)$tib er fortobet, ben Sib, be trilbe batie tenet, berfoin be 
iffe Dar b0be fgr Stben. ?iu er tmtblertib enten Siben faft^ 
fat for enljfcer, og jeg ffutbe iffe tru> at ben Sib, fom er 
faftfat, fan ber0t?e3 nogen, etler ogfaa er ben ticl faftfat, men 
b(tt)er bog forfortet bcb @ub3 23i(je etler en Ijutlfenfomljelft 
SKagt; men if oaf alb forforte§ ben jo forgjcet)e$, berfom ben 
afliget)el laber fig ubftjlbe. @r ben bertmob iffe faftfat, faa 
fan ber jo iffe t»cere Sale om nogen titottereble&en lib, fiben 
ben iffe er faftfat. Scg f0jer Ijertit: SDer er for gfgempel 
bob et SBarn, fom laa t>eb Srtjftet, btntbenten bet nn er en 
2)reng, fom f)ar ®tceber etler iffe, men font ffutbe f)at)e fet>et 
80 3tar. £tiab tril bet nn fige, at §an§ @jcri efter SDoben 
ffat ttlbringe bi§fe 3tar, fom er bletien ben ber0fcebe, fjer? §an 
fan jo iffe faa nogen Sltber nben Segeme, £it>£atbrene frem* 
fommer jo netop" tteb Segemerne. SSore Sroegfcelter maa \o 
belnben betcenfe, at Sjcelene toeb Opftanbetfen bil faa igien 
be famme Segemer, i t)t>ilfe be er gaaebe fierfra. 5 ^9 e ^9 
f)aaber be ogfaa at faa igjen Segemet i ben famme Sitftanb 
og i ben famme Stfber, paa fjmtfen bere§ Sitftanb beror. 
#t)orIebe3 ffutbe ba et 93arn§ ©jaef titbringe ben refte* 
rcube £tb (}er for fom ottiaartg at opftaa t et • Segeme, fom 
er en SIKaaneb gammett? ©Her, f)t>i§ bet er n0bt>enbigt at 
itbftylbe bet 2ib§rum fjer, fom fjafcbe ttceret beftemt, maa ba 
ogfaa ©jceten famtibig £)er gjennemgaa ben 2it)$ubt>ifting, 
font ffcarer tit tiebfommenbe SEibSrum, og fom tittigemeb bette 248 er faftfat for bet ncertjcerenbe, faaat ben ftuberer, naar ben 
fra ffiarnealberen irceber inb t Srengeaarene, gi0r ®riggtje= 
nefte, naar |)nglingealberen affafeS af 3Ranbbom§aiberen, og 
befatter fig meb offentlige 2lnliggenber, naar ben efter SDlanb- 
bommen naar frem til ben celbre 2tlber3 Infeelfe. faatebeg 
inbbritter ©fatter, brtoer Sorbbrug og ©fib^fart, forer $ro= 
ce£jer, gifter fig, arbeiber, gjennemgaar ©tjgbomme og alt, 
baabe ©Tceber og ©orger, font center ben i 2iberne3 Sob. — 
2Ren tjfcorfebeg flat bette gaa for fig nben Segeme? Set 
btioer et Sit) og bog intet £io. 2Ken torn t>i(be ben Sib 
ticere, fom fMbe gjennemlet»e^ blot forat fortobe. §tmb er 
ba i 23ejen for, at ben Ian gjennem(et>e& i Unberfcerbenen, 
()t)or ben jo fjefleriffe brugeg til noget? — Set er altfaa tior 
spaaftanb, at enf)t>er enfelt ©jcet t>ebblit>er at fccere i ben 
liber, tjdori ben er gaaet Ijerfra, — inbtit ben Sag, ba ben 
forjcettebe gulbfommenfjeb, bcr er bannet efter ©nglene§ 
gutbfommen^ebg 3Kaal, opnaaeS. Stgefaatibt fan man tcenfe 
fig be ©jcele nbelnflebe fra Unberfcerbenen, ber betragte§ fom 
burtrtjffebe meb Sotb, ifoer t>eb gruetige Sob£ftraffe, nemlig 
£or£, gitec, ©Dcerb og fcitbe Styr. Set er jo fjefleriffe nogen 
toolbfom Sob, naar 9tetfcerbigf)eben, fom netop ftraffer SSolbS* 
gjerninger, beftutter ben. Cg altfaa, t>il bu fige, er bet netop 
be forbrtyberfle ©jcde, fom er fortnfte fra Unberberbenen. Seg 
fortanger ba, at bu flat gjore beftemt Sftebe for, om Unber= 
fcerbenen er gob eHer onb. ®r bn tilbojelig tit at opfattc 
ben fom onb, ba bor ogfaa be flettefte ©jcele fttjrteS berncb. 
@r ben gob, Ijttorfor mener bu faa, at netop be f0r Siben 
bortgangne ©jaele, be ngifte og paa ©runb af Stlberen for^ 
l)oIb£M£ rene og ufltilbige, — inbtil mbere er ufccerbige til 
UnbertJerbenen ? 249 tap. 57. 

2)er maa £)olbe£ ttlbage f)er enten noget nteget gobt, font 
er bortfalbt for £iben, aoopot, eller noget meget (let, fom er 
bortrtjttet t»eb en fcotbfom 2)0b, fiiaioSavaroi, — forat be* 
tjene mtg af be famine Ubtrt)!, fom Sftagten, fra f)Dem bi3fe 
Slnflnelfer ffriuer fig, ^plejer at bentytte. @aafebe3 .Sgoftaneg, 
£l)fon, 2)arbanu§, SDamigeron, Staftafiif og ^Berenice. 211 s 
minbelig befjenbt er aEerebe ben Siteratur, font paatager fig 
at mane frem fra Unbert>erbenen3 2?oliger ogfaa be ©jcele, 
fom er tjenfottebe t en pa^fenbe 2llber, fom er gaaebe berfra 
oeb en ptetfri 3)0b, fom er lofte Ijerfra Deb en nfortofcet 93e* 
grabelfe. £t)ab flat t)i ba falbe SJiagten ? 9St falber btn 
fom be ftefte et ffiebrag. 9J£en be cnefte, fom gjennemffuer 
Sebraget i fit SScefen, er m Sriftne, fom fjenber bet£ flette 
aanbelige Seflaffen^eb iffe fom 9)£eboibere, men fom inbtriebe 
i en bertmob fienbf! ftunbjlab, m, fom befjanbler benne 
2Retmej!eaanbett3 mangfolbigt forgrenebe ©ijgbom iffe faale* 
be3, at tit aabner 2)oren for ben og efgpertmenterer meb ben, 
men faalebeS, at tri befjcetnper og befeirer ben, - benne Dp* 
finber af al SSitbfarelfe, benne for ©jcelen og benS $relfe paa 
engang obelceggenbe magtffe SStbenflab, benne ntje Irt af Slf- 
gub^btjrfetfe. £er optrceber jo ©aemonerne fom bobe, f)ift 
fom ©nber. Og fjtoorfor tffe? ©nberne er io ogfaa bobe 1 ). 
2lltfaa, man paafalber be for Siben og t>eb en toolbfom Sob 
bortrtyffebe, tbet man — tilftjnelabenbe meb ©runb — beraa* 
ber jig paa ©anbft)nligl)eben af, at netop be Sjcele toil nnber* 
ftotte Solb og Uret, fom meb §8olb og Uret er bletme l ) Wpoloq. lO.ii. 250 bortrtjffebe *>eb en grnfom og fortibfig ®0b: be [fat ligefont 
3E)cet)ne ?$ornrettelfen. 2)et er imiblertib 2)cemonerne, fom bri^ 
tier fit ©pit i berei 91aun og fornemmetig ba be, fom netop 
Ijafcbe befat bent, mebeng be enbmt fefcebe, og fom tjafcbe be- 
rebt bem en faabcm 33ob. 2?i §ax jo ogfaa gjort optncerffom 
pact, at faft inlet SRenneffe er uben en SDcetnon, og bet er 
atminbelig befjenbt, at ogfaa 2)cemonente t>eb fin SBirffouljeb 
foraarfager fortiblige og blobige SDob^fatb, fom titffritoe^ bere3 
2lnfatb. ©cttc ben onbe 21anb£ 93ebrag nnber ©fiffelfe af 
afb0be ^erfoner fan in, om jeg iffe tager feil, ogfaa bebife 
neb Sjenb§gjerninger, naar f)an Deb @fforci3mer nnbertiben 
paaftaar, at Ijan er en af bet af f)am he^attc 53D?enneffe« %ox^ 
cefbre, nnbertiben at f)an er en ©tabiator efler 2)t)refcegter, 
ligefom fjan en anben ©ang nbginer fig for at mu en @ub. 
^ntet ponfer fjan nemlig mere paa enb at gj0re t>or $rcebi< 
fen til intet, forat Di iffe lettelig ffat tro, at alle ©jeete fonu 
mer i Unberuerbenen og forat roffe $roen paa 2)ommen og 
Opftanbelfen. Og bog maa f)in SDoemon, fom uetop Ijar fop 
fogt at bebrage be oinfringftaaenbe, otiertmnben t?eb ben gub* 
bommelige SRaabeS inbtraengenbe 9J?agt, ffj0nt ugjerne tilftaa 
bet tnrfelige gorfjolb. — Ogfaa i bin anben SIrt af 9D?agi, 
bcr antage§ at fnnne mane be aflerebe Ijenfotoebe ©jaele op fra 
llnbemrbenen, er ben famme bebragerffe ffiraf t tnrffom. S)er til* 
fcejebringe* jo en ©fiffelfe, ber fremftitteg tilfynetabenbeetSegeme. 
Og for ben, fom f)ar faa let for at forblinbe ©jceten3 inbre S3(if, 
er bet ^efleriffe nogen Sag at befncere bet tjbre S)je. @aalebe§ 
tJtfte Xrolbfarlene3 ^iceppe fig for garao og 2®gt>pterne fom 
legemtige ©(anger. 50len be tnrfelige ©longer, fom 5Kofe§ 
fjatobe frembragt, opfUtgte be tilftjnelabenbe 1 ). 2xolbfarfene x ) 2 m\. i,i%. 251 ©imon og ©tytnaS prcefterebe tfanbfjeb ogfaa ftore Sing imob 
5tpoftIerne. Men Straff en, at 6Ttt>e flagen meb 33Itnbl)eb, 
bar ingen Snbbttbning x ). — 50Jon bet er noget ntyt, at ben 
urcne Stanb lapped meb ©anbljeben? 3)en ®ag ibag ()ar jo 
ben famme ©imonS fjcetterjle Silfjoengere en faa ftor gore* 
ftilltng om fin Sunft, at be enbog paatager fig at fafbe ^ro* 
feterne^ ©jcele frem fra Unberoerbenen. Seg tror ogfaa, at 
be fan bet paa fin fognagttge 9Si3. ^t)tt|on§aanben for* 
maaebe i fin Sib, ^tiab ber bar Itgefaa nteg'et, nemlig at 
fremftille Samuels ©jcel, ba ©aul efterat f)abe f0gt $iaab 
bo§> @ub raabfpnrgte be bobe 2 ). SSi er langtfra at tro, at 
itogtn fjetltg ©jcel, enbftge en §JSrofetS, er bleben fremntanet af 
eit S)cemon. SSi beb jo, at ©atan felt) fan forbanbfe fig til 
en £tyfet§ ©ngel, Ijbormeget mere ba til et StrfetS 9Jienneffe! 
£an ffal jo fjenimob 3Serben§ ®nbe paaftaa at bcere @nb 3 ) 
og gjore enb forunberligere Segn for om muligt ogfaa at 
forfore be ubt»atgte. SDiaafle (jar fyan bengang £jat»t jBctaenlc- 
ligfjeber beb at ubgibe fig for ®ub8 s $rofet, og bd ifcer ttge* 
oberfor ©ant, i fibem Ijatt aHerebe boebe! %xo iffe, at ben, 
fom frembragte ©tjnet, bar nogen anbett enb ben, fom anbe= 
falebe bet jJlei, bet bar ben famme Slanb, fom i ben falflc 
^Srotettnbe og ben frafalbne meb ftorfte 2etf)eb frembragte et 
faljlt ©fin af bet fom I)an Ijabbe faaet bem tit at tro paa. 
gormebelft Ijam oar @aut§ Siggenbefce ber, Ijoor ljan3 gijerte 
bar, bet bit figc: ber, fjbor ©ub iffe oar. Og faatebei faa 
{jart beb §j#tp af §dm, ub f)bem tjan troebe at jlutte fe, 
efterfom Ijan ogfaa troebe bet beb l}an3 §jcelp, beb fjbem fjan 
faa. — SSiftnof tnbbenber man, at afbobe ofte og iffe nben : ) &p. GJj. 8 og 13. 2 ) 1 Song. 28,8. 3 ) 2 X$e*. 2,4. 252 9it>tte fjar tabet fig fe i natlige 93ifleber (tlji ogfaa 8tafamo» 
nerue flaffebc fig fine fcerfEilte Orafler neb Opfjolb paa gor^ 
aelbreneS ©race, fom §erafltt, Stymfobor og fierobot beretter, 
— og Setterne plejebe ifolge SRifanberS gorfifring af ben 
fatnme ©runb at otiernatte t>eb tapre SWaenbS ®raut)0Je); men 
man fan bog iffe if0&ne faa en mere tnrfelig 3labenbarelfe 
af be bobe enb af be tetoenbe. 3)e bobe infer fig ber paa 
famine Sftaabe fom be lenenbe. og alt, fjoab ber fee£. Sf)i 
iffe forbt bet fccS^ er bet mrfeitgt, men forbt bet opfolbeS. 
2)r0mmeft)ner§ SUforlabeligfreb beror paa, Ipab ber inbtrceffer, 
iffe paa, fjoab ber tnfer fig SWen at Unberoerbenen flettffe 
ftaar aaben for nogenfomljelft ©icel, f)ar $erren t ijin bett)b= 
ning^fulbe gortcdling om ben fattige i £>mfen og ben fuf* 
fenbe rige ttlftrceffelig flaaet faft gjemtem 2tbraf)am£ Orb, at 
ingen gortynber af btn gubbommelige Sftaabflutning funbe 
fenbe.3, f)tmb bog i mobfat galb maatte funnet jle, forat 
3)iofe£ og $rofeterne funbe bltt>e troebe. Og uaar ®nbz 
SKagt £)ar falbt enfelte ©jtcele tilbage til bere3 £egemer tif 
23ibne3bt>rb om fin SRet bertif, faa fan bette iffe fttfleS paa 
lige Sinie meb 2Jtagerne3 briftige Ofeertro, meb ffuffenbe 
3)r0mme og SDigterne^ 33ilfaartigl)eb. Joertimob, neb be 
foretiggenbe (Sampler paa ©pftanbelfe, fylm ®ub£ 9JJagt 
gjennem ^rofeterne, gjennem trtfluS eUer Stpoftlerne frcm« 
ftifler ©jcelene gjenforenebe meb fine fiegemer, ber t)ar benne 
matertelle, fjaanbgribelige og ftytbige Sicalitct engang for aDc 
afgjort £ingen ber£)en / at bette ffal ocere Sjenbemcerfet paa, 
Ijttab ber er fanbt og tnrfettgt. @nf)t>er ulegemlig Slabenba- 
relfe af bobe maa berfor betragte^ fom 93Ianbt)cerf. 253 ®ap. 58 3a, @r ba atle ©jcele i Unberoprbenen? fp0rger bit. 
Ijoabenten bu tril bet efler iffe. Dg ber cr haabz ©traffic 
betfe og SSeberfrcegelfe. 9Kan Ijar jo gortceflingen om ben 
fattige og ben rige 3Rattb. Og ba ber er noget, fom jeg Ijar 
ubfat til bette Sgunft, faa ml Jeg nu paSfenbe anbringe bet 
til ©lutning. $t)orfor ffutbe man nemlig tffc tro, at ©itrfen 
forelobig i Unberfcerbenen Dar unberfaftet faanef ©traf fom 
Selonning i $aabente of en til begge 35clc fbarenbe £)om 
fom etflagg goregriben af ben ©om, ben fjar forwent? 3o, 
figer bit, forbi ©nb£ SDom maa beljolbe fin ©jerning nbe= 
ffaaret nben, at ben§ Sienbelfe foregrtbeg. ©ernceft ogfaa 
forbi fi'J0bet3 Opftanbelfe maa oppebteS. 2)et t)ar jo toceret 
belagtigt t ©jerningerne og maa ncere belagttgt i Sonnen. 
§oab mt ba ffe i Ijint ItbSrum? ©fat tii f ot»e ? 9ften ©ja* 
(one foDcr jo iffe IjeHer iju i Sitoet @0t>nen forer nemlig 
Segemerne til; bem angaar fefoe 5Doben faabelfom ben§ $f* 
faillebe, @0tmen. Slier oil bn ^at>e ^>et tit, at intet flat 
gj0re3 ber, fytoorfjen ben ijele 9ftenneffeljeb brage3, J)t>or alt 
£aab 6efcefte3? 9ttener bit, at SDommen ber foregribeg efler 
tager fin SBecjljnbdfe? fremfftjnbeg for Siben efler forberebe3? 
Og onerfjofcebet, l)t)or urimelig er ogfaa Stlftanben i Unber^ 
Derbenen, berfom be ugubetige frembeteS tjar bd gobt ber, 
men iffe be fromme? .<pt>orfor t)il bn, at ber efter S)oben 
ftal nare en Ubfcettetfe, fom opfjotber o£ meb et uftart §aab 
og en n6eftemt gor&entning? §Dorfor iffe fnarere et pr0* 
nenbe Sitbagebltf paa Sioet og en tritenbe gorberebelfe paa 
®ommen? £)g befjofcer ©jcelen attib at oente paa Segemet 
forat f0le ©org efler ©tebe? @r ben iffe i fig felu titftroeffelig 254 til ot fole begge ©ele? §»orofte plages iffe ©joeten alcne 
uben, at Segemet Ijar taget nogen ©fabe, af 9@rgretfe, 33rebe, 
gortrtjbelfe, meget oftc ubcn engang at ocere jig bet betribft? 
Sigefaa, f)t>or oftc forftaar iffe ©jcelen mibt unbcr et legem- 
ligt %x\)t at tilegne fig en £)emmeltg ©Icebe og at fofgrtoe fig 
fra £egemet§ tit faabanne Stiber beftioerlige ©elffab? Seg oil 
ticpre en Sogner, om ben iffe enbog plejer paa egen £aaub 
at rofe og glcebe fig paa ©runb af feloe be legemlige SibeU 
fer %mvA paa 3Kuciui§'3 ©jcel, ba fjan tob fin Ijoire £aaub 
fortoereS af Slben! SEoenf paa 8 e non, ba 3)iontjfiu£'3 ^inffer 
gif ljan§ ©jcel forbt. ®e oilbe SDljrS 93ib er en SPrijb for 
Ungbommen fom $o£ Styru<o Strrene cfter SSjornen^ Scenber* 
gelgelig fan ©jcelen ogfaa i UnberDerbenen baabe forge og 
gfcebe fig uben Sjobet, fiben ben jo ogfaa i Sjobet, naar ben 
oil, fan ftfrge, naar bd iffe liber, og gtebe fig, naar bet 
liber. San ben bet efter gorgobtbeftnbenbe tier i Stoet, f)Oor= 
meget mere ba fom golge af @ub3 SDom efter SDoben! $or= 
oorigt forf)olber bet fig fjelleriffe faa, at ©jcelen gjor alle 
fine ©jerninger &eb Sjobetg Sjenefte og beler bem meb bet. 
%$i ®ub§ ©traffebom forfolger ogfaa be Blotte Confer og be 
rene SSiljegafter. „®en, fom fer for at begjcere, f)ar allerebe 
bebreoet §ox i £jertet."< Stltfaa rimer bet fig allerebe af 
benne ©runb meget Del, at ©jcelen uben at oppebte Segemet 
ftraffe^ for bet, fom ben fjar begaaet uben Sj0bet3 SDelagtig* 
l)eb. fiigefaa Dil ben uben 5tjobet funne betenneS for be 
fromme og gobe Sanfer, fjoorunber ben iffe beljooebe Sjo= 
bet£ 23iftanb SQtiab enbeltg, om bet ogfaa, naar Salen er 
om bet f jobelige, . er ben, fom gaar i ©pibfen, fom unbfanger 
Sanferne, Icegger planer, tilfl^nber og anfporer? Og, omenb 
ftnnbom ugjerne, bet er bog ben, fom forft tager unber 255 Dt)ert>ejelfe, f»t>ab ben ftaar t Segreb meb at ubfore gjennem 
fiegemet. Setnbftljeben fommer jo bog albrig efter £>anbtin= 
gen. Og ba bet fjcenger faalebe^ fammen, er ber intct ttoejen 
for, at ben.forfi mobtager ben i*0n, fom ben f0rft f)ar for* 
tjent. 3 en ©urn, ba tot meb fyint gcengfet, fom (Soangeltet 
antpber, forftaar Unberoerbenen, og m fortolfer ben fibfte 
§t>ib fom ben rtnge gorft)nbe(fe, fom ber maa fone§ t?eb Dp* 
|tanbetfen£ Ubfcettelfe, faa ml ingen betmule, at ©jaeten foner 
i Unbertterbenen uben, at bet gjor noget ©faar i ben fnlb- 
ftcEnbige Opftanbelfe, ber ogfaa omfatter Segemet. 2>ette £)ar 
ogfaa ^arafleten fjtypptg lagt o£ paa £>jertei, om nogen laber 
\)an§ Ubfagn gjtelbe i Slnerfjenbelfe af be forjcettebe Waabe* 
ga&er. -— (Sfter faatribt jeg fceb at tjatte imobegaaet alle men- 
neffelige Dpfatninger af ©jtElen, fyax m ttlfreb^fttttet talfalb 
en^toer rimettg og nobnenbig SSibebegjcerttgEjeb. |»t)ab beti* 
mob angaar ben ubegrcenfebe og iwt)ttige, ba oil ben ligefaa^ 
libt faa 93effeb, fom ber er (Snbe paa ben§ ©porg^maat. 4Htmc*l)t)rl> af jftttkefittaette* 

9Jian Ijar troet at funne imabefomme et berettiget 

£3nfle beb at labe nbgaa en 9?ceffe ©frifter i Oberfcettelfe af 

fiirfefcebrene i tt>angfri |>efter unber obenftaaenbe SceHe^tttel. 

3If benne Sftceffe er ubfommet: 

I. ttpriaiis ©frifter; „Om fiirfen£ ©nljeb" 09 „Cm £>er- 

renS $0n", oberf. af Stjlop 3. 91. ©faar. fir. 0,75. 

II. Strtnlliaiw ^orfbar^ffrtft for befiriftne mob |>ebningerne, 

oberf. af ^aftor IS, 3- Slrnefen. fir. 1,35; inbb. fir. 1,80. 

III. ^Uiguftins „33efjenbelfer", oberf. af Oberlcerer ©. iiemme- 
ftafc fir. 3,45; inbb. i Setftb. fir. 400; i Origb. fir. 4,50. 

IV. Clemens Komanus, „lfie 93ret» til fiorinttjieme", oberf. af 
^aftor 3, 3anfen. fir. 0,80; inbb. i Selflb. fir. 1,20. 

V. fiijtiUns af 3erufalem, „fiatefefer", oberf. af spaftor 3- 

93el3i>eim. fir. 3,55; inbb. i SSelffb. 4,10; i Ortgb. 4,60. 

VI. Cqprtans ©frifter: „2it S)onatii3", „Dm £)0beligf)e* 

ben" og „0m Saaftnobigfyebeng ©obe", oberf. af ©ogne- 

prceft £>. Uglanb. Sir. 0.70; inbb. i SSelfEb. fir. 1,05. 

VII. Juftiuns Jtarhjr, „2lpologier", oberf. af Dr. theol. 8. 
firogf^Sonning. JJr. 1,65; inbb. i SBclflb. St. 2,10. 

VIII. 2UiaufHn, „Om ©ub§ ©tat", gremftillct i ©ammenbrag 
af ©ognepraft 8c 2Koe. fir. 1,65; inbb. fir. 2,00. 

IX. Anguftin, ,,®nd)irtbton'', en lort §aanbbog om £ro, 

§aab og fijcerligfjeb, oberf. af ©ognepr. 2). Zfyxap. fir. 

1/20: inbb. i SSelflbtnb fir. 1,60; i Origb. fir. 2,00. 
X. Clirqfiiflomue. Ubtclqte ©frifter. Oberf. af SJJrobft @. 

S?u g ge . fir. 4,50; i SJeljib. ftr. 5,20; i Origb. fir 5,60. 
XI. JquaJtus 0(( |)oliikarpu6, Srebe og 9J{artt)rtum. Oberf. 

af ff)b. $rooft @. 33. 93ugge. fir. 0,80; i Setffbinb 

fir. 1,20; i Ortgb. fir. 1,60. 

XII. Jttmicme lelir. OctabinS Oberf. af ©tifttl 8. Ofte* 
ba L)i. fir, 0,95; i Setflb. fir. 1,35; i Origb. fir. 1,75. 

XIII. ^Utgufttmis, SRob SDunatifterne eQer om fiirfeng Sn^eb. 
Oberf. af ft)b. ^robft ©. 33. Sugge, fir. 1,05; i 
SBelflb. fir. 1,45; i Origb. fir. 1.85. " 

XIV. Atljeuagoras- fattait. iBreoet til Diognet. Oberf. af 
ftjb. $robft ©. S3. Sngge. fir. 1,35; i SSetjIbinb Jtr. 
IX); i Originatbinb fir. 2,20. 

mitten fortfcetteS. 

^. X. 9KaMttg3 SJogljanbel. 


V. Stilus ttf 3rntfalem, „«otefefer", oberf. of "$a\tot S- 

S8el§£»eim. fir. 3,55; inbb. i SSelp. 4,10; t Origb. 4,60. 

VI. Cpriane ©frifter: „SEil 2)onatu§", „Dm 5)0betig()e= 

ben" og „Om Saalmobtgljebeng ©obe", ooerf. of ©ogne^ 

prceft 6. Uglanb. fir. 0,70; inbb. i SSelftb. fir. 1,05. 

VII. '3it(Hn«6 Jtartjjr, „2Ipofogier", onerf. of Dr. theol. Si. 
firogf)=£onning. fir. 1,65; inbb. t Selftt. fir. 2,10. 

VIII. jlugufttn, „Ont ©ub§ ©tat". gremftiHet i ©ammenbrag 
of ©ogneprceft 08c SDcoe. fir. 1,55; inbb. fir. 2,00. 

IX. 3litgu|tiii, „@ncfjiribion", en fort $aanbb'og om STro, 

$aab og fijoertigbeb, ouerf. of ©ognepr. 2). Zfyxap. fir. 

1,20; inbb. i SMffbinb fir. 1,60;' i Origb. fir. 2,00. 
X. CJjriifoftontns. Ubtatgte ©frifter. Onerf. of $ro»ft @. 

23ugge . fir. 4,50; i SSdflb. fir. 5,20; i Origb. fir. 5,60. 
XI. 3gimtins og $)oli|lini'pi(S, 33ret>e og 9Kartprium. Onerf. 

of ff)t>. ^rooft @. 83. 53ugge. fir. 0,80; i SBelffbinb 

Stt. 1,20; i Origb. fir. 1,60. 

XII. Jtinucius Jeiir/OctaoiuS. Oberf. of ©tiftif. « Ofte* 
batjl. Stt. 0,95; i Sgeljfb. fir. 1,35; i Origb. fir. 1,75. 

XIII. 3Utguftinu0, SWob ©onatifterne etter om fiirfenS ©nfjeb. 
Ooerf. af ftjt>. $robft @. 93. 33ugge. fir. 1,05; i 
SSelftb. fir. 1,45; i Origb. fir. 1,85. ' 

XIV. 3UI)C(Utgoras. Cattail- flreoet til Dtognet. Ooerf. af 
fljb. $rooft ©. S3. Sugge. fir. 1,35; i SBelffbinb fir. 
1,80; i Originalbinb fir. 2,20. 

XV. lerhtlltmi, Ubbalgte ©frifter. Oberf. of ©ognepreft 3. 
Slrnefen. fir. 2,40; i SBeljIbb. 2,85; i Origb. fir. 3,40. 
SRaifen fortfcetteS. 

©ubfhiptionen er fun binbenbe for fpert ©frift, eg 
S(Jrifen er beftemt tit 15 Ore pr. 2W, i format og meb £rt»f 
font ncerbcerenbe 33og. 

2)e, font gobfjebsfutbt bit paatage fig at fomte ©ubffri= 
benter, erfjotber paa 10 betalte ©jentptr.. bet lite frit. 

©ubffription tnobtageS i atfe S3oglober i SRorge, ©berige 
ug ©arnnarf fantt fjo§ Sorlceggeren 

f. £. Wlamntf JBngfanbel. 

(@. fir. Soljs. ^ormonn). tttoalg af %. m WMn%9 *BogI)attbd§ ftorlag,. SBibelen i SBitteber* $0 tyunbre 03 fireti Xegninger af Julius 
Scfyriorr von <£arolsfeto. 9Q£eb inblebenbe og forllarenbe £e£t otoerfat 
af Jonas l>ar?l. 9Keb Slnbefaiiiig af «prof. Dr. (£. *p. (Safari, Dr. £. 
$)ietrtdjton og #■ @Jnbe. Ubfommer i 30 Seoeringer a 1 firone. 

Sutfjerff Slirfctibcnbc; „$enne SBibcI i S&iffeber bcere ba paa bet Sebfte anoefalet 
farfr og fremft til friftelige £>jem. $bor man fiar Bftaab tit at afie 1 fit. maaneblig i et 
tyax 2tar, bil man fier faa ft SJcerf i @ie, ber fan berebe Baabe ©tore og ©maa en oarig 
©Icebc og tjene bet ^Jormaal, foin for ben friftelige Ofcbragelfe n bet ftprfte- og f joetefte, 
at JBamet fra fit $fftti maa tage meb nb t 3Serben hen fattige £>iftorie» SMIIeber i [it 
£ierte." 

BcUijtim, 3. Dm SBibeten, ben3 gorbaring, Dberftettelfe og Ub* 
brebelfe. 3bie Ubg. 9tfeb 6 SBttteber. fir. 1,20; inbb. fir. 1,50. 

35ujfcrttb& Stab: „93i anbefaler S3ogeu paa bet barmefte tit enfjber SSi&elben, ba 
ben ubmairfcr fig jaabel beb Qfcmibigfab font glarfab i $reinftillingen. 3ffe mtnbft i 
oore Sage, ba ber fra mange Jpotb gijfre$ 2lngre& paa Un&el og ®riftenbom, er bet gobr, 
at faabanue ©frifter fommer nb." 

2lf f. fjorf. er ubgibet: „$Beifebning i 93ibeten3 §iftotie" (4 fir.; 
inbb* 5 f£r-> og „3)en lut§. fitrfe3 Sfteformatorcr og nogfe af bere3 
SOlebarbetbere" (fir. 2,50; inbb. 3,40). 

(Safari, <£. $. SSibeljfe Bftattblhtger. 26Va «M ft. 800. 3Keb 
gorf.'S «Bottrct. 5 fir.; inbb. ft. 5,80; i Driginaib. fir. 6,40- 

$or fVatttg og Stifl: „2)en faftige ©frift er meb SRette Betegnet fom en ©ulbgrnoe, 
Sog er ©ritfien faa bt)o, og mange af ben§ Sfatte faa ffjnlte, at bet iffe er atte gibet 
at Jrembrage bem. (£nl)ber fagenbe sBifeelfoefer oil fabe fjrft bette, fcertig for bet gamle 
SeftamenteS ajebfommenbe, Sisfe SBibetfte s 3tffanblittger af bor Ijoere og I^tlarbe s $ro= 
fe§for SaSbari bit for faabannc aa6ne nogle af @ru&en§ intnbre fjenbte ©ange, faa befto 
mere af benS forborgne ®ulb tan BUbe tilgicengeligt for SOicnigmanb. ^ngen onben i 
oort 2anb bilbe i ben ©rab fom gorfatteren magte benne Dpgaoe." 

ftroalj-Xonnittg, ®. Dr. ®uU Orb og 58on. %ii Scerbom, gor- 
maning og SEroft. fr. 4,50; i SSelffbb. fir. 5,25. 

^ftab UgeStab: „SKcertoareHbe Sog onbefaleS paa betSSebfte til en^ber, ba ben er 
en ©amling af be SBifielfteber, font paSfer for ^bert enlelt IHfrelbe i fiibet. SDe tilf^iebe 
SJjjmier og ©aimer er nbbalgte btatibt be bebfte, bor ^irfe eier. SDen bil berfor orere en 
©fat for atie ©aitb^ebS^gcnbc/' 

Slf f. goif. er ubflitict: w ®en Irifteltge Xroe^aere'' (fir. 6,20; inbb. 
7fir.),„£)rb og ©alrament* (fir- 2,80), ^ffirfelige SSibneSbJjrb omSlbfoItt- 
tioncn* (2 firl), „Dm bet firfeltge (gmbebe" m. fl. 

©faar, 3..«tt. Motjfange og aanbcltgc SBifer. Xrebiellbg. fir, 1,20; 
inbb, fir. 1,80 og 2 fir. 

SHorff Sfofetib.: „S)i§fe ©ange Ij^rer blanbt bore bcerbifulbefte firfelige ^5robufter 
i be fenere 2lar." 

Eifclienborf, ©. 9?aar er oote ©uangelter fftebne? grit oberf. af 
3. ^elsljehn,, Meb gorf.S ^ortrct og 2 SBifleber. fir. 1,50; inbb. fir. 
1,80; i Drtgb. ^x. 2,60. 

©abentanben CtbljaBn.): ,>3;tfcfienborf§ 5Rabn er Befjenbt fom en ubmarfet troenbe 
gorffer§ ton, I)bi§ Slrbciber ftabe Bibroget uberegneligt til at gjenbribe 25antroen§ 
^nbbenbinget mob S^gttjeben af bet nbe SEe'ftamenteS ©frifter." 

9lf f. gorf. er ubgibet: „58ore @oangeiier§ S©9t(jeb\ With Sitet- 
btKebe, (40 0re; inbb. 50 £Jre). lassica Antikvariat 

rw.classica.no Oslo 29-01-2002 6106 

Roger Pearse 

Ipswich, , ENGLAND a v&r bokkatalog har vi gleden av a sende Dem folgende: 
15864. TERTULUAN. Udvalgte Skrifter. Uranienborg terrasse 24 
0351 Oslo 

Tlf. 22 56 86 76 

Fax. 22 56 81 53 

E-post: classica@classica.no 
Org.nr. 964 723 656 MVA 

Giro nr. 7874 06 99651 

Faktura nr. 24862 100,- akker sa meget for bestillingen og haper De blir fornoyd med boken. Porto: 35,00 

Sum a betale (NOK): 1 35,00 Betalt med kredittkort 
Paid with credit card